Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội đến việc làm và đời sống của lao động nữ di cư tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội

116 860 1
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 03:37

. của Mạng lưới xã hội 45 4.1.5 Hạn chế của Mạng lưới xã hội của những lao ñộng nữ di cư 63 4.2 Những ảnh hưởng của Mạng lưới xã hội ñến việc làm và ñời sống của lao ñộng nữ di cư trên ñịa bàn. lao ñộng nữ di cư tự do trên ñịa bàn thành phố Hà Nội. - Phân tích những ảnh hưởng của Mạng lưới xã hội ñối với việc làm và ñời sống của những lao ñộng nữ di cư làm công việc tự do. - ðưa. luận và thực tiễn mạng lưới xã hội và những ảnh hưởng của Mạng lưới xã hội ñến việc làm và ñời sống của lao ñộng di cư, ñặc biệt là lao ñộng nữ. - Thực trạng về Mạng lưới xã hội của những lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội đến việc làm và đời sống của lao động nữ di cư tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội đến việc làm và đời sống của lao động nữ di cư tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội, Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng lưới xã hội đến việc làm và đời sống của lao động nữ di cư tự do trên địa bàn thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn