Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua

20 2,955 29
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 09:58

Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua . ------ Học phần: Tài chính- Tiền tệ Chuyên đề Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua Giảng viên: Mai Lê. là cơ quan có thẩm quyền quyết định và giám sát việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Trên cơ sở dự án chính sách tiền tệ đã được phê chuẩn bởi Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua, Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua, Phân tích và đánh giá việc thực thi chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong thời gian qua, Kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng bản tệ Tạo việc làm, giảm thất nghiệp, Tăng trưởng kinh tế, Công cụ tái cấp vốn, Công cụ dự trữ bắt buộc Công cụ nghiệp vụ thị trường mở, Cơng cụ hạn mức tín dụng, Chính sách tiền tệ Việt nam trong thời gian qua, Thực trạng thực hiện chính sách tiền tệ giai đoạn 1986-2008, Tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008-2009 Chính sách tiền tệ giai đoạn 2008-2009, Kết quả Chính sách tiền tệ giai đoạn 2008-2009

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn