Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

10 453 4
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 12:02

   i hc Khoa hc Xã h Lu  hc ng dn:  o v: 2013 Abtracts: Tng h lý lun v du l tic trng du lng hp các yu t n phát trin sn phm du li Nam t s gii pháp nhm phát trin du lnh Nam nh, góp phch tr thành ngành kinh t trm gn vi vic bo tn và phát huy các giá tr di sa tnh. ng dng trong thc tin: là tài liu tham kho hi vi chính quy nghip kinh doanh du lng thi góp phn phát trin hong du lch ti Nam nh. Keywords: Du lnh; Du lch Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nh  thành mt th ng du lch hp dn thu hút các quc gia ca các châu lc khác. Phát trin du lch tu kin cho du khách hiu bit nhi m du lch, các n t tác không ch ca thiên nhiên mà có s góp sc ca bàn tay i và nhng ngh nhân qua các thi. Vi nhu cu ham hiu bit, i ngày càng tp trung vào các v không thuc phm vi vt cht, mà là nhng hong mang tính cht tôn giáo, tinh thc bit là hong mang tính trit lý, tri nghim. Cùng vi s i nhn thc th gii quan và s phát trin ca nhng tôn giáo, các loi hình thc du lln. Vi tin thng, ti các quc gia t Bn, , Thái Lan, Trung Qucloi hình du l thành mt hình thc du li hiu qu c.  giáo ca các quc gia này kt hp vi các công ty l hành t chc các chuyn du l n các thánh tích ca nhau.  châu Âu, c bic Ý  chc nhi l hi tôn giáo, các khóa tìm hiu và nghiên cu tôn giáo, các khóa tu thin ti các quc gia cùng châu lc và sang các quc gia châu Á. i vi Vit Nam, vc gn lin vi ni qua hàng ch s, vì th tâm linh ci Vit ng mang nhng u n riêng ca dân tc vi rt nhiu h thng các di tích tôn giáo, tín ng gn vi các l hng và phong phú kéo dài sut c  trên khp 3 min. Tuy ng có rt nhiu ki phát trin loi hình du l c các c t chc du lch quan tâm, khai thác.             , là ma linh nhân kira nhiu danh nhân cu Trn  mt triu nh vào bc nht trong lch s phong kia bàn tnh hin có gn 2000 di tích lch s             c xp hng. Tài nguyên du lnh rng, phong phú, nhiu các qun th di tích có giá tr lch sn trúc gn lin vi các l hi truyn thm bn s dân tc có sc hp dn, thu hút khách du lc và quc t hu di tích lch s n Trn, Ph Dy, chùa C L, chùa Keo Hành Thin các làng ngh truyn thng ni tic nhii bi chm khm g  ng Tt l Cht, cây cnh V  hay các lot th n lin vi cuc sng ca cu chèo c, hng,  ngh thumúa rc, kéo ch Nhng yu t   Nam nh phát trin loi hình du lp dn và tu kin nâng cao sc cnh tranh cho du lch ca tnh. Tuy nhiên, hin nay du lch tâm linh nh vc phát trin ng vi tin có.  ti các khu, tuyn ra t phát, thing, ch tp trung vào các li ích kinh t c mt nên ph làm suy gim các giá tr ca tài nguyên. Sn phm du lu, ri rc, dch v du lch nghèo nàn, thiu thc bit là các dch v b sung. Các hong      linh     ,   ,  to ra s i vi du khách quc t, n và chi tiêu rt ít.   ,                sao cho va khai                                   .   Nghiên cư ́ u pha ́ t triê ̉ n du li ̣ ch văn ho ́ a tâm linh t ỉnh Nam Đi ̣ nh         ,                                    nh. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề V v t nhiu công trình nghiên cu  Trn Ngc Thêm vi Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam (2006), i Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam (2007), Hoàng Quc Hi vi Văn hóa phong tục (2007), Nguyi Văn hóa tâm linh (2001), Văn hóa tâm linh Nam Bộ (1997), Các hình thái tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam (2001), ng vi Văn hóa tâm linh Thăng Long – Hà Nội (2009), Nguyn Duy Hinh vi Tâm linh Việt Nam (2001), H  vi Tâm hồn – khởi nguồn cuộc sống văn hóa tâm linh (2011)… Các công trình nghiên cu trên tc ti cn v du l, n tài liu rt b ích  i vit k tha phc v cho vic nghiên c tài này.  cp trc tip ti hong du l tài luc ca  i hc KHXH và NV “Tìm hiểu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (khảo sát trên địa bàn quận Đống Đa)”  thng  lý lun v du l u du la bàn Hà Ni, ng thi kho sát tài nguyên và các hong du l bia bàn qu Các nghiên cu v    hi,  ng tôn giáo ti    t nhiu, tiêu biu là 2 tác gi: Nguyi Nam Định đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc (2007), H c Th vi Huyền tích thánh mẫu Liễu Hạnh và di sản văn hóa – lễ hội Phủ Dầy (2003), Trần triều Hưng Đạo Đại Vương trong tâm thức dân tộc Việt (2000)… Bên ct s i trên các tc vit v du lch nh, mt s  tài luc ci hc KHXH và NV  u v du lnh  nhi khác nhau: Hc viên Trn Th Lan v Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng dải ven biển Nam Định”, hc viên Nguyn Th Thu ThNghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định” Các bài vit, nghiên cu này ch yu tp trung vào phát trin du lch nói chung và du l hi nói riêng tnh và nhng tích cc và tiêu cc ca i vi sng xã hi. n sách hay công trình nghiên cu khoa hc nào nghiên cu chuyên sâu v v du lnh. ,  Nghiên cư ́ u pha ́ t triê ̉ n du li ̣ ch văn ho ́ a tâm linh t ỉnh Nam Đi ̣ nh”                       , là mi nên chc chn còn nhiu thiu sót, rc các tác gi khác quan tâm, hoàn thin trong các công trình nghiên cu ln sau. 3. Mc đích, nhiệm v nghiên cứu Mu ca lun phát trin du l tnh óp phn bo tn di sch ca tnh.  c mi vit s tin hành gii quyt các nhim v chính là: - Nghiên cu            . - Nghiên cc trng khai thác sn phm du lnh nh. Du la tng vi ti Nguyên nhân ca hin trng trên? - Nêu ra                 h và bo tn các di snh. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tưng nghiên cứu của luận văn: - Ngun lc phát trin du lnh. - Hin trng phát trin du lnh, c th các v s vt cht, nhân lc du lch, sn phm du lch, th ng khách du lch, công tác t chc, qun lý, hong xúc tin, qu - Sn phm du la tnh. - Nhng yu t i và thách thc phát trin du l nh. Phạm vi nghiên cứu của luận văn: - i dung: N  hong         . - Phm vi không gian: Nghiên cc tia bàn thành ph Nam nh và mt s huyn: M Lc, V Bn, Trng, Hi Hu, Giao Thy. - : S liu, tài lic thu thp t n nay. 5. Phương pháp nghiên cứu - ng hp, phân tích tài liu: Tng hp, phân tích các tài liu thu thp c v loi hình du lu. - ng kê, phân loi, so sánh: Trong khuôn kh  tài này, nhng thng kê v s lin các hong du lch  tnh s c thu thp, thng kê trong khong thi gian t   theo quy chun chung ca ngành Du l cho vic x m thc hin nhng m ra. - o sát tha: Nhm nm bc hin trng hong ti các m du lhn trng phát trin du l hóa tâm a bàn tnh. 6. Đóng góp của luận văn Luu ti thc trng hong du lch  tâm linh ca tnh và t     i pháp mang tính thc t nhm khai thác tài nguyên du lch mt cách hiu qu. 7. Bố cc luận văn ,   ,   ,                ,      ,      ,   u, , ,           Chương 1.            Chương 2. Thc trng hong du lnh Chương 3. Mt s gii pháp phát trin du ltâm linh tnh References 1. Trn Thúy Anh (2004), Ứng xử văn hóa trong du lịch, i hc Quc gia Hà Ni. 2. Ban qun lý di tích và danh thng tnh, Di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Nam Định, c. 3.  Vân Chi (2004), Nhu cầu của du khách trong quá trình du lịch Thông tin. 4. NguyVăn hóa tâm linh Thông tin. 5. Kiu KhSức sống mãnh liệt và sự lan tỏa rộng lớn của nghệ thuật hát văn – hát chầu văn, T, Th thao và Du lnh, s 2/2013, tr 33. 6. ng y, Hng nhân dân, y ban nhân dân tnh (2003), Địa chí Nam Định, Nxb Chính tr Quc gia. 7. Nguyn Th Minh Hòa (2004), Giáo trình Kinh tế du lịch, Nxb Lao ng  Xã hi. 8. Hoàng Quc Hi (2005), Văn hóa phong tục, Nxb Ph n. 9. Nguyn Duy Hinh (2007), Tâm linh Việt Nam, Nxb T n Bách Khoa. 10. Lam Hng (2013), Đặc sắc lễ hội mùa xuân ở huyện Vụ Bản, T thao và Du lch, s 2/2013, tr 35. 11. Chu Huy (2008), Tâm thức người Việt qua lễ hội đền, chùa, Nxb Ph n. 12. Nguyn Phm Hùng (1999), Du lịch tôn giáo và vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, T thut, s 2. 13. Nguyn Phm Hùng (2010), Đa dạng văn hóa và sự phát triển du lịch ở Việt Nam, Tp chí Du lch Vit Nam. Văn hóa đi lễ hội: Cần thay đổi từ nhận thức  15. H Tâm hồn – khởi nguồn cuộc sống văn hóa tâm linh, Nxb 16. NguyThế mạnh để phát triển du lịch Nam Định trong thời kỳ mới, T thao và Du lch, s 2/2011, tr 25. 17. NguyChương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, động lực thúc đẩy du lịch phát triển, T thao và Du lch Nam nh, s 4/2012, tr 65. 18. NguyNam Định đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, Tp chí  thao và Du lch, s 3/2013, tr 72. 19. Trn Th Lan, Nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng dải ven biển Nam Định,  20. Nguynh, Nguy Marketing du lịch, i hc Kinh t quc dân. 21. H Chí Minh (2000), Toàn tập,   3, Nxb Chính tr Quc gia, Hà Ni. 22. Lê Minh (1994), Văn hóa gia đình Việt Nam và sự phát triển, ng. 23. NguyNam Định đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, S  nh. 24. NguyChùa tháp Phổ Minh, S  thao và Du lch  25. Trnh Th Nga (2010), Di tích lịch sử - văn hóa đền Trần, chùa Tháp tỉnh Nam Định, c. 26Nguồn văn hóa truyền thống Việt Nam, ng. 27Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, Tri hc i 28. S  thao và Du lnh (2000), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2010. 39. S  Thao và Du lnh (2006), Báo cáo kết quả công tác năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007. 30. S  Thao và Du lnh (2007), Báo cáo kết quả công tác năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2008. 31. S  Thao và Du lnh (2008), Báo cáo kết quả công tác năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2009. 32. S  Thao và Du lnh (2009), Báo cáo kết quả công tác năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2010. 33. S  Thao và Du lnh (2010), Báo cáo kết quả công tác năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011. 34. S  thao và Du lnh (2012), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2030, Báo cáo tng hp. 35Quản lý lễ hội truyền thống của người Việt,  tc. 36. Trc Thanh (2005), Nhập môn khoa học du lịch, i hc Quc gia Hà Ni. 37. Trn Ngc Thêm (1998), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dc. 38. Trn Ngc Thêm (2000), Khái luận về văn hóa, in trong sách Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam, Nxb Chính tr Quc gia. 39. Trn Ngc Thêm (2006), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Tng hp TP. H Chí Minh. 40. H c Th (2000), Trần triều Hưng Đạo Đại Vương trong tâm thức dân tộc Việt, c. 41. H c Th (2003), Huyền tích thánh mẫu Liễu Hạnh và di sản văn hóa – lễ hội Phủ Dầy 42. H c Th, PhHầu bóng lễ thức dân gian trong thờ Mẫu Thần tứ phủ ở miền Bắc, Nxb Thanh niên. 43. Nguyn Th Thu Thy, Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch văn hóa tỉnh Nam Định, . 44. Tng cc Du lch, Hng biên so ngành Du lch (2008), Giáo trình tâm lý khách du lịchng  Xã hi. 45 Thùy Trang, Tìm hiểu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người Hà Nội (khảo sát trên địa bàn quận Đống Đa,  46. Nguyn (2013), Du lịch tâm linh Việt Nam, thực trạng và định hướng phát triển, Hi ngh quc t v du lch tâm linh vì s phát trin bn vng, Ninh Bình ngày 21  22/11/2013. 47. Nguyn Minh Tu ng s (1999), Địa lý du lịch, Nxb TP. H Chí Minh. 48. UBND thành ph nh, BQL khu di tích lch s - n Trn  chùa Tháp (2012), “Báo cáo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012 tại đền Trần, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định”. 49. ng Nghiêm Vn (1992), Việt Nam đất nước lịch sử văn hóa, Nxb S Tht, Hà Ni. 50. Trn Qung (ch biên), Tô Ngc Thanh, Nguyn Chí Bn, Lâm M Dung, Trn Thúy Anh (2005), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tâm linh tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn