Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm)

9 283 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 21:17

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT PHÁ SẢN, LUẬT DOANH NGHIỆP (CÔNG TY CỔ PHẦN) ...........................NỘI DUNG GỒM 2 BÀI TẬP VỚI NHỮNG CÂU HỎI NHỎNếu khi tiến hành phân chia giá trị tài sản còn lại cho các chủ nợ, công ty Đại Phát không đủ tài sản để chi trả. Thẩm phán yêu cầu 20 cổ đông phải góp thêm tài sản theo tỷ lệ tương ứng với giá trị cổ phần của mình để chi trả nốt cho các chủ nợ.    ! "#$%&$'"!( )*#$+',- !.-*!/01-234!)5)6$#$ .-67% 1.1  1. 8#$39:!)% 2. ;/<=34!)'>#$ .?@#A5 !.!/0B4!)7% 3. CC399:-#$6?DEFG!/0!"$ 6?399:5!.!/0299:7% 4. CHIJ99:K'60!)% 5. H/!:C;*L9:% 6. ./>#M9: 7. ;/N?!*8O9P?/<'!Q/A?(D.-*399 :!)$'-?(8! N!Q6 !6A+@#$% 8. R-6*!+!('+S399:!Q6# +6I% 9. ;0 ?399:% 10. K'6!'K$'K6/N?M99:% 11. ;0?/</N?!*J99: 12. I@)-!('+:/CTO4!)%  !"#$%&'()*+) , - ./0123,4 1. !"#5U,!K3JTVW$M9O27 X$;/<=34YK!.#$ .?@#A+56!.!/0B4Z[\O4V'#$+ 5!Q6-]J-3J77 XCC399:!)5!.!/0299:!)Z['^0O99 :!)-0#_!/0I?`#$+ 5!Q6-]$J-K3JXTVW$M9O277 Z[Waa$0b$!$6\?#K? 1-23X3c9-2ZM-9394!) 2. $%&'()*+5U,!Q6-]$O-K32XTVW$M9O27 Z[Wa$8#$\?#K? M-939c9-93ZM4!) 3. !(,++-.+J99()*+5U,!Q6-]$O-K32XTV W$M9O27 Z[Wa$0?/</N?!*\?#K?MX9-JZO-14!) 4. !(/+)0O45U,!Q6-a$O-!K32XTV W$M9O27 Z[Wa$$0:/CT\?#K? O-1XOZ9-14!) 5. 1+234%536678+"#(9 (+/97"#/+( #8+9.5U,Q6-]$O-K32XTVW$M9O27 X;0CCO99:!)d XCHIJ99:!)K'60!)d XH/!:C;*L9:!)d X./>#M9:!)d X;/N?!*8O9P?/<'!Q/A?(D.-* 399:!)$'-?(8! N!Q6 !6A+@#$d X;0 ?399:!)d XK'6!'K$'K6/N?M99:!)% E]$O-KJ-K32XTVW$M9O2!e1:+( 8+9;<=>?@A+5+B+. C)D(E,++365f"I 'K\9-14!)6a!ba$0 \??O-14!)'a$0g6*,h/"-E4 ?:U6/<,'>#0%@Q$$ XCC9-Oi9-1O-1Z9-92OO114!)Z2OO11999!)d XCHI9-Ji9-1O-1Z9-OMJ3J4!)ZOMJ3J9999!)d XH/!:C;*9-9Li9-1O-1Z9-9JMj2O4!)ZJMj2O999!)d X./>#9-9Mi9-1O-1Z9-99LMJ34!)ZLMJ3999!)d X;/N?!*5;/N?!*8O9P?/<'!Q/A?( D.-*399:!)$'-?(8! N!Q6 !6A+ @#$7?9-3i9-1O-1Z9-M93LLM4!)ZM93LLM999!)d X;0 ?9-3i9-1O-1Z9-M93LLM4!)ZM93LLM999!)d XK'6!'K$'K6/N?9-Mi9-1O-1Z9-9L134 !)ZLMJ3J999!)% %&'-%&) 0 .%&51?+!( 'RS399!6#+6I-!bb:6$0 399S 1.2 1::+(F<9G8+>< H8+9;(I!JDK'L8++" C),++36+(LD9@;(59I C(VDk#ha:"% ; a#$\?+0-a!+ #$!Q$%l6"M9!$!bb"6#$Em?: /<,'>+6I!Q$+0%C!*+ l6?.0?`AU,Ea$MK11TVn:M993 !'K:6+!o!m:6'K a$0'p'@#$a+:6'#'!(b' :o%F/N0*#$\?+!()6. $'b+!% !T!/0?V1qM99B-b,U "a+6r:%!K?:+?34!)-!b ?24!)-/!(,?399:-/!(Q  ?399:!)%HY!+TVn:M993-(  $?/`s'.!K?`at!Ka:#! 1. *!'"C*!)$5Ka:0?:-!Ka:  !7 2. !;tu6sO9P+6Q/0 */Na% 3. ;tu6sM99+-!KQ! *+6I/!(,/a!/0. V-'I'V-"6?*l+6I% 6+7(8%&9*:78;&< 0=>?-@.)A@$8? -@%&<,<'B8=C C*!)$?<$?`-bK!Q  !-h:K'p'@+a*l6K+ *!)!5a$O-!KO9L-TVn;:M9937%H'"C*!) $+*l6K+*!)!5!Q6-a$ M-!KjB-TVn;:M9937%U,!a$M!KO92TVn :-/N0K?:a!I !+*!) !'K'.!K'"C*!)$+$!/0Y I,Q *v*!)!%;/'V- !K?: a!IT$ v*!)!!Q C*!)$'$?/`s'.!K?`# ,6?-@.)A@8DBE)+78;&(8%&9*:7 8;&< 0= ,.-Khv*!)!%*v*!)! !/0hvw8?!/0h:'"C*!)$ )6.$!?-/N!:E4K+!? ,h x4KY'U$6*/Nahv*!) !%/N0!?,ab/N!:E4KE !a$JKjB+TVn;:M993I4K/Nahv *!)! O %:4K/N!:hv*!)! $?V'U$E6^+'$bsa`E!!# !MN!(-+L8++-C?@"OP9L8+ "3+-C?/Q7 #N!(-++-</)C?9L8+L+-C?@ "OP9+-</)C?G+-</)9L 8+3+-C?/Q7 N!(+(-+@"OP9+-</)9L 8+3+-C?/QI 1+-C?/Q><.*+L8+.3E#C?(6 3F+QIR K %"-!a@ V!/0 Y'U$'K6*/N0!a$JKV6. 6/</N/>Na6*v+*!)! J % 1]$O-KO9O-TVn:M993 M]$M-KO9O-TVn;:M993 3E]$2-KO9O-TVn;:M993 E]$J-KO9O-TVn:M993!e!(A(-+ <S>?G:#;:9+-C?/Q(+< 3C?3T")".(+(-+ N1+-C?:G#<:E+3/U#VE+ 3/7 #N1+-C?V/3)C?If /N0!/0Q/0Ny?VD #!! a6v*!)!I/NVQ /0bKhv*!)! /NQ/0!'> #!(Q/0% ,-*v*!)!'"C*!)$+ T#_!/0 ab!+Ka:!!KO9M-TVn ;:M993-@Q e=I$.Q><.*+L8+:"5L8+/Q< /)%VW&XL+5LD"?#;:7C)4;/>?)8+ I KI!(-+.QDV8+9?):< =>?@()QD(+-<#,+G;A +/QDVI$.Q9><.*+L8+()D :"5L8+/Q</)%V&=XL+5LD"? #;:7C)4;/>?)8+I YI!(-+.Q()D8+9?): <K>?@()QD#(+-<,+G ;A+/QDI!(+(-+G.Q9><.*+L 8+:8+4.35L8+/Q3C)5LD"? #;:9L8+/Q% 2 f V@!KO9MTV:M993'*v*! T/# XKa: v*!?,.+ T?!6h#As8.M%jM34!)"#2-34!) bKQ % 4KO9M-TVn;:M993 X; *v*!?,.a!!/0!Ka:/"- T$ v?,N6/<aQy  *v?,.%W!6h$#As8.M%MjM4!) "#2%34!bKQ % X; *v?a!,!/0!!+!Ka:"- T$ v*!?NM9aQy  v?%/N0bQh v'a b!Ka:!az6'K#hv% 96?-@%&<,<'B8=9*:78;&< 0=%&'* ) A3FG&H8?,4 !V-IJA3.&:78;&< 0=Ea$O-!KO9j-Tn;% C*!)$ba8<'"-a6/N6*'"-  K?:ab!a%W'"C*!)$$/N{ A:;6K?:!% !G:K8?-@AL:78;&< 0=,| '"!/0'C*!)$+$!,!+"l'!Ka: ?8!/0!a$O-!KOO9-Tn;!b? } b!+U?h'#h-a*!/0.6$?` :E!+TVd }T!#As8.3P#x/Na bI!*"6-a:6$?`ax-K a+ +x"l-!Ka:a!K?: % !#G3M&9*N:OKO92?V:M993 !/0@ !'"C*!)$*v* !+TbQ/N0/# 03P&.)!K?:+ab!'KI,  !*!+% X nab!'KI, !*!-'>  !'"C*!)$-$ !YI, Q *v*!% X & !+*!)!T!/0 *vab!+!Ka:#!  /0#!!:8.B3P# Q +.$!hv .Vd4?:@QK?:!d  :Q '"C*!)$$h:E/<, ) -E!b6~!b# Q /<,'># #As'>#'"!/0+C*!)$'!bK)  # +6I6*x6*#,|'"% 03P&.)!K?:!!/0 !'" Cv!)$YI,?.`a Y'U$*v*!% /N0 !+*!)!!/0 !/0# !!:8.13P# Q .Vd4?:@Q!/0! K?:% !G&':Q0R&N:OU,'a$2!KMj; !O9MqM9O9q;XI/N{|'"C&!/0D!E#  8yD.-u!y,|'"b# .! a!+ #'"!K?:%/N0by,|'"A?"! g# /'"g+C&I#_ ? #,|'"b# x?hvE"8 |xK?:% !6(8%&0*&'SQL&G"T()*)(%&U,%&'LJ 'D3.&97()*&3P-6 =k/N0# X!(-+V-;t?!%/N0- ;t!/0hQ/0+6I!a'/N a$?!5E!Q6-a$O-K1j-Tn;M9937% X !(-+G;t? !#?V%E]$3KL2 5Tn;M9937!e!(+-<YE;A+8+V+V+ E+P/GL8++"?/;+LDL 8+9@L8++G+Z;+LDL 8+9@+-8+L8++:V9 ><.*+L8+I!(+(-+GL8+/;+LD 8+"?#;:3?3);+LD"I[-<YE; A+8+V+V+E+P/G<:536L DL8+9L8++?##\f% ;/'V-!;tbQQ/0h*+ 6Ig?!!#?V-'IT!(?V yU6M99B-8! I!(NJU6aQy!Ua`a-" ;ta#h.V+*!)!%;-;t $E!'KQ/0-Ea$3KL15Tn;M9937 :Q/0!/0h:Y'U$E/NxY  %•.NQ/0$!/0"Q/0'"V Q/0x!:+K+va`%H"Q/0'^?/N#A sb?"! a"+/NVQ/0!/0!/0!U a`'#!Ua`!% V6&'SWQL&G!""()*)(%&U,%&'$8?&=%&' 'D8(97()*U,L1()*38X(3&-%&83. %&'H)$1'$%&W':*%&'L,A+97()KU, L16 ;t!u6sM99+-!K Q!*+6I/!(,/a!/0 .V%K!{'>!+?V:M993? aQQ!/!(5Y Z$?[\]^!""_7%n !b-':a.V!K+?!{?V% X R;t"6?*+6I%€ /- 8?`"]^!""_<'8= e!Q $! !'K':,?x! K-p'@+!!K?:bK"6 ?+6I%•"$Y'U$-!b"‚"-!m+!- #?/0y?-h!-?`"6?%•"$ !/0|! N6/N?6':-aQy*!)!  !'K'.!K!a$f ƒI"-a*!K!/0!?V!b?e !Q $! !'K':,?x!K-p '@+!!K?:f%I -abK" 6?+6I% X3&/8DLa$- $8?[`]^!""_4!e!/0hQ /0+6I!a/Na$?!yC !a$3-!KL2+TVf Xb- _$8?\#]^!""_eNU6-aQy !/0.•.,V!Ua`a-!#?VbKhQ /0+6I!#?Va-/m!/0Q /0+6I/Na$?!#?V !/0 #h.V+*!)!%/N0-!h!Q /0abKQ 'K':Q/0!b' /NVQ/0!/<"A!#?V+% WNU6-aQy!/0.•.,V!Ua`a - !'>+!#?V!K!/0(„f Z[bQa ?V?abK"6? /bQQ6I!#As!ax/Na$ !+f Xb?Uc'D3.&()* "6-Q/0l)#<-.N# X•.,V+/Nd XC0!)60?:d X•.!KQ/00?:5!'>Q/0q :7d X•.*K8Q/0' V685!'> Q/0q:7d X•.,65F;n7q* 0?:x•.!Ua`a 5+"6Q/07% Wa.+@Q/0-: ! !Ua`:!QV#h!'K4?:'!'K!5  b7%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm), Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm), Đề tài thảo luận Luật kinh tế(đhtm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay