nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện

29 434 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 13:58

Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên ĐẶT VẤN ĐỀ Một trong những nội dung cơ bản , quan trọng của phần điện hoá học là pin điện, sức điện động của pin và thế điện cực chuẩn của kim loại . Những kiến thức đó giúp ta giải thích nhiều vấn đề trong thực tiễn như sự ăn mòn kim loại, khả năng phản ứng của kim loại khác nhau với dung dịch axit, dung dịch muối Mặt khác , nó còn giúp ta biết cách thiết lập các cặp pin có khả năng hoạt động tốt, xác định được sức điện động của pin. Trong những năm qua, đề thi học sinh giỏi Quốc gia thường hay đề cập tới phần pin điện dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, trong sách giáo khoa phổ thông , do điều kiện giới hạn về thời gian nên những kiến thức trên chỉ được đề cập đến một cách sơ lược. Qua thực tiễn giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia nhiều năm tôi đă nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện giúp cho học sinh hiểu sâu và vận dụng được tốt những kiến thức trên vào việc giải các bài tập. Nội dung gồm: PHẦN A: Kí hiệu cho hệ điện hoá theo công ước của IUPAC (1968) I. Tế bào điện hoá II. Điện cực III. Tế bào Galvani PHẦN B: Giới thiệu một số bài tập áp dụng 1 Ox c + ne → Kh c (c: catot) Kh a → Ox a + ne (a: anot) Ox c + Kh a → Ox a + Kh c E pin = E 0 pin - ln (1) R T nF C . C C . P H + M H 2 M n+ H 2 H 2 E = E 0 + lg C (1b) 0,059 n E = E 0 + ln C (1a) R T n F Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên NỘI DUNG PHẦN A: KÍ HIỆU CHO HỆ ĐIỆN HOÁ THEO CÔNG ƯỚC CỦA IUPAC (1968) I. TẾ BÀO ĐIỆN HOÁ (ô điện hoá) : Là một hệ gồm 2 điện cực là hai vật dẫn điện loại một (vật dẫn điện electron: dây dẫn) nhúng vào một hay hai dung dịch điện li hoặc chất điện li nóng chảy( vật dẫn loại 2: dẫn điện nhờ ion). Một điện cực cùng với chất điện li của nó → một ngăn điện cực (cũng có thể hai điện cực tham gia vào cùng một ngăn) VD1: Tế bào Vonta Điện cực Zn , Cu nhúng vào dung dịch H 2 SO 4 VD2: Tế bào Đaniel Điện cực Zn nhúng vào dung dịch ZnSO 4 Điện cực Cu nhúng vào dung dịch CuSO 4 Zn │ ZnSO 4 ││ CuSO 4 │ Cu ∗ Phân loại tế bào điện hoá: 2 loại - Tế bào Galvani (hay ô Galvani): Những tế bào điện hoá sinh ra dòng điện nhờ phản ứng oxi hoá - khử tự phát xảy ra trong đó ( hoá năng biến thành điện năng). Khi đó phản ứng hoá học trong tế bào có ∆ G < 0 và E > 0. - Tế bào điện phân: Là những tế bào điện hoá trong đó xẩy ra quá trình oxi hoá- khử cưỡng bức dưới tác động của nguồn điện ngoài .(Khi đó tế bào điện hoá tiêu thụ công điện biến thành hoá năng trong sản phẩm điện phân.). Khi đó phản ứn trong tế bào điện hoá có ∆ G > 0 và E < 0. (Tế bào: Hệ đơn giản nhất) II. ĐIỆN CỰC: 1. KN: Mỗi tế bào điện hoá có hai điện cực . Mỗi điện cực nhúng vào dung dịch điện li tạo thành một ngăn điện cực → Tại mỗi điện cực có có một cặp oxi 2 E = E 0 - 0,059 lg (4) [H 3 O + ] E = E 0 - lg (2) 0,059 n E = E 0 + lg (3) 0,059 n Ox c + ne → Kh c (c: catot) Kh a → Ox a + ne (a: anot) Ox c + Kh a → Ox a + Kh c E pin = E 0 pin - ln (1) R T nF C . C C . P H + M H 2 M n+ H 2 H 2 E = E 0 + lg C (1b) 0,059 n E = E 0 + ln C (1a) R T n F Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên hoá - khử . Khi tế bào điện hoá hoạt động có dòng điện chạy từ điện cực này sang điện cực kia . trên bề mặt điện cực xảy ra sự oxi hoá hoặc sự khử ( nửa phản ứng oxi hoá hoặc nửa phản ứng khử) Catot: Là điện cực tại đó luôn xảy ra nửa phản ứng khử: Anot: Là điện cực tại đó luôn xảy ra nửa phản ứng oxi hoá: Kh a - ne → Ox a hoặc → ( Cả hai loại tế bào Galvani và điện phân đều như vậy) -Trong tế bào Galvani: Catot (+) còn Anot (-) -Trong tế bào điện phân: Catot (-) còn Anot (+) ∗ Phương trình Nernst cho thế điện cực: Trong trường hợp chung điện cực được xét không phải là điện cực có điều kiện tiêu chuẩn . Chẳng hạn với sơ đồ pin: Pt , H 2 (1 atm) │ H + (C = 1,0 M) ││ M n+ (C ≠ 0) │M Ta có : Vì C + H = 1,0 ; P 2 H = 1 atm ; đối với chất rắn nguyên chất, hoạt độ a M ≈ C M ≈ 1,0 Khi xét ở 25 0 C thay giá trị đã biết của R, F vào (1a) và thực hiện các biến đổi thích hợp ta có: 2. Phân loại điện cực ∗ 1- Đơn chất tiếp xúc với ion của nó trong dung dịch + Điện cực kim loại: Một thanh kim loại nhúng vào trong dung dịch muối của nó. Được viết: M(r)│M n+ (aq) . 3 E = E 0 - 0,059 lg (4) [H 3 O + ] E = E 0 - ln K (6) E = E 0 - lg (7) 0,059 n E = E 0 - lg (2) 0,059 n E = E 0 + lg (3) 0,059 n Ox c + ne → Kh c (c: catot) Kh a → Ox a + ne (a: anot) Ox c + Kh a → Ox a + Kh c E = E 0 + lg (8) 0,059 n T [ Hg 2 2+ ] = [ Cl - ] 2 E = E 0 + lg (9) 0,059 n T [ Cl - ] 2 E = E 0 + lg (10) 0,059 n T E pin = E 0 pin - ln (1) R T nF C . C C . P H + M H 2 M n+ H 2 H 2 E = E 0 + lg C (1b) 0,059 n M n+ M n+ / M M n+ / M E = E 0 + ln C (1a) R T n F M n+ M n+ / MM n+ / M E pin = Ngược nhau Nguyn Hu THPT Chuyờn Hng Yờn Phn ng in cc M n+ (aq) + ne M (r) Th in cc c xỏc nh bng biu thc Nernst: [Kh] ph thuc vo s nguyờn t nm trờn b mt khụng i nờn: + in cc khớ: Gm mt thanh kim loi tr (hay graphit) úng vai trũ vt dn in ng thi l vt mang cỏc phõn t khớ , c nhỳng trong dung dch cha ion tng ng v c bóo ho bng khớ tng ng (in cc tip xỳc ng thi vi khớ v dung dch cha ion ca nú) c vit: Pt (r) X 2 (k) X n+ (aq) Pt (r) X 2 (k) X n- (aq) VD: in cc hiro c vit : (Pt) H 2 H + ; in cc khớ clo: (Pt) Cl 2 Cl - Phản ứng ở điện cực hiđro là: H 3 O + + e 1/2 H 2 (k) + H 2 O Th ca in cc c xỏc nh theo phng trỡnh: Vỡ E 0 = 0 v thụng thng P = 1 atm nờn (3) cú dng: 2 - ( in cc oxi hoỏ - kh): Kim loi tr in hoỏ(hoc graphit) nhỳng vo dung dch cha ng thi dng oxi hoỏ v dng kh ca cp oxi hoỏ kh M m+ / M n (in cc trong ú kim loi v khớ khụng tham gia trc tip vo phn ng in cc), c vit: PtM n+ , M m+ Phản ứng xảy ra ở điện cực có dạng tổng quát: Ox + ne Kh 4 E = E 0 - 0,059 lg (4) [H 3 O + ] H 2 H 3 O + / H 2 E = 0,059 lg [ H 3 O + ] = - 0,059 pH (5) E = E 0 - ln K (6) E = E 0 - lg (7) 0,059 n E = E 0 - lg (2) 0,059 n [Kh] [Ox] E = E 0 + lg (3) 0,059 n [M n+ ] E = E 0 + lg (8) 0,059 n T [ Hg 2 2+ ] = [ Cl - ] 2 E = E 0 + lg (9) 0,059 n T [ Cl - ] 2 E = E 0 + lg (10) 0,059 n T Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên ThÕ cña ®iÖn cùc ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng tr×nh: Hay: VD: Pt │ Fe 2+ , Fe 3+ là điện cực oxi hoá - khử vì lúc này chỉ xảy ra : Fe 3+ + e Fe 2+ Sản phẩm của sự khử (Fe 2+ ) và sản phẩm của sự oxi hoá (Fe 3+ ) không thoát ra trên điện cực mà vẫn ở trong dung dịch ∗ 3 - Kim loại tiếp xúc với một muối ít tan của nó trong dung dịch của một muối khác có cùng anion, được viết: M(r) │ MX(r) │ X n- (aq) Phản ứng ở điện cực: MX(r) + ne M(r) + X n- (aq) Thế điện cực: VD: + Điện cực bạc - bạc clorua: Ag │ AgCl , KCl + Điện cực calomen : Hg │ Hg 2 Cl 2 , KCl Phản ứng ở điện cực calomen: Hg 2 Cl 2 + 2e → 2Hg + 2Cl - Vì M n+ tồn tại trong dung dịch chứa anion có thể tạo thành với nó muối ít tan nên M n+ được xác định bởi tích số tan của muối khó tan và nồng độ của anion tương ứng: Nên : Khi [ Cl - ] = 1 mol/lit : = 0,792 + 0,03 lg 1,3. 10 -18 5 E = E 0 - ln K (6) RT nF E = E 0 - lg (7) 0,059 n [Kh] [Ox] E = E 0 + lg (8) 0,059 n [M n+ ] T [ Hg 2 2+ ] = [ Cl - ] 2 Hg 2 Cl 2 E = E 0 + lg (9) 0,059 n T [ Cl - ] 2 Hg 2 Cl 2 E = E 0 + lg (10) 0,059 n T Hg 2 Cl 2 dd ZnSO 4 1M → dd CuSO 4 1M Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên = 0,2556 (V) • Một số dạng điện cực thường gặp: Điện cực Kí hiệu Cặp Ox / khử Nửa phản ứng - KL/ ion KL - ĐC khí - KL/ Muối ít tan - Ox / Kh M(r)│M n+ (aq) . Pt (r) │ X 2 (k) │X n+ (aq) Pt (r) │ X 2 (k) │X n- (aq) M(r) │ MX(r) │ X n- (aq) Pt (r)│Ox (aq) , Kh (aq) M n+ /M X n+ / X 2 X 2 / X n- MX n / M, X n- Ox/ Kh M n+ (aq) + ne M (r) X n+ (aq) + ne 1/2 X 2 (k) 1/2 X 2 (k) + ne X n- (aq) MX(r) + ne M(r) + X n- (aq) Ox + ne Kh 3. Điện cực hiđro tiêu chuẩn, điện cực tiêu chuẩn, thế điện cực tiêu chuẩn a. Điện cực hiđro tiêu chuẩn • Cấu tạo: Điện cực gồm một bản platin phủ muội (bột mịn) platin trên bề mặt , hấp phụ khí H 2 ở P = 1atm ở 298K nhúng vào dung dịch có nồng độ H + 1M. Sơ đồ của điện cực hiđro tiêu chuẩn được viết: Pt │ H 2 (1 atm) │H + ( C = 1.0M) Quy ước: Tại 25 0 C E 0 2 /2 HH + = 0,00 V b. Điện cực tiêu chuẩn: Trong điện cực tiêu chuẩn nồng độ chất tan là 1 mol/ lit , chất khí (nếu có mặt) có áp suất riêng phần bằng 1 atm tại 25 0 C. c. Thế điện cực tiêu chuẩn( E 0 ) : Thế điện cực đo được ở điều kiện tiêu chuẩn. Khi một pin được tạo ra từ hai điện cực tiêu chuẩn thì suất điện động của pin chỉ còn: E pin = E 0 pin E 0 pin được xác định bằng thực nghiệm như sau: Lập một pin gồm điện cực hiđro tiêu chuẩn ở bên trái với điện cực tiêu chuẩn của điện cực cần xét ở bên phải 6 dd ZnSO 4 1M → dd CuSO 4 1M Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên Chẳng hạn , ta cần khảo sát điện cực M │ M n+ pin được lập như sau: Pt │ H 2 (1 atm) │ H + ││ M n+ (C = 1,0M) │ M Theo quy ước: E 0 2 /2 HH + = 0,00V E pin = E phải - E trái = E 0 MM n / + - E 0 2 /2 HH + = E 0 E 0 MM n / + là thế điện cực tiêu chuẩn tương đối theo thang hiđro của điện cực M │ M n+ Mặt khác E pin > 0 , do đó : - Nếu điện cực hiđro là điện cực âm( đóng vai trò anot: luôn xảy ra quá trình oxi hoá) thì điện cực cần đo là điện cực dương và phản ứng trong pin ≡ qui ước E 0 MM n / + > E 0 2 /2 HH + - Ngược lại: Phản ứng trong pin ngược với chiều qui ước hay E 0 MM n / + < E 0 2 /2 HH + ( Trong thực tế , để làm điện cực so sánh người ta thường dùng điện cực calomen Hg│Hg 2 Cl 2 │ KCl bão hoà có thế bằng 0,2415V so với điện cực tiêu chuẩn hiđro do điện cực calomen có thế rất ổn định, độ lặp lại cao, dễ sử dụng và đễ bảo quản). III. TẾ BÀO GALVANI (pin Galvani hay Pin điện hoá ) 1. CÊu t¹o cña mét pin Galvani: Zn - Cu ( pin §anien - Jacobi) ∗ Hình vẽ: ∗ Kết quả: Kim điện kế lệch → trong mạch có dòng điện 2. Giải thích hoạt động của pin: 7 dd ZnSO 4 1M → dd CuSO 4 1M - Zn 2+ Zn + Cu Cu 2+ e Cầu muối Cấu tạo pin Đanien - Jacôbi Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên ∗ Xét điện cực Zn │Zn 2+ : Zn Zn 2+ + 2e (với các nguyên tử Zn ở bề mặt) K ết quả: +Các ion Zn 2+ tích tụ ở tong dung dịch → dung dịch tích điện dương + Các eletron tích tụ ở thanh Zn → thanh Zn tích điện âm Tương tự như một tụ điện: - Một bản là Zn - Một bản là Zn 2+ Hiệu số điện thế giữa hai bản của lớp điện kép → Thế khử của cặp Ox - kh Zn 2+ / Zn Mỗi điện cực có một thế xác định (tuỳ theo bản chất của kim loại và C ion trong dung dịch) → khi nối có điện thế khác nhau bằng dây dẫn → quá trình cân bằng điện thế giữa hai điện cực làm xuất hiện dòng điện trong mạch. Điện cực Cu có thế cao hơn → electron chuyển từ Zn → Cu. ∗ Kết quả : a. Ở cực Zn: Cân bằng Zn Zn 2+ + 2e (qt Ox Zn) chuyển → phải để bù lại số e chuyển đi b. Ở cực Cu: Cân bằng Cu 2+ + 2e Cu ( qt khử Cu 2+ ) chuyển → trái, các ion Cu 2+ đến bề mặt thanh Cu nhận e Phản ứng trong pin: Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu ∗ Việc bố trí tách biệt 2 cặp Ox/kh cho phép lợi dụng sự truyền electron giữa chất khử và chất oxi hoá để sinh ra dòng điện . Vậy : Muốn biến hoá năng → điện năng ta phải thực hiện sự oxi hoá ở một nơi và sự khử ở một nơi và cho electron chuyển từ chất khử sang chất oxi hoá qua một dây dẫn. Đó là nguyên tắc hoạt động của mọi pin. → Pin : là dụng cụ cho phép sử dụng sự trao đổi electron trong các phản ứng oxi hoá - khử để sản sinh ra dòng điện (hoá năng biến thành điện năng) . Khi pin hoạt động : 8 Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên + Các cation chuyển rời từ trái → phải, cùng chiều với chiều chuyển động của các electron trong dây dẫn + Chiều dòng điện mạch ngoài ngược chiều với chiều chuyển động của các electron. ∗ Cầu muối : Bằng ống thuỷ tinh bên trong chứa thạch được tẩm dung dịch bão hoà của chất điện li thích hợp ( KCl hoặc KNO 3 ). Hai đầu của cầu muối đều có lớp xốp để SO 4 - có thể đi qua, thường là bông thuỷ tinh. Có tác dụng đóng kín mạch để cho pin hoạt động. ∗ Thanh kim loại : Vừa đóng vai trò dạng khử vừa đóng vai trò vật dẫn 2. Phân loại pin: Người ta thường phân chia hai loại pin dựa vào cơ sở tạo ra nguồn điện : * Mạch hoá học hay pin hoá học: Khi pin làm việc có phản ứng hoá học xảy ra VD: (-) Zn │ Zn 2+ ( C ) ││ Cu 2+ ( C ) Cu (+) *Mạch nồng độ hay pin nồng độ : Dựa vào sự chênh lệch của nồng độ chất điện li hay VD: (-) Cu │ Cu 2+ ( C = 0,1M ) ││ Cu 2+ ( C = 1M ) │ Cu (+) 3. Sơ đồ pin: a. Cơ sở để viết sơ đồ pin: Ta xét mạch điện hoá Đanien - Jacôbi: Zn + Cu 2+ Zn 2+ + Cu Để thu được dòng điện từ phản ứng trên ta phải bố trí thích hợp vị trí các nửa hay bán phản ứng: Zn Zn 2+ + 2e Cu 2+ + 2e Cu Trong tường hợp mạch Đanien - Jacôbi , sơ đồ đó như sau: (-) Zn │ ZnSO 4 ( C )││CuSO 4 ( C )│Cu (+) Hoặc : (-) Zn │ Zn 2+ ( C ) ││ Cu 2+ ( C ) Cu (+) Vậy : Cơ sở để viết sơ đồ pin là gì? Ta biết rằng pin là dụng cụ trong đó năng lượng của phản ứng hoá học biến thành năng lượng dòng điện. Vậy phản ứng 9 Sơ đồ mạch điện hoá hay Sơ đồ pin Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên hoá học dùng làm cơ sở của pin phải là phản ứng tự xảy ra ở điều kiện được xét. Nghĩa là phản ứng này có ∆ G < 0 Theo biểu thức liên hệ giữa ∆ G và Epin : ∆ G = - n F E pin → Epin > 0 Từ đó ta có qui ước sau đây: Sức điện động của pin sẽ dương ( Epin hoặc E 0 pin > 0) nếu khi pin làm việc trong sơ đồ pin các cation chuyển rời từ trái → phải, trong dây dẫn các electron cũng chuyển rời theo chiều đó. Vậy để có E pin > 0 cần có : Điện cực bên trái : cực âm ( anot) Điện cực bên phải : Cực dương ( catot) E 0 pin = E 0 phải - E 0 trái = E 0 (+) - E 0 (-) = E 0 catot - E 0 anot ∗ Vậy: khi xác định pin: • Điện cực có thế khử chuẩn (tiêu chuẩn) lớn hơn được làm cực dương (catot) luôn ở bên phải • Điện cực có thế khử chuẩn (tiêu chuẩn) nhỏ hơn được làm cực âm (anot) luôn ở bên trái b. Kí hiệu của tế bào điện hoá: Anot ( trái ) Catot ( phải ) - Bề mặt phân chia giữa hai pha , kí hiệu : │ - Bề mặt tiếp giáp giữa 2 dd điện li , kí hiệu : ││ hoặc + Kí hiệu : ││khi giữa hai dd nối với nhau qua một cầu muối để loại trừ thế khuyếch tán. + Kí hiệu : khi giữa hai dd không có cầu nối → xuất hiện thế khuyếch tán do sự trao đổi không tương đương các ion. Vải ngăn ami ăng 2 dd tiếp xúc nhau,tốc độ khuyếch tán không đều giữ Zn 2+ → ← Cu 2+ 10 [...]... vấn đề nhỏ của nội dung kiến thức phần điện hoá học, nhằm mục đích giúp học sinh tháo gỡ những khó khăn, lúng túng khi giải các bài tập về pin điện Trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua việc áp dụng chuyên đề này thực sự đã giúp các em học sinh giải quyết tốt những bài tập về pin điện ; nó giúp các em hệ thống hoá kiến thức một cách nhanh và đầy đủ nhất từ đó vận dụng vào các dạng bài tập. .. dụng vào các dạng bài tập cụ thể một cách dễ dàng Nội dung kiến thức ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia phần điện hoá học còn rất nhiều vấn đề, tôi xin được tiếp tục đề cập ở những chuyên đề tiếp theo Hưng Yên - 2008 Tài liệu tham khảo: 1 Một số vấn đề chọn lọc tập 2 2 Hoá học phân tích - Nguyễn Tinh Dung 3 Cơ sở lí thuyết hoá học - Nguyễn Hạnh 4 Cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học - Vũ... 25oC Epin = 0,442V thì T PbBr = ? 2 Bài 10 : AgCl là hợp chất halogen không tan và màu trắng Để khảo sát độ tan dựa vào bt điện hoá, người ta thiết lập 1 pin điện hoá gồm 2 phần được nối bởi cầu muối + bên trái là một thanh Zn được nhúng vào dd Zn(NO3)2 0,2M + bên phải là một thanh Ag được nhúng vào dd AgNO3 0,1M Vmỗi dd = 1 lít a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin phóng điện và tính Epin 19... qui ước và theo thực tế 3 Nếu ghép 2 điện cực tiêu chuẩn Ag và Ni thì sức điện động của pin Epin=? Phản ứng trong pin như thế nào? Bài tập 5: ChoCu2+/Cu Eo = 0,34V; Ago+/Ag E 13 = 0,80V; Feo /Fe E3+ = - 0,44V Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên 1 Viết sơ đồ pin để xác định các thế khử chuẩn và viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin hoạt động 2 Hãy viết các sơ đồ pin khi ghép điện cực Fe với điện cực... (5) (4) Dựa vào số liệu trên hãy: 1 Lập các pin; Epin (ghi kết quả theo thứ tự giảm dần) 2 Viết phương trình phản ứng xảy ra trên mỗi điện cực và phản ứng xảy ra trong pin (viết sơ đồ pin) khi ghép: a) Từ điện cực 2 – 5 b) Từ điện cực 3 – 5 c) Từ điện cực 3 – 4 Bài làm: 1 Theo bài ra ta có bảng số liệu Số thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Điện cực + 3 1 2 4 3 1 3 1 2 Điện cực 5 5 5 5 4 4 2 2 4 15 Eopin (V) 2,62... thiết lập 1 pin điện hoá gồm 2 phần được nối bởi cầu muối + bên trái là một thanh Zn được nhúng vào dd Zn(NO3)2 0,2M + bên phải là một thanh Ag được nhúng vào dd AgNO3 0,1M Vmỗi dd = 1 lít a) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi pin phóng điện và tính Epin b) Giả sử pin phóng điện hoàn toàn và lượng Zn dư Tính điện lượng phóng trong TN c) Trong 1 TN khác người ta cho KCl rắn vào bến phải pin ban đầu... Nguyễn Huệ – THPT Chuyên Hưng Yên PHẦN B: GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tâp1: Có các điện cực: Cu/Cu2+; Mg/Mg2+, (Pt)Cl2/Cla) Hãy viết sơ đồ pin dùng để xác định thế tiêu chuẩn của mỗi điện cực đó theo qui ước Viết PTPƯ xảy ra trên mỗi điện cực và trong pin b) Cho EoMg 2+ /Mg − = -2,363V, EoCl 2 /Cl = 1,36V; Eo Cu 2+ / Cu = 0,34V Hãy xác định lại sơ đồ pin để đúng theo qui ước Eo > 0 Bài làm: a Theo... dựa vào thế của các cặp tương ứng Bài tập 3: Cho Feo /Fe2+ E3+ Eo +/Ag Ag = 0,771 V; o E Cu2+/Cu = 0,337V; Eo +/H2 2H = 0,00V ; = 0,80V Hãy thiết lập pin có thể được tạo thành; viết sơ đồ pin và các phản ứng xảy ra trong pin Bài tập 4: ChoAgo/Ag E+ = 0,799V; Ni2+/Ni Eo = -0,23V 1 Viết sơ đồ pin dùng để xác định Eo Chỉ rõ cực dương, cực âm 2 Cho biết sức điện động của pin, phản ứng xảy ra trong pin. .. 0,085 mol H2O2 và 0,8 mol H2SO4 Tính CM các chất sau phản ứng Bài 7: a) Hãy tạo ra pin trong đó có xảy ra phản ứng sau: Pb(r) + CuBr2 (dd 0,01M) → PbBr2 (r) + Cu (r) b) Viết sơ đồ pin và phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực cho E0 Pb 2+ / Pb = -0,126V; E0 Cu 2+ / Cu = 0,34V c) ở 25oC Epin = 0,442V thì T PbBr = ? 2 Bài 8: AgCl là hợp chất halogen không tan và màu trắng Để khảo sát độ tan dựa vào bt điện hoá, người... Viết phản ứng điện cực và tính các thế điện cực 2 Nếu ghép từng đôi điện cực a – c; a – d; b – c để tạo thành pin thì hãy viết sơ đồ pin và tính Epin Bài 2: Cho biết thế O – K tiêu chuẩn E0 Cu 2+ E0 Cu + / Cu = 0,16V E0 Fe = 0,52V / Cu E0 Fe 3+ 2+ / Fe 2 + = 0,77V / Fe = -0,44V Hãy cho biết hiện tượng gì xảy ra trong TH sau 1 Cho bột Fe vào dd Fe2(SO4)3 0,05M 2 Cho bột Cu vào dd CuSO4 1M Bài 3: Xét sơ . những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện giúp cho học sinh hiểu sâu và vận dụng được tốt những kiến thức trên vào việc. hạn về thời gian nên những kiến thức trên chỉ được đề cập đến một cách sơ lược. Qua thực tiễn giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia nhiều năm tôi đă nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những. THPT Chuyên Hưng Yên ĐẶT VẤN ĐỀ Một trong những nội dung cơ bản , quan trọng của phần điện hoá học là pin điện, sức điện động của pin và thế điện cực chuẩn của kim loại . Những kiến thức đó
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện, nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện, nghiên cứu, chọn lựa và hệ thống những kiến thức lí thuyết cơ bản, trọng tâm, những bài tập điển hình để soạn ra một chuyên đề giảng dạy về pin điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay