SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo

38 1,233 13
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 19:54

ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo Phần mở đầu Giáo dục - đào tạo là một bộ phận hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng văn hóa dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ X khẳng định Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Giáo dục là một trong những nhân tố quyết định sự nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Muốn tiến hành tốt thì phải đầu t phát triển giáo dục - đào tạo. Phát huy mọi nguồn lực con ngời là yếu tố cơ bản của việc phát triển nhanh và bền vững. Trách nhiệm này đầu tiên đặt lên vai của ngành giáo dục, đòi hỏi cần có sự nghiên cứu tìm tòi, thiết kế nội dung chơng trình, đặc biệt là đổi mới chơng trình, nội dung, phơng pháp dạy và học một cách tích cực. Giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào tạo những con ngời thích ứng với xã hội mà còn đào tạo ra những con ngời có đủ phẩm chất và trí tuệ để đón đầu sự phát triển của xã hội. Cùng với xu thế phát triển chung của xã hội, nhu cầu và phát triển của trẻ em trong những năm gần đây có những thay đổi đòi hỏi cần có chơng trình giáo dục phù hợp. Đổi mới chơng trình giáo dục trẻ là việc cần làm thờng xuyên để đáp ứng với nhu cầu và sự phát triển chung của xã hội. Đổi mới đồng bộ các thành tố của chơng trình ( mục tiêu, nội dung, phơng pháp và hình thức tổ chức, các điều kiện thực hiện, đánh giá ). Xây dựng chơng trình giáo dục mầm non theo hớng tiếp cận phát triển và tiếp cận tích hợp, giáo dục hớng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm. Nhân dân ta vốn có truyền thống: Tôn s trọng đạo luôn đề cao nghề dạy học. Vì thế là một ngời cán bộ quản lý đứng trớc một ngành học tôi nhận thức đ- ợc trách nhiệm của chính bản thân mình. Phải suy nghỉ đầu t vào chỉ đạo thực hiện chơng trình mới hiện hành cho giáo viên, tạo mọi điều kiện để từng giáo viên phấn đấu học tập rèn luyện trở thành ngời chiến sỹ cách mạng trên mặt trận t tởng văn hóa, cách mạng của giai cấp công nhân, tinh hoa văn hóa của dân tộc, bồi dỡng cho trẻ những phẩm chất cao quý và những năng lực sáng tạo của con ngời lao động mới xã hội chủ nghĩa. Đội ngũ giáo viên là lực lợng nồng cốt trong sự nghiệp giáo dục, góp phần quyết định sự thành công trong đổi mới giáo dục. Chính vì thế mà đòi hỏi ngời giáo viên phải có trình độ văn hóa, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, có tâm huyết với nghề nghiệp, có lòng yêu nghề mến trẻ, chăm sóc trẻ nh chính con em mình. Cô giáo luôn là tấm gơng bốn mặt cho trẻ noi theo, đợc tin yêu, tôn trọng và thực sự ngời mẹ thứ hai của các cháu. Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 1 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo Việc chỉ đạo thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới là vấn đề cần thiết, cần đợc quan tâm trong đội ngũ giáo viên hiện nay, nhận thức đợc vấn đề này tôi đã nghiên cứu, tham khảo, xây dựng kế hoạch, nội dung và phơng pháp cụ thể dựa vào mục tiêu giáo dục mầm non mới. Với những lý do nêu trên, việc đổi mới chơng trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non là hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng xu thế đổi mới Giáo dục nói chung, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn đầu chuẩn bị nguồn nhân lực có chất l- ợng phục vụ cho công cuộc phát triển đất nớc, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nớc nhà. Chính vì thế tôi đã chọn: Công tác chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo ở trờng mầm non Liên Thủy, thuộc Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình Phần nội dung 1. Cơ sỡ khoa học Trẻ em nh búp trên cành Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. ( Trích thơ Bác Hồ) Bác Hồ của chúng ta có một mong muốn là tất cả trẻ em Việt Nam phải đ- ợc quan tâm chăm sóc, nuôi dỡng từ lứa tuổi nhà trẻ - mẫu giáo. Ngời đã chăm lo đến từng bữa ăn giấc ngủ cho các cháu. Hiểu đợc lời nói của Bác bản thân là ngời cán bộ quản lý, chỉ đạo đứng trớc một bậc học tôi hiểu rỏ trách nhiệm của mình cần phải làm gì ? để góp phần vào mục tiêu giáo dục mầm non. Nhằm chăm sóc nuôi dỡng trẻ từ 5 - 6 tuổi đạt chất lợng tốt và việc chỉ đạo thực hiện chơng trình giáo dục mầm non cho đội ngũ giáo viên đạt hiệu quả. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, tình cảm, thẫm mĩ của trẻ em Việt Nam. Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và toàn xã hội dới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nớc. Nhà nớc có trách nhiệm quản lý, tăng cờng đầu t cho giáo dục mầm non, hổ trợ cơ sỡ vật chất, đào tạo đội ngũ nhà giáo, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục mầm non. Xây dựng sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trờng và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Mỡ rộng và nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến kiến Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 2 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo thức chăm sóc giáo dục trẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ, nhằm phối hợp đa dạng hóa nhiều phơng thức chăm sóc giáo dục trẻ em. Chơng trình đợc xây dựng là chơng trình khung, bao gồm những nội dung cơ bản cốt lõi và có tính linh hoạt, mềm dẻo làm cơ sỡ cho việc lựa chọn những nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với kinh nghiệm sống, khả năng của trẻ và thực tế của từng địa phơng, vùng miền. II. Cơ sỡ thực tiễn: Nội dung chủ yếu và những điểm mới của chơng trình giáo dục mầm non: Những vấn đề chung, bao gồm các nội dung: Mục tiêu giáo dục mầm non: Quan điểm xây dựng và phát triển chơng trình: Yêu cầu về nội dung, phơng pháp giáo dục, đánh giá trẻ: Cấu trúc chơng trình: Quy định và hớng dẫn thực hiện chơng trình. Chơng trình giáo dục nhà trẻ và mẫu giáo đợc cấu trúc thành một văn bản chơng trình khung với tên: Chơng trình giáo dục mầm non. Chơng trình Giáo dục mầm non quốc gia mang tính chất khung. + Nội dung chơng trình gồm những nội dung cốt lõi, cơ bản phù hợp theo từng độ tuổi. + Chơng trình có độ mở, cho phép linh hoạt nhằm tăng cờng tính chủ động của giáo viên trong việc lựa chọn những nội dung giáo dục cụ thể phù hợp với kinh nghiệm sống và khả năng của trẻ, điều kiện thực tế của địa phơng. + Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phơng pháp giáo dục; đánh giá sự phát triển của trẻ đợc đa vào nh một thành tố của chơng trình. + Kết quả mong đợi đợc đa vào chơng trình nhằm định hớng cho giáo viên tổ chức hớng dẫn có hiệu quả các hoạt động giáo dục, phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội, thẫm mĩ, chuẩn bị tốt cho trẻ khi vào ở trờng phổ thông. - Mục tiêu: + Mục tiêu đợc xây dựng cho trẻ cuối độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo theo các lĩnh vực phát triển của trẻ, nhằm hớng đến phát triển trẻ toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - xã hội, thẫm mĩ. + Chú trọng hình thành ở trẻ những chức năng tâm lý, năng lực chung của con ngời. Phát triển tối đa tiềm năng vốn có, hình thành những kĩ năng sống cần thiết cho trẻ và phù hợp với yêu cầu của gia đình, cộng đồng, xã hội. Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 3 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo + Chuẩn bị tốt cho trẻ vào học giai đoạn sau. Nội dung giáo dục mẫu giáo: Đợc xây dựng theo các lĩnh vực phát triển của trẻ: 4 lĩnh vực ( phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm - xã hội và thẫm mĩ ) - Phơng pháp giáo dục: + Tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động với các hình thức đa dạng phong phú, đáp ứng các nhu cầu hứng thú và hoạt động tích cực của trẻ. + Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm khám phá, bằng vận động thân thể và các giác quan dới nhiều hình thức + Chú trọng tổ chức hoạt động chủ đạo của từng độ tuổi + Chú trọng đến việc trẻ học: Nh thế nào hơn là học cái gì, coi trọng quá trình hơn là kết quả hoạt động; học một cách tích cực qua tìm hiểu, trải nghiệm; học thông qua sự hợp tác giữa trẻ với ngời lớn và giữa trẻ với trẻ. + Coi trọng môi trờng tổ chức cho trẻ hoạt động Tạo môi trờng kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo và phát triển phù hợp với từng cá nhân trẻ. Xây dựng các khu vực hoạt động, tận dụng các điều kiện, hoàn cảnh sẵn có của địa phơng, sữ dụng các nguyên vật liệu sẵn có ( nguyên vật liệu thiên nhiên và nguyên vật liệu tái sử dụng ) + Chú trọng việc giao tiếp, gắn bó giữa ngời lớn với trẻ và trẻ với trẻ, phối hợp các phơng pháp hợp lý nhằm tăng cờng ở trẻ tính chủ động, tích cực hoạt động, đảm bảo trẻ học mà chơi, chơi mà học. Coi trọng tiếp cận cá nhân trong chăm sóc- giáo dục trẻ - Đánh giá sự phát triển của trẻ: Có sự phối hợp nhiều phơng pháp, hình thức đánh giá. Chú trọng đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ, trên cơ sở đó, giúp giáo viên điều chỉnh kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo ( nội dung, phơng pháp ) cho phù hợp với thực tế và với trẻ. Coi trọng đánh giá trẻ th- ờng xuyên qua quan sát hoạt động hàng ngày. III. Thực trạng của đề tài Trờng mầm non Liên Thủy là một xã vùng giữa của Huyện Lệ Thủy, là một xã đồng bằng nằm sát thị trấn Kiến Giang, Đa số gia đình sống làm nghề nông nghiệp, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, để đáp ứng với nhu cầu về học tập là rất cần thiết cho ngời dân. Đứng trớc điều kiện hoàn cảnh kinh tế của địa ph- Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 4 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo ơng, là ngời quản lý chỉ đạo, cần lập kế hoạch cụ thể chỉ đạo theo từng điểm tr- ờng. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trờng hiện có: 28 ngời, trong đó có 4 ngời trong biên chế, giáo viên trực tiếp đứng lớp 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Trình độ: Đại học: 1/28; Cao đẳng: 16/28; Trung cấp 11/28 Tổng số cháu: 330 cháu/ 10 lớp, trong đó có 1 lớp nhà trẻ ( 2 nhóm ). Thực hiện theo 3 loại chơng trình: Chơng trình chỉnh lý: 1 nhóm trẻ 19-24 tháng. Chơng trình đổi mới hình thức tổ chức giáo dục 3-5 tuổi: 5 lớp Chơng trình giáo dục mầm non mới: 5 lớp mẫu giáo 3-5 tuổi và 1 nhóm trẻ 24-36 tháng. Trong đó có 189 cháu thực hiện chơng trình giáo dục mầm non. Những năm qua nhà trờng luôn nhận đợc sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là sự chỉ đạo sâu sát của phòng giáo dục đào tạo Lệ Thuỷ, chính quyền địa phơng. Cơ sỡ vất chất khá đồng bộ, đáp ứng đợc yêu cầu về đổi mới, lãnh đạo nhà trờng năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Đội ngũ cán bộ giáo viên đa số trẻ, khỏe, nhiệt tình có trách nhiệm cao, đợc đào tạo bằng nhiều hình thức, nhạy bén linh hoạt tiếp cận cái mới, cập nhật những kiến thức khoa học một cách nhanh chóng. Ban đại diện cha mẹ trẻ nhiệt tình, tích cực hổ trợ về vật chất và tinh thần, cùng với nhà trờng làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhiều năm liền trờng đều đạt danh hiệu trờng tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, đạt danh hiệu đơn vị văn hóa và trờng đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2002-2005. Năm học 2009-2010 nhà trờng thực hiện chơng trình đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ từ nhà trẻ đến mẫu giáo, bắt đầu từ tháng 11 năm 2009 phòng giáo dục yêu cầu nhà trờng thực hiện thí điểm chơng trình giáo dục mầm non mới từ nhóm trẻ 24-36 tháng và 5 lớp mẫu giáo 3 -5 tuổi. Bên cạnh những thuận lợi trờng vẫn gặp không ít những khó khăn nhất định. Cơ sỡ vật chất nhà trờng ngày càng xuống cấp, những trang thiết bị bên trong, bên ngoài cha đáp ứng yêu cầu đặt ra ở trờng trọng điểm ảnh hởng không nhỏ đến việc chỉ đạo thực hiện chơng trình này. - Do ảnh hởng của chơng trình đổi mới hình thức, nên một số giáo viên còn lúng túng, thiếu tự tin. - Các cháu chịu ảnh hởng của chơng trình củ nên trẻ còn thụ động. Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 5 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo - Tâm lý của một số giáo viên thiếu mạnh dạn, tự tin trong việc thực hiện ch- ơng trình, cha mạnh dạn làm, làm sợ sai, xây dựng kế hoạch còn hình thức, lẫn lộn giữa mục tiêu và nội dung, xây dựng nội dung và các lĩnh vực cha khoa học, cha cân đối. - Giáo viên cha tạo cơ hội để cho trẻ đợc khám phá, đợc trải nghiệm, xây dựng môi trờng còn mang tính trang trí, cha lu giữ sản phẩm của trẻ để tuyên truyền cho phụ huynh biết việc học chơng trình mới này. - Chơng trình mới ban hành trong tháng 9-10, nên việc tìm tòi nghiên cứu tài liệu còn nhiều hạn chế, hơn thế nữa tài liệu, học liệu bổ sung còn quá ít, không đáp ứng kịp nhu cầu đặt ra của chơng trình, ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, các lớp 5 tuổi cha có máy vi tính cho trẻ học, giáo viên cha soạn giáo án trên máy vi tính. - Khảo sát chất lợng trẻ đầu năm: Tổng số cháu tham gia học chơng trình giáo dục mầm non là:189/300 cháu, tỷ lệ: 63%, trong đó mặt bằng chất lợng từ trung bình trở lên: 125/189, tỷ lệ 66.1 %. Cha đạt yêu cầu: 64/189, tỷ lệ: 33.9 % Từ những thực trạng nh vậy, để chỉ đạo thực hiện tốt chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo bản thân đã thực hiện các biện pháp sau. IV. Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo. Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ đợc giao để xây dựng các lớp mẫu giáo thực hiện chơng trình giáo dục mầm non, sở giáo dục tổ chức mở lớp tập huấn, ban giám hiệu nhà trờng cử tôi và 2 giáo viên dạy lớp điểm tham gia dự lớp tập huấn, chúng tôi đợc dự ba lớp tập huấn liên tục trong tháng 9-10/2009, kể cả lớp mở tại phòng giáo dục, cho giáo viên cốt cán và giáo viên dạy chơng trình mới của trờng thay phiên nhau đi học, vừa học vừa nghiên cứu tài liệu để về truyền đạt lại kiến thức cho toàn đội ngũ giáo viên trong trờng, ban giám hiệu tham mu với chuyên môn phòng giáo dục mở một điểm trờng trung tâm dạy thực hiện chơng trình mới, để đúc rút kinh nghiệm cho năm học mở đại trà trong toàn trờng. 1. Tổ chức bồi dỡng chuyên môn: Trớc hết chúng tôi phát tài liệu cho toàn đội ngũ giáo viên, tự đọc, tự nghiên cứu giáo viên phải hiểu nắm vững mục tiêu, nội dung của chơng trình phù hợp Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 6 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo với từng độ tuổi. Sau khi hiểu cho giáo viên chỉ ra điểm mới của chơng trình giáo dục mầm non. Ví dụ: Nhận biết các ngày trong tuần, sử dụng các lá cây, hoa, đồ hộp nhựa bỏ đi để chắp ghép thành các con côn trùng ngộ nghĩnh nh thật ( con bớm, con sâu, con chuồn chuồn ) Lĩnh vực: phát triển thẫm mĩ về âm nhạc nh; sáng tác lời mới, nghe nhạc không lời, nhạc cổ điễn. Sau khi tổ chức học lý thuyết, giáo viên đã nắm vững nội dung, mục tiêu, phơng pháp tiến hành tổ chức dạy thực hành. Những giáo viên đợc dự các lớp tập huấn, do sở, phòng giáo dục tổ chức là những giáo viên mà nhà trờng tin tởng và có triển vọng về kinh nghiệm, sáng tạo mỗi giáo viên đợc phân công dạy một lớp từ bé, nhỡ, lớn tuỳ theo năng lực, những giáo viên đó còn có năng khiếu riêng cho từng lĩnh vực cụ thể. Giáo viên đợc học tập bằng lý thuyết, đợc dự giờ thực hành mẫu của giáo viên trờng Hoa Hồng, Đồng Mỹ, đợc xâm nhập vào bài dạy theo chơng trình mới, cùng với ban giám hiệu nhất là bản thân chỉ đạo mãng chuyên môn này, tiếp tục trở lại trờng tiến hành bồi dỡng bằng lý thuyết và thực hành cho toàn đội ngũ kể cả những giáo viên năm nay cha thực hiện nhng đã tiếp cận dần với chơng trình mới. Ngoài những giờ dạy mẫu, chúng tôi còn chỉ đạo giáo viên có năng lực dạy thực hành để cho những giáo viên cha đợc học hỏi nhiều tiếp tục dự giờ, thực tế mà nói lúc đầu nhiều giáo viên mặc dầu đã học bằng lý thuyết nhng cha hiểu sâu sắc về chơng trình mới, nên rất khó trong việc tổ chức hoạt động học cho trẻ. Ban giám hiệu thờng xuyên kiểm tra dự giờ: Đối với những giáo viên năng lực còn hạn chế, tôi tranh thủ thời gian để góp ý, trực tiếp các hoạt động của giáo viên, nhằm giúp giáo viên đúc rút kinh nghiệm tại chổ, để giúp giáo viên sớm thay đổi cách dạy, cách soạn bài, nhiều giáo viên còn sa vào chơng trình củ, không soạn theo các lĩnh vực, soạn hoạt động góc quá dài dòng. Thờng xuyên kiểm tra giáo án, cách đánh giá cuối chủ đề để nhắc nhỡ thêm cho giáo viên. Bổ sung học liệu máy vi tính, nối mạng lan để giáo viên cho trẻ học và chơi trên máy vi tính, soạn bài trên máy, tìm tài liệu trên mạng chuyển tải về dạy cho trẻ. Nhờ những cách làm trên mà chỉ mới hơn 3 tháng thực hiện chơng trình giáo dục mầm non, nhiều giáo viên đã nhận thức đợc việc dạy chơng trình này còn dễ dàng hơn việc thực hiện đổi mới hình thức tổ chức giáo dục trẻ. Vì chơng trình cũng đã có giáo án tham khảo, có sách hớng dẫn thực hiện, sách thiết kế các hoạt Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 7 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời theo các chủ đề, nên một số bài có thể tham khảo đợc tài liệu, nh vậy giáo viên phần nào tiếp cận với việc thực hiện chơng trinh giáo dục mầm non. Mỗi tháng chúng tôi tổ chức thao giảng 1 lĩnh vực để cho giáo viên toàn trờng đợc dự, học tập, rút kinh nghiệm, tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trờng mỗi tháng 1 lần. Cho giáo viên dự giờ bạn đồng nghiệp. Thông qua tổ chuyên môn các khối và những giáo viên có năng lực tốt kèm cặp những giáo viên có năng lực còn hạn chế. Tổ chức rút kinh nghiệm, so sánh giữa lý thuyết và thực hành có gì cha rỏ bổ sung u điểm, tồn tại, hoàn thiện tiết mẫu và đa ra hớng thực hiện trong toàn tr- ờng. Nhà trờng bằng nhiều biện pháp để bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên nhất là những giáo viên còn yếu. Bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với trình độ chuyên môn. Công tác kiểm tra, dự giờ, thao giảng, bình quân 1 giáo viên 2 tiết / tháng. Tạo điều kiện để giáo viên học tập rút kinh nghiệm nâng cao tay nghề cho bản thân. 2. Xây dựng chơng trình, kế hoạch: Trớc hết ban giám hiệu nhà trờng xây dựng kế hoạch chung, kế hoạch dài hạn, kế hoạch cho năm học ( dự kiến các chủ đề, phân phối quỹ thời gian cho từng chủ đề cho từng khối lớp ) và phổ biến hớng dẫn tổ chức thực hiện cho giáo viên trong toàn trờng. Xây dựng kế hoạch phải tùy theo tình hình thực tế để xây dựng. Khi lập kế hoạch giáo viên cần căn cứ vào những điểm sau đây: - Nội dung chơng trình theo độ tuổi trong chơng trình giáo dục mầm non - Điều kiện, tình hình thực tế của nhà trờng, của địa phơng, của lớp mình và khả năng phát triển của trẻ, đồ dùng đồ chơi và thiết bị, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào chăm sóc giáo dục trẻ. Dựa vào những căn cứ trên, giáo viên đa ra các nội dung giáo dục dự kiến thực hiện trong năm học ( đây là những kết quả mong đợi trẻ có thể biết đợc và có thể làm đợc ở từng lĩnh vực ) giáo viên có thể lợc bớt những nội dung không gần gũi với trẻ trong lớp, cao hơn hoặc thấp hơn so với khả năng của trẻ, hoặc có thể đa thêm nội dung giáo dục cho phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện ở lớp mình phụ trách. Nội dung giáo dục trẻ theo các lĩnh vực sẽ là cơ sở để giáo viên lập kế hoạch thực hiện chơng trình theo tháng/chủ đề. Trớc hết phải xác định đợc những căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục: Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 8 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo - Mục tiêu và nội dung chơng trình giáo dục mẫu giáo đã quy định trong chơng trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành. - Thời gian quy định trong năm học - Điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của địa phơng, trờng, lớp mầm non. - Nhu cầu và trình độ phát triển của trẻ trong lớp mẫu giáo. Dựa vào kế hoạch chung của nhà trờng, giáo viên xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng và hàng tuần cho lớp mình: Giáo viên thực hiện các bớc chủ đề nhánh, bao gồm chọn chủ đề cụ thể, xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng mạng nội dung, mạng hoạt động của chủ đề và lên kế hoạch cụ thể hàng tuần cho phù hợp với trẻ và điều kiện thực tế của lớp. Khi thiết kế chủ đề, giáo viên cần lu ý một chủ đề cần thoả mãn 4 yêu cầu sau: + Cần tính đến nhu cầu, hứng thú của trẻ và những kiến thức bắt nguồn từ thực tế cuộc sống gần gũi với trẻ. + Cần đợc thực hiện trong các hoạt động ở trờng. + Cần đợc thể hiện ở sự lựa chọn và cung cấp các đồ dùng, học liệu ở các khu vực chơi trong lớp. + Cần đợc tiến hành tối thiểu trong một tuần, đảm bảo có sự lặp lại và mở rộng các cơ hội học cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau ( bé, nhỡ, lớn ). Dự kiến các chủ đề trong năm học đợc xây dựng nh sau; ví dụ: Chơng trình mẫu giáo lớn. Tháng Chủ đề Số tuần 9 Trờng mầm non, Tết Trung thu 3 tuần 9-10 Bản thân 3 tuần 10-11 Gia đình và ngày 20/11 5 tuần 12 Một số nghề và ngày 22/12 5 tuần 1-2 Thế giới động vật 4 tuần 2-3 Thế giới thực vật; Tết nguyên đán 6 tuần 3-4 Phơng tiện và luật lệ giao thông; Ngày 8/3 2 tuần 4 Các hiện tợng tự nhiên 3 tuần 4-5 Quê hơng, đát nớc, Bác Hồ, trờng tiểu học 4 tuần Cộng 35 tuần Tuy nhiên tên chủ đề, số lợng chủ đề, dự kiến cho thực hiện chủ đề có thể linh hoạt thay đổi tuỳ theo hứng thú, nhu cầu, khả năng của trẻ và điều kiện triển khai của từng lớp cụ thể. Ví dụ: Chủ đề về lễ hội có thể thực hiện trong 3-5 ngày. Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 9 ti: Mt s bin phỏp ch o lp k hoch thc hin chng trỡnh giỏo dc mm non mi cho tr mu giỏo Trong quá trình thực hiện, giáo viên cần linh hoạt, thờng xuyên xem xét và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với nhu cầu hiểu biết và trình độ phát triển của trẻ trong lớp mình, cũng nh cơ sở vật chất ở địa phơng. Ngoài ra giáo viên cần linh hoạt sáng tạo trong việc đặt tên chủ đề cụ thể, gần gũi với trẻ. Thời gian thực hiện một chủ đề cần tính đến hứng thú của trẻ, không nên kéo dài quá khi trẻ không còn hứng thú nữa. Thông thờng một chủ đề có thể kéo dài từ 1 đến 4 tuần. Giáo viên có thể kéo dài hoặc giảm bớt thời gian tuỳ thuộc vào hứng thú của trẻ và điều kiện thực hiện chủ đề đó. Trình tự thực hiện có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào điều kiện, thời điểm để thực hiện chủ đề đó tốt nhất ( trẻ có thể quan sát và thực hành ). Do vậy tên chủ đề, thời gian thực hiện một chủ đề, số lợng chủ đề và trình tự thực hiện chủ đề ở các lớp có thể khác nhau. Tiếp theo hớng dẫn giáo viên xây dựng nội dung giáo dục theo từng độ tuổi dự kiến cho cả năm học, theo từng chủ đề. Ví dụ: Nội dung giáo dục lớp mẫu giáo 3-4 tuổi . Chủ đề Phát triển thể chất Phát triển nhận thức Phát triển ngôn ngữ Phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội Phát triển thẫm mĩ Chủ đề: Tr- ờng mầm non Trẻ biết ném xa băng 1 tay, tung bóng, bật về phía trớc Trẻ biết 1 số hoạt động trong trờng mầm non, đồ dùng đồ chơi và cách sử. Nhận biết đợc các loại hình một số đồ dùng trong tr- ờng mầm non Trẻ biết lắng nghe, hiểu lời nói và thực hiện đợc những yêu cầu đơn giản của cô, biết đọc thuộc các bài thơ: Bé đến trờng, cô giáo của em Trẻ biết nói đợc tên trờng, lớp, bạn bè, biết nhận ra niềm vui khi đến lớp, đến trờng Trẻ vui sớng, vổ tay hát, vận động tự nhiên các bài hát: cháu đi mẫu giáo, vui đến trờng, tr- ờng chúng cháu là trờng mầm non Nội dung của chủ đề sẽ là phơng tiện để hình thành và phát triển các kĩ năng, tình cảm, thái độ ở trẻ. Do đó tùy thuộc vào nội dung mỗi chủ đề cụ thể giáo viên chủ động phát triển ở các lĩnh vực nhất định. Nguyễn Thị Thu Nga Trờng Mầm Non Liên Thủy 10 [...]... góp một phần kinh nghiệm cho giáo dục mầm non xã nhà phát triển và góp phần cho sự nghiệp giáo dục mầm non tiến nhanh, tiến mạnh, vững chắc trong thời đại mới kiến nghị Qua quá trình thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới và công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chơng trình cho giáo viên trờng mầm non Liên Thủy, tôi xin có một số kiến nghị sau: Đề nghị lãnh đạo các cấp quan tâm đầu t kinh phí cho. .. kế hoạch tuần bao gồm các hoạt động: Đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động có chủ đích; hoạt động ngoài trời, hoạt động góc và hoạt động chiều Sau đó thực hiện kế hoạch ngày: Chỉ soạn hoạt động học, theo thời gian biểu theo các lĩnh vực trong chơng trình giáo dục mầm non V kết quả và Bài học kinh nghiệm: I Kết quả đạt đợc: Với những biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới. .. mà việc lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non cho trẻ tuổi mẫu giáo là một trong những khâu quan trọng nhất, nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt việc lập kế hoạch thực hiện chơng trình theo từng độ tuổi, đáp ứng nhu cầu phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ trong chơng trình giáo dục mầm non hiện nay Đội ngũ giáo viên là những ngời làm công tác giáo dục, thấy đợc những trọng... ngũ giáo viên, là ngời quản lý chỉ đạo chuyên môn , bản thân tự đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu Muốn có kết quả chất lợng cao cần phải chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên, bản thân đã thực hiện một số biện pháp sau Chơng III: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dỡng chuyên môn cho giáo viên Dể thực hiện tốt việc đào tạo- bồi dỡng giáo viên, chúng ta cần phải quan tâm về mặt trình. .. chơng trình bám sát lớp, trẻ, để chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng quy trình Phải coi trọng việc phối kết hợp giữa phụ huynh với nhà trờng trong việc thống nhất nội dung và biện pháp chăm sóc nuôi dỡng, giáo dục trẻ Phần kết luận Giáo dục mầm non là hệ thống giáo dục quốc dân, giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách toàn diện về 5 mặt: Đức, trí, thể, mỹ và lao động Chơng trình Giáo dục mầm non vừa... hiệu quả giáo dục 4 Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch hoạt động học Xây dựng kế hoạch là gì và tại sao phải xây dựng kế hoạch ? Phải xây dựng kế hoạch vì: xây dựng kế hoạch là một biện pháp quan trọng trong quá trình thực hiện những việc cần làm của ngời giáo viên Nó giúp giáo viên hình dung rỏ ràng mọi công việc, từ đó mà chủ động trong công việc Kế hoạch là cơ sở để thống nhất mọi hoạt động Giáo viên... động của trẻ ở trờng mầm non + Phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục của gia đình với giáo dục của trờng mầm non, trong đó giáo dục nhà trờng giữ vai trò chủ đạo + Xây dựng mối quan hệ thống nhất giữa giáo dục của trờng mầm non với giáo dục của trờng phổ thông cơ sỡ + Vấn đề kiểm tra đầu vào chuyển trẻ mãu giáo lớn vào lớp một: Đây là vấn đề cần phải làm của giáo viên, để trẻ có đủ điều kiện nh: Trẻ phát... nội dung giáo dục theo chủ đề tùy thuộc vào hiểu biết của trẻ và năng lực thực hiện nội dung giáo dục của chơng trình + Giáo viên dạy chơng trình giáo dục mầm non mới, đa số giáo viên đã hiểu sâu sắc về thực hiện chơng trình, giáo viên thành thạo trong việc xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng nội dung, mục tiêu của từng độ tuổi, xây dựng thành thạo mạng nội dung và mạng hoạt động phù hợp chủ đề, phù... non mới cho trẻ tuổi mẫu giáo, bản thân tôi đã thu đợc một số kết quả nh sau: Muốn lập đợc kế hoạch, điều đầu tiên mình cần bám sát vào trình tự các bớc lập kế hoạch, nhằm đảm bảo đợc tất cả nội dung cần thiết cho trẻ học trong chủ đề đó và tránh đợc những thiếu sót, để có kế hoạch tốt Chơng trình phải gần gũi với trẻ mầm non, nội dung và mục tiêu phải xuất phát từ nhu cầu và khả năng của trẻ Mức độ... Phải coi trọng việc phối kết hợp giữa phụ huynh và nhà trờng trong việc thống nhất nội dung và biện pháp giáo dục trẻ Phần Kết luận Việc nâng cao chất lợng chăm sóc giáo dục trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tiền đề tốt cho trẻ vào lớp một, là một vấn đề quan trọng và cấp thiết trong công tác nâng cao chất lợng chăm sóc giáo dục trẻ, trờng mầm non Liên thủy Qua những năm làm công tac chỉ đạo chuyên môn, bản thân . chỉ đạo thực hiện tốt chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo bản thân đã thực hiện các biện pháp sau. IV. Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non. chơng trình giáo dục mầm non V. kết quả và Bài học kinh nghiệm: I. Kết quả đạt đợc: Với những biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ tuổi mẫu giáo, . Công tác chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chơng trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo ở trờng mầm non Liên Thủy, thuộc Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình Phần nội dung 1. Cơ sỡ khoa học Trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo, SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo, SKKN Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho trẻ mẫu giáo

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay