Bài giảng Vật lý thực phẩm

191 1,313 6
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 10:26

. Đặc trưng hình học và vật lý của thực phẩm - Tnh cht lưu bin của thực phẩm - Tnh cht bề mặt của thực phẩm - Tnh cht nhiệt của thực phẩm - Tnh cht điện từ của thực phẩm 1/14/2015 Đặng Thị. hiện các thông số vật lý của thực phẩm - Ứng dụng các thông số vật lý để kiểm soát các quá trình sản xut thực phẩm 1/14/2015 Đặng Thị Thu Hương - CNSTH 4 Tính chất vật lý của thực phẩm là gì? -. tính chất vật lý của thực phẩm? -Thành phần của vật liệu thực phẩm thay đổi theo loài, theo điều kiện của môi trường, theo độ trưởng thành và theo nhiều yu tố khác -Tính cht của thực phẩm bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Vật lý thực phẩm, Bài giảng Vật lý thực phẩm, Bài giảng Vật lý thực phẩm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn