Đặc điểm của đầu tư phát triển quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý đầu tư

30 389 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 11:21

Đặc điểm , đầu tư phát triển quán triệt ,các đặc điểm , đầu tư phát triển , công tác quản lý đầu tư C h ư ơ n g 1 Chương 1 Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung Chương 2 Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu Chương 3 Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản đầu và nâng cao hiệu quả đầu Trường Đại Học Quy Nhơn Giáo viên: Hoàng Hoài Hương Nhóm thực hiện: Nhóm 1 Lớp: Đầu 32C “ “ Đ ặ c đ i ể m c ủ a đ ầ u t ư p h á t Đ ặ c đ i ể m c ủ a đ ầ u t ư p h á t t r i ể n q u á n t r i ệ t c á c đ ặ c t r i ể n q u á n t r i ệ t c á c đ ặ c đ i ể m c ủ a đ ầ u t ư p h á t t r i ể n đ i ể m c ủ a đ ầ u t ư p h á t t r i ể n v à o c ô n g t á c q u ả n l ý đ ầ u t ư v à o c ô n g t á c q u ả n l ý đ ầ u t ư ” ” C h ư ơ n g 2 C h ư ơ n g 3 Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 1. Khái niệm Đầu Đầu phát triểnĐầu nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó.  Đầu phát triển là bộ phận cơ bản của đầu tư, là việc sử dụng vốn trong hiện tại vào các hoạt động nào đó, là việc đánh đổi lợi ích trước mắt lấy lợi ich lâu dài nhằm tạo ra những tài sản mới, năng lực sản xuất mới, tạo thêm việc làm và vì mục tiêu phát triển. Nguồn lưc ở Hiện tại Đầu Kết quả trong tương lai Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 2. Đặc điểm của đầu phát triển 2. Đặc điểm của đầu phát triển Đặc điểm của đầu phát triển Đặc điểm của đầu phát triển Quy mô tiền Quy mô tiền vốn, vật tư, lao vốn, vật tư, lao động cần thiết động cần thiết cho hoạt cho hoạt động đầu động đầu thường rất lớn thường rất lớn Thời kỳ đầu Thời kỳ đầu kéo dài kéo dài Thời gian vận Thời gian vận hành các kết hành các kết quả đầu kéo quả đầu kéo dài dài Các thành quả của Các thành quả của hoạt động đầu hoạt động đầu phát triển mà là các phát triển mà là các công trình xây công trình xây dựng thường phát dựng thường phát huy tác dụng ở huy tác dụng ở ngay tai nơi nó ngay tai nơi nó được tạo dựng nên được tạo dựng nên Đầu phát Đầu phát triển có độ triển có độ rủi ro cao rủi ro cao Chng 1: u t phỏt trin v c im ca u t phỏt trin: Nhng vn lun chung 3.S quỏn trit nhng c im ny trong cụng tỏc qun u t 3.1. Quy mụ ti n v n, v t t , lao ng c n thi t cho ho t ng Quy mụ ti n v n, v t t , lao ng c n thi t cho ho t ng u t th ng r t l n do ú cụng tỏc qu n u t c n chỳ ý : u t th ng r t l n do ú cụng tỏc qu n u t c n chỳ ý : - Giải pháp tạo vốn và huy động vốn hợp lý. - Xây dựng các chính sách, qui hoạch kế hoạch đầu đúng đắn, quản chặt chẽ tổng vốn đầu tư. - Bố trí vốn theo tiến độ đầu tư, thực hiện đầu trọng tâm , trọng điểm. . Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 3.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản đầu 3.2. Thời kỳ đầu kéo dài. Biện pháp nâng cao hiêu quả vốn đầu tư: Biện pháp nâng cao hiêu quả vốn đầu tư: - Phân kỳ đầu tư. - Bố trí vốn và các nguồn lực tập trung hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình. - Khắc phục tình trạng thiếu vốn, nợ đọng vốn đầu xây dựng cơ bản. Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 3.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản đầu 3.3. Thời gian vận hành các kết quả đầu kéo dài. Để thích ứng đặc điểm này, công tác quản hoạt động đầu cần chú ý : : - Xây dựng cơ chế và phương pháp dự báo khoa học cả ở cấp vĩ mô và vi mô. - Quản tốt quá trình vận hành. - Chú ý đúng mức tới vấn đề độ trễ thời gian trong đầu tư. Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 3.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản đầu 3.4. Các thành quả của hoaạ động đầu phát huy tác dụng ngay tại nơi nó được dạo dựng nên. Công tác quản đầu cần chú ý các vấn đề sau : : • Phải có chủ trương đầu và quyết định đầu đúng đắn, tiến hành theo các bước. - Nghiên cứu cơ hội đầu tư. + Nghiên cứu tiền khả thi. + Nghiên cứu khả thi. + Nghiên cứu điều kiện vĩ mô. - Phân tích tài chính dự án đầu tư. - Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án - Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu • Lựa chọn địa điểm đầu hợp lý. Chương 1: Đầu phát triểnđặc điểm của đầu phát triển: Những vấn đề luận chung 3.Sự quán triệt những đặc điểm này trong công tác quản đầu 3.5. Đầu phát triển có độ rủi ro cao. Do đó cần quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính của dự án đầu tư. - Cần nhận diện rủi ro đầu tư. - Đánh giá mức độ rủi ro đầu tư. - Xây dựng các biện pháp phòng và chống rủi ro. Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 1. Thực trạng chung về đầu phát triển ở Việt Nam 1. Thực trạng chung về đầu phát triển ở Việt Nam  Đầu phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất - Thu hút vốn ODA: Trong 5 tháng đầu năm 2011 tổng giá trị vốn ODA được ký kết thông qua các Hiệp định ước đạt 1,66 tỉ USD. Trong đó, vốn vay đạt gần 1,63 tỉ USD, viện trợ không hoàn lại đạt trên 27,4 triệu USD. -Tổng số vốn đầu tư­ trực tiếp nư­ ớc ngoài :Trong 8 tháng đầu năm 2011, ước tính các dự án đầu trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, bằng cùng kỳ năm 2010. Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 2. Thực trạng chung về quản đầu ở Việt Nam 2. Thực trạng chung về quản đầu ở Việt Nam  Dàn trải, lãng phí, không hiệu quả là những tính từ quen thuộc gắn liền với nguồn vốn đầu từ ngân sách Nhà nước trong nhiều năm nay.  Nguyên nhân : - Năng lực quản yếu kém - Nhiều quy định sửa đổi,bổ sung đôi khi làm khó cho cơ sở - Chất lượng quy hoạch còn thấp - Thiếu minh bạch thông tin [...].. .Tác động của đầu tới chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Nội dung Chất lượng CDCC ngành KT Tác động của đầu tới CDCC ngành KT Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt Nam... khoán - Vốn tín dụng đầu phát triển Nhà nước - Vốn huy động qua hệ thống ngân hàng -… Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt Nam 3.1 Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ nhất  Một số... việc lồng ghép các quy hoạch giữa các ngành với nhau và giữa các ngành với vùng, lãnh thổ chưa tốt Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt Nam 3.5 Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ năm... là, vốn đầu qua kênh ngân sách bị thất thoát, lãng phí, tình trạng tham ô, tham nhũng đáng lo ngại Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt Nam 3.1 Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ... hiệu quả đầu thấp - Ngay trong một địa phương, việc bố trí vốn cũng tồn tại nhiều bất cập - Tình trạng đầu phân tán còn diễn ra trong nội bộ ngành Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt... triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công tác quản hoạt động đầu ở Việt Nam 3.2 Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ hai  Thực trạng đầu dàn trải ở địa phương - Có quá nhiều các dự án đầu có cùng tính chất tập trung ở một nơi, đầu nhiều khi mang tính tự phát, “ mạnh ai nấy làm ”, thay vì phân công hợp tác lại... đưa các thành quả đầu vào sử dụng, hoạt động tối đa công suất để nhanh chóng thu hồi vốn, tránh hao mòn vô hình - Thứ ba, chú ý đúng mức đến yếu tố độ trễ thời gian trong đầu Chương 3: Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản đầu và nâng cao hiệu quả đầu 2 Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu phát triển rong công tác quản. .. của các DNNN - Tăng cường công tác xã hội hóa đầu nhằm đa dạng hoá cơ cấu vốn - Đổi mới và hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng - Nâng cáo hiệu lực, hiệu quả của pháp luật trong công tác phân cấp quản đầu và hoàn thiện môi trường đầu Chương 3: Giải pháp tăng cường quán triệt những đặc điểm của đầu phát triển trong công tác quản đầu và nâng cao hiệu quả đầu 2.2 Giải pháp quán. .. phát cao, bất ổn định kinh tế vĩ mô, suy giảm tăng trưởng …  Công tác quản giám sát còn thực hiện chưa tốt, dẫn đến tình trạng các công trình sai phạm, chất lượng thấp xảy ra ngày càng nghiêm trọng Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư. .. Tâm hay thay đổi công việc theo ý thích, không có tầm nhìn dài hạn, chỉ nghĩ đến việc làm để kiếm sống hôm nay, dễ nản lòng khi kết quả không như ý muốn và chưa biết cách tự thể hiện,… Chương 2: Thực trạng đầu phát triển ở Việt Nam và đánh giá sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào quản hoạt động đầu 3 Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu phát triển vào công . vấn đề lý luận chung 2. Đặc điểm của đầu tư phát triển 2. Đặc điểm của đầu tư phát triển Đặc điểm của đầu tư phát triển Đặc điểm của đầu tư phát triển. sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển Đánh giá thực trạng sự quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý hoạt động đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của đầu tư phát triển quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý đầu tư, Đặc điểm của đầu tư phát triển quán triệt các đặc điểm của đầu tư phát triển vào công tác quản lý đầu tư, Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ nhất. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ nhất. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ nhất., Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ hai. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ hai. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ ba. Đánh giá sự quán triệt của đặc điểm thứ tư., Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ hai Giải pháp quán triệt đặc điểm thứ năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn