tóm tắt luận văn thạc sĩ y dựng mô hình hệ thống một cửa liên thông điện tử cấp tỉnh

26 426 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 14:24

. liệu của hệ thống Một cửa liên thông điện tử và giải pháp về kỹ thuật, công nghệ x y dựng nên hệ thống. Trong chương sau, luận văn sẽ trình b y mô hình Một cửa điện tử một số tỉnh thành. phủ điện tử , kinh nghiệm x y dựng mô hình Chính phủ điện tử ở một số quốc gia trên thế giới và khái quát mô hình chính quyền điện tử cấp tỉnh. Chương II: Tìm hiểu về mô hình hệ thống Một cửa ,. hướng nghiên cứu luận văn tốt nghiệp: “X y dựng mô hình hệ thống Một cửa liên thông điện tử cấp tỉnh ”. Mục đích nghiên cứu X y dựng mô hình nhằm tin học hóa và điện tử hóa toàn bộ các
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận văn thạc sĩ y dựng mô hình hệ thống một cửa liên thông điện tử cấp tỉnh, tóm tắt luận văn thạc sĩ y dựng mô hình hệ thống một cửa liên thông điện tử cấp tỉnh, tóm tắt luận văn thạc sĩ y dựng mô hình hệ thống một cửa liên thông điện tử cấp tỉnh, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHƯƠNG II: MÔ HÌNH MỘT CỬA ĐIỆN TỬ, 3 Mô hình hệ thống “Một cửa liên thông điện tử”, CHƯƠNG III: XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THIẾT LẬP HỆ THỐNG MỘT CỬA LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ CHO TỈNH NINH BÌNH, 3 Xây dựng hệ thống “Một cửa liên thông điện tử”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn