KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT

11 1,273 32
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:59

     Đề tài: KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT  !"#$% &'%()*"&'+, !-%. "/%01,23+45 (6789:;<:  25"  2"=>?@?3?2 A"!=>?@-??2B!?C'DE'F"*G?/'1E' HC"I=IE!2J?=1-KL'='M"N'"5DOP'M"N'Q4DF2J?'R S"#3'TDB"U-'" A",*I!?K V"'M"N'?2"'1E'HC"P"U-& "/=1?A"5W''M"N''8 X*IX?D V'1'R1/YP#3'TNHDZ25DA[*D\*?!",--'1Y "N-?2"'M"?'NH61'R1NH>M"']'F?2"^-_"P` a" */'FR1@?>X-*&W6=1"5DO#b1Ic2E'd"He#T"#3'T '^*HF'''^/6 G'#fDZ'C"X"DB`gY#L"#LP''?/DZhKL'@?*OH"#?1i ?2j'_?@1>"N*/)'@=?2ODE#L>F?2>k?@1HF?6 U"?M2J?*"cD V'HLD"P"F-l'm5?RY'M"/''I)DB#L /YHnD V'?L'N/?/'M"?2"5Y*56 :  1.1  !"# $%&'#&(&)#&*(+,#  #&/01#& "/Y5Y" A?5>M"']?8'*E?*M?2 A"HC"/K/*N'H5"?2&"*/ '_-,H)'Hn6M?2 A"H)'`5HnD\*K)N1b1,'M"N'?2"'1E' HC"6f"!DFK/'1E'HC"'M""N-F5PND)F5*&" AD=1Ic2E 8?'F?A"5'f"!DFK/8?>"N*NHP#'1YB''D7D)'ND) *YK)P>o?HX?P?mQ !l? a"DF'M"?YNpM""N-/N?D V'?/Kc-DBD-q" -R/1'R1'm5>'/" 1.2 23,(&4%&.5#*(+,#  #&/01#& d"/1K/*E?>1L'DM"#g' P=1'M"?Y/>1'M""N-D5")? DE"61'R1=#'1YBP#&NH//'M"?Y2J?K!6G'IN?K/!''D7 D)'#rsP?@?I3P*Y*F'DN?e2J?#r k">#'1YBPNHI["'' ?M"? A"6N?)ad"/1' 5=1'M"?YNH'M""N-?3 ?2 A"'K)#3'T/YK!/'F?=*^"6 1.3 6478%790:;.<=%>1*(+,#  U-'I)?i"NH?/IE/DB'1tI3'S"HL>N?2"D)uD* ' !PkP'1tI3DF@Qv6!"F#3'T/YP/I)HnD V'K/*NH?i" w ?@?x?2'5`1C"?J-P'F?BFP'U"?MHnK/*H)'/K/**!K)/' I)/?J?',''D7D)'?2"/?xS"'kJ? '5*X*PK&*1CD@ S"?q-q'?)- Dy'f*Pb1)?DN'd"D V'K/*H)'Q g'm5'U"?MHnD@K51#&/'I)/*E?"/Y`'D3?2"?1R ?\V-D7""S5'M"?Y/"5DO6M"N'*/g-,K/*?\#5 *T''m5'M"?Y/Y1'R1DZD V'?k5?1c?2 !'6U"?M'1"'J-#3'TK51 #&D3>z'/I)?\?1RP''?1RG'?\?"6hKRgD@ HnD\*?\DRYDm#T"'T'R?@?6fY?\>CK V"'M"N'PI)'F?BV- D7"?\HC"A'RK/*NH?2"*E?"/YG'?2&"F?\I,""DZD3 H{'m5'M"?YQDBD,*I,/'e5K1M"&"/"PH)'Hn6 1.4 62<+?%@A(B#&-&C(&.%>1*(+,#  4L5/S"1'R1>'b15*/>'/"*"*1C'U"?MDZ,Y25l ? a">#5=|NH'M""N-/N?}6C? V">'/" !" D@K/'M"?YP"5DOP'g'F1'R1#&#~-5Y#'1YBD7D)'M3P") ?J?!"',V-KlP#3'T5P'1Y"N- 1.5 .;.(&.5!(D# E!1#@A/01#&# &.5F 'M"?Y%|M"?YNpM""N-/N?} 35DB*%w;M W"P(d"/1 "/"=>#5%'1"'J-#3'TNH'M""N-'M"?YP#'1YBP #&NH/'e56 <6•6< 6G:5#&%>1/01#&# &.5F )#L"? W"N1!- W"'g*K/*'M"?2O'm5>'/"K1MH)'D~-P >M" ?i6U"?M*"*1C'1"'J-'01l>'S"#3'T/'@ DEc1*Z?C?J?PD,*I,*5"K)'01l>'HL/K"6 <6•6: H%(.I!%>1/01#&# &.5F )?D V'KV1c?2"H1?")?DE"PK/W1Y?8'J?K V"?2"-)* (6d"/1/*a2E"?3?2 A"25?]€/35d"/1H51:^*)?DE" • JKLMNKO 2.1 D# E!1#-P&0=%&:1Q-R(.#  M"?YNpM""N-/N?!b1Y*MCI5DR1>M"K!P*!`g* c-/?3?2 A"'U"?M'&O?q'K/>#5D)?1Y?8P V?W HL*"DV'm5>'/"6 M"?YNpM""N-/N?HnK/*N'@?*ODB?^"K V">' /"PDG'IN?K/>'/"?21"?/6q'?^"?2 a"Hn?^"<;;‚*MP!KV 1c>#5D)?>,":;‚6 V"g?^"<;" A 2.2 &S#(B%&:T.(Q+U# :6:6< &S#(B%&(&V(Q+U# W 2"EM?/-Cd"/1a3?28'F?BD V'"&K/|DX'D35}' 5'F=1 DC?m')?256pCK V"#g' DM"DU'!?1c->iD3O *&" AK/*N''mY@1''''Wb15'M"Ha/ !'P''#5"N-?  gP''>1'M""N-PR1@?*&'gd"/1K/*E?>1L'DM"#g ' P=1'M"?Y/>1'M""N-D5")?DE"61'R1=#'1YBP#&N H//'M"?Y2J?K!6G'IN?K/!''D7D)'#rsP?@?I3P*Y*F'DN?e 2J?#r k">#'1YBPNHI["''?M"? A"6N?)ad"/1 ' 5=1'M"?YNH'M""N-?3?2 A"'K)#3'T/YK!/'F ?=*^"6 :6:6: &S#(B%&6X .Y::=#&Z6(QR# (&[ W'J1?i'q'"&~PDE"dgN??OPKZD)K/" A#r"gY D V', a"6 F*E?' W"?2O1JK1YN?C?'g?2"'M"?YP"U-g 5'F"_5g-/K/*?C?N*T'm5*O6 • F'8H'DZ"EPDE"g6 .Y:\P!ZXR1-#R33R3[ R=1gKL'?2"?A"5"X6 R*E??A"5DmDB?)HL?8N*/?? a"'m5>'/"6 +F>^?2"N'?)? W"N1?2">,"?A"5DR1)?DE"6 "17KL'?/'8)~-6+"N*>#5'_Y@1PDG'IN? K/>@?q'/>"N*K/52>\?""G->F>^?2"'M"?'?@-?3 H,-t*Pc#N? W"N1 2&8.ZFF0Q(!#.(.R3[ 3?2 A"2J?=1?=*^"-??2BPN?)' 5=1'M"?Y>5?'?)?3 ?2 A"d"/16 FHL?5YDi?Fb1\'m5>'/"DFK/?^"1'R1He#T"#3'T#&#~- NH?5YO?L*OK/*KJY6 MO>#5/Y#r#/"*a2E"#CDR1=?25"?@?I3PgKL'>M" b1K!/#r#/"?5YDi6  !\%2Z&QR1(3[ g>M"?21"?/"XIF!'M"?Y6 pL?5*"5/?3?2 A"/Y?)25*E?HMDC?m')?25 :6:6w &S#(B%&%9%Q>.Q0(]:T.(Q+U# ^I## 0).W 1'R1#&NH'F-,K/1'R1Kg1#/?2"? W"K5>M"6 OO>?@>F>^=1I@DE", a"K!D@>,^"1'R1He #T"#3'T/Y",*`1C"6 ƒ1J?N=1DC?m#$?!')?25"5Y"X?W6 ƒ1J?N=1H,-t*ND)P#r#/"He#T"W?2"N'NH/'e56 :6w &.P#<+?%1Q-R(.# :6w6< &V(Q+U# :H%(.I! „ +'/"*T'?1'm5'M"?YK/''"5DO'F*q'?21"IO>?2aK!?1 c-iD65DOIc2E8?'F?A"5'^*HF'"5DO6 :6w6: V#&@V(&V(Q+U#  43'TNH/'e5*5"K)HLH)'Hn'"M/PD7"?A"U-I,NHq' >k\'>'/" g'm5'U"?MHnD@K51#&/'I)/*E?"/Y`'D3?2"?1R ?\V-D7""S5'M"?Y/"5DO6 :6w6w &B#&39%&3C#F&_: M"N'*/g-,K/*?\#5*T''m5'M"?Y/Y1'R1DZD V'?k5 ?1c?2 !'6U"?M'1"'J-#3'TK51#&D3>z'/I)?\?1RP'' ?1RG'?\?"6hKRgD@HnD\*?\DRYDm#T"'T'R?@?6 fY?\>CK V"'M"N'PI)'F?BV-D7"?\HC"A'RK/*NH?2" *E?"/YG'?2&"F?\I,""DZD3H{'m5'M"?YQDBD,*I,/'e5 K1M"&"/"PH)'Hn6 :6w6• &B#&39%& .9 M"?YNH'M""N-/N?"H,-t*HnD V'-gK)?\=1)" *T'%?\"AP?\HC"/Y?2"?1R/HC"/Y?2"?"-T?1E'/HCK V"6 :6w6• &.P#<+?%F&S#F&$.3C#F&S: N?)?2"^*DR1?'U"?MHn-T'T?2"-)*(6d"/16+@ )'?2"^*H51Hn*a2E"25''?3`ZP?3?2J?2"-)*?]€/35d" /16 :6w6„ &.P#<+?%`a%(.P#^9# P-??A2W'DC? V">'/"*/D)K8 !"D@ 01,"'?2''…\IH?\P''#rD/PIK"P†5'\I>Q ,*":;‚'<;>'/"DR1? ‡ &.P!%&b:6C#F&c:<c#d90%90(&4%(eF($(# &.5F f@)(I#&f%@.I#&=: f%K&C. ;F I#7A(). WQ?.C# #&e#`g(h0Q:1(Zi7.Y:[ <6<e>y*D=' W"'?@??2"H,-t*KR< F  +M" ` <6:U"†?'S's'S F  ` +M"  <6w^K=DU"b1D3 F  ` +M"  <6•Z#_"PD)DU"b1D3 F  ` +M"  <6•1D=' W"@?5PDc* F  ` +M"  <6„6pC*T'P?B1*T'DU"b1D3 F  ` +M"  <6‡€B1D7PHWD7P#5*T'I,"IB1D V'DHC?q?L?\DU" b1D3 F  +M"  <6.pC?25"DDU"b1D3 F  ` +M"  <6ˆh'8?, F  +M"   <6<;G?DU"?†K\?\b1D3 F  ` +M"  W&e#`g(@A#8./!# %>1 .C# @.I#Zj7.Y:[ D# 7.Y:<c# „ k9%#&e#%>1 .C# @.I# . &e#`g( <6 &+1<):Ql7+?%-P&0=%&m-P&0=%&F&C.%&0(+2# <1.mF&C. &.Ql#n: -P&0=%&m@B/H#n:JoimJopmJoqmr :6 90%90%&+1&0)#(&)#&m%s#(&.P!:8(3$F&c#(&R0E!\7V#& w6 90%90().%&B#&%&+1@.P(7+?% '<.I#E!1#7P#-P&0=%& #&/01#& •6 &+1^.P(%9%&(Q'#&^)\@n#^C#m^$(QB@n#^C#%&+17a# E!\7V#& •6 c#F&c#^.5(3$t.5(@)3$#& „6 kR:<=.:u!7A%+2# ,/+;.7Y<):%&0%&!_# ‡6 )::H%<H%(478#  vwtLx vyzm{t| ‰Š <6‹Œ(•Ž• :6•‹‘’ w6(“”•‘’ •6(”–(—(‘’ •6˜p“4™‘’ „6+•Œ€—— (Š<uš”–<v%›œ0uG'M?,?i"b15v 2OI/Y?F*K V'S"DB*'8=l? a">#5•#LI5"7*% • "17"C'O?/l? a" • WHa?L'Nl? a" • pLDE'DP*!K)'m5l? a" • pWK V'=?8>,?'m5l? a">#5 <6<6›•ž”+4•4( <6:6ŠŸp’ <6w6—p (¡Ž4( <6•6T'?1/N*T'm5#5"N- <6•6'Y@1?Cb1Y@?D3?/'M" (Š:uš”–:v%+•+ :6<6——¢—+Ž4( :6<6<6(g?8'*M?2 A"*52>\?"'m5#5"N- :6<6<6<6M?2 A"*52>\?"'m5#5"N- :6<6<6:6'*MO-g?8'*M?2 A"*52>\?"'m5#5"N- ˆ :6<6:63?2 A"*T'?1/D33H,-t*?2?3?2 A" :6<6:6<6(gD)?3?2 A" :6<6:6:6ƒ'D3?3?2 A"*T'?1 :6<6:6w633?3?2 A" :6<6w6T'?1*52>\?" :6<6•6@K V'52>\?"hV-u52>\?"9*`v :6<6•6<6@K V'H,-t* :6<6•6:6@K V'" :6<6•6w6@K V'-g-C :6<6•6•6@K V'`U'?@Iu?21Y=?M"*52>\?"v :6<6•6"gb1£*52>\?" :6:64+•+ :6:6<6i"b15>@)'52>\?" :6:6:6(g?8'*M?2 A" :6:6:6<6(g?8'?3?2 A" :6:6:6:6(g?8'p¤ :6:6:6w6(g?8'''2m2?x*M?2 A"I"/ :6:6w6@K V'52>\?" :6:6w6<63?2 A"*T'?1 :6:6w6:633?3?2 A" :6:6w6w6@K V'H,-t* :6:6w6•6@K V'" :6:6w6•6@K V'-g-C :6:6w6„6@K V'`U'?@I :6:6•6"gb1£*52>\?" (Šwuš”–wv%+•‹ w6<6——‹Ž4( w6<6<645?1P'-8P"?//KV1c w6<6<6<645?1 w6<6<6:6-8 w6<6<6w6?/H,-t* w6<6<6•6V1c w6<6:6(g?8'DB*_5C w6<6w6'I'?/'8 w6<6w6<6€'>@?b1,)?DE">#5 w6<6w6:6€'K 1'1YB?=?N w6<6w6w6€,"'gDC>@?uI,"'gDC?/H,v w6<6•64_"?=/"?23N?)?1R w6:6E#1">@)'?/'8 (Šuš”–•v•%+•p¥ •6<6›•+•p¥ •6:6E#1">@)'gHL •6:6<6ƒ'D31'R1gHL <; [...]... CHƯƠNG 5) 5: DỰ PHÒNG RỦI RO Ví dụ các rủi ro có thể xảy ra đối với kế hoạch kinh doanh:  Nhu cầu của thị trường giảm;  Đối thủ cạnh tranh hạ giá bán;  Một khách hàng lớn cắt hợp đồng;  Chi phí sản xuất và thiết kế cao hơn mức dự đoán;  Kế hoạch doanh thu không thực hiện được;  Một kế hoạch quảng cáo quan trọng bị thất bại;  Một nhà cung cấp không thể giao hàng đúng hạn;  Các đối thủ cạnh tranh .      Đề tài: KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT  !"#$% &'%()*"&'+, !-%. "/%01,23+45 (6789:;<: 
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT, KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT, KẾ HOẠCH KINH DOANH CÔNG TY VỆ SINH CÔNG NGHIỆP NHÀ VIỆT, CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN, 2 Phân tích môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay