5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao

26 3,930 68
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 21:48

PHẦN 1: Chủ đề 1: Trong mô hình MundellFleming (hoặc mô hình ISLMBP nếu có) với tỷ giá hối đoái thả nổi, tư bản vận động tự do, hãy giải thích điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại khi a)chính phủ tăng thuế. b)khi hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ. c)khi cung tiền giảm xuống. d)chính phủ giảm thuế nhập khẩu. e)Điều gì sẽ xảy ra ở các ý của câu a) và câu b), c) và d) nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ không phải thả nổi?Bạn có ngụ ý gì cho chính sách kinh tế của Việt Nam? PHẦN 1: Chủ đề 1: Trong mô hình Mundell-Fleming (hoặc mô hình IS-LM-BP nếu có) với tỷ giá hối đoái thả nổi, tư bản vận động tự do, hãy giải t h íc h điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại khi a) chính phủ tăng t hu ế . b) khi hạn ngạch nhập kh ẩ u được dỡ bỏ. c) khi cung tiền g iả m xuống. d) chính phủ giảm t hu ế nhập khẩu. e) Điều gì sẽ xảy ra ở các ý của câu a) và câu b), c) và d) nếu tỷ giá hối đoái được cố định chứ không phải thả nổ i? Bạn có ngụ ý gì cho chính sách kinh tế của Việt Nam? I. Lý thuyết Trong mô hình Mundel-Fleming (hoặc mô hình IS-LM-BP nếu có) với tỷ giá hối đoái thả nổi, tư bản vận động tự do, hãy giải thích điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đoái và cán cân thương mại khi Mô hình Mundel-Fleming, có một số giả định chính như sau: - Nền kinh tế nhỏ mở cửa với luồng chu chuyển vốn hoàn hảo : r = r* - Thị trường hàng hóa cân bằng – Đường IS* Y = C(Y-T) + I(r*) + G + NX(e) Trong đó: e= tỷ giá hối đoái danh nghĩa = Mỗi đơn vị ngoại tệ/mỗi đơn vị nội tệ Đường IS* là đường thị trường hàng hó cân bằng, có: Y = C(Y-T) + I(r*) + G + NX(e) Đường IS* cho ta biết, ứng với mỗi mức lãi suất nhất định r*, khi e giảm làm cho NX tăng (đồng nội tệ mất giá dẫn đến khuyến khích xuất khẩu, giảm nhập khẩu) dẫn đến Y tăng. Đường LM* là đường tiền tệ cân bằng M/P = L (r*, Y) Với mức lãi suất r* nhất định, đường LM* là đường thẳng đứng 1 Cân bằng trong mô hình Mundel-Fleming là cân bằng trong cả thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ II. Bài tập a. Khi chính phủ tăng thuế  Tỷ giá hối đoái thả nổi. Ban đầu, thị trường cân bằng ở mức r* với e1 và Y1. Khi chính phủ tăng thuế, trong ngắn hạn, thuế tăng làm giảm chi tiêu hàng hóa trong nước. Đường IS dịch chuyển sang trái từ IS1 đến IS2, trong khi đường LM đứng yên), dẫn đến đồng ngoại tệ lên giá so với nội tệ. Đồng ngoại tệ lên giá làm tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, khả năng cạnh tranh của khu vực xuất khẩu sẽ tăng lên, xuất khẩu ròng sẽ tăng đúng bằng mức giảm mua sắm của chính phủ để cho sản lượng không đổi 2 Như vậy, trong ngắn hạn dưới chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn chu chuyển hoàn hảo thì chính phủ tăng thuế không có hiệu lực trong việc điều tiết tổng cầu của nền kinh tế.  Tỷ giá hối đoái cố định Khi Chính phủ tăng thuế làm đường IS dịch chuyển sang trái từ IS1 sang IS2, để duy trì được tỷ giá hối đoái cố định, ngân hàng trung ương phải giảm cung tiền, làm đường LM dịch chuyển sang trái một khoản tương ứng. Như vậy, trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái cố định, nếu chính phủ tăng thuế sẽ làm giảm Y. Bài học: Đối với nền kinh tế nhỏ, tỷ giá hối đoái cố định không nên áp dụng chính sách tăng thuế để tăng sản lượng. b. Khi hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ  Tỷ giá hối đoái thả nổi. 3 Khi tỷ giá hối đoái thả nối, hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ dẫn tới nhu cầu về hàng hóa tăng lên, khuyến khích tăng nhập khẩu. Xuất khẩu ròng bằng xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, tăng nhập khẩu sẽ làm cho giảm tỷ giá hối đoái và giảm xuất khẩu ròng, đường xuất khẩu ròng dịch chuyển sang trái. Đường xuất khẩu ròng (NX) dịch chuyển sang trái làm cho đường IS dịch chuyển sang trái. Như vậy, khi hạn ngạch nhập khẩu được dỡ bỏ làm giảm tỷ giá hối đoái và làm cho tổng cầu không đổi, Việt Nam nên áp dụng chính sách này để khuyến khích xuất nhập khẩu.  Tỷ giá hối đoái cố định Chính phủ dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu làm tăng nhập khẩu (làm giảm xuất khẩu ròng), làm dịch chuyển đường IS sang trái. Để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định thì chính phủ phải giảm cung tiền lên làm đường LM dịch chuyển sang trái, sản lượng Y giảm. 4 Bài học với nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái cố định thì không nên áp dụng chính sách dỡ bỏ hạn ngạch thương mại. c. Khi cung tiền giảm xuống  Tỷ giá hối đoái thả nổi. Ban đầu, thị trường cân bằng ở mức r* với e1 và Y1. Khi cung tiền giảm, đường LM dịch chuyển sang trái từ LM1 đến LM2. Với nền kinh tế nhỏ, mở r* không bị giảm, nhưng cung tiền giảm làm cho lãi suất trong nước có chiều hướng tăng, làm cho tỷ giá hối đoái giảm, khuyến khích nhập khẩu, giảm xuất khẩu dẫn đến NX giảm và do đó Y giảm từ Y1 đến Y2. Hai thị trường cân bằng tại (e2, Y2) Với chính sách kinh tế của Việt Nam, là một nền kinh tế nhỏ, mở; chính sách tiền tệ thắt chặt bằng giảm lượng cung tiền trong nước, làm cho e giảm.  Tỷ giá hối đoái cố định Việc giảm cung tiền làm tăng tỷ giá hối đoái. Để kéo tỷ giá hối đoái trở lại, ngân hàng trung ương bán tăng dự trữ ngoại hối bằng việc mua ngoại tệ, đưa thêm tiền nội tệ, giảm ngoại tệ ra ngoài lưu thông. Việc này loại bỏ ngoại tệ ra ngoài lưu thông, tăng nội tệ trong lưu thông, gây ra cung tiền tăng làm đường LM dịch chuyển sang phải từ LM2 sang LM1. Tỷ giá hối đoái giảm, làm khuyến khích nhập khẩu trở lại và hạn chế xuất khẩu. NX giảm. 5 Bài học cho Việt Nam: Khi cung tiền giảm, với một nền kinh tế nhỏ, mở như nước ta, vệc áp dụng tỷ giá hối đoái cố định chỉ làm cân bằng trên 2 thị trường trở về mức cân bằng vốn có của nó, không có hiệu quả nào khác. d, Chính phủ giảm thuế nhập khẩu  Tỷ giá hối đoái thả nổi Tại mức tỷ giá hối đoái nhất định, mức thuế nhập khẩu giảm làm nhu cầu hàng hóa nhập khẩu tăng lên, nhu cầu hàng nội địa giảm xuống, làm NX giảm. Việc tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa nước ngoài sẽ làm tăng tương ứng cầu ngoại tệ trong thị trường ngoại hối. Điều này làm cho tỷ giá giảm. Khi tỷ giá giảm, kích thích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu làm NX tăng. Vì vậy, nhìn chung, việc chính phủ giảm thuế nhập khẩu không làm ảnh hưởng đến NX mà chỉ khuyến khích thương mại. Vì NX không thay đổi nên không làm thay đổi gì đến tổng thu nhập Y (giả định các yếu tố khác không đổi). Tác động của việc chính phủ giảm thếu nhập khẩu được thể hiện trên biểu đồ như sau: ban đầu thị trường tài chính và tiền tệ cân bằng ở mức r*, e1, Y1. Khi chính phủ giảm thuế nhập khẩu, như đã nói ở trên, làm cho cầu về hàng hóa nhập khẩu tăng, cầu hàng nội địa giảm, cầu ngoại tệ tắng, làm e giảm từ e1 đến e2, đường IS dịch chuyển sang phải từ IS1 đến IS2. Tổng thu nhập Y không đổi, đường IS2 cắt đường LM1 tại (e2,Y) – điểm cân bằng mới trên cả 2 thị trường. 6 Bài học cho Việt Nam: có thể sử dụng chính sách giảm thuế nhập khẩu với tỷ giá hối đoái thả nổi để khuyến khích hoạt động thương mại xuất nhập khẩu mà không làm ảnh hưởng đến tổng thu nhập của nền kinh tế.  Tỷ giá hối đoái cố định Khi chính phủ giảm thuế nhập khẩu để khuyến khích nhập khẩu, làm cho e giảm xuống từ e1 đến e2, như đã phân tích ở trên. Trong trường hợp tỷ giá hối đoái cố đinh, chính phủ muốn giữ mức e1, Ngân hàng TW mua ngoại tệ, bán nội tệ làm cho e tăng trở lại từ e2 lên e1. Mua bán này làm M giảm, đường LM dịch chuyển sang bên trái, từ LM1 đến LM2, cân bằng mới tại (e1, Y2) Việc Chính phủ giữ mức tỷ giá cố định khi tăng thuế nhập khẩu làm thổng thu nhập của nền kinh tế giảm. Đối với nền kinh tế nhỏ, mở như ở Việt Nam, chính sách này làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, chỉ dùng khi nền kinh tế tăng trưởng nóng. 7 PHẦN 2: Chủ đề 2: Hãy dùng mô hình Mundell-Fleming (hoặc mô hình IS-LM-BP nếu có) để dự đoán điều gì xảy ra với tổng thu nhập, tỷ giá hối đo ái và cán cân thương mại trong điều kiện tỷ giá hối đoái thả nổi và cố định, tư bản vận động tự do khi a) có sự suy giảm niềm tin của người tiêu dùng về tương lai làm cho họ chi tiêu ít hơn và tiết k iệ m nhiều hơn. b) kh i Thái Lan đưa ra thị trường một loại sản phẩm mỳ ăn liền rất hợp thị hiếu của người Việt Nam (thích mỳ ăn liền Thái Lan hơn mỳ ăn liền sản xuất trong nướ c ). c) kh i việc sử dụng rộng rãi máy rút tiền tự động làm giảm nhu cầu về tiề n. Bạn có ngụ ý gì cho chính sách kinh tế của Việt Nam? I. Lý thuyết 1.1. Đường LM* Cách dựng LM*: Phương trình LM* : M / P = L ( r* , Y ) Đường LM* là đường LM trong đồ thị Y-e. Đường LM* là một đường thẳng đứng, vì tỷ giá hối đoái không được đưa vào trong phương trình của LM*. - Lãi xuất r * nhất định Y e IM * - Là đường thẳng đứng: với r * nhất định, chỉ có yếu tố thu nhập Y làm cho cung tiền và cầu tiền cân bằng ứng tại các mức tỷ giá khác nhau. 1.2. Đường IS* Cách dựng IS* : Phương trình đường IS* : Y = C ( Y - T ) + I ( r* ) + G + NX ( e ) Đường IS* là đường IS thể hiện trong đồ thị Y-e. Đường IS* dốc xuống vì tỷ giá hối đoái cao hơn làm giảm xuất khẩu ròng ( NX ),qua đó làm giảm tổng thu nhập. 8 e Y IS * 1.3. Nền kinh tế nhỏ, tỷ giá hối đoái thả nổi 1.3.1. Chính sách tài chính(Chính sách tài khóa) Ảnh hưởng của chính sách tài chính mở rộng trong ngắn hạn,tỷ giá hối đoái thả nổi: Để tăng sản lượng Y, chính phủ có thể sử dụng chính sách tài chính mở rộng (tăng chi tiêu chính phủ hoặc giảm thuế). Trong ngắn hạn, chi tiêu chính phủ tăng làm tăng chi tiêu hàng hóa trong nước (đường IS dịch chuyển sang phải trong khi đường LM đứng yên), dẫn đến đồng nội tệ lên giá so với ngoại tệ (do nhu cầu về đồng nội tệ lớn). Đồng nội tệ lên giá làm giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu. Trong dài hạn, sự gia tăng của tỷ giá hối đoái làm giảm xuất khẩu ròng, là nguyên nhân làm mất ảnh hưởng của sự mở rộng tổng cầu trong nước về hàng hóa và dịch vụ. Điều này làm triệt tiêu ảnh hưởng mở rộng ban đầu của chính sách tài chính và đưa lãi suất trong nước về mức lãi suất thế giới. 9 Do vậy: trong ngắn hạn, dưới chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn chu chuyển hoàn hảo thì chính sách tài chính hoàn toàn không có hiệu lực trong việc điều tiết tổng cầu của nền kinh tế. 1.3.2. Chính sách tiền tệ Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ mở rộng trong ngắn hạn với tỷ giá hối đoái thả nổi: Để tăng sản lượng Y thì chính phủ tăng cung tiền làm lãi suất trong nước tạm thời giảm xuống so với lãi suất nước ngoài, tạo ra một dòng vốn lớn chảy ra nước ngoài. Chính sách tiền tệ mở rộng làm đường LM dịch chuyển sang phải, còn đường IS thì đứng yên. Nhà đầu tư trong nước tìm cách chuyển từ đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ, làm giá của đồng nội tệ giảm. Trong dài hạn, tỷ giá hối đoái giảm làm tăng xuất khẩu và làm giảm nhập khẩu. Việc chuyển đổi đồng nội tệ sang đồng ngoại tệ diễn ra cho đến khi tỷ giá hối đoái tăng đủ để lãi suất trong nước tăng ngang bằng với lãi suất nước ngoài. Do vậy: Trong ngắn hạn, với tỷ giá hối đoái thả nổi và vốn chu chuyển hoàn hảo thì chính sách tiền tệ là có hiệu quả. 1.3.3. Chính sách thương mại 10 [...]... chính sách tài chính và chính sách tiền tệ Có thể có một số chính sách kinh tế khác cũng có tác động tới kinh tế vĩ mô, như chính sách thương mại (quota, thuế quan) song mục đích chính của chúng không phải là ổn định kinh tế vĩ mô, nên không được coi là chính sách kinh tế vĩ mô Chính sách tài chính là chính sách thông qua chế độ thuế và đầu tư công cộng để tác động tới nền kinh tế Khi nền kinh tế đang... làm cung tiền Y 15 và đường LM* dịch chuyển sang trái Đường LM* tiếp tục dịch chuyển trở lại khi trạng thái cân bằng được khôi phục thu nhập → tỷ giá và cán cân thương mại không thay đổi III Ngụ ý cho chính sách kinh tế của Việt Nam Chính sách kinh tế vĩ mô là các chính sách kinh tế nhằm mục đích ổn định kinh tế vĩ mô và đạt trạng thái toàn dụng lao động Hai chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng... thiệp tiền tệ là vô ích” Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhỏ, kinh tế mở Để quản lý nền kinh tế nên kết hợp linh hoạt giữa 2 hệ thống tỷ giá, áp dụng hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát Trong từng giai đoạn cụ thể, Nhà nước sẽ áp dụng chính sách kinh tế: tài khóa hay tiền tệ để điều chỉnh nền kinh tế phù hợp với mục tiêu của từng thời kì 21 Phần 4: Chủ đề 5: Hãy trình bày vai trò... biến số được quan tâm chặt chẽ nhất trong nền kinh tế, bởi lãi suất không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của mỗi chúng ta mà còn là một chỉ số đo lường sức khỏe của nền kinh tế Có thể khái quát vai trò của lãi suất qua 2 nội dung là vai trò vĩ mô và vai trò vi mô: 4.1.1.Vai trò vĩ mô Đối với Ngân hàng Nhà nước thì lãi suất là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô Sự biến động của lãi suất trong quá trình... Chính sách tài chính như thế gọi là chính sách tài chính nới lỏng Ngược lại, khi nền kinh tế ở pha bùng nổvà có hiện tượng nóng, thì nhà nước có thể tăng thuế và giảm chi tiêu của mình để ngăn cho nền kinh tế khỏi rơi vào tình trạng quá nóng dẫn tới đổ vỡ Chính sách tài chính như thế này gọi là chính sách tài chính thắt chặt Chính sách tiền tệ là quá trình kiểm soát lượng cung tiền của nền kinh tế để đạt... lãi suất đối với nền kinh tế Vận dụng các mô hình đã học để chỉ ra các tác động đến nền kinh tế khi lãi suất thay đổi Chỉ ra các mô i quan hệ giữa lãi suất với các biến số kinh tế vĩ mô Bạn có ngụ ý gì cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam khi sử dụng công cụ lãi suất? 4.1.Vai trò của lãi suất đối với nền kinh tế Lãi suất là một trong... nghịch với lãi suất 4.3 Ngụ ý cho các nhà hoạch định chính sách kinh tế ở Việt Nam khi sử dụng công cụ lãi suất Một là, thực hiện chính sách tự do hóa lãi suất một cách thận trọng.thực tế ở mỗi quốc gia cho thấy mỗi nước tự xây dựng cho mình một lộ trình riêng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể Hai là, ổn định kinh tế vĩ mô là yếu tố quyết định đến thành công của quá trình tự do hóa... mại trong mô hình Mundell- Fleming với tỷ giá hối đoái cố định, khi lãi suất thế giới tăng? Mô t trường hợp khác, giả sử thu nhập cao hàm ý nhập khẩu cao hơn và như vậy xuất khẩu ròng thấp hơn Nghĩa là, hàm xuất khẩu ròng có dạng NX = NX(e,Y) Hãy sử dụng mô hình Mundell-Fleming để xem xét các ảnh hưởng của chính sách tài khóa mở rộng đối với thu nhập và cán cân thương mại trong nền kinh tế nhỏ và... cụ điều tiết kinh tế vĩ mô Sự biến động của lãi suất trong quá trình điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước tác động đến nhiều mặt của nền kinh tế như đầu tư,tiêu dùng ,tiết kiệm,tỷ giá…qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước Trong nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng và các doanh nghiệp có thể tiến hành bất cứ việc gì nếu họ muốn trong khuôn khổ pháp luật,miễn là họ có... dụng 4.2 Mối quan hệ giữa lãi suất và các biến số kinh tế vĩ mô khác Lãi suất là một trong những biến số được theo dõi một cách chặt chẽ nhất trong nền kinh tế Diễn biến của nó được đưa tin hầu như hàng ngày trên báo chí vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta và có những hệ quả quan trọng đối với sức khoẻ của nền kinh tế Nó tác động to lớn đối với việc tăng hoặc giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao, 5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao, 5 đề tài thảo luận môn kinh tế vĩ mô nâng cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay