Hiệu quả của chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Bình Định

3 253 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 14:49

. đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn”. 2. Mục đích đề tài : Phân tích đánh giá hiệu quả chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo. của việc bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia trước khi có Chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn” – “gọi tắt chế độ ưu đãi 40”: - Số lượng,. Đôn Bình Định. Tổng số đề tài khoa học : 03 đề tài Lợi ích đề tài : Phân tích đánh giá hiệu quả chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả của chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Bình Định, Hiệu quả của chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Bình Định, Hiệu quả của chế độ ưu đãi đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn