Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học

29 701 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 08:57

Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học PHẦN MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trường học là một tổ chức sư phạm - xã hội được hình thành để thực hiện mục đích nhất định; là tổ chức cơ sở của hệ thống giáo dục, nơi tập hợp những người thực hiện nhiệm vụ chung là dạy và học, giáo dục, đào tạo những nhân cách theo mục tiêu đề ra. Giáo dục Tiểu học là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, do vậy giáo viên tiểu học có một vị trí, vai trò quan trọng, là người góp phần quyết định trong việc thực hiện hoạt động dạy và học có chất lượng, thực hiện phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhằm đào tạo thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có giáo dục tiểu học, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hoà mình vào xu thế toàn cầu hoá, do vậy vấn để nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại. Quá trình này đòi hỏi đội ngũ phải thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình. Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên là hết sức cần thiết. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức là nâng cao tư tưởng, chính trị, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ . Tạo ra được đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giữ vững và phát huy những thành tích dạy học đã đạt được trong thời gian qua, làm thế nào để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, làm sao để mỗi giáo viên thấy được vị trí của mình trong xã hội, bản thân họ còn non yếu ở vấn để gì. Để từ đó tích cực bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và phấn đấu thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” cũng như hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và của toàn xã hội. Với suy nghĩ đó, tôi chọn sáng kiến "Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học” 2.Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Ba Vì . Nghiên cứu thực trạng về công tác chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Ba Vì Đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên và học sinh trường tiểu học Ba Vì 4. Phương pháp nghiên cứu:: Để tiến hành nghiên cứu, đề xuất được những giải pháp quản lý có tính khả thi, chuyên đề sử dụng kết hợp các biện pháp sau: *Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề: Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 2 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT. Một số văn bản chỉ đạo về công tác bồi dưỡng giáo viên của Bộ GD& ĐT. Các tài liệu khác có liên quan. *Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát điều tra (qua chuyên môn, giáo viên, học sinh). Thực nghiệm (kiểm chứng kết quả qua các tiết dạy, thanh - kiểm tra của GV) 5. Phương pháp thực nghiệm: Tiến hành từ tháng 9/2012 đến tháng 5/2013 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CƯU MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC. 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam).Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và Đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Năm học 2002 - 2003 ở cấp tiểu học, chúng ta đã thực hiện thay đổi chương trình và sách giáo khoa cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: * Nội dung sách giáo khoa của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo dục, ở nhiều môn học. *Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm: nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 4 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. *Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…) * Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lại được đánh giá bằng nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. * Mục tiêu của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường: Xây dựng một đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và vững về chất lượng để có khả năng thực hiện nội dung giáo dục toàn diện được quy định rõ trong kế hoạch giảng dạy của nhà trường. * Vai trò và vị trí của đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học: Giáo viên là lực lượng quan trọng nhất trong nhà trường, là cầu nối học sinh với các lực lượng xã hội. Giáo viên là lực lượng chủ chốt giữ vị trí quan trọng và quyết định chất lượng của các hoạt động giáo dục ở nhà trường. Chất lượng đội ngũ giáo viên quyết định quá trình dạy và học: Thầy giỏi sẽ có trò giỏi, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thay sách giáo khoa mới ở tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ trên chuẩn về mọi mặt, đặc biệt là tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy mới. Người Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 5 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học giáo viên phải là người biết tổ chức giờ dạy, kiểm soát được tất cả đối tượng học sinh, xếp loại học sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Do vậy công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên cần được quan tâm thích đáng, thực hiện thường xuyên, có kế hoạch. Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 63 của quyết định: “Mục đích ban hành Chuẩn”: Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn. Đây được xem là thước đo giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình. Do vậy việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đòi hỏi người quản lý phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm, bồi dưỡng định kì, bồi dưỡng thường xuyên… làm thế nào để tự người giáo viên tiểu học thấy được nhu cầu cần thiết phải tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. 1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong huyện Ba Tơ đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 6 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học cho thấy: Đội ngũ giáo viên trong trường rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên trường Tiểu học vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường. Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu sáng kiến. . Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 7 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BA VÌ VÀ ĐỀ RA MỘT SỐ GIẢI PHÁP . 2.1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC BA VÌ- BA TƠ. Trường Tiểu học Ba Vì thuộc Phòng giáo dục- Đào tạo huyện Ba Tơ Trường đóng trên địa bàn xã Ba Vì cách trung tâm huyện 20km về phía tây. Trường được tách ra từ trường Trung học cơ sở Ba Vì năm 2001. Năm học 2012-2013 nhà trường có 19 lớp với số học sinh là 473 em, trong đó có 5 em khuyết tật học hòa nhập. Đội ngũ giáo viên, cán bộ và nhân viên gồm 29 đồng chí. Trong đó, Ban giám hiệu: 02 đồng chí ; giáo viên: 19 đồng chí ; tuổi đời bình quân 35 tuổi. Giáo viên dạy các môn chuyên biệt: 04 đồng chí, nhân viên y tế: 01, kế toán: 01, thư viện: 01, Giáo viên TPT: 1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ CB-GV như sau: Trình độ Số lượng -Tỷ lệ Trung cấp Cao đẳng Đại học Số lượng 11 17 1 Tỷ lệ 37.9% 58.6.% 3.4% Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy như sau: Trình độ Số lượng -Tỷ lệ Sơ cấp Trung cấp Cao đẳng Đại học Số lượng 0 9 14 0 Tỷ lệ 0 39.1% 60.9% 0 Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 8 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học + Qua bảng thống kê về thực trạng đội ngũ CB-GV nhà trường, năm học 2012-2013 đã đủ biên chế giáo viên về cán bộ quản lý thiếu 1. Số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ cao so với các trường trong huyện. + Về độ tuổi: Dưới 30 tuổi: 11 người. 31 - 40: 10 người. 41 - 55: 2 người Qua nhiều năm làm công tác quản lý ở trường tiểu học Ba Vì tôi nhận thấy thực trạng công tác giảng dạy của giáo viên như sau: Phần lớn đội ngũ giáo viên trường tiểu học Ba Vì tâm huyết với nghề, tận tâm với học sinh, nhiều tấm gương các thầy cô giáo đã vượt qua khó khăn về đời sống để dạy tốt, nêu gương sáng cho học sinh noi theo; trong nhiều năm qua nhà trường luôn duy trì danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Tuy nhiên, trong năm gần đây một bộ phận giáo viên chưa thực sự say sưa với nghề, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới còn hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn, chưa thực sự phấn chấn tham gia hoạt động chuyên môn, trình độ đào tạo không đồng đều, chất lượng giảng dạy của một số giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ở một số bộ phận còn ở mức độ cầm chừng chưa gương mẫu trong vấn đề tự học tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao tay nghề. Nhất là việc tham gia học tập nâng chuẩn hoặc sử dụng công nghệ thông tin để ứng dụng vào trong giảng dạy. Bên cạnh đó, một số giáo viên còn chậm đổi mới phương pháp dạy học, còn dạy theo kiểu đọc, chép, cung cấp kiến thức áp đặt cho học sinh chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực của học sinh, không để các em suy nghĩ, tự tìm ra kiến thức mới. Một bộ phận giáo viên còn lúng túng trong việc lựa chọn, phối hợp các phương pháp dạy học. Lựa chọn hình thức tổ chức chưa phù hợp với môn học, dạng bài, hoặc nếu có chỉ mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Một số giáo viên bằng lòng với chuyên môn của mình hiện có, chưa tich cực đến công tác bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. Các tổ chuyên môn thực hiện các hoạt động sinh hoạt thường xuyên nhưng nội dung cuộc họp còn mang tính hành chính, giáo viên ít trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng cho nội dung cuộc họp. Việc dự giờ, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", mọi người né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chưa đúng. Có những giáo viên dự giờ cho đủ số tiết quy định nhưng chưa thực sự tích cực học tập; có giáo viên chỉ đi dự giờ, không tham gia nhận xét, góp ý, xếp loại cho đồng nghiệp. Ban giám hiệu đã có nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính tự phát, kế hoạch chưa dài hạn. Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập một cách đúng mức. Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, một số giáo viên chưa nhiệt tình trong hoạt động. Kết quả các tiết dạy được xếp loại giỏi những năm trước đây chưa cao, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp cũng như tỷ lệ học sinh giỏi qua các kì kiểm tra so với yêu cầu thực tế còn hạn chế. * Nguyên nhân của thực trạng là: Mỗi giáo viên chưa ý thức hết tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn trong hoạt động chung của trường. Ban giám hiệu còn thiếu kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ. Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 10 - [...]... HỌC KINH NGHIỆM………………………………………… 23 KẾT LUẬN Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương 25 - 28 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN BA TƠ TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BA VÌ -   - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu. .. phương thức bồi dưỡng khác nhau để nâng cao năng lực đội ngũ về chuyên môn nghiệp vụ Trong mỗi năm học nhà trường thường tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng chuyên môn như: Đầu năm học, các tháng trong năm học Ở mỗi đợt bồi Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương - 17 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học dưỡng BGH lập... dõi động viên giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương - 19 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 3.1 KẾT QUẢ THU ĐƯỢC SAU KHI ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP VÀO THỰC TIỄN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ Năm học 2012 -... quản lý để công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ ở trường tiểu học Ba Vì nói riêng và đội ngũ giáo viên tiểu học Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương - 25 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học trong huyện, tỉnh nói chung đạt kết quả cao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học Người thực hiện... - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học năng giáo dục; kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng tự học, tự bồi dưỡng; và các kỹ năng khác Bên cạnh việc bồi dưỡng do nhà trường tổ chức BGH yêu cầu mỗi người giáo viên xây dựng cho bản thân kế hoạch tự học- tự bồi dưỡng Có thể thấy rằng tự học, tự bồi. .. đồ dùng dạy và học của giáo viên và học sinh; dự kiến hình thức tổ chức hoạt động dạy học đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương - 14 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Năm học này tôi luôn chú ý bồi dưỡng giáo viên dạy học theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng... Nương - 26 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Luật Giáo dục 2 Điều lệ trường Tiểu học 3 Chỉ thị số 40/CT/TW của Ban bí thư Trung ương ngày 15/6/2004 về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý 4 Chỉ thị số 06/CT/TW về cuộc vận động Học tập và làm... hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, cần thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội Người thực hiện: Nguyễn Thị Thu Nương - 11 - Trường Tiểu học Ba Vì Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học dung và phương pháp, .. .Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học được chỉ đạo thường xuyên, song hiệu quả chưa cao Ban giám hiệu chưa phân công rõ nhiệm vụ cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong trường chưa cao Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ... cuộc đổi mới giáo dục Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt + Ban giám hiệu phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên + Ban giám hiệu xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên + Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu . Thu Nương Trường Tiểu học Ba Vì - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Một số giáo viên bằng lòng với chuyên môn của. Trường Tiểu học Ba Vì - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CƯU MỘT SỐ BIỆN. kinh nghiệm: Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT. Một số văn bản chỉ đạo về công tác bồi dưỡng giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học, Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn