309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long

70 270 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 12:15

309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long . nghiên cứu và hoàn thiện đề tài vận dụng các công cụ marketing mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy. Bố cục của luận văn Lời mở đầu Chơng. marketing- mix vào việc duy trì và bảo vệ thị phần của nhà máy Thuốc Lá Thăng Long& quot;. phạm vi nghiên cứu Đề tài lấy các công cụ cụ marketing mix làm phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: 309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, 309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, 309 Vận dụng các công cụ Marketing mix vào việc duy trì & bảo vệ thị phần của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Phân đoạn thị trờng, Khái niệm về cạnh tranh, Lợi thế cạnh tranh bên ngoài Môi trờng nhân khẩu học, Môi trờng kinh tế Môi trờng tự nhiên., Môi trờng công nghệ kỹ thuật Môi trờng luật pháp., Công ty Ngời cung ứng Các trung gian marketing, chính sách sản phẩm, Chính sách giá Chính sách phân phối, ChÝnh s¸ch xóc tiÕn, Đặc điểm thị trờng ngành thuốc lá, Lịch sử hình thành và phát triển của nhà máy thuốc lá Thăng Long, Đối thủ cạnh tranh Khách hàng: Có 5 dạng thị trờng khách hàng Đặc điểm một số mặt hàng chủ yếu của nhà máy, Đánh giá về thị trờng tiêu thụ thuốc lá của nhà máy, Chính sách sản phẩm, ChÝnh s¸ch gi¸, Chính sách phân phối, Các yếu tố văn hoá Các yếu tố tự hiên Nguồn cung ứng nguyên vật liệu, 10.20 Thực trạng và xu hớng cạnh tranh nhằm bảo vệ thị phẩn của nhà máy, Các giải pháp marketing-mix 1. Liên quan đến chính sách sản phẩm, Đầu t chiều sâu vào khâu nguyên liệu Liên quan đến chính sách giá, Liên quan đến chính sách phân phối, Những kiến nghị thuộc cấp vĩ mô.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay