Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo

31 485 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 18:16

Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi S GIO DC - O TO TNH QUNG NINH PHềNG GIO DC - O TO TH X UễNG B SNG KIN KINH NGHIM ti: Mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy vn ng theo nhc cho tr mu giỏo 4 - 5 tui H v tờn: Lờ Th Tuyt n v: Trng mu giỏo xó Thng Yờn Cụng Th xó Uụng Bớ tnh Qung Ninh Thng Yờn Cụng, ngy 22 thỏng 05 nm 2011 Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 1 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi PHN I. PHN M U I. Lí DO CHN TI trng Mm non, c bit i vi la tui Mu giỏo, õm nhc l mt trong nhng loi hỡnh ngh thut phỏt trin nng lc, cm xỳc, tng tng, sỏng to, s tp trung chỳ ý, kh nng din t nhng hng thỳ ca tr. Khỏc vi loi hỡnh ngh thut khỏc nh hi ho, vn hc, in nh, õm nhc khụng hon ton xỏc nh rừ nhng hỡnh nh c th. m nhc bng nhng ngụn ng riờng l giai iu, õm sc, trng , ho õm, tit tucựng vi thi gian ó thu hỳt, hp dn, lm tho món nhu cu tỡnh cm ca tr. m nhc l phng tin giỳp tr nhn thc xung quanh, phỏt trin li núi, quan h trong giao tip, trao i tỡnh cmi vi tr, õm nhc l th gii k diu, y cm xỳc. Tr cú th tip nhn õm nhc ngay t trong nụi. tr mm non d xỳc cm, vn ngõy th trong sỏng, nờn tip xỳc vi õm nhc l mt iu khụng th thiu. Th gii õm thanh muụn mu khụng ngng chuyn ng to iu kin cho tr phỏt trin cỏc chc nng tõm lý, nng lc hot ng v s hiu bit ca tr. Thụng thng, khi nghe nhc, ai cng u cú ý mun c ng theo tit tu. Tay ung a, chõn gừ nhp, u lc l, ú chớnh l hỡnh thc mỳa t phỏt. Nhiu khi cỏc em nh va nghe nhc, va ngu hng iu mỳa cú tit tu c ỏo ca mỡnh. Gia õm nhc v vn ng cú mi liờn h trc tip, xut phỏt t c s sinh lý, ú l c quan thớnh giỏc v c quan cm giỏc v chuyn ng v thng bng. Nh tõm lý hc B.N Chep-lụ-va cho rng: Vic tri giỏc õm nhc sy ra cựng lỳc hon ton trc tip vi phn ng vn ng õm nhc theo din bin thi gian. i vi tr Mu giỏo, do c im hn nhiờn, ham hot ng nờn mi quan h gia õm nhc v vn ng c hỡnh thnh d dng. Cỏc bi hỏt, bn nhc to cho tr nhng cm xỳc mnh, tr vn ng phự hp vi c tớnh ca õm nhc. õy õm nhc gi vai trũ ch o cũn vn ng l cụng c th hin hỡnh tng õm nhc. Vn ng theo nhc giỳp tr phỏt trin cm giỏc, nhp iu, s khộo lộo, kh nng phn ng nhanh v ỳng cỏc n tng nghe c trong õm Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 2 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi nhc. Ngoi ra cũn lm tho món nhu cu tỡnh cm ca tr, tr c bc l cm xỳc, giao tip vi bn bố. Hin nay, chng trỡnh õm nhc ang c ph bin rng rói trong cỏc trng Mm non, nhm giỳp cho vic thc hin giỏo dc õm nhc cho tr theo ỳng chng trỡnh quy nh, ng thi giỳp giỏo viờn cú c nhng c hi v iu kin th hin kh nng ca mỡnh. Tuy nhiờn trong thc t, nhiu giỏo viờn cha chỳ ý hỡnh thnh k nng vn ng theo nhc cho tr, cha vn dng lý thuyt vo thc tin, cha cú bin phỏp thit thc trong quỏ trỡnh dy tr, dn ti kt qu cha t c so vi yờu cu. Do vy, vic ỏp dng bin phỏp tiờn tin dy tr Mu giỏo vn ng theo nhc l rt cn thit, cn c chỳ trng. Nhn thc c tm quan trng ca vic dy tr vn ng theo nhc, tụi nghiờn cu tỡm ra Mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy vn ng theo nhc cho tr Mu giỏo 4 5 tui. II. MC CH NGHIấN CU Nghiờn cu hot ng vn ng theo nhc ca tr Mu giỏo 4 - 5 tui, tỡm ra c mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy nhm hỡnh thnh k nng vn ng theo nhc cho tr. III. THI GIAN V A IM *Thi gian: Nghiờn cu c s lý lun, tỡm hiu thc t hot ng vn ng theo nhc ca tr v a ra c mt s bin phỏp tiờn tin trong thi gian t thỏng 09/2008 n thỏng 03 lp cng. Hon thnh ti vo ngy 22/05/2009. *a im: Tụi nghiờn cu v ỏp dng mt s bin phỏp nõng cao cht lng cho tr lp mu giỏo nh 4 - 5 tui khu Trung tõm Trng Mu giỏo xó Thng Yờn Cụng - Uụng Bớ - Qung Ninh. IV.ểNG GểP V MNG THC TIN 1.Lm mu chun vn ng theo nhc v cú sỏng to. 2. Tng cng luyn tp vn ng theo nhc cho tr 3.To mụi trng õm nhc. ng dng cụng ngh thụng tin vo trong Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 3 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi ging dy. 4. Tn dng mụi trng mi lỳc, mi ni. V. PHNG PHP NGHIấN CU 1. Nghiờn cu lý lun - Cỏc loi sỏch núi v hot ng õm nhc - Chng trỡnh hot ng Giỏo dc õm nhc lp Mu giỏo nh 4 - 5 tui. 2. Quan sỏt khoa hc: Quan sỏt tr vn ng theo nhc, quan sỏt tr thc hiờn bi tp cụ ra xỏc nh mc nhn thc v k nng ca tr. 3. Thc nghim khoa hc: p dng biờn phỏp nõng cao cht lng sau ú a ra mt s bi tp kim tra kt qu hỡnh thnh k nng ca tr. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 4 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi PHN II. NI DUNG CHNG I: TNG QUAN I . C S Lí LUN: 1. Khỏi niờm v vn ng theo nhc: Vn ng theo nhc l hot ng phi hp gia õm nhc v ng tỏc nhy mỳa hoc s dng chi õm nhc, gừ m theo hỏt to cho con ngi cú c s cm nhn v nhp iu, gúp phn tớch cc vo vic phỏt trin ton din nhõn cỏch. Hot ng vn ng theo nhc la tui Mm non cú th chia lm 2 nhúm trờn c s tri giỏc õm nhc v tỏi to cỏc phng tin truyn cm trong ng tỏc. * Nhúm th nht: L nhng ng tỏc n gin biu hin cm xỳc theo tớnh cht, nhp iu õm nhc nh v tay, gừ m, nhỳn nhytr nghe v phõn bit cao , sc thỏi, tc , trng õm, õm hỡnh tit tu. * Nhúm th hai: Hng vo nhng k nng chuyn ng trong quỏ trỡnh vn ng theo nhc. Tt c cỏc ng tỏc vn ng theo nhc nh gừ nhp, õm hỡnh, tit tu, mỳau thc hin nhim v chung l cm nhn tit tu õm nhc, nhng mi loi vn ng cú chc nng riờng, do ú khỏc nhau v yờu cu. ng tỏc v tay, gừ nhp, dm chõn cú tỏc dng giỳp tr nm vng tit tu, nhp, phỏch trong tỏc phm v c tin hnh ngay khi lm quen vi tỏc phm. Gừ nhp, phỏch, õm hỡnh tit tu yờu cu phi chớnh xỏc, ỳng vi tỏc phm, khụng cn phi cú t th, to dỏng, ng nột Mỳa l dng vn ng phỏt trin tớnh thm m cho tr, hỡnh thnh t th, dỏng iu, ng tỏc p. Cỏc bi mỳa c xõy dng trờn c s ni dung, tớnh cht, nhp iu õm nhc, li ca. tuy nhiờn khụng phi bi hỏt no cng xõy dng thnh iu mỳa. Do c im t duy trc quan hỡnh tng ca tr m mỳa cú th l nhng ng tỏc minh ho li ca, miờu t sinh hot, mụ t thiờn nhiờnCỏc cht liu c bn ca dõn gian cỏc dõn tc Vit Nam, mỳa hin i cng c khai thỏc. Mỳa c s dng ch yu vi tui Mu giỏo. Cựng vi s phỏt trin ca tr thỡ k nng mỳa ca tr ngy cng rừ rng v a dng. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 5 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi 2 . c im kh nng vn ng theo nhc ca tr 4 5 tui: Vn ng theo nhc giỏo dc nhp iu cho tr bng s vn ng ca c th, phự hp vi tớnh nng ng ca tr. Tr 4 - 5 tui bit chuyn ng nhp nhng theo tớnh cht ca nhc, thay i bc chuyn ng theo iu nhc , t tc nhp nhng cú th chuyn sang tc nhanh hn hoc thc hin cỏc bc nhy: Bc nhy thng, xoay trũn, bit xoay xung quanh bn v nhy vũng trũn mt mỡnh, nhy i nhúm, t nhúm nhy to ra theo cỏc hng ri t li, nhy cú cm o c, bit chuyn i hỡnh n gin, lm cỏc ụng tỏc nhy chõn sỏo, ỏ chộo chõn, cựng vi ngi ln tp dt cỏc bi hỏt, truyn t cỏc bi mu trũ chi. Tr 4 - 5 tui cú kh nng s dng cỏc nhc c nh phỏch tre, xc xụ, trúng m theo nhp, tit tu chm. Cú th thi kốn cho cỏc giai iu n gin trờn c s 1 - 2 õm thanh. II. C S THC TIN Trng Mu giỏo xó Thng Yờn Cụng nm trờn a bn vựng nỳi khú khn ca th xó Uụng Bớ. Ni õy cú nhiu ng bo dõn tc ớt ngi nh dõn tc Dao, Hoa, Ty v dõn tc Kinh cựng sinh sng. * Thun li: - i ng giỏo viờn trong trng luụn on kt, thng nht. - Lp hc luụn c s quan tõm ca ban giỏm hiu nh trng u t c s vt cht nh mua sm dng c õm nhc cho tr, to iu kin cho lp c s dng dựng hin i nh n Oocgan, ti vi , u bng - Trng to iu kin thun li cho giỏo viờn i hc nõng cao trỡnh chuyờn mụn. Vo cỏc dp hố, chỳng tụi c i hc bi dng chuyờn mụn ca phũng giỏo dc v o to m. D cỏc bui chuyờn ca phũng, chuyờn ca trng, d gi ng nghip to iu kin tụi c hc tp, cng c kin thc nghip v. - Giỏo viờn cú k hoch chng trỡnh ngay t u nm hc. - La tui tr tng i ng u. - Ph huynh luụn mong mun con em mỡnh vui v, yờu thớch hot ng õm nhc. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 6 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi * Khú khn: - Cỏc chỏu phn ln con em lm nụng nghip, kinh t gia ỡnh eo hp, ớt cú iu kin cho con em mỡnh tip xỳc vi õm nhc nhiu. - Vo u nm hc cú khong 65% chỏu mi i hc, tr thiu ht kin thc õm nhc v cha cú n np, thúi quen tt. - S s lp ụng, phũng hc nh khú khn trong vic t chc hot ng cho tr. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 7 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi CHNG II. NI DUNG VN NGHIấN CU I. THC TRNG Thc hin giỏo dc õm nhc cho tr mm non theo ỳng chng trỡnh quy nh l bn phn ca mi ngi giỏo viờn. Bn thõn tụi luụn son bi t m, sp xp hp lý cỏc ni dung cn truyn t, phõn b thi gian cho tng phn phự hp, nghiờn cu bi v dy ỳng phng phỏp b mụn, cú chun b v s dng dựng cho cụ v tr trong hot ng. kho sỏt v ỏnh giỏ c k nng vn ng theo nhc ca tr. Tụi ra 2 bi tp cho 30 chỏu Mu giỏo sinh nm 2004 thc hin. Bi tp 1: Con hóy hỏt v v tay theo nhp bi Ho bỡnh cho bộ ca tỏc gi Huy Trõn Bi tp 2: Con hóy mỳa bi M Yờu khụng no ca tỏc gi Lờ Xuõn Th. BNG A: KHO ST K NNG VN NG THEO NHC CA TR 4 5 TUI STT H v tờn tr Bi tp 1 Bi tp 2 t Cha t t Cha t 1 Phm Phng Anh * * 2 V Võn Anh * * 3 o Bớch Du * * 4 Bựi Vn t * * 5 Phm Vn c * * 6 Nguyn Thu Trang * * 7 Phm Phng Tho * * 8 Leo Th Chỳc * * 9 Nguyn th Thuý * * 10 Bựi Th Thanh Tho * * 11 Hong Vn Ti * * 12 V ỡnh Thanh * * 13 V ỡnh Thi * * 14 inh Khc Tuyờn * * Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 8 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi 15 Ngụ Th Huyn * * 16 V c Hiu * * 17 Lờ Vit Hựng * * 18 on Quang Huy * * 19 Bựi th Hu * * 20 o Minh Khuờ * * 21 Bn Thu Linh * * 22 Bựi H Linh * * 23 Trng Yn Nh * * 24 Hỏn Duy Minh * * 25 Bn Th Phng * * 26 V Nht Phan * * 27 H Xỏm Quyn * * 28 ng Vn Quyn * * 29 V Vn Sang * * 30 o Quang Vit * * Nhn xột: Bi tp 1 v Bi tp 2 Bi tp 1 s chỏu thc hin t l 15 chỏu chim 50%. S chỏu cha t l 15 chim 50%. Cỏc chỏu thng mc li sau: + Tr v tay theo phỏch. + V tay lỳc theo nhp, lỳc theo phỏch. + V tay vo phỏch nh, a tay ra vo phỏch mnh. + Tr khụng t thc hin. Bi tp 2: S chỏu thc hin t l 14 chỏu chim 47%. S chỏu cha t l 16 chỏu chim 53%. Cỏc chỏu thng mc li sau: + Tr khụng thuc ng tỏc. + tr mỳa cũn ln ln ụng tỏc. + ng tỏc ca tr cha chớnh xỏc. + Tr mỳa khụng khp vi nhc cú th nhanh hn nhc, cú th mỳa chm hn nhc. + Tr khụng t thc hin. * Nguyờn nhõn ca thc trng Qua kho sỏt, ỏnh giỏ kt qu tụi tỡm ra mt s nguyờn nhõn dn ti t l t c ca tr cũn thp ú l: Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 9 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi - Do tr thiu ht kin thc õm nhc t la tui nh tr, mu giỏo bộ. - Do tr mi i hc cũn nhỳt nhỏt khụng giỏm thc hin bi tp. - Tr cha c ụn luyn võn ng theo nhc nhiu. - Hỡnh thc t chc lp cha linh hot, cha kớch thớch hng thỳ cho tr hot ng. - dựng trc quan cũn ớt, cha p, cha hp dn. Trong hot ng giỏo dc õm nhc, õm nhc úng vai trũ ch o, cũn vn ng l cụng c th hin hỡnh tng õm nhc. Trc thc trng ca lp, tụi nghiờn cu, tỡm ra Mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy vn ng theo nhc cho tr Mu giỏo 4 5 tui. II. MT S BIN PHP NNG CAO CHT LNG DY VN NG THEO NHC CHO TR MU GIO 4 5 TUI. 1. Lm mu chun vn ng theo nhc v cú sỏng to. m nhc l tru tng nhng cú tớnh giỏo dc ngh thut sõu sc. Vỡ vy vic sm t duy trc quan v kớch thớch nhng yu t ban u l rt cn thit. Vai trũ ca cụ giỏo trong vn ny l phi to c s hng thỳ tr say mờ, ham thớch hot ng ngh thut. Vỡ vy trc khi cho tr hot ng ngh tht cụ cn cú nhng hỡnh thc gi m, dn dt gii thiu v c xem cụ biu din mu vi mc hon thin nht. Lm mu l bin phỏp quan trng nhm mc ớch cho tr tri giỏc ton vn (Tri giỏc õm nhc v vn ng trong mt khi thng nht). * Dy tr v tay hoc s dng chi õm nhc gừ m theo hỏt cng cú nhiu cỏch dy. Giỏo viờn cn cn c vo loi nhp, cu trỳc hỡnh tit tu ca bi hỏt chn hỡnh thc v tay, gừ m v cỏch dy cho phự hp. Trong chng trỡnh ci cỏch ca lp Mu giỏo 4 - 5 tui thng cú cỏch: - Dy v tay (hoc gừ) theo nhp: V tay hoc gừ mt ting vo phch mnh, (u ụ nhp) phỏch yu ngh. Vớ d: Trong bi Tht l hay cú cõu: Nghe vộo von trong vũm cõy ho mi vi sn ca. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 10 [...]... Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 29 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 30 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 31 ... trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 23 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi BI HC KINH NGHIM Nõng cao cht lng Giỏo dc õm nhc cho tr núi chung v nõng cao cht lng dy vn ng theo nhc cho tr Mu giỏo nh 4 5 tui núi riờng, tụi t rỳt cho mỡnh mt bi hc nh sau: - Cụ giỏo phi nm chc ni dung chng trỡnh, phng phỏp b mụn - Khụng ngng hc tp nõng cao. .. Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 11 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi 1 - 2 - 3 - ngh -1 - 2 - 3 - ngh + Khi tr ó quen vi cỏch v theo tit tu chm thỡ tụi cho tr v tay kt hp vi li ca to s hng thỳ cho tr v tr tớch cc vn ng theo nhc tụi cú th linh hot, lm a dng cỏc cỏch hc thuc Dy c lp vn ng theo nhc Ni tip theo t ( Cụ núi:... BI HC KINH NGHIM PHN III: KT LUN V KIN NGH TI LIU THAM KHO MC LC NHN XẫT CA HI NG CHM SNG KIN KINH NGHIM Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh Trang 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 8 8 10 21 24 25 27 28 29 28 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi NHN XẫT CA HI NG CHM SNG KIN KINH NGHIM Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã... Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 18 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi khỏc nhau Riờng vn ng theo nhc trng tõm vo tit 3, cũn cỏc tit khỏc vn ng theo nhc l ni dung kt hp Chớnh vỡ ú m tụi a ra yờu cu v ni dung vn ng theo nhc cho tng loi tit khỏc nhau Dy tr vn ng ln 1 (tit 3) Yờu cu tr bt chc vn ng theo giỏo viờn ỳng nhp... khớch tr t vn ng to kh nng theo dừi, v giỳp tr lm chớnh xỏc li * Cn c vo hỡnh thc vn ng theo nhc nh v tay hoc gừ m theo tit tu, vn ng minh ho, mỳaCụ luụn chỳ ý ti i hỡnh ca tr, sao cho cụ lm mu, tt c nhỡn thy cụ v cụ quan sỏt c tr Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 14 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi * a dng hoỏ cỏc... hiu bit nht nh v õm nhc Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 25 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi Qua cụng trỡnh nghiờn cu Mt s bin phỏp nõng cao cht lng dy vn ụng theo nhc cho tr mu giỏo nh 4 5 tui chỳng tụi nhn thy rng tr mu giỏo 4 5 tui rt thớch, hng thỳ, v cú kh nng vn ng theo nhc rt tt T ú cú th ra v vn dng nhng... Ninh 19 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi 4.2 Dy tr mi lỳc, mi ni: - Vn ng theo nhc trong gi u ún tr, cui bui tr tr Vo u gi ún tr hoc cui gi tr tr cụ cú th cho tr vn ng theo nhc vi tng nhúm v cỏ nhõn tr, cụ s phỏt huy tớnh c lp hot ng ca tr, phỏt trin nng khiu ca tr v cụ d dng sa sai cho tr -Tớch hp vn ng theo nhc vo tit hc Theo quan im s phm ca tớch... Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 20 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi Vớ d: Tr chi úng kch cú kốm vi biu din Hoc cú trong trũ chi phõn vai cụ giỏo, tr nhp vai mỡnh l cụ giỏo hay l tr mu giỏo th hin hỏt, mỳa, gừ m, vn ng minh ho tu theo ý thớch - Vn ng theo nhc trong gi hot ng chiu: Cụ cú th t chc cho tr hot ng õm nhc theo ý mun,... thnh cm n ! Thng Yờn Cụng, ngy 22 thỏng 05 nm 2009 Ngi vit Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh 26 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi Lờ Th Tuyt TI LIU THAM KHO 1 Chm súc giỏo dc mu giỏo v hng dn thc hin 2 T chc hot ng õm nhc cho tr mm non theo hng tớch hp ch ca vin chin lc v chng trỡnh giỏo dc 3 Giỏo dc õm nhc tp 1-2-3 . Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 5 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi 2 . c im kh nng vn ng theo nhc ca tr 4 5 tui: Vn ng theo. trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 6 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi * Khú khn: - Cỏc chỏu phn ln con em lm nụng nghip, kinh. trong vic t chc hot ng cho tr. Lê Thị Tuyết trờng Mẫu giáo xã Thợng Yên Công Uông Bí Quảng Ninh. 7 Một số biện pháp nâng cao chất lợng dạy vận động theo nhạc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi CHNG II.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo, Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo, Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay