Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu

36 249 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 12:33

ơ LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, nền kinh tế của nước ta cũng đã và đang có những triển vọng mở ra nhiều hướng đi mới, con đường mới để hoà nhập với nền kinh tế thế giới. Trong cơ chế thò trường hiện nay nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ đã làm thay đổi cơ cấu thò trường. Trước những tiến bộ đó đòi hỏi doang ngiệp phải cạnh tranh gay gắt giữa Công ty này với Công ty khác đang diễn ra với quy mô trên toàn câu, những vấn đề bức thiết được đặt ra “ làm thế nào để doanh nghiệp phát triển và tồn tại lâu dài”. Đề giải quyết được những vấn đề trên doanh nghiệp đã đề ra những kế hoạch để xác đònh cho doanh nghiệp có những bước đi thích hợp trong những khoảng thời gian nhất đònh nhằm vươn lên chiếm lỉnh thò trường vụ vụ tốt cho nhu cấu ngưới tiêu dùng. Đặt được mức lợi nhuận mong muốn và đem lại lợi ícg cho xã hội. Từ những đặc điểm để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để được tiến triển bình thường và liên tục, đòi hỏi phải có các khâu và đặc biệt trong xây dựng thì công tác hoạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ là rất quan trọng nó có thể phản ánh được tình hình hoạt động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành lý thuyết ở nhà trường và được sự đồng ý của ban lãnh đạo Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu em đã được thực tập. Trong thời gian đầu tiếp xúc với thực tế em đã cố gắng tìm hiểu công tác hoạch toán của Công ty và em quyết đònh chọ đề tài “Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ “ để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình. 2.Mục đích nghiên cứu. Mục đích của việc hoạch toán nguyên vật liêu công cụ dụng cụ là mang lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu của chuyên đề này là nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. 4.Phương pháp nghiên cứu: Từ lý thuyết để áp dụng vào thực tế để hoạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Trang:1 5. Ý nghóa thực tiển của đề tài: Khi ta đi sâu phân tích, nghiên cứu hoạch toán về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ ta thấy được tầm quan trọng của doanh nghiệp. Nếu việc hoạch toán đúng và chính xác sẽ mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cao và mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. 6. Nội dung của đề tài tài: Nội dung đề tài gồm ba chương. CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu công cụ dụng cụ CHƯƠNG II: Đặc điển cơ bản và tình hình thực hiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty tại Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu CHƯƠNG III: Một số ý kiến nhằm đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dung cụ tại Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu Trang:2 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ I.Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cu: 1. Ý nghóa và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. 1.1. Ý nghóa: Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ là một yếu tố rất quan trọng, chiếm tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Nên việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liêu – công cụ dụng cụ trong sản xuất sẽ làm cho chi phí giá thành giảm, từ đó làm tăng tích luỹ thu nhập của doanh- nghiệp. Do vật việc tổ chức nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ chặt chẻ và khoa học là một tấm quan trọng rất lớn. Để quản lý tình hình nhập xuất, cung cấp kòp thời và đồng bộ sản phẩm trong sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. 1.2. Nhiệm vụ: Tổ chức ghi chép phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập xuất và tồn kho nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, tính giá thực tế thu mua và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu về số lượng, chất lượng vv… Hướng dẩn kiểm tra các phân xướng, các kho và phòng ban thực hiện các chứng từ ghi chép ban đầu về vật liệu, mở sổ sách cần thiết và hoạch toán theo đúng phương pháp. Kiểm tra việc chấo hành chế độ bảo quản, xác đònh giá trò tiêu hao và phân bổ chính xác cho các đối tượng sử dụng. Tham gia công tác kiểm kê đánh giá, vật liệu, lập báo cáo về vật liệu và phân tích tình hình thu mua bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu. 2.Một số khái niệm. 2.1. Khái niệm nguyên vật liệu: Nguyên vật liệu là đối tượng mua ngoài hoặc tự chế biến cần thiết trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.Đặc điểm của vật liệu là chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất đònh và trong quá trình đó vật liệu sẽ bò tiêu hao toàn bộ hoạc bò biến đổi hình thái vật chất ban đầu, để cấu thành thực thể sản phẩm. Về mặt giá trò chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất đònh nên giá trò của nó được tính hết vào chi phí kinh doanh trong kỳ. 2.2. Khái niệm về công cụ dụng cụ: Là những tư liệu lao động không đủ các tiêu chuẩn về giá tò và thời gian sử dụng TSCĐ. Vì vậy công cụ dụng cụ được quản lý và hoạch toán tương tự như vật liệu và một phần như tài sản cố đònh. Trang:3 3.Phân loại và tính giá 3.1. Phân loại: - Nguyên vật liệu chính: Là những nguyên vật liệu tham gia vào một quá trình sản xuất nó cấu thành thực thể chính của sản phẩm. - Vật liệu phụ: là những bộ phận vật liệu khi tham gia vào quá trònh sản xuất không cấu thành thực thể chính của sản phẩm mà nó kết hợp với nguyên vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, mùi vò, hình dáng bề ngoài của sản phẩm. - Nhiên liệu: Cũng là một thứ vật liệu phụ, nhưng có tác dụng cung cấp cho quá trình chế tạo sản phẩm; như xăng, gar, than… -Phụ tùng thay thế: là vật tư dùng để thay thế sữa chữa máy móc, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ sản xuất. - Vật liệu và thiết bò xây dựng cơ bản: là những vật liêu và thiết bò sử dụng cho công việc xât dưng cơ ban. - Phế liệu: là những vật liệu thải ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chúng đã mất hết phần năng suất sử dụng; như vải vụn, bã mía… 3.1. Tính giá 3.1.1. Tính giá vật liệu theo giá thực tế. * Tính giá nhập: Khi nhập kho tuỳ theo từng trường hợp cụ thể được tính như sau . -Đồi với vật liệu mua ngoài:Đối với đối tượng kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá trò vật liệu mua ngoài bao gồm giá mua không có thuế GTGT, thuế nhập khẩu, các chi phí như chi phí vận chuển, thuê kho… - Đối với hàng hoá dòch vụ mang tính đặc thù thì phải tính ra giá không có thuế trên các chứng từ hoá đơn. CÔNG THỨC: Giá chưa có thuế Giá thanh toán Giá trò gia tăng = 1 + thuế suất - Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến: Đối với đơn vò kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, giá trò nguyên vật liệu nhập kho bao gồm giá xuất + với chi phí trã góp cho bên gia công, và các chi phi khác. -Đối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ đông đóng góp. Giá nhập kho là giá do hội đồng liên doanh chấp nhận. -Đối với vật liệu được cấp, biếu tặng: giá tương đương với giá thò trường. • Tính giá xuất: -Phương pháp nhập trước xuất trước: theo phương pháp này giả thiết là số công cụ dụng cụ nhập trước sẻ được xuất ra trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Trang:4 - Phương pháp nhập sau xuất trước: Phương pháp này dựa trên giả thiết vật liệu nhập kho sau nhất sẽ được đưa ra sử dụng trước. Do vậy giá trò vật liệu xuất kho được tính hết theo giá nhập kho mới nhất, rồi tính tiếp cho số ngập kho kế trước. - Phương pháp bình quân gia quyền: Là phương pháp căn cứ vào giá trò vật liệu tồn kho đầu kỳ và tính giá trò vật liệu nhập kho trong kỳ để tính giá bình quân cho mỗi đơn vò vật liệu. Sau đó tính giá vật liệu xuất kho bằng cách lấy số lượng xuất kho * với đơn giá bình quân. - Phương pháp thực tế đích danh: Phương pháp này đòi hỏi kế toán phải biết vật liệu trong kho phương pháp này đòi hỏi kế toán phải biết vật liệu trong kho thuộc những lần nhập nào, đơn giá nhập là bao nhiêu, giá trò xuất dùng được tính chi tiết căn cứ vào số lượng và đơn giá của nó. - Tính giá vật liệu theo giá thanh toán: kế toán chi tiết phản ánh tình hình (nhập ) xuất tồn của từng thứ theo giá thanh toán. CÔNG THỨC: Giá thực tế vật liệu Giá thanh toán vật liệu Hệ số chênh lệch giữa giá Xuất kho trong kỳ = xuất trong kỳ * thực tế và giá thanh toán Giá hoạch toán vật Số lượng vật Đơn giá hoạch toán của Liêu xuât kho = liệu xuất kho * từng thứ vật liệu Giá thực tế vật liệu giá thực tế vật liệu Tồn kho đấu kỳ + nhập kho trong kỳ Hệ số chênh lệch Giữa giá hoạch toán & = giá hoạch toán vật giá hoạch toán vật liệu Giá thực tế của vật liệu liệu tôn kho đầu kỳ + nhập kho trong kỳ Giá thực tế vật liệu giá hoạch toán vật liệu Xuất kho trong kỳ = xuất kho trong kỳ + mức điều chỉnh Giá hoạch toán vật tỷ lệ điều chỉnh Mức điều chỉnh = liệu xuất kho trong kỳ * của vật liệu Tỷ lệ điều nhập kho trong kỳ nhập kho trong kỳ * 100% Chỉnh (%) = giá hoạch toán vl tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ. - Trong trường hợp kế toán có thể phản ánh tình hình xuất kho vật liệu vào các sổ kế toán tổng hợp theo giá hoạch toán thì cuối kỳ phải tiến hành điều chỉnh từ giá hoạch toán sang giá thực tế khi tổng hợp chi phí để xác đònh kết quả. Trang:5 II. Kế toán chi tiết tình hình nhập xuất NVL – CCDC 1.Phương pháp thẻ song song: Phương pháp này thường được tổ chức tại kho và tổ chức tại phòng kế toán. Sơ đồ 1: Phương pháp thẻ song song Chứng từ nhập Thẻ Hoặc bảng tổng kế Sổ hợp nhập toán Thẻ kho chi xuất tồn tổng Tiết kho hợp. Vật vật tư Chứng từ xuất tư Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 2.Phương pháp đối chiếu luân chuyên Được tổ chức tại kho và phòng kế toán: - Tại kho: Thủ kho sử dụng để ghi chép số lượng vật liệu nhập xuất, tồn giống như phương pháp hệ song song Sơ đồ 2: Sổ đối chiếu luân chuyển Chứng từ nhập Bảng kê nhập Thẻ kho Sổ đối chiếu Kế toán Luân chuyển tổng hợp Chứng từ xuất Bảng kê xuất Ghi chú Ghi hàng ngày Kiểm tra, đối chiếu Trang:6 3. Phương pháp sổ số dư: Phương pháp này là kết hợp chặt chẽ việc hạch toán ngiệp vụ của thủ kho với việc ghi chép của phòng kế toán và trên cơ sở kết hợp đó ở kho chỉ hoạch toán về số lượng và ở phòng kế toán chỉ hoạch toán về giá trò của vật liệu, xoá bỏ được sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, tạo điều kiện thực hiện kiểm tra thường xuyên và có hệ thống của kế toán đối với thủ kho, đảm bảo số liệu chính xác kòp thời. Sơ đồ 3: Sổ số dư Phiếu xuất kho phòng giao nhận Thẻ kho Sổ số dư Bảng luỷ kế Phiếu xuất kho chứng từ xuất Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra 4. Tài khoản sử dụng trong kế toán. Tài khoản 152, 153:Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Nợ TK 152, 153 Có - Giá trò thực tế của vật liệu, công cụ - Giá trò thực tế của nguyên liệu, dụng cụ nhập kho mua ngoài, tự vật liệu công cụ dụng cụ xuất dùng chế, thuê ngoài gia công, nhận góp để sản xuất, để bán, thuê ngoài.gia vốn liên doanh. Công chế biến, góp vốn liên doanh cổ - giá trò vật liệu công cụ dụng cụ phần. phát hiện khi kiểm kê. – Giá trò nguyên liệu, vật liệu, công cụ - giá trò phế liệu thu hồi. dụng cụ phát hiện thiếu hụt khi kiểm kê. Số dư bên nợ. giá trò hàng hoá của vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho cuối ky. Trang:7 - Tai khoản 151. Hàng đang đi trên đường. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trò thực tế của hàng hoá, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sở hửu của Công ty nhưng chưa về nhập kho, còn đang đi trên đường vận chuyển ở bến bải hoạc đã về đến Công ty nhưng đang chờ kiểm nhận. Nợ TK 151 Có Giá trò vật tư hàng hoá còn đang Giá trò vật tư hàng hoá đang đi trên đường. đi trên đường đã về nhập kho hoạc chuyển thẳng cho khách hàng… Số dư cuối kỳ: Giá trò hàng hoá vật tư đã mua nhưng chưa về nhập kho. III. Phương pháp phản ánh và sơ đồ kế toán 1.Kế toán nhập kho nguyên vật liệu: 1.1. Khi mua nguyên vật liệu nhập kho, kế toán phản ánh. 1.1.1. Giá mua vật liệu, thuế giá trò gia tăng phải nộp. Nợ TK 152 Nợ TK 153 Có TK 111,112,331 1.1.2. Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình mua và nhập vật liệu. Nợ TK 152 Nợ TK 153 Có TK 111,112 1.1.3. Nếu được bên bán giảm giá. Nợ TK 331 Có TK 152 1.1.4. Nếu được hưởng khoản chiết khấu thanh toán do thanh toán sớm tiền mua vật liệu. Nợ TK 111,112,331 Có TK 515 1.1.5. Thuế nhập khẩu nộp cho nhà nước đối với vật liệu nhập khẩu được tính vào giá nhập. Nợ TK 152 Trang:8 Có TK 3333 1.1.6. thuế GTGT phải nộp đối với một số vật liệu nhập khẩu nhưng được khấu trừ. Nợ TK 133 Có TK 33312 1.2. Khi nhập kho vật liệu mà phái hiện vật liệu thiếu hoặc thừa kế toán phản ánh. 1.2.1. Đối với vật liệu thiếu do hao hụt trong đònh mức cho phép, kế toán phản ánh giá trò vật liệu nhập kho đúng theo giá trò mua đã ghi trên hoá đơn. Nợ TK 152 Nợ TK 133 Có TK 331 1.2.2. Nếu vật liệu thiếu không nằm trong đònh mức cho phép chưa xác đònh được nguyên nhân. Nợ TK 152 Nợ TK 1381 Có TK 111,112,331 1.2.3. Nếu vật liệu thừa chưa xác đònh được nguyên nhân đã được doanh nghiệp nhập kho. Nợ TK 152 Nợ TK 153 Có TK 111, 112, 331 Có TK 3381: Giá trò thừa Nếu vật liệu được doanh nghiệp giữ hộ cho bên bán, kế toán ghi. Nợ TK 002 1.3. Khi nhập vật liệu từ các nguồn khác 1.3.1. Do tự sản xuất. Nợ TK 152 Có TK 154 1.3.2. Vật liệu thuê ngoài gia công chế biến hoàn thành. -Trò giá vật liệu xuất giao cho người nhận chế biến. Nợ TK 154 Có TK 152 -Khoản phải thanh toán cho người nhận chế biến. Nợ TK 154 Có TK 111, 112, 331 -Khi nhập kho trở lại. Nợ TK 152 Có TK 154 1.3.3. Nhập kho do được cấp, biếu tặng, góp vốn… Trang:9 Nợ TK 152 Có TK 411 Có TK 111, 112 1.3.4. Nhập vật liệu để xuất dùng cho sản xuất nhưng sử dụng không hết. Nợ TK 152 Có TK 621 2.Kế toán xuất kho nguyên vật liệu -Xuất vật liệu dùng vào sản xuất kinh doanh. Nợ TK 621, 627, 641, 642 Có TK 152 -Xuất vật liệu để góp vốn liên doanh. Nợ TK 222 Nợ TK 128 Nợ TK 412: chênh lệch đánh giá lại tài sản. Có TK 152 Có TK 412 -Khi xuất vật liệu để gia công chế biến. Nợ TK 154 Có TK 152 -Xuất vật liệu bán, doanh nghiệp có hoá đơn, Nợ TK 632 Có TK 152 (đồng thời phản ánh doanh thu ) 3.Kế toán kiểm kê nguyên vật liệu Kiểm kê nguyên vật liệu là công việc cần thiết để bảo vệ an toàn của toàn bộ vật liệu và phát hiện kòp thời các sai sót và vi phạm trong quản lý, sử dụng… 3.1. Khi kiểm kê có vật liệu bò thiếu. -Nếu trò giá thiếu được ghi tăng giá vốn hàng bán. Nợ TK 632 Có TK 152 -Nếu giá trò thiếu chưa xác đònh được nguyên nhân. Nợ TK 1381 Có TK 152 Sau đó kế toán căn cứ và quyết đònh sử lý. Nợ TK 1388 Nợ TK 632 Có TK 1381 3.2. Khi kiểm kê có vật liệu thừa -Nếu thừa do nhầm lẩn trong ghi chép, tính toán. Nợ TK 152 Trang:10 [...]... tài chính 2.Tình hình hạch toán NVL- CCDC tại Công ty TNHH xây dưng Trung Hiếu a Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH XD Trung Hiếu: Trang:17 - Nguyên vật liệu công cụ dụng cụ là một vấn đề khá phức tạp trong Công ty cho nên việc quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản và sữ dụng vật liệu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động... HIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG HIẾU I Đặc điểm cơ bản của Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu 1 Lich sử hình thành và phát triển của Công ty: Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk ký quyết đònh thành lập 29/04/2003 được phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấo giấy phép kinh doanh số 4002000298 Từ ngày Công. .. tỏ Công ty làm ăn ngày càng phát triển và vững mạnh trên thò trường II Tình hình thực hiện kế toán hoạch toán NVL- CCDC 1 Đặc điểm và công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu Trang:14 1.1 Nguyên tắc tổ chức và nhiệm vụ của phòng kế toán Tình hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty theo mô hình tập trung, ghi sổ kế toán, lập báo do phòng kế toán Công ty thực hiện 1.2 Bộ máy kế toán của Công. .. Công ty Sơ đồ 5: Bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán NH- kế toán CN kế toán vật tư TSCĐ Kế toán tổng hợp Kế toán tiền mặt Thủ quỹ Ghi chú: Quan hệ chức năng Quan hệ trực tuyến Bộ máy kế toán của Công ty: Các nhân viên kế toán giúp cho Giám đốc về vấn đề tài chính - Kế toán trưởng: Là người có nhiệm vụ tổ chức bộ máy kế toán, chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán thống kê và hoạch toán kế toán. .. được nguyên nhân Nợ TK 152 Có TK 3381 -Sau đó căn cứ quyết đònh xử lý kế toán ghi Nợ TK 3381 Có TK 632 4.Đánh giá lại nguyên vật liệu: Khi đánh giá lại làm tăng nguyên vật liệu, kế toán căn cứ vào khoản chênh lệch tăng Nợ TK 152 Có TK 412 -Đánh giá lại nguyên vật liệu Nợ TK 412 Có TK 152 5 Kế toán công cụ dụng cụ: 5.1.Khi nhập công cụ dụng cụ Nợ TK 153 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 5.2.Khi xuất công cụ. .. NVL bò thiếu .10 3.2 Kiểm kê có vật liệu bò thừa .10 4 Đánh giá lại NVL 11 5 Kế toán công cụ dụng cụ 11 5.1 Khi nhập kho công cụ dụng cụ 11 5.2 Khi xuất CCDC để sử dụng .11 5.3 Khi xuất CCDC để kinh doanh 11 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN NVL VÀ CCDC TẠI CÔNG TY TNHH XD TRUNG HIẾU I ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ... đối chiếu luân chuyển .6 3 Phương pháp sổ số dư 7 4 Tài khoản sử dụng trong kế toán 7 III PHƯƠNG PHÁP PHẢN ÁNH SƠ ĐỒ KẾ TOÁN 8 1 Kế toán nhập kho NVL .8 1.1 Khi mua NVL nhập kho kế toán phản ánh 8 1.2 Khi nhập kho NVL mua vật tư thiếu thừa kế toán phản ánh .9 1.3Khi nhập vật liệu từ các nguồn khác 9 2 Kế toán xuất kho NVL 10 3 Kế toán kiểm... chieeus công nợ hàng tháng, quý năm đối với từng khách hàng - Kế toán vật tư: Có nhiệm vụ ghi chếp và phản ánh chính xác phản ánh tình hình kòp nhập xuất, tồn kho của nhiên liêu, vật liệu công cụ dụng cụ vào phiếu xuất kho về số lượng nhập xuất tốn trong tháng - Kế toán TSCĐ.CCDC & XDCB: theo dõi tình hình tăng giảm và trích khấu hao TSCĐ của đơn vò, phân bố thu chi công cụ dụng cụ, thanh toán các công. .. động Trang:12 • Phòng kế toán tài vụ: Phòng này gồm một trưởng phóng và ba nhân viên có chức năng giám sát toàn bộ tài sản của Công ty, phân tích các hoạt động tài chính của Công ty, tổng hợp các số liệu tài liệu kế toán theo đúng nguyên tắc kế toán Việt Nam Chò trách nhiệm trước Giám đốc về số liệu báo cáo của các phòng, giúp Giám đốc đề ra kế hoạch tài chính cho Công ty • Phòng kế hoạch kỹ thuật: Gồm... lợi: Công ty TNHH XD Trung Hiếu hoạt động theo luật doanh nghiệp Nhà nước CHXHCN VN Luôn luôn được sự kiểm tra và hướng dẩn của các cơ quan ban ngành như ; sở xây dựng, cục thuế Nhà nước, liên đoàn lao động, Sở lao động Đây là mặt thuận lợi của Công ty Thò trường hiện nay rất rộng lớn cho nên việc xây dựng của Công ty có nhiều thuận lợi, hơn nữa Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên vững mạnh về công . thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dung cụ tại Công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu Trang:2 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ I.Những vấn đề chung về kế toán nguyên. chính. 2.Tình hình hạch toán NVL- CCDC tại Công ty TNHH xây dưng Trung Hiếu. a. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH XD Trung Hiếu: Trang:17 - Nguyên vật liệu công cụ dụng. Công ty thực hiện. 1.2. Bộ máy kế toán của Công ty. Sơ đồ 5: Bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán kế toán Kế toán Kế toán Thủ NH- kế vật tư tổng tiền quỹ toán CN TSCĐ hợp mặt Ghi chú:
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu, Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu, Kế toán nghiên cứu nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH xây dựng Trung Hiếu, Giá thực tế vật liệu Giá thanh toán vật liệu Hệ số chênh lệch giữa giá, II. Kế toán chi tiết tình hình nhập xuất NVL – CCDC, CHỨNG TỪ GHI SỔ, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay