Chuyên Đề Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

11 582 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2015, 17:34

Ng v n: ữ ă Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả I- Mục tiêu cần đạt    !"#$%&%'()*+,  '%'+//0(123 4'567869: II- Chuẩn bị: ;<(==%'5(>9 ?@<(= III- Tiến trình tổ chức các hoạt động ?9A5 B ?9A5C D' Hoạt động 1: Khởi động E:FGF1 H:I"5J K  I"  5  B 'L G   A5 3: M:   '     Hoạt động 2: HDHS chuẩn bị dàn ý BT SGK I- Bài tập !E< 5:I'N0%   8  O6   *6PQ9 6%CG56 P!': : R  5  IN  S  !    !  5 8%C59O A5T: !M<   U+  %    V *O B'W9T9  KX'++5 C    B  4'5 39K Y5  +  9 3$ %!Z-E[M #E\, SZ @')=>%W D+E6H6M6] 'LG!E D+^6_6`6a-H Y+! b ->9%'! - Y+( T6Fc' Hoạt động 3: HDHS thực hành luyện nói II – Luyện nói   de    + %'+9E^  de+f     %V  +  %  !cg'S /9" -$ Y+$  Y%/T =!cg Hoạt động 4: Củng cố – dặn dò X  - D> @)S ;/ -a] Luyện nói về quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (tiếp) I- Mục tiêu cần đạt    !"#$%&%'()*+,  '%'+//0(123 4'567869: II- Chuẩn bị: ;<(==%'5(>9 ?@<(= III- Tiến trình tổ chức các hoạt động ?9A5 B ?9A5C D' Hoạt động 1: Khởi động E:FGF1 H:I"5J K  I"  5  $ 'LG7 A53: M:     '     Hoạt động 2: HDHS chuẩn bị dàn ý BTSKG (tiếp) !]eM_  hi W    3 S4'>1Q iV)5'j c5(F%Q: B'W/W   hi  "  k %i69:   @+ "  0 %* *::: !^eM_ ->9f -l'F('mi '* : de3%! Z-]eM_9 7:   3  H  T  %V >$: de33 -^ K  n  2  3 'Fo59 W5K X!Z XV> K  n  2  7 8    i     9 f:X!Z9 7: 3H=MT%V >%Z:     !  cg ' H6MT%V> p % %97 ?3$59 Z+ * %  N$55 X'mqW &9(F:   i  '   m55q: U8'55B PV': Hoạt động 3: Củng cố – dặn dò rYAS< IV'>B +$4'5(s %q'+   >  t u>9 P9K rpiC   ;    m  %o '  >  %  9 &9  5   ' @9<8 @')=>%W . Ng v n: ữ ă Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả I- Mục tiêu cần đạt   . Củng cố – dặn dò X  - D> @)S ;/ -a] Luyện nói về quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả (tiếp) I- Mục tiêu cần đạt   . 9 3$ %!Z-E[M #E, SZ @')=>%W D+E6H6M6] 'LG!E D+^6_6`6a-H Y+! b ->9%'! - Y+( T6Fc' Hoạt động 3: HDHS thực hành luyện nói II – Luyện nói   de    + %'+9E^  de+f   
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên Đề Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Chuyên Đề Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả, Chuyên Đề Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn