Tìm Hiểu Kiến trúc vi xử lý tiên tiến NAHELEM

52 352 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 13:59

      Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm sinh viên thực hiện:  !"!  !"! !#!$! !#!$! %&'#( %&'#( )!#*+ )!#*+ , % , % Giáo viên hướng dẫn: Giáo viên hướng dẫn: /--0!#! /--0!#!    1 1 2345!#5 2345!#5  11678"9!:;<= 11678"9!:;<= >5!#5 >5!#5 ? 69!:@A 69!:@A ? :!B#!58 :!B#!58 ? $C!D#EEFG $C!D#EEFG ? 69!:15'4)#! 69!:15'4)#! ? 69!:2H!+,I%H5!5#<J 69!:2H!+,I%H5!5#<J ? 69!:K>$>>; 69!:K>$>>; ? 69!:5<5<)#5#K5;I)J 69!:5<5<)#5#K5;I)J ? C;B84!7 C;B84!7  111 111 C;B-*<L#45!#5 C;B-*<L#45!#5  C;B8M#NO#45!#5;>D4 C;B8M#NO#45!#5;>D4 6>5 6>5 /D!: /D!:   5!#5"C4!>">"DO# 5!#5"C4!>">"DO# 15P<L#9!:!Q>@A5!#5 15P<L#9!:!Q>@A5!#5 RS!(!! #TU<VD!W8PKX; RS!(!! #TU<VD!W8PKX; >!4Y!9!:K7>!:;L!#%!!U >!4Y!9!:K7>!:;L!#%!!U RQZ!B[ZO#46>5!\$*15 RQZ!B[ZO#46>5!\$*15 ]9!: ]9!: Hệ thống Cache Hệ thống Cache . . :!B#!5>5!#5R3.!C #!5G^<3DI_$J"<V!!>`8 :!B#!5>5!#5R3.!C #!5G^<3DI_$J"<V!!>`8 7!+ 7!+ . Mỗi nhân còn sở hữu riêng hai cache L1 (64KB) và L2 (256KB, độ trễ thấp hơn 12 chu kỳ và có 8 đường liên kết). . Mỗi nhân còn sở hữu riêng hai cache L1 (64KB) và L2 (256KB, độ trễ thấp hơn 12 chu kỳ và có 8 đường liên kết).   . . :!BKC!DR:I#!5J!(!"C>!\!#%RXQ!a!`>4 :!BKC!DR:I#!5J!(!"C>!\!#%RXQ!a!`>4 5!#5;>D4bWKBc6>5 5!#5;>D4bWKBc6>5 :!B#!5 :!B#!5 :!B#!5 :!B#!5   $C!DR:G>7$*W5!#5!>QRC $C!DR:G>7$*W5!#5!>QRC Dd;BRCeH"^!:!B`H,K:D Dd;BRCeH"^!:!B`H,K:D 7!+RR8K8>RCXR[!"87;`f 7!+RR8K8>RCXR[!"87;`f   6#!5GQK8;#>O#6#!5gPhHB 6#!5GQK8;#>O#6#!5gPhHB !>7:#>RX<\:\#7!+"4!9d!9 !>7:#>RX<\:\#7!+"4!9d!9 M#7#!5K>O#f!+ M#7#!5K>O#f!+ f<i:!>#!5G! #@KR7!<`PR7! f<i:!>#!5G! #@KR7!<`PR7! <` <`   !+">^! #K8;#>O#<i:!R^> !+">^! #K8;#>O#<i:!R^> !\#!5O#!jk !\#!5O#!jk 8d;`%eH#!5O# 8d;`%eH#!5O# 7!+P8H!^K.!9 7!+P8H!^K.!9 $C!DF#EEFG $C!DF#EEFG C;B!9;BM#NO#F# C;B!9;BM#NO#F#   Tần số Tần số l"BRCO#![H!#!!Dd;B"#>P!#!!D" l"BRCO#![H!#!!Dd;B"#>P!#!!D" !#!"^!%WR3!W<\: !#!"^!%WR3!W<\:   Timing Timing IC&J"!U#KC!D!>S`H<\:QD!\% IC&J"!U#KC!D!>S`H<\:QD!\% dO#6)mC&"#>!!:;`":O#6)m"!`H dO#6)mC&"#>!!:;`":O#6)m"!`H !^R!#!!DP!9!U!\O#^ !^R!#!!DP!9!U!\O#^ ^ ^ ! ! R[!<Q4!hnhnhnAgES%;B"%"H!5>! L62nF6EnF)n R[!<Q4!hnhnhnAgES%;B"%"H!5>! L62nF6EnF)n F2"F6O#!\!#!!D F2"F6O#!\!#!!D   I I E\:R3\>!\9!D;THH!5>!""C E\:R3\>!\9!D;THH!5>!""C   J J o o CAS Latency CAS Latency   o o tRCD ( RAS-to-CAS Delay) tRCD ( RAS-to-CAS Delay)   o o tRP (Row Precharge Time ) tRP (Row Precharge Time )   o o tRAS (Row Active Time tRAS (Row Active Time   o o tRC ( Row Cycle Time) tRC ( Row Cycle Time) $C!DF#EEFG $C!DF#EEFG  DDR3 SDRAM DDR3 SDRAM I2%!>>;E%#F#<>5;; I2%!>>;E%#F#<>5;; 5>%J 5>%J    "C8O#!!:D^EEFh2EF   ? !8.!%<\:`HR9EEFh !8.!%<\:`HR9EEFh ? !pEEFG!>H!qH;<=!(H^!:.rAgh5#K; !pEEFG!>H!qH;<=!(H^!:.rAgh5#K; D_#K;"<3><BR#Dgs#K%5 D_#K;"<3><BR#Dgs#K%5   ? EEFG^R:.!=8Gtu;>DEEFh EEFG^R:.!=8Gtu;>DEEFh  5!#5!v!f3KC!DEEFG"D!4(!!3H4!B 5!#5!v!f3KC!DEEFG"D!4(!!3H4!B RW4!KC!D">6)m RW4!KC!D">6)m [...]... CPU luận lý trong cùng 1 CPU vật lý, giúp cho CPU có thể xử lý được nhiều ứng dụng hơn Với sự hổ trợ công nghệ siêu phân luồng, CPU sẽ chia ra làm hai luồng để sử lý các công vi c trong cùng một tác vụ, thay vì phải sắp xếp hàng chờ đợi để được xử lý Với bộ xử lý đa luồng Có thể thực hiện song song 2 luồng xử lý, tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống và rút ngắn thời gian xử lý • Với bộ xử lý đơn luồng,... QuickPath Nehalem là kiến trúc đầu tiên sử dụng công nghệ Intel QuickPath Công nghệ này bao gồm vi c tích hợp bộ điều khiển bộ nhớ vào CPU và cải thiện vi c liên lạc giữa các thành phần của hệ thống Cấu trúc dùng trong những CPU Intel Cấu trúc dùng trong những CPU Intel mà tích hợp Bộ phận điều khiển bộ nhớ Bộ điều khiển bộ nhớ tích hợp Bộ phận điều khiển bộ nhớ tích hợp trong những bộ vi xử lí Nehalem có... cách tự động điều chỉnh xung nhịp của từng nhân độc lập cho phù hợp với nhu cầu xử lý Tuy nhiên Intel đã không đưa công nghệ Hyper Threading, khiến cho Core i5-750 chỉ có đúng 4 core 4 thread Cấu trúc lõi tứ tăng hiệu năng đa nhiệm đến 28%, có thể làm nhiều vi c khác cùng một lúc Core i7  Vi xử lý core i7 có những cải tiến so với core i5: công nghệ tăng tốc Turbo Boost có thể đẩy xung nhịp của CPU... hay nhiều nhân xử lý trong số 4 nhân xử lý độc lập nó làm tăng cường hiệu suất hoạt động Một nhân có thể đẩy hiệu năng của mình lên bằng cách ép xung Các nhân có thể tận dụng năng lượng thừa của các nhân không sử dụng, đây là giải pháp tiết kiệm điện năng Ví dụ Core i7-965 với bộ vi xử lý tần số mặc định 3.2GHz Công nghệ Extended Page Tables (EPT)     Kiến trúc Nehalem được bổ sung công nghệ Extended... chiều, xử lý ảnh hay video Công nghệ Turbo Boost     Công nghệ Turbo Boost giúp nâng cao hiệu suất hoạt động cho phù hợp với nhu cầu và khối lượng công vi c của người sử dụng máy tính Thông qua thiết bị kiểm soát điện năng và sử dụng các bóng bán dẫn “cổng điện năng” mới dựa trên công nghệ sản xuất 45 nanomet high-k công nghệ này sẽ tự động điều chỉnh xung nhịp đồng hồ của một hay nhiều nhân xử lý. .. siêu phân luồng Hyper-Threading    Cải tiến nổi trội nhất của 2 bộ vi xử lý core i5 và core i7 tăng khả năng tính toán song song so với các sản phẩm đi trước (khoảng 33% hiệu suất) Core i7 và i5 tích hợp cả một cổng đồ họa 16 làn PCI Express 2 lẫn hệ thống điều khiển bộ nhớ 2 kênh, cho phép tất cả các dữ liệu vào/ra và các chức năng điều khiển được xử lý bằng một chipset Intel P55 Express duy nhất... đường dữ liệu Vào / Ra riêng biệt Vi c mở rộng tuyến bus nói trên đã góp phần làm tăng số lượng chân (pin) giao tiếp trên BXL Do đó, vi c sử dụng socket LGA775 với 775 chân không còn phù hợp Vì vậy, trên các bo mạch chủ hỗ trợ các BXL nền Nehalem đều được trang bị socket LGA1366 (1366 chân) Công nghệ 45nm của Intel  Chíp VXL mới của Intel được ứng dụng vi kiến trúc Core , penryn , nehalem đều áp... các máy ảo trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, tăng hiệu năng hoạt động của các hệ thống máy ảo Công nghệ siêu phân luồng(tt) Một số bộ vi xử lý sử dụng công nghệ Nehalem   Core i5-750 Core i5 trước đây có tên mã là Lynnfield, được phát triển trên nền vi kiến trúc Nehalem của Intel, phục vụ nhu cầu hiệu suất hoạt động cao như ứng dụng đa phương tiện, nội dung số, game…    Với công nghệ Turbo Boost... tại một thời điểm chỉ có một luồng xử lý được thực hiện • Nếu có nhiều luồng cùng muốn thực hiện thì các luồng này thực hiện tuần tự, cái sau tiếp nối cái trước Công nghệ siêu phân luồng (tt) • Công nghệ này tương thích với các phần mềm ứng dụng và hệ điều hành sẵn có trên các máy chủ, nó cho phép hỗ trợ nhiều người dùng hơn và tăng khối lượng công vi c được xử lý trên một máy chủ • Với các máy trạm... tận dụng công nghệ bóng bán dẫn high-k cỗng kim loại sử dụng hafnium 100% không chì và halogen giúp bộ VXL tiết kiệm điện năng cao hơn và tốt hơn cho môi trường Công nghệ xử lý cổng kim loại 45nm High-k      Tiến trình xử lý 45nm thu nhỏ kích thướt nhân , tạo ra VXL có hiệu năng cao,giảm điện thế hoặt động của VXL do đó toả nhiệt ít hơn cho phép nâng cao xung nhịp Vât liệu sản xuất bóng bán dẫn .       Nhóm sinh vi n thực hiện: Nhóm sinh vi n thực hiện:  !"!  !"! !#!$! !#!$! %&'#( %&'#( )!#*+ )!#*+ ,. !"! !#!$! !#!$! %&'#( %&'#( )!#*+ )!#*+ , % , % Giáo vi n hướng dẫn: Giáo vi n hướng dẫn: /--0!#! /--0!#!    1 1 2345!#5 2345!#5  11678"9!:;<= 11678"9!:;<= >5!#5 >5!#5 ? 69!:@A 69!:@A ? :!B#!58 :!B#!58 ? $C!D#EEFG $C!D#EEFG ? 69!:15'4)#! 69!:15'4)#! ? 69!:2H!+,I%H5!5#<J 69!:2H!+,I%H5!5#<J ? 69!:K>$>>; 69!:K>$>>; ? 69!:5<5<)#5#K5;I)J 69!:5<5<)#5#K5;I)J ? C;B84!7 C;B84!7
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm Hiểu Kiến trúc vi xử lý tiên tiến NAHELEM, Tìm Hiểu Kiến trúc vi xử lý tiên tiến NAHELEM, Tìm Hiểu Kiến trúc vi xử lý tiên tiến NAHELEM, Ví dụ Core i7-965 với bộ vi xử lý tần số mặc định 3.2GHz

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn