TIỂU LUẬN MÔN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHÍNH CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC

22 269 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 16:23

Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 1 MỤC LỤC 1. Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức 3 1.1 Cổ tức 3 1.2 Chính sách cổ tức 3 2. Các hình thức chi trả cổ tức 3 2.1 Chính sách chi tr ả cổ tức bằng tiền mặt 3 a. Đi ều kiện áp dụng 3 b. Nội dung hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 4 c. Ưu như ợc điểm 4 d. Ví d ụ thực tế 5 2.2 Chính sách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5 a. Nội dung hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 6 b. Điều kiện áp dụng 6 c. Ưu nhược điểm 6 d. Ví dụ thực tế 7 2.3 Chính sách chi tr ả cổ tức bằng t ài sản 8 a. Đi ều kiện áp dụng 8 b. Hình th ức chi trả 8 c. Ưu như ợc điểm 9 d. Ví d ụ thực tế 9 2.4 Chính sách chi trả cổ tức khác 10 a. Chính sách cổ tức chia nhỏ cổ phần 10 b. Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi 11 c. Chính sách cổ tức mua lại cổ phiếu của chính mình 12 d. Ví dụ thực tế 13 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức 15 II. CÁC LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 18 1. Các lý thuyết về chính sách cổ tức - 4 mô hình cách đi ệu của Lintner về chính sách cổ tức 19 1.1. Các doanh nghiệp sung mãn th ư ờng có tỷ lệ chi trả cổ tức cao, còn doanh nghiệp tăng trưởng có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp 19 Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 2 1.2. Các CFO tập trung nhiều vào những thay đổi cổ tức hơn là mức chi trả cổ tức 19 1.3. Các CFO miễn cưỡng khi đưa ra các quyết định về thay đổi chính sách cổ tức 19 1.4. Cổ tức thay đổi theo sau những thay đổi trong lợi nhuận ổn định và kéo dài. Những thay đổi lợi nhuận tạm thời sẽ không tác động gì đ ến chi trả cổ tức 20 2. Mối quan hệ giữa chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp 20 2.1. Chính sách cổ tức không tác động đến giá trị doanh nghiệp (MM) 20 a. Các giả định 20 b. Qui luật bảo tồn giá trị 21 c. Mua bán song hành 21 2.2. Chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp 21 a. Chính sách cổ tức làm giảm giá trị doanh nghiệp (Trường phái tả khuynh cấp tiến) 21 b. Chính sách cổ tức làm tăng giá trị doanh nghiệp (Trường phái hữu khuynh bảo thủ) 22 Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 3 I. Chính sách cổ tức 1. Khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức 1.1 Cổ tức Cổ tức là phần thu nhập mà cổ đông thực nhận từ phần thu nhập đáng lẽ mà cổ đông được nhận từ kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 1.2 Chính sách cổ tức Chính sách cổ tức là một trong ba chính sách tài chính quan trọng của công ty. Kết hợp cả hai quyết định đầu tư và tài trợ chính là quyết định về chính sách chi trả cổ tức. Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận giữ lại sẽ được tái đầu tư và nó cung cấp cho các nhà đầu tư một nguồn tăng trưởng lợi nhuận tiềm năng trong tương lai, còn cổ tức cung cấp cho họ một thu nhập hiện tại. Nó ấn định mức lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được đem ra phân phối như thế nào, bao nhiêu phần trăm được giữ lại để tái đầu tư và bao nhiêu dùng để chi trả cổ tức cho các cổ đông. V ì th ế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2. Các hình thức chi trả cổ tức 2.1 Chính sách chi tr ả cổ tức bằng tiền mặt Là vi ệc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho c ổ đông, thư ờng vi ệc chi trả cổ tức b ằng tiền m ặt cho c ổ đông theo một t ỷ lệ phần trăm trên mện h giá. Ví dụ: Mệnh giá 10.000 đ công ty áp dụng hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 12% thì cổ đông nhận được một lư ợng tiền mặt là 1.200 đ a. Đi ều kiện áp dụng Đ ể có thể áp dụng hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt thì công ty phải đáp ứng đ ư ợc các đ i ều kiện sau: Công ty có kh ả năng tiếp cận vốn vay dễ dàng: Bởi lẽ không phải lúc nào công ty c ũng nắm đủ l ượng vốn tiền mặt đủ để chi trả cổ tức mà không làm vuột mất các cơ h ội đầu tư có NPV dương do đó việc tiếp cận vốn vay dễ dàng vừa giúp công ty có th ể theo đuổi đ ược mục tiêu về chính sách cổ tức của mình mà còn có đủ nguồn l ực để đầu tư vào những dự án có khả năng sinh lợi lâu dài trong tương lai. Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 4 Công ty ph ải hoạt động kinh doanh ổn định: Đây là điều kiện tiền đề cho vi ệc áp dụng chính sách chi trả c ổ tức ổn định bằng tiền mặt v ì bản thân công ty ph ải có nguồn sinh lợi ổn định thì mới có khả năng đáp ứng được nhu cầu chi trả c ổ tức ổn định cho cổ đông. b. N ội dung hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt Chính sách c ổ tức n ày được xây dựng dựa trên lý thu y ết ổn định lợi tức cổ ph ần. Theo đó các doanh nghiệp sẽ duy trì việc chi trả cổ tức qua các năm ở mức tương đ ối ổn định, những biến động nếu có l à không đáng kể do đó các công ty sử d ụng phương pháp chi trả cổ tức này sẽ rất miễn cưỡng trong việc tăng hay gi ảm m ức chi trả cổ tức quá lớn c. Ưu như ợc điểm  Ưu đi ểm - Hành đ ộng chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định sẽ hàm chứa thông tin về tình hình kinh doanh c ủa công ty và các cổ đông cũng nhìn vào chính sách phân ph ối của công ty để định giá. Một chính sách chi tr ả cổ tức bằng tiền mặt ổn định qua các năm s ẽ phát đi tín hiệu về tình hình kinh doanh khả thi của công ty và do đó rất có thể điều này sẽ ảnh hưởng theo chiều hướng có lợi đến giá trị cổ phiếu c ủa công ty trên thị trường. - V ới sự nhất quán trong chính sách c ổ tức sẽ tạo ra sự ổn định trong th ành ph ần của các cổ đông và điều này cũng tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc đi ều h ành và quản lý công ty và giảm chi phí huy động vốn của công ty trên thị trư ờng.  Như ợc điểm - Để thực hiện chính sách này thì bản t hân công ty phải đáp ứng một số điều ki ện nhất định nh ư về hoạt động phải ổn định, khả năng huy động vốn…do đó gây ra m ột số khó khăn vì không phải bất kỳ công ty nào cũng có thể đáp ứng được. - Do theo đu ổi chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định qu a các năm do đó có th ể công ty sẽ không thể chủ động trong viêc sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại c ủa m ình, bên cạnh đó để đáp ứng nhu cầu đầu tư doanh nghiệp phải huy động vốn t ừ bên ngoài do đó chính sách này sẽ không phù hợp với các công ty đang trong giai đo ạn khởi sự, tăng trưởn g ho ặc với các doanh nghiệp nh ỏ. Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 5 d. Ví d ụ thực tế Minh h ọa cho công ty đang áp dụng ph ương pháp chi trả cổ tức này có thể k ể đến như Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk. M ới nhất cuối tháng 07/2013 vừa qua Vinamilk vừa thông báo t ạm ứng cổ tức đợt một năm 2013. Theo đó, tỷ lệ tạm ứng là 20% (mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đ ồng). Ng ày chốt danh sách là 22/8, ngày trả cổ tức là 6/9. Như vậy theo thông báo nàyVinamilk s ẽ phải chi khoảng 1.670 tỷ đồng trả cổ tức. T ỷ lệ chia cho cả năm 2013, theo thông báo c ủa Vinamilk tại ĐHCĐ l à 34%. Đợt trả cổ tức thứ hai dự ki ến trả vào tháng 6/2014. (Trích Vnexpress.net ngày 30/07/2013). Trư ớc đó v ào năm 2011, 2012 Vinamilk cũng thống mức chi trả cổ tức lần lượt với t ỷ lệ 40%, 38% bằng tiền mặt cụ thể chú ng ta có th ể tham khảo một vài thông tin liên quan đư ợc rút ra từ báo cáo tài chính 2012 của Vinamilk như sau: 2.2 Chính sách chi trả cổ tức bằng cổ phiếu Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 6 Là việc chi trả thêm cổ phiếu thường cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu thường. Thực chất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm giữ lại phần lợi nhuận, thặng dư hoặc những khoản tiền của quỹ nhằm c ũng c ố lượng tiền mặt hiện có trong vốn cổ phần c ũng nh ư c ủa Doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. a. N ội dung h ình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiế u - Chi tr ả cổ tức bằng cổ phiếu là các hình thức công ty phát hành thêm nh ững c ổ phiếu của chính công ty đó tương ứng với phần lợi nhuận sau thu ế dành trả cổ t ức và phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần mà họ đang n ắm giữ. - C ổ tức cổ phần là một sự gia tă ng m ột lượng cổ phần của doanh nghiệp với các c ổ phần mới được chia cho các c ổ đông . - C ổ tức cổ phần không làm gia tăng giá tr ị của công ty. b. Đi ều kiện áp dụng - Công ty s ử dụng cổ phiếu được quyền phát hành nhưng chưa lưu hành để trả c ổ tức. - Công ty c ổ phần sử dụng cổ phiếu quỹ để trả cổ tức. - Vi ệc các công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu xuất phát từ việc thị giá của cổ phi ếu công ty trên thị trường đạt mức giá cao và công ty mu ốn giảm giá thị trường c ủa cổ phiếu để gia tăng l ượng các giao dịch mua bán của cổ phiếu công ty đó, ho ặc công ty không đủ tiền mặt để chi trả cổ tức cho cổ đông. - Tr ả cổ tức bằng cổ phiếu hay trả cổ phiếu th ưởng là những hình thức huy đ ộng vốn t rong ng ắn hạn nhằm giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt trong một vài năm v ới mục đích tiết kiệm vốn để tái đầu t ư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Vấn đ ề đặt ra là doanh nghiệp lấy nguồn lợi nhuận để chia cổ tức bằng cổ phiếu. Trong đa s ố các tr ường hợp, phả i là các doanh nghi ệp luôn kinh doanh hiệu quả mới có ngu ồn lợi nhuận để chia cổ phiếu . c. Ưu như ợc điểm  Ưu điểm - Ở một tỷ lệ chi trả cổ phiếu ở tỷ lệ thấp thì có thể coi việc này như chi trả cổ tức bằng tiền mặt vì nó không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá cổ phiếu. Bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này thì các công ty cổ phần đ ã th ực hiện việc giảm giá Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 7 trị thị trường của cổ phiếu. Điều này đồng ngh ĩa v ới việc các nhà đầu tư cổ phiếu đó trên thị trường chứng khoán là người được lợi đầu tiên từ hành động đó của công ty. Khi thị giá của cổ phiếu ở mức thị giá cao thì đ ồng ngh ĩa v ới việc nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn khi bán các cổ phiếu đó trên thị trường do lượng khách hàng muốn mua bị thu hẹp ở mức giá cao. Khi thực hiện việc trả cổ tức băng cổ phiếu thì nó đ ã l àm giảm đáng kể thị giá của cổ phiếu và đồng ngh ĩa v ới nó là việc một lượng các nhà đầu tư khác có nhu cầu và muốn mua cổ phiếu đó tăng lên hay nói cách khác bằng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu đ ã làm t ăng tính thanh kho ản cho cổ phiếu đó. - Với hành động chi trả cổ phiếu bằng cổ tức này công ty đ ã gián ti ếp quảng cáo về hình ảnh của công ty vì khi thực hiện nghiệp vụ chi trả cổ tức dưới hình thức cổ phiếu này thì công ty đã thông báo vi ệc chi trả cổ tức trên các kênh thông tin đại chúng.Với các nhà đầu tư việc một công ty với các tiềm năng phát triển trong dài hạn th việc họ trả cổ tức bằng cổ phiếu đồng ngh ĩa v ới việc các nhà đầu tư khác có thêm cơ hội để đầu tư vào công ty và gia tăng lợi nhuận theo kỳ vọng của họ. - Số tiền chia cổ tức sẽ không bị đánh thuế và hoàn toàn được tái đầu tư vào lại công ty. Nên về mặt ngắn hạn công ty sẽ có lợi.  Như ợc điểm - Tuy nhiên, vẫn có trường hợp khi nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu hơn <– > cổ phiếu công ty bị pha loãng —> Sẽ dẫn đến nhà đầu tư có tâm l ý bán b ớt đi (Theo William J. O’Neil). Cho nên, việc ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực của việc chia cổ tức loại này phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thanh khoản của cổ phiếu công ty hiện tại. - Khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì nhà đầu tư sẽ bị mất chi phí cơ hội so với việc chia cổ tức bằng tiền mặt ( do việc chia bằng tiền mặt tạo áp lực tăng giá nhiều hơn). d. Ví d ụ th ực tế Nếu một công ty quyết định trả cổ tức cổ phần 5%, nó sẽ gia tăng số lương cổ phần lên 5%. Nếu doanh nghiệp có 1 triệu cổ phần, có ngh ĩa là doanh nghi ệp sẽ Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 8 có thêm 50.000 cổ phần nữa. Nếu bạn sở hữu 100 cổ phần trong công ty, bạn sẽ nhận được 5 cổ phần tăng thêm nữa. Nếu một cổ phần doanh nghiệp có giá là 10 USD một cổ phần, thì giá trị công ty sẽ là 10 triệu USD. Sau khi cổ tức cổ phần được chia, giá trị doanh nghiệp vẫn như cũ, nhưng giá trị mỗi cổ phần sẽ giảm xuống 9.52 USD một cổ phần để điều chỉnh cho khoản cổ tức đ ã đư ợc chia. Lợi thế của cổ tức cổ phần ở đây chỉ đơn giản là mang đến cho cổ đông sự lựa chọn. Các cổ đông có thể giữ cổ phần và hi vọng công ty sẽ có thể sử dụng tiền đó để tạo ra một tỷ suất sinh lợi tốt hơn hoặc các cổ đông có thể bán một số cổ phần mới để tạo ra cổ tức tiền mặt cho riêng mình. Tính từ đầu năm 2007 cho đến nay, số lượng doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt gần gấp đôi số doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời c ũng có nh ững doanh nghiệp thực thiện cùng lúc cả hai hình thức chi trả cổ tức. Nhà đầu tư cá nhân Việt Nam trong thời gian gần đây dường như ưa thích dạng trả cổ tức bằng cổ phần. Lý do c ơ b ản có lẽ là do phần nhà đầu tư Việt Nam tham gia theo hình thức kinh doanh ngắn hạn, ưu tiên có cổ phiếu để giao dịch mua đi bán lại kiếm chênh lệch ngay. 2.3 Chính sách chi tr ả cổ tức bằng tài sản M ặc d ù hình thức này không phổ biến, song các công ty cổ phần cũng có t h ể tr ả cổ tức bằng các tài sản khác: trái phiếu hoặc chứng khoán khác của công ty hay th ậm chí l à tài sản của chính công ty. a. Đi ều kiện áp dụng Trước hết doanh nghiệp phải có tài sản để phân phối. Thứ hai, từ góc độ doanh nghiệp, cổ tức tài sản có thể được phân phối nếu doanh nghiệp không muốn pha loãng cổ phần hiện tại hoặc nếu doanh nghiệp không có đủ tiền mặt để thực hiện chi cổ tức bằng tiền. b. Hình th ức chi trả Cổ tức tài sản có thể dưới hình thức các sản phẩm thực tế của hàng tồn kho hàng hóa của công ty - chẳng hạn như các mặt hàng tạp hóa trong trường hợp của một siêu thị , một căn hộ trong trường hợp của một công ty bất động sản, hoặc một chiếc xe hơi trong trường hợp của một nhà sản xuất ô tô . Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 9 Hoặc các công ty c ũng có th ể chi trả bằng các tài sản khác của công ty, chẳng hạn cổ phiếu của các công ty con. Cần lưu ý r ằng: hình thức chi cổ tức cổ phần và hình thức chi cổ tức bằng tài sản là có điểm tương tự nhau, bởi có liên quan đến việc phân phối cổ phiếu. Tuy nhiên nếu cổ phần phân phối là cổ phiếu của các công ty thực hiện thanh toán cổ tức, nó được phân loại là hình thức chi cổ tức bằng cổ phiếu. Trong khi đó, nếu cổ phiếu được chi trả từ chi nhánh hay công ty con của nó, chúng được xem là chi cổ tức bằng tài sản. c. Ưu nhược điểm  Ưu điểm Không làm pha loãng vị thế của cổ đông hiện tại. Bằng cách sử dụng các tài sản không phải là cần thiết để các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn nhận được một lợi nhuận trên khoản đầu tư và các doanh nghiệp không bị áp lực về dòng tiền . Đây c ũng là một cách để các doanh nghiệp giải phóng các hàng hóa tồn kho nhanh mà không tốn quá nhiều chi phí thì doanh nghiệp. Nếu lựa chọn là phát hành cổ phiếu của công ty con, các doanh nghiệp cũng làm tăng mối quan hệ tồn tại giữa các nhà đầu tư và các công ty con, một chiến lược mà có thể hữu ích trong tương lai. Ngoài ra, việc chi trả cổ tức bằng tài sản có thể có một số lợi ích về thuế đối với các doanh nghiệp, tùy thuộc vào các luật thuế hiện hành được áp dụng trong thẩm quyền nơi công ty đặt trụ sở.  Nhược điểm Tuy nhiên khi doanh nghiệp thực hiện hình thức chi cổ tức bằng tài sản có thể phát đi một tín hiệu rằng công ty đang gặp khó khăn về tiền mặt, điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và hành vi của nhà đầu tư và cổ đông. d. Ví d ụ th ực tế Vào năm 2009, l ần đầ u tiên t ại Việt Nam có một doanh nghiệp chia c ổ tức b ằng t ài sản là trái phiếu của công ty mẹ. Đó là trường hợp của Công ty cổ phần Công nghi ệp Thương mại Masan (Masan Food). Môn tài chính doanh nghi ệp GVHD: TS Nguy ễn Thị Uy ên Uyên Nhóm nghiên cứu paper Trang 10 Vào th ời điểm đó, cổ phiếu của Masan Food đang được giao dịch trên thị trư ờng OTC v ới giá 115.000 đồng/cp (mệnh giá 10.000 đồng/cp). Năm 2008, Công ty th ực hiện chia cổ tức năm 2007 theo tỷ lệ 20:11, chia cổ phiếu thư ởng theo tỷ lệ 5:1. Đầu năm 2009, ĐHCĐ của Masan Food thống nhất chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ hơn 140%, một con số ấn tượng trong bối cảnh nhiều doanh nghi ệp g ặp khó khăn trong năm t ài chính 2008. V ấn đề phát sinh khi cổ tức mà cổ đông Masan Food nhận được không phải là ti ền mặt, cũng không phải cổ phiếu, không phải trái phiếu của chính Công ty, m à là m ột loại tài sản khá c: trái phi ếu của Masan Group, thời hạn trái phiếu là 5 năm. Trái phi ếu n ày cho phép người sở hữu có thể nhận tiền khi trái phiếu đáo hạn hoặc nh ận cổ phiếu đang lưu hành của Masan Food mà Masan Group đang sở hữu.Loại trái phi ếu này không phải là trái phiế u chuy ển đổi vì không dẫn tới việc Masan Food ph ải phát hành thêm cổ phiếu dẫn tới thay đổi vốn điều lệ Công ty. V ới vốn điều lệ của Masan Food hiện tại hơn 257 tỷ đồng, lượng tài sản là số trái phi ếu chuyển đổi của Masan Group mà Masan Food chia cho các c ổ đông dự kiến lên đ ến 360 tỷ đồng. 2.4 Chính sách chi trả cổ tức khác a. Chính sách cổ tức chia nhỏ cổ phần Khái niệm: Là hành động của công ty nhằm làm tăng số lượng cổ phiếu của công ty. Ví dụ: Một công ty có 100 CP giá 1 CP là 50$, giá trị vốn hóa của công ty 5000$. Chia nhỏ CP thì công ty có 200 CP, giá 1 CP là 25$, nhưng giá trị vốn hóa của công ty vẫn là 5000$. Công ty có thể chia theo bất kỳ tỷ lệ nào. Trong thực tế người ta thường hay chia theo tỷ lệ 1:2, 1:3, 2:3. Nguyên nhân: Ví dụ công ty phát hành 100 CP, mỗi CP là 4$. Công ty quyết định chia cổ phiếu theo tỷ l:2, tức là 1 CP được chia thành 2 CP. Sau khi phân chia, công ty có số lượng CP là 200 CP, mỗi CP là 2$. Ta thấy trước phân chia c ũng như sau phân chia tổng giá trị CP không thay đổi, giá trị CP của nhà đầu tư không thay đổi. Vậy nguyên nhân tại sao công ty lại làm như vậy:  Làm cho nhà đầu tư cảm thấy giá trị CP của họ tăng lên [...]... cơ bản, tỷ lệ chi trả cổ tức không đổi của các doanh nghiệp thường xoay quanh các tỷ lệ chi trả mục tiêu dài hạn Các doanh nghiệp luôn bám sát các tỷ lệ chi trả cổ tức mục tiêu này và chúng sẽ thay đổi cổ tức chi trả bất cứ khi nào lợi nhuận thay đổi Các doanh nghiệp có thu nhập tương đối ổn định theo thời gian sẽ thích một chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi, trong đó nếu doanh nghiệp đang... về chính sách cổ tức - 4 mô hình cách đi ệu của Lintner về chính sách cổ tức 1.1 Các doanh nghiệp sung mãn thường có tỷ lệ chi trả cổ tức cao, còn doanh nghiệp tăng trưởng có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp Giai đoạn sung mãn có mức chi trả cổ tức cao là do - Doanh nghiệp sung mãn đang ở giai đoạn bão hòa Vì vậy có doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cổ tức. .. nghiệp có chính sách cổ tức được cổ đông ưa thích và sử dụng quy trình mua bán song hành để mua cổ phần giá thấp của doanh nghiệp không chi trả cổ tức Quy trình mua bán song hành diễn nhanh đến nỗi làm cho giá trị doanh nghiệp có chi trả cổ tức và doanh nghiệp không chi trả cổ tức bằng nhau 2.2 Chính sách cổ tức tác động đến giá trị doanh nghiệp a Chính sách cổ tức làm giảm giá trị doanh nghiệp (Trường phái... hơn thuế đánh trên cổ tức thì nhà đầu tư sẵn lòng trả giá cao cho cổ phiếu có tỷ suất cổ tức thấp khi đó cổ phiếu doanh nghiệp có cổ tức cao giảm giá Phát hành cổ phần: Nếu chi trả cổ tức nhiều doanh nghiệp phải phát hành thêm cổ phần để đáp ứng các cơ hội đầu tư sẽ tạo ra chi phí phát hành, khi đó sẽ làm giảm giá trị doanh nghiệp Nhóm nghiên cứu paper Trang 21 Môn tài chính doanh nghiệp GVHD: TS Nguyễn... công ty 1.2 Các CFO tập trung nhiều vào những thay đổi cổ tức hơn là mức chi trả cổ tức Sự ổn định trong việc chi trả cổ tức được các nhà đầu tư và CFO ưa thích Vì vậy, các CFO quan tâm đến sự ổn định hơn là mức chi trả tuyệt đối 1.3 Các CFO miễn cưỡng khi đưa ra các quyết định về thay đổi chính sách cổ tức CFO tin rằng cổ đông thích sự ổn định trong chi trả cổ tức Vì vậy, cho dù doanh nghiệp hoạt... hàn cổ phần mới thì giá trị mỗi cổ phần giảm sao cho tổng giá trị doanh nghiệp không đổi c Mua bán song hành Xét hai doanh nghiệp chỉ khác nhau về chính sách cổ tức Một trong hai doanh nghiệp không chi trả cổ tức chuyển sang chi trả cổ tức và nhà đầu tư phản ứng tích cực với sự thay đổi này Lúc này, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này sẽ tăng Các nhà đầu tư sẽ bán cổ phần giá cao của doanh nghiệp có chính. .. nhau về giá trị doanh nghiệp b Qui luật bảo tồn giá trị Việc phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức không ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp mà chỉ pha loãng giá trị cổ phiếu Cách 1: doanh nghiệp phát hành cổ phần mới bán cho các cổ đông mới để lấy tiền trả cổ tức cho cổ đông cũ Cách 2: Cổ đông cũ bán c ổ phần cho cổ đông mới để nhận tiền mặt Do tổng tài sản và cơ hội đầu tư của doanh nghiệp không đổi... thường là các doanh nghiệp công ích, các doanh Nhóm nghiên cứu paper Trang 11 Môn tài chính doanh nghiệp GVHD: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên nghiệp hoạt động trong các ngành không mang tính chu kỳ hoặc một ngành đã bão hòa Khi đó chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi sẽ mang đến một mức cổ tức chi trả cho các cổ đông cũng như lợi nhuận giữ lại ổn định từ kỳ này sang kỳ khác Từ đó làm cho các doanh nghiệp. .. hơn nhiều so với những công ty có cổ tức thay đổi Và trong số các công ty thay đổi cổ tức thì tỷ lệ trung bình các công ty gia tăng c ổ tức thì nhiều hơn các công ty cắt giảm cổ tức 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức 3.1 Những quy định của Nhà nước can thiệp đến chính sách chia cổ tức của doanh nghiệp: Khi ấn định chính sách cổ tức của mình thì các doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng những... này đang chi m % rất nhỏ b Chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi Một vài doanh nghiệp thực hiện chính sách cổ tức có tỷ lệ chi trả không đổi Đây là cách trả áp dụng trong nhiều công ty ở Mỹ, theo đó các công ty luôn cố gắng duy trì một tỷ lệ phần trăm định sẵn giữa phần trả cổ tức và thu nhập mỗi cổ phần.Nếu lợi nhuận của doanh nghiệp thay đổi nhiều từ năm này sang năm khác thì cổ tức cũng giao . về chính sách cổ tức - 4 mô hình cách đi ệu của Lintner về chính sách cổ tức 19 1.1. Các doanh nghiệp sung mãn th ư ờng có tỷ lệ chi trả cổ tức cao, còn doanh nghiệp tăng trưởng có tỷ lệ chi trả. lượng doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt gần gấp đôi số doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời c ũng có nh ững doanh nghiệp thực thiện cùng lúc cả hai hình thức chi trả cổ tức. Nhà. chi trả cổ tức cho các cổ đông. V ì th ế, chính sách cổ tức sẽ có ảnh hưởng đến số lượng vốn cổ phần trong cấu trúc vốn của doanh nghiệp và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp. 2. Các hình thức
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHÍNH CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC, TIỂU LUẬN MÔN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHÍNH CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC, TIỂU LUẬN MÔN MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHÍNH CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ CỔ TỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay