Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân

39 249 1
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 10:45

Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân Lời Mở Đầu Hạch toán kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống công cụ quản kinh tế có tổ chức. Việc hạch toán kinh doanh theo định hớng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện của kinh tế thị trờng bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất phải tìm mọi biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trng. Để thực hiên đợc điều đó các doanh nghiệp đều phải quan tâm đến thông tin kế toán từ đó sẽ có hứơng cho sự phát triển cho toàn doanh nghiệp từ lúc bỏ vốn ra cho tới khi thu vốn về , bảo đảm thu nhập cho cả doanh nghiệp cán bộ công nhân viên, thực hiên nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc. Kế toán là lĩnh vực gắn liền vi hoạt động kinh tế, tố chức, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động nhà nớc mà vô cùng cần thiết đối với doanh nghiệp . Hạch toán giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của nhà nớc thực hiện công tác quản của các doanh nghiệp . Giá thành sản phẩm với chức năng vốn có đã chở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản hiệu quả chất lợng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gơng phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản kỹ thut mà doanh nghiệp đã đang hoàn thiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu vào đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho việc hạch toán đợc chính xác, kịp thời phù hợp với đặc điểm hình thành phát sinh chi phí các doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán các doanh nghiệp . Qua thời gian thực tập công ty TNHH Thiên Xuân, em thấy vấn đề chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là vấn đề nổi bật cần phải đợc các nhà quản hạch toán quan tâm. Tuy còn nhiều thiếu xót hạn chế, xong với vốn kiến thức đã đợc học tích luỹ trong nhà trờng, kết hợp với các tài liệu đọc thêm, em quyết định đi sâu vào nghiên cứu đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thiên Xuân để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Nội dung của đề tài ngoài lời mở đầu kết luận gồm 3 phần chính: Phần 1: Khía quát chung về CFSX giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp. Phần 2: Thực trạng công tác quản CFSX giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thiên Xuân. Phần 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản CFSX giá thành sản phẩm công ty TNHH Thiên Xuân. 1 Phần I : Khái quát Chung Về Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm tại các doanh nghiệp I. Đặc Điểm Tổ Chức Sản Xuất Của Ngành Sản Xuất Công Nghiệp. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật cht độc lập có chức năng tái tạo ra trang bị tài sản cố định cho nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp hoá xă hội chủ nghĩa. Ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm riêng biệt với ngành sản xuất khác, với các đặc điểm đặc thù nổi bật cuả sản phẩm xây lắp nh : Sản phẩm mang tính đơn chiếc, cố định tại một chỗ, sản phẩm có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, thời gian xây dựng thời gian sử dụng lâu dài, khối lợng thi công chủ yếu đợc tiến hành ngoài trời. Do vậy, quá trình sản xuất rất phức tạp không ổn định có tính lu động cao. Những đặc điểm này đã ảnh hởng rất lớn đến công tác quản hạch toán trong xây dựng cơ bản. Do đó, để phát huy vai trò là công cụ quản kinh tế, công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải đợc tổ chức phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm trong xây dựng cơ bản thực hiện nghiêm túc các chế độ, thể lệ kế toán do nhà nớc ban hành. Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp di động theo công trình, mang tính đơn chiếc thời gian kéo dài, nơi sản xuất cũng la nơi tiêu thụ Do vậy, việc tổ chức quản hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế thi công. Quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng thờng dài, phụ thuộc vào quy mô tính chất phức tạp của từng công trình. Quá trình thi công xây dựng này đợc chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoan lại bao gồm nhiều công việc khác nhau. Sản phẩm xây lắp đựợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t từ trớc, do đó tính chất hàng hoá sản phẩm thể hiên không rõ. Đây là đặc điểm riêng của ngành xây dựng cơ bản, cụ thể là sản phẩm xây lắp phải lập dự toán quá trình sản xuất, phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thớc đo. I.2 Khái Niệm Chi Phí Sản Xuất Các Cách Phân Loại Chi Phí Sản Xuất Chủ Yếu. 1.2.1 Khái Niệm. Chi phí sản xuất là tổng hợp các hao phí về lao động sống lao động vật hoá biểu hiện dới hình thức tiền tệ phát sinh trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong chi phí sản xuất của xí nghiệp công nghiệp là toàn bộ các chi phí có liên quan tới hoạt động chế tạo sản phẩm các phân xởng Chi phi kinh doanh là các chi phí không liên quan đến quá trình chế tạo sản phẩm các phân xởng sản xuất nhng liên quan tới quá trình tiêu thụ sản phẩm, quá trình tái tạo sản xuất của xí nghiệp nh chi phí bán hàng, chi phí quản doanh nghiệp các chi phí hoạt động khác . Chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gồm nhiều loại khác nhau về nội dung, tính chất, công dụng, vai trò của nó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nhất thiết tiến hành phân loại chi phí sản xuất sản xuất kinh doanh theo những tiêu thức khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh 1.2.2 Các Cách Phân Loại Chi Phí Chủ Yếu. 1.2.2.1 Phân Loại Chi Phí Sản Xuất Theo Tính Chất Kinh Tế (Yếu tố chi phí). 2 - Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị của các loại nguyên liệu, vật liệu chính , vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dùng cho sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo trừ nguyên liệu xuất bán hoặc xuất kho cho xây dựng cơ bản (tuỳ theo yêu cầu trình độ quản chỉ tiêu này có thể báo cáo chi tiết theo từng loai nguyên vật liệu chính, phụ). - Chi phí tiền lơng: Bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho ngời lao động nh tiền công, tiền lơng, các khoản trợ cấp, phụ cấp có tính chât lng gồm cả chi phí về BHXH, BHYT, KPCĐ. - Chi phí khấu hao tài sản cố định: là chi phí khấu hao của tất cả các loại tài sản cố định dùng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. - Chi phí dịch vụ mua ngoài: bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho ngời cung cấp điện, nớc, điện thoại, vệ sinh các dịch vụ trong kỳ . - Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh khác cha đợc phản ánh trong các chỉ tiêu trên đã chi bằng tiền trong kỳ báo cáo. Lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Cung cấp tài liệu tham khảo đế lập dự toán chi phí sản xuất lập kế hoach cung ứng vật t, kế hoạch quỹ lơng tính toán nhu cầu vốn lu động cho kỳ sau cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân . 1.2.2.2 Phân Loại Chi Phi Sản Xuất Theo Công Dụng Kinh Tế Chi Phí (Khoản mục chi phí). - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: bao gồm chi phí về nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ nhiên liệu sử dụng vào mục đích trực tiếp sản xuất sản phẩm không tính vào khoảng mục này những chi phí nguyên vật liệu sử dụng vào mục đích sản xuất chung những hoạt động ngoài sản xuất . - Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí về tiền công, tiền trích, BHYT, BHXH, KPCĐ phụ cấp lơng của công nhân trực tiếp sản xuất, không tính vào khoản mục này số tiền công trích BHYT, BHXH, KPCĐ của nhân viên sản xuất chung, nhân viên quản nhân viên bán hàng. - Chi phí sản xuất chung : là những chi phí sản xuất còn lại trong phạm vi phân xởng sản xuất (ngoài chi phí nhân viên lơng trực tiếp ). Đây là cách phân loại kết hợp vừa theo nội dung kinh tế vừa theo công dụng của chi phí giúp cho việc đánh giá mức độ của chi phí, trên cơ sở đối chiếu với định mức tiêu hao của từng chi phí . - Chi phí nhân viên (phân xởng, đội trại sản xuất ): phản ánh các chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xởng (đội, trại sản xuất): phản ánh các chi phí liên quan phải trả cho nhân viên phân xởng (đội, trại sản xuất). - Chi phí vật liệu : phản ánh chi phí vật liệu sử dụng chung nh vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dỡng tài sản cố định, vật liệu văn phòng những vật liệu dùng cho nhu cầu quản chung phân xởng, đội sản xuất. - Chi phí dụng cụ sản xuất : phản ánh về dụng cụ dùng cho nhu cầu sản xuất chung phân xởng, đội sản xuất nh: khuôn mẫu dụng cụ giá lắp, dụng cụ cầm tay, dụng cụ bảo hộ lao động, ván khuôn, dàn giáo trong xây dựng cơ bản 3 - Chi phí khấu hao tài sản cố định: phản ánh toàn bộ số tiền trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài sản sử dụng các phân xởng, đội sản xuất nh khấu hao máy móc thiết bị, phơng tiện truyền tải, truyền dẫn - Chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh những chi phí về lao vụ, dịch vụ mua từ bên ngoài phục vụ cho hoạt động sản xuất chung phân xỏng, đội sản xuất nh chi phí về điện n- ớc, khí nén, hơi - Chi phí bằng tiền khác: phản ánh những chi phí bằng tiền ngoài những chi phí nêu trên phục vụ cho yêu cầu sản xuất chung của phân xởng, đội sản xuất . 1.2.2.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với sản l ợng sản phẩm sản xuất. - Chi phí khả biến (biến phí ):Là những chi phí có s thay đổi về lợng tơng quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lợng sản phẩm sản xuất trong kỳ.Thuộc loại chi phí này là chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí cố định (định phí ): Là chi phí không thay đổi về tổng số dù có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lợng sản phẩm, công việc loại vụ sản xuất theo kỳ. tuy nhiên nếu trong kỳ có sự thay đổi về khối lợng sản phẩm sản xuất thì chi phí cố định trên một đơn vị sản phẩm sẽ biến động tơng quan tỷ lệ nghịch với sự biến động của sản lợng. 1.3 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm . 1.3.1 Khái niệm giá thành sản phẩm. Là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sủ dụng các loại tài sản, vật t, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất, cũng nh các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt đợc mục đích sản xuất đợc khối lợng sản phẩm nhiều nhất với chi phí sản xuất tiết kiệm hạ giá thành. 1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm. Để quản hạch toán giá thành ta phải tiến hành nh sau: 1.3.2.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian cơ sở số liệu tính giá thành. - Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lợng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch do bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiên đợc tiến hành trớc khi bắt đầu quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành kế hoạch của sản phẩn là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. - Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện có chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. Việc tính giá thành định mức cũng đợc thực hiện tr- ớc khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản định mức của doanh nghiệp, là thớc đo chính xác kết quả sử dụng tài sản, vật t, lao động trong sản xuất, giúp cho đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. - Giá thành thực tế: là giá thành sản phẩm đợc tính trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã phát sinh tập hợp đợc trong thời kỳ sản lợng sản phẩm thực tế đã sản xuất ra trong kỳ, giá thành sản phẩm thực tế chỉ có thể tính toán đợc sau khi kêt thúc quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả phấn 4 đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức sử dụng các giải pháp kinh tế tổ chức kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.3.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán. - Giá thành sản xuất: gồm các chi phí liên quan đến sản xuất chế tạo trong phạm vi phân xởng sản xuất ( chi phí NVL trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp + chi phí sản xuất chung ). Giá thành sản phẩm là căn cứ để tính toán giá vốn hàng bán các doanh nghiệp sản xuất. - Giá thành toàn bộ: gồm giá thành sản phẩm + chi phí liên quan đến việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Giá thành toàn bộ chỉ đợc tính toán khi sản phẩm, công việc đã đợc tiêu thụ là căn cứ để tính toán xác định lãi trớc thuế, lợi tức của doanh nghiệp. 1.3.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất (CPSX) giá thành sản phẩm. Qua nghiên cứu hai khái niệm trên ta they đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối t- ợng tính giá thành sản phẩm có những đặc điểm giống khác nhau sau: 1.3.3.1 Giống nhau: CPSX giá thành sản phẩm đều thống nhất với nhau về lợng trong trờng hợp toàn bộ đối tợng đều khởi công hoàn thành trong cùng một thời kỳ. CPSX phát sinh trong kỳ bằng tổng các đối tợng khởi công hoàn thành trong kỳ đó. 1.3.3.2 Khác nhau: - Về chất: nói đến giá thành sản phẩm xây lắp là nói đến chi phí tính cho một đối t- ợng xây lắp hoàn thành bàn giao, cũng có nghĩa là thừa nhận CPSX để tạo ra khối lợng sản phẩm đó. Còn CPSX bỏ ra cha hẳn hoàn toàn hợp đợc thừa nhận. - Về lợng: giữa giá thnàh sản phẩm chi phí sản phẩm cũng thờng không thống nhất về lợng, bởi vì giá thành sản phẩm kỳ này có thể bao gồm CPSX phát sinh kỳ sau. Mặc dù có sự khác nhau song giữa giá thành sản phẩm chi phí có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tài liệu hạch toán CPSX là cơ sở để tính giá thành. Nếu nh xác định công việc tính giá thành sản phẩmcông tác chủ yếu trong công tác hạch toán kế toán thì hạch toán CPSX có tác dụng quyết định đến tính chính xác của giá thành sản phẩm. Từ trong tổng chi phí đã tập hợp đợc ngời ta sử dụng một phơng pháp cụ thể để tính giá thành sản phẩm, để xem xét tình hình CPSX trong kỳ tiết kiệm hay lãng phí. 1.4 Đối t ợng tập hợp CPSX đối t ợng tính giá thành sản phẩm. 1.4.1 Đối t ợng tập hợp CPSX. 1.4.1.1 Khái niệm CPSX Là phạm vi giới hạn mà chi phí đã phát sinh cụ thể, chi phí phát sinh cho từng phân x- ởng, tập hợp cho từng phân xởng. Nếu chi phí phat sinh cho từng loại sản phẩm ( hoàn thành ) thì đối tợng tập hợp chi phí là từng loại sản phẩm đó. Nếu đối tợng chi phí phát sinh theo từng hợp đồng, từng đơn vị đặt hàng thì đối tợnh tập hợp chi phí cũng chính là hợp đồng đơn đặt hàng đó. 1.4.1.2 Căn cứ để xác định đối t ợng tập hợp CPSX 5 Tuỳ theo cơ cấu tổ chức sản xuất, yêu cầu trình độ quản sản xuất kinh doanh, yêu cầu hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp mà đối tợng kế toán tập hợp CPSX có thể là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, hay từng giai đoạn, từng quy trình công nghệ riêng biệt, từng phân xởng, tổ đội sản xuất. 1.4.1.3 Các đối t ợng tập hợp CPSX Việc xác định đối tợng tập hợp CPSX phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản của doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn trong việc tổ chức kế toán tập hợp CPSX từ việc hạch toán ban đầu đền tổ chức tổng hợp số liệu ghi chép trên sổ sách. Kế toán tập hợp CPSX phải đợc tiến hành theo một trình tự hợp lý, khoa học, có thể thực hiện qua các bớc: - B1: Tập hợp chi phí cơ bản có liên quan trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng. - B2: Tính toán phân bổ lao vụ của các ngành sản xuất kinh doanh phụ có liên quan trực tiếp cho từng đối tợng sử dụng trên cơ sở khối lợng công việc giá thành đơn vị công việc. - B3: Tập hợp phân bổ CPSX chung cho các loại sản phẩm có liên quan. - B4: Xác định chi phí dở dang cuối kỳ. 1.4.2 Đối t ợng tính giá thành sản phẩm. 1.4.2.1 Khái niệm: Là các loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, công việc,dịch vụ, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất hoàn thành trong kỳ. Cụ thể là tính giá thành cho từng loại sản phẩm, từng đơn vị đặt hàng, từng hợp đồng kinh tế, từng dịch vụ hoàn thành. 1.4.2.2 Căn cứ xác định đối t ợng tính giá thành. Là căn cứ để kế toán tập hợp các bảng tính giá thành từ đó phục vụ công tác kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giá thành đồng thời có cơ sở để xác định giá bán. 1.4.2.3 Các loại đối t ợng tính giá thành sản phẩm. - Là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành sản phẩm của kế toán. Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm, cơ cấu tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất sản phẩm, yêu cầu trình độ hạch toán kinh tế quản của doanh nghiệp. Nếu sản xuất đơn chiếc thì đối tợng tính giá thành là từng sản phẩm, từng công vịêc hoàn thành. Nếu sản xuất hàng loạt, đối tợng tính giá thành là từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm hoàn thành. - Đơn vị tính giá thành của từng loại sản phẩm, dịch vụ phải là đơn vị tính đợc xã hội thừa nhận phù hợp với đơn vị tính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh. 1.5. Nhiệm vụ quản CPSX tính giá thành sản phẩm. CPSX tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn luôn đ ợc nhà nớc quản doanh nghiệp quan tâm vì CPSX giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu pảhn ánh chất lợng của hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Qua những thông tin về CPSX giá thành sản phẩm do bộ kế toán cung cấp, những ngời quản doanh nghiệp nắm đợc CPSX giá thành sản phẩm của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, lao vụ cũng nh kết 6 quả của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức cho phí dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật t, lao động tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, để có quyết định quản thích hợp. Để đáp ứng đầy đủ chung thực kịp thời yêu cầu quản CPSX giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Kế toán thực hiện các nhiệm vụ sau: - Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ, đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp để xác định đối tợng tập hợp CPSX phơng pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp. - Tổ chức tập hợp phân bổ từng loại CPSX theo đúng đối tợng tập hợp CPSX đã xác định bằng phơng pháp thích hợp đã chon, cung cấp những số liệu kịp thời về các khoản mục chi phí yếu tố chi phí quy định, xác định đúng đắn chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ. - Vận dụng phơng pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá thành giá thành đơn vị của các đối tợng tính giá thành theo đúng các khoản mục quy định đúng kỳ tính giá thành đã xác định. Định kỳ cung cấp các báo cáo về CPSX giá thành cho lãnh đạo doanh nghiệp tiến hành phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thành sản phẩm, phát hiên kịp thời khả năng đề xuất biện pháp thích hợp để phấm đấu không ngừng tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. 7 Phần II Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thiên xuân 2.1 quá trình hình thành phát triển của công ty tnhh thiên xuân. 2.1.1 Tên địa chỉ quy mô hiện tại của công ty. Tên đơn vị: Công ty TNHH Thiên Xuân. Địa Chỉ: Số 95 Xóm Sở Mai Dịch Cầu Giấy Hà Nội. Nghành nghề: Đầu t, xây dựng phát triển nhà. Quy mô hiện tại của doanh nghiệp: thuộc loại doanh nghiệp vừa nhỏ. 2.1.2 Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty TNHH Thiên Xuân. Công ty đợc thành lập ngày 20 tháng 10 năm 1990 theo các quyết định: 1391/QĐ - UB do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/4/1993 về việc thành lập daonh nghiệp nhà n- ớc với tên là: Công Ty Xây Dựng Thanh Niên Hà Nội. Công ty đã đăng ký kinh doanh số 0106000282 đợc cấp lần đầu ngày 26/4/1993, cấp lần 3 ngày 18/8/2004. Từ năm 1990 đến năm 1995: Công ty có nhiệm vụ: Sửa chữa, cải tạo xây dựng các loại nhà ở, nhà làm việc, nhà sản xuất các công trình phúc lợi thuộc phạm vi quản của quận theo chỉ tiêu, kế hoạch đợc giao. Công ty đã tiến hành xây dựng các khu nhà thuộc địa bàn của quận nh: khu nhà tập thể Xã Đàn, Nam Thành Công, Trung Tự Lúc mới hình thành do ch a đợc đầu t, năng lực cha đủ mạnh nên sản lợng công ty đạt đợc là thấp. Vào thời điểm những năm 90, trong điều kiện nền kinh tế chuyển từ cơ chế quản tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng có sự quản của Nhà nớc, một loạt các khó khăn xuất hiện. Chuyển sang cơ chế mới vấn đề đắt ra cho Công ty là làm sao để đảm bảo cho công nhân có việc làm hợp với khả năng của mình vừa có thu nhập đảm bảo cuộc sống. Lãnh đạo công ty đã mạnh dạn mở ra một hớng mới là nhận xây lắp các công trình Kinh doanh mua bán nhà, khách sạn, dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí thể dục thể thao. Từ năm 1995-1999: Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi pháp luật quy định theo tinh thần điều lệ xí nghiệp của doanh nghiệp quốc doanh. Đến giai đoạn này, công ty đã tích luỹ đợc nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công quản lý. Công ty đã mở rộng nguồn công việc bằng cách tự khai thác là chính, số công trình do quận phân bổ chỉ chiếm tỷ lệ thấp (10-15%). Do đó, giá trị sản xuất kinh doanh của công ty không ngừng tăng lên qua các năm, cụ thể: năm 1996 là 10.245 triệu đồng, năm 1997 tăng lên 12.257 triệu đồng, năm 1998 tiếp tục tăng lên đến 14.245,04 triệu đồng. Số lợng các công trình do công ty xây dựng cũng tăng lên qua các năm, năm 1997 tăng 13 công trình so với năm 1996 tơng ứng với tỷ lệ tăng 168,42%, năm 1998 số công trình hoàn thành bàn giao là 35 tăng so với năm 1997 là 3 công trình với tỷ lệ tăng tơng ứng là 108,38%, tỷ lệ tăng giảm nguyên nhân là do các yếu tố tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực đem lại. Một số công trình tiêu biểu công ty đã thi công hoàn thành bàn giao tiêu biểu trong giai đoạn này: khu nhà bán Hào Nam I, khu nhà bán Hào Nam II, khu nhà bán Hoàng Cầu, khu nhà bán Hồng Liên P.Nhân Chính, khu nhà bán Mỹ Đình . 8 Từ năm 1999 - nay: Công ty luôn khẳng định đợc vị thế của mình. Số công trình thuộc vốn ngân sách giao ngày càng ít đi nên công ty đã khai thác mọi tiềm năng sẵn có về đất đai, thiết bị, lao động, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà để bán, đồng thời tăng cờng liên doanh liên kết với các công ty bạn với nớc ngoài, mở rộng đa dạng hoá các sản phẩm xây dựng, làm các công trình kỹ thuật hạ tầng, xây đựng các hệ thống cấp nớc, thoát nớc có sản lợng tính chất kỹ thuật tơng đối phức tạp nên đã đảm bảo đ ợc đời sống của cán bộ công nhân viên nghĩa vụ với Nhà nớc. Những năm gần đây, Công ty đã tạo đợc uy tín với các bên đối tác, khách hàng, mở rộng đợc nguồn công việc chủ yếu bằng cách tự khai thác một số công việc do Tổng giao. Chính sự chủ động trong sản xuất kinh doanh nên giá trị sản xuất kinh doanh của công ty đạt tỷ lệ tăng lên từng năm. 2.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH Thiên Xuân. 2.2.1 Chức năng nhiệm vụ. Là một doanh nghiệp t nhân hạch toán kinh tế độc lập, Công ty TNHH Thiên Xuân có các chức năng nhiệm vụ chính sau: - Lập, quản thực hiện các dực án đầu t xây dựng: Khu đô thị mới, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, khu dân c, văn phòng cho thuê, dịch vụ công cộng. - Xây dựng các công trình: dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp, thoát nớc, chiếu sáng) giao thông, bu diện, nông nghiệp thuỷ lợi, thể dục thể thao, công trình văn hoá, vui chơi giải trí. - Thi công xây lắp đờng dây trạm biến áp, diện chiếu sáng, điện dân dụng ( đờng dây đến 35KV, biến áp đến 2500KVA). - Thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thiết bị lạnh. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị chuyên ngành xây dựng, sản xuất lắp đặt kết cấu khung thép, lắp đặt thang máy. - Kinh doanh mua bán nhà, kinh doanh khách sạn, dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí thể dục thể thao. - T vấn về đầu t xây dựng, nhà đất, lữ hành du lịch. - Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nớc để phát triển sản xuất kinh doanh. 2.2.2 Các hàng hoá dịch vụ hiện tại. - Đầu t, xây dựng nhà, các khu công nghiệp, khu dân c, văn phòng cho thuê - Xây dựng các công trình, hạ tầng kỹ thuật nh cấp, thoát nớc, chiếu sáng, giao thông, bu diện, nông nghiệp thuỷ lợi, thể dục thể thao, công trình văn hoá, vui chơi giải trí. - Xây lắp đờng dây trạm biến áp, diện chiếu sáng, điện dân dụng. - Thi công lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thiết bị lạnh. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị chuyên ngành xây dựng, sản xuất lắp đặt kết cấu khung thép, lắp đặt thang máy. - Kinh doanh mua bán nhà, kinh doanh khách sạn, dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí thể dục thể thao. - T vấn về đầu t xây dựng, nhà đất, lữ hành du lịch. - Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong ngoài nớc để phát triển sản 9 xuất kinh doanh. 2.3 quy trình sản xuất của Công ty. 2.3.1 Sơ đồ quy trình. Sản phẩm xây dựng là những công trình đợc xây dựng sử dụng tại chỗ, sản phẩm mang tính đơn chiếc có kích thớc lớn, chi phí cao, thời gian xây dựng dài. Xuất phát từ đặc điểm đó, nên quá trình sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu của Công ty nói riêng các công ty trong ngành xây dựng nói chung có đặc điểm là sản xuất liên tục, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Ví dụ quy trình xây dựng nhà nh sau: 2.3.2 Nội dung các bớc công việc của quy trình xây dựng nhà. Hầu hết các công trình đều phải tuân theo một qui trình sản xuất nh sau: + Nhận thầu công trình thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu. + Ký hợp đồng Xây dựng với Chủ đầu t công trình. + Tổ chức thi công công trình: giải phóng mặt bằng thi công, tổ chức lao động, bố trí máy móc thiết bị, tổ chức cung ứng vật t, tiến hành xây dựng hoàn thiện. + Công trình đợc hoàn thành dới sự giám sát của Chủ đầu t công trình về mặt tiến độ kỹ thuật thi công. + Bàn giao công trình thanh quyết toán với Chủ đầu t công trình. Ví dụ nh quy trình xây dựng nhà gồm những bớc cơ bản sau: - Bớc 1: Chuẩn bị các nguồn lực cho công trình nh: chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị máy móc thiết bị, cung ứng vật t - Bớc 2: Giải phóng mặt bằng là giai đoạn giải toả, thu dọn để chuẩn bị mặt bằng cho quá trình thi công tiếp theo. - Bớc 3: Giác móng là giai đoạn định vị các vị trí của móng trên mặt bằng đã giải toả nh trên bản vẽ thiết kế. - Bớc 4: Tổ chức thi công móng bằng các công nghệ khoan nhồi hay đóng cọc phụ thuộc vào từng công trình cụ thể. - Bớc 5: Thi công thân là giai đoạn đổ giằng, đổ cột, xây tờng hoàn thiện quá trình thi công thô. - Bớc 6: Sau khi thi công thô xong thì tiếp tục quá trình trát tờng, lát nền, quét vôi, ve hay matít - Bớc 7: Quá trình thi công đều có sự kiểm tra giảm sát của nhà đầu t, của các chuyên viên kỹ thuật của công ty Sau khi hoàn thành công trình thì bàn giao cho chủ đầu t thanh quyết toán. 10 Chuẩn bị nguồn lực Hình 1.1- Sơ đồ Quy trình xây dựng nhà Giải phóng mặt bằng Giác móng Thi công móng Thi công thânHoàn thiệnBàn giao cho bên A [...]... Phần III Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH thiên xuân 3.1 Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm của công ty Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội, yêu cầu của công tác quản về khối lợng chất lợng thông tin kế... cấp quản của Công ty Giám đốc các đơn vị trực thuộc chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị theo nguyên tắc lấy thu bù chi có lãi, phải chịu trách nhiệm trớc Giám đốc Công ty Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình 2.6 Thực trạng công tác quản chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân 2.6.1 Đặc điểm công tác quản. .. hoá hạch toán giá thành - Nhận thức đầy đủ về đối tợng hạch toán chi phí đối tợng tính giá thành để vận dụng đúng đắn - Xây dựng quy trình hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm hợp trong đơn vị 3.2 Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm Công ty TNHH Thiên Xuâncông ty xây dựng nên sản xuất kinh doanh chủ yếu là các công trình dân dụng, công nghiệp công trình công. .. kê, công tác đầu t công tác hợp đồng kinh tế, định mức đơn giá, giá thành, công tác vật t, công tác sản xuất quản vật t xây dựng cơ bản của Công ty 8/ Phòng quản xây lắp Giúp Giám đốc công ty trong công tác: Quản xây lắp, thực hiện đúng các quy định chính sách của Nhà nớc về xây dựng cơ bản đối với tất cả các công trình công ty thi công đầu t sản xuất cơ bản áp dụng công nghệ, kỹ thuật... đủ phục vụ các chi phí cần thiết để sản xuất tiêu thụ sản phẩm phục vụ tốt hạch toán kinh tế, theo em cần phải giải quyết tốt những vấn đề có tính chất phơng pháp luận về hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nh sau: - Quy hoạch đúng đắn nội dung chi phí bao gồm trong giá thành sản phẩm, cách phân loại chi phí, phơng pháp tính toán phân bổ chi phí, phơng pháp tính giá đảm bảo tính... dõi chi phí sản xuất chung thờng không hạch toán chi tiết theo các tiểu khoản , mà chỉ hạch toán theo 4 tiểu khoản sau: Chi phí nhân viên quản công trình (6271) Chi phí thuê máy (6275) Chi phí khấu hao TSCĐ (6274) Chi phí sản xuất chung khác (6278) Chi phí sản xuất chung phát sinh của Công ty đợc thể hiện trên chứng từ gốc là: - Đối với chi phí nhân viên quản công trình chứng từ gốc: Bảng chấm công, ... giúp Giám đốc Công ty điều hành các lĩnh vực sau: phụ trách các dự án sản xuất đấu thầu, công tác kinh tế kế hoạch, công tác theo dõi hạch toán kế toán, quá trình kinh doanh vật t, xuất nhập khẩu, công tác thu vốn giải quyết công nợ, công tác tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, công tác văn phòng đời sống đồng thời là ngời thay mặt Giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động khi Giám đốc Công ty đi... biệt đối với công tác quản trị doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng, muốn chấp nhận cạnh tranh đòi hỏi phải tính toán đợc kịp thời, chính xác hơn chi phí giá thành cho từng loại sản phẩm Nghĩa là phải tính đầy đủ chi phí cũng tức là đảm bảo bù đắp giá trị lao động sống lao động vật hoá đã hao phí để sản xuất tiêu thụ sản phẩm Để hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đợc chính... tiếp khách, chi phí dụng cụ sản xuất, chi phí thuê máy thi công, chi phí bằng tiền khác Các chi phí này không trực tiếp tham gia cấu thành lên sản phẩm nhng nó có vai trò liên kết giữa hai yếu tố trên giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đều đặn nhanh chóng, đó là chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung của công ty thờng chi m tỷ lệ từ 5% đến 7% Do Công ty áp dụng cơ chế khoán gọn... động sản xuất kinh doanh riêng theo từng đơn vị theo sự phân cấp quản của Công ty Giám đốc các đơn vị trực thuộc chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị theo nguyên tắc lấy thu bù chi có lãi, phải chịu trách nhiệm trớc Giám đốc Công ty Tổng công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình 1/ Giám đốc Công ty Giám đốc công ty là đại diện pháp nhân của Công ty, . công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Thiên Xuân. 2.6.1 Đặc điểm công tác quản lý chi phí SXKD tại công ty TNHH Thiên. và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý CFSX và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân. 1 Phần I : Khái quát Chung Về Chi Phí Sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân, Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân, Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty TNHH Thiên Xuân, Phân Loại Chi Phi Sản Xuất Theo Công Dụng Kinh Tế Chi Phí Khoản mục chi phí., Phân loại giá thành sản phẩm theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán., Nhiệm vụ quản lý CPSX và tính giá thành sản phẩm., Tên địa chỉ và quy mô hiện tại của công ty. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty TNHH Thiên Xuân., Nội dung các bớc công việc của quy trình xây dựng nhà., Đặc điểm công tác quản lý chi phí SXKD tại công ty TNHH Thiên Xuân., Chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiÕp., Kế toán chi phí nhân công trực tiếp., Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch Một số biện pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay