BÀI kế THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TÔC môn GIÁO dục CÔNG dân KHỐI THCS 2015

24 2,777 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2015, 13:52

1, Khái niệm: Truyền thống là những giá trị tinh thần được hình thành từ lâu đời của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp như yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo,…2, Vì sao phải kế thừa và phát huy truyền thống? Truyền thống vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân. Để góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam.3, Trách nhiệm: Tự hào, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phê phán, lên án và ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc. . truyền thống tốt đẹp của dân tộc: 3/ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: 4/ Ý nghĩa: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (TT) TIẾT 8. BÀI 7 Xử lí tình huống: . tộc: Những việc làm nào chưa biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC (TT) TIẾT 8. BÀI 7 I. ĐẶT VẤN ĐỀ: II. NỘI DUNG: 1/. Các truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Em hiểu thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? 3/ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc: - Bảo vệ, giữ gìn để
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI kế THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TÔC môn GIÁO dục CÔNG dân KHỐI THCS 2015, BÀI kế THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TÔC môn GIÁO dục CÔNG dân KHỐI THCS 2015, BÀI kế THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TÔC môn GIÁO dục CÔNG dân KHỐI THCS 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn