Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sính thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

84 1,141 1
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:23

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG THANH THƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN CÁC HỆ SINH THÁI NHẰM ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ HƯƠNG SƠN – HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG THANH THƢƠNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN CÁC HỆ SINH THÁI NHẰM ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ HƢƠNG SƠN – HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 60. LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Đoàn Hƣơng Mai Hà Nội - 2011 73 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BẢN ĐỒ MỞ ĐẦU 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI 3 1.1.1. Khái niệm hệ sinh thái 3 1.1.2. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái 3 1.2. KHÁI NIỆM CẢNH QUAN VÀ SINH THÁI CẢNH QUAN 4 1.2.1. Khái niệm cảnh quan 4 1.2.1. Khái niệm sinh thái cảnh quan 6 1.3. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN Ở VIỆT NAM 6 1.4. ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC 8 1.4.1. Hệ thống thông tin địa lý - GIS 8 1.4.2. Viễn thám (Remote sensing – RS) 9 1.4.3. Viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quy hoạch PTBV 10 1.5. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ QUY HOẠCH 10 1.5.1. Phát triển bền vững 10 1.5.2. Những vấn đề về quy hoạch 14 1.5.2.1. Quy hoạch môi trường (QHMT) 15 1.5.2.2. Quy hoạch sinh thái 16 1.6. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở KHU VỰC XÃ HƢƠNG SƠN 17 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1. ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 19 2.2. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 19 2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 74 2.3.1. Phƣơng pháp khảo sát thực địa 19 2.3.2. Phƣơng pháp điều tra phỏng vấn 20 2.3.3. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý số liệu 20 2.3.4. Phƣơng pháp phân tích không gian 21 2.3.5. Phƣơng pháp bản đồ 22 2.4. CÁC BƢỚC NGHIÊN CỨU STCQ CÁC HST XÃ HƢƠNG SƠN - HUYỆN MỸ ĐỨC - HÀ NỘI 22 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - YẾU TỐ HÌNH THÀNH NÊN CẢNH QUAN 24 3.1.1. Vị trí địa lý 24 3.1.2. Điều kiện tự nhiên 25 3.1.2.1. Địa hình 25 3.1.2.2. Khí hậu 25 3.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 26 3.1.3.1. Rừng:. 26 3.1.3.2. Đất đai: 26 3.1.3.3. Mặt nước: 27 3.1.3.4. Khu hệ thực vật 27 3.1.3.5. Khu hệ động vật 29 3.2. ĐIỀU KIỆN DÂN SINH – KINH TẾ - XÃ HỘI- YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN CẢNH QUAN 31 3.2.1. Điều kiện dân sinh 31 3.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 31 3.2.2.1. Giao thông 32 3.2.2.2. Thủy lợi 32 3.2.2.3. Điện 32 3.2.2.4. Trường học 32 3.2.2.5. Y tế 32 3.2.2.6. Chợ 33 75 3.3. HỆ THỐNG CÁC HST TẠI XÃ HƢƠNG SƠN 33 3.3.1. HST khu dân cƣ 34 3.3.2. HST thủy vực 37 3.3.3. HST rừng trên núi đá vôi 42 3.3.4. HST rừng trên núi đất 48 3.3.5. HST trảng cây bụi, tre nứa 50 3.3.6. HST nông nghiệp 51 3.3.7. HST trảng cỏ 55 3.3.8. Hệ sinh thái rừng trồng và cây ăn quả lâu năm 57 3.4. BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG CÁC HST XÃ HƢƠNG SƠN – HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI 59 3.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG SINH THÁI CẢNH QUAN CÁC HỆ SINH THÁI XÃ HƢƠNG SƠN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 61 3.5.1. Đối với HST khu dân cƣ 61 3.5.2. Đối với HST nông nghiệp 62 3.5.3. Đối với hệ sinh thái thủy vực 63 3.5.4. Đối với HST rừng trên núi đá vôi và rừng trên núi đất 64 3.5.5. Đối với HST rừng trồng và cây ăn quả lâu năm, HST trảng cỏ và HST trảng cây bụi; tre nứa 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 KẾT LUẬN 68 KIẾN NGHỊ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT 70 TÀI LIỆU TIẾNG ANH 72 76 DANH MỤC BẢNG Bảng 1. Thống kê tài nguyên đất xã Hương Sơn tính đến tháng 02/2011 26 Bảng 2. Thống kê các loài động vật quý hiếm ở Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 30 Bảng 3. Thống kê hiện trạng giao thông của xã tính đến tháng 2/2011 32 Bảng 4. Diện tích các hệ sinh thái tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội (tính trên bản đồ hiện trạng các HST của xã được thành lập từ ảnh vệ tinh Ikonos năm 2006, tỷ lệ 1:50.000) 59 77 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢN ĐỒ Hình 1. Cấu trúc của GIS 9 Hình 2: Mô hình PTBV của Ngân hàng Thế giới World Bank 11 Hình 3. Sơ đồ các bước thiết lập bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái 23 Hình 4. Vị trí xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 24 Hình 5. Khu dân cư ven bờ suối Yến 35 Hình 6. Dân địa phương chèo thuyền và đánh bắt thủy sản 35 Hình 7. Nhà nghỉ và hàng quán dịch vụ trong khu dân cư 36 Hình 8. Suối Tuyết và hệ thực vật ven bờ 37 Hình 9. Núi Mâm Xôi 39 Hình 10. Núi Voi 39 Hình 11. Hệ thực vật ven bờ suối Yến 39 Hình 12. Khai thác cát và dùng kích điện đánh bắt thủy sản ở suối Yến 41 Hình 13. Cây trồng trên núi đá vôi vẫn phát triển xanh tươi 43 Hình 14. Cảnh quan HST rừng trên núi đá vôi 44 Hình 15. Rau sắng chùa Hương 45 Hình 16. Xả thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương 47 Hình 17. Cảnh quan HST rừng trên núi đất 49 Hình 18. Cây trồng ở vùng núi đất 49 Hình 19. Trảng cây bụi, tre nứa tại đường lên Hinh Bồng 51 Hình 20. Cảnh quan HST nông nghiệp 52 Hình 21. Khu vực canh tác lúa 1 vụ, 1 vụ nuôi thủy sản 54 Hình 22. Khu vực canh tác lúa cả 2 vụ 54 Hình 23. Trảng cỏ ở quanh ruộng lúa và bờ đê 56 Hình 24. Vườn cây trồng trong khu dân cư 57 Hình 25. Vườn cây trồng dưới chân núi đá vôi 58 Hình 26: Bản đồ hiện trạng các hệ sinh thái xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 60 1 MỞ ĐẦU Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là tên gọi quen thuộc, lâu đời của nhân dân Việt Nam để chỉ một cụm di tích gồm nhiều chùa chiền, đền miếu khác nhau. Xã có chùa Hương Tích với diện tích 500 ha (Bộ NN&PTNT, 1997). Chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo Việt Nam, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình thờ tín ngưỡng nông nghiệp. Trung tâm chùa Hương nằm ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, nằm ven bờ phải sông Đáy. Lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch là lễ hội dài nhất trong cả nước. Đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng Giêng đến 18 tháng hai âm lịch. Ngày này vốn là ngày lễ khai sơn (lễ mở cửa rừng) của địa phương. Đến nay nghi lễ "mở cửa rừng" hàm chứa ý nghĩa mới - mở cửa chùa. Không những thế, nơi đây còn có bến nước, con thuyền, hang động, núi non với rừng cây bốn mùa xanh tươi, trong đó có cả những loài cây được đặt tên bằng chính địa danh của vùng đất Phật như mơ Hương Tích, rau Sắng chùa Hương. Hương Sơn không chỉ là vùng núi đá vôi, mà còn có sông, suối, đồng ruộng, làng mạc… Chính sự đa dạng về sinh cảnh đã tạo nên sự đa dạng về các HST [19]. Người dân ở Hương Sơn chủ yếu tham gia kinh doanh và phục vụ du lịch, khai thác, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt. Hoạt động lễ hội và du lịch ở địa phương vẫn diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý đồng bộ của các cấp ngành. Tài nguyên thiên nhiên đang bị khai thác bừa bãi, sản vật núi rừng bị tận diệt và bày bán tràn lan vào mùa lễ hội, môi trường bị hủy hoại và ô nhiễm nghiêm trọng. Do vậy rất cần những nghiên cứu cụ thể để có bức tranh tổng quát nhất về hiện trạng các HST, từ đó giúp cho địa phương và các nhà nghiên cứu có các biện pháp góp phần duy trì và phát triển nguồn tài nguyên quý giá tại địa 2 phương theo hướng PTBV - điều này cũng góp phần giữ gìn giá trị văn hóa tâm linh truyền thống. Từ trước đến nay các nghiên cứu về ĐDSH cũng như STCQ được tiến hành tại khu vực này chỉ tập trung vào một khía cạnh hay một vấn đề sinh thái môi trường riêng biệt. Rất cần những nghiên cứu, đánh giá về STCQ trong mối liên quan đến ĐDSH và điều kiện kinh tế - xã hội, nhằm đề xuất các giải pháp hợp lý làm cơ sở cho công tác bảo tồn và PTBV. Hơn nữa, chưa có công trình nào thành lập được bản đồ tổng quát về hiện trạng các HST tại KVNC để đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện về hệ thống các HST và mối quan hệ qua lại giữa chúng. Trước những thực tế như trên đề tài: “Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hƣớng qui hoạch phát triển bền vững tại xã Hƣơng Sơn - huyện Mỹ Đức - Hà Nội” được thực hiện. Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: - Phân tích, đánh giá STCQ các HST ở KVNC. - Mô tả chi tiết và lập bản đồ hiện trạng các HST ở KVNC. - Đề xuất một số giải pháp nhằm định hướng quy hoạch và PTBV. 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG NGHIÊN CỨU HỆ SINH THÁI 1.1.1. Khái niệm hệ sinh thái Hệ sinh thái (ecosystem) là tổ hợp của một quần xã sinh vật với môi trường vật lý mà quần xã đó tồn tại, ở đó các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường để tạo nên chu trình vật chất và sự chuyển hóa năng lượng [13]. Khái niệm trên gồm 2 phần: nguyên nhân và hệ quả. Nguyên nhân cơ bản là sự phối hợp của sinh vật với môi trường và sự tác động qua lại giữa chúng. Hệ quả quan trọng là từ sự phối hợp và tác động qua lại lẫn nhau đó nên các tác nhân ở các bậc dinh dưỡng có sự trao đổi năng lượng và vòng tuần hoàn vật chất từ sinh vật đến thiên nhiên rồi trở lại sinh vật [16]. Như vậy, HST bao gồm các sinh vật sống và các điều kiện tự nhiên (môi trường vật lý) như ánh sáng, nước, nhiệt độ, không khí… Điều quan trọng là tất cả các điều kiện hữu sinh (Biotic component) và vô sinh (Abiotic component) tác động tương hỗ với nhau và giữa chúng luôn xảy ra quá trình trao đổi năng lượng, vật chất và thông tin. 1.1.2. Cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái Nếu xét theo cấu trúc thành phần thì một HST điển hình được cấu trúc bởi các thành phần sau đây [3], [13], [16], [27]: - Sinh vật sản xuất (producer). - Sinh vật tiêu thụ (consumer). - Sinh vật phân hủy (decomposer). - Các chất hữu cơ (protein, lipit, gluxit, vitamin, enzyme…). - Các chất vô cơ (CO 2 , O 2 , H 2 O, muối khoáng…). - Các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lượng mưa…). [...]... đáp ứng các yêu cầu sinh thái nhất định [9], [11] 15 1.5.2.2 Quy hoạch sinh thái “Về thực chất, quy hoạch sinh thái hay quy hoạch tổng thể trên cơ sở sinh thái, tài nguyên và môi trường là kiểu quy hoạch môi trường gắn liền với quy hoạch phát triển Trong bài báo Quy hoạch sinh thái học và các dự án phát triển kinh tế” tác giả Mai Đình Yên [Mai Đình Yên, 1976] đã có bài viết về quy hoạch sinh thái, ... giải quy t những bất cập về mặt môi trường, giữ gìn các hệ sinh thái, đặc biệt là các hệ sinh thái mẫn cảm và các hệ sinh thái gắn liền với đời sống cộng đồng, bảo tồn sinh vật hoang dại Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch sinh thái là: - Đảm bảo tính hệ thống - Tôn trọng tính mảnh dẻ và dễ bị phá hủy của các hệ sinh thái vùng nhiệt đới - Làm tốt quy hoạch sinh thái ngay từ đầu Quy hoạch sinh thái. .. lý Xã Hương Sơn nằm ở phía Nam huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có diện tích đất tự nhiên là 4.284,73 ha (khoảng 43 km2) Ranh giới tự nhiên của xã (xem hình 4): Hình 4 Vị trí xã Hƣơng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội + Phía Bắc giáp xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội + Phía Đông giáp xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam + Phía Nam giáp xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam + Phía Tây Nam giáp xã. .. tác giả quan niệm rằng “Dự án phát triển kinh tế được xây dựng trên các thông số về sinh thái học ngoài các thông số về kinh tế cho chính dự án được gọi là quy hoạch sinh thái học” Quy hoạch sinh thái có yêu cầu cao hơn, có giá trị bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch kinh tế Như vậy, quy hoạch sinh thái có nhiệm vụ đề ra những kế hoạch hành động nhằm giúp vùng được quy hoạch phát triển về kinh tế, xã hội... nhiên Vũ Quang - Một phương thức tiếp cận sinh thái cảnh quan" ,… [18] Mặt khác, cảnh quan còn được nghiên cứu lồng ghép trong các nghiên cứu về sinh thái học của sinh học Chiều hướng này được áp dụng rộng rãi, là cơ sở khoa học cho nhiều luận chứng phát triển kinh tế tại các vùng đệm của các khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam Nhìn chung các nghiên cứu trên chủ yếu chỉ đang ở mức nghiên cứu về cảnh quan, ... hiện trạng cũng như thành lập được bản đồ hiện trạng các HST tại Hương Sơn Do vậy, mục tiêu chính của đề tài này là nghiên cứu cụ thể hơn để thành lập bản đồ hiện trạng các HST tại xã Hương Sơn 18 Chương 2 ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG, ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề về STCQ và các HST xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - Những tác động... quả hơn so với việc đọc các bảng thống kê dài [11] Đề tài sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội năm 2005, tỷ lệ 1: 50.000 2.4 CÁC BƢỚC NGHIÊN CỨU STCQ CÁC HST XÃ HƢƠNG SƠN HUYỆN MỸ ĐỨC - HÀ NỘI - Giai đoạn 1: Giới hạn chính xác vùng nghiên cứu, xác định được các vùng đồng nhất hoặc các vùng có tiềm năng như nhau từ những tiêu chí tự nhiên do các chuyên gia đề xuất... các nhà nghiên cứu cảnh quan tập trung giải quy t mối quan hệ giữa con người và tự nhiên dưới nhiều hình thức dựa trên nguyên lý sinh thái Cảnh quan được áp dụng và triển khai nghiên cứu bước đầu như các công trình “Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững , Sinh thái môi trường ứng dụng”, “Thiên nhiên Việt Nam” và "Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lý” [18] 6 Các công trình của các nhóm tác giả... của các quan niệm trên ở chỗ coi cảnh quan là đơn vị thuộc cấp phân vị nào, cảnh quan được xác định và thể hiện trên bản đồ theo cách thức nào, theo cách quy nạp hay diễn giải (Nguyễn Thành Long và nnk, 1993) 1.2.1 Khái niệm sinh thái cảnh quan [5], [11], [18]: STCQ là một bộ phận của sinh thái học Nó nghiên cứu cấu trúc cảnh quan ảnh hưởng như thế nào đến sự đa dạng và sự phân bố của các quần thể sinh. .. Nội - Những tác động của con người đến cảnh quan - Địa điểm nghiên cứu: xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Việc thu thập, phân tích và tổng hợp các số liệu có liên quan được tiến hành từ tháng 8 năm 2010 đến tháng 11 năm 2011 Các đợt điều tra khảo sát thực địa và trao đổi làm việc với các cán bộ xã, huyện, phỏng vấn người dân được tiến hành làm 3 đợt: - Lần 1: ngày 10 và 11 . GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN HOÀNG THANH THƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN CÁC HỆ SINH THÁI NHẰM ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ HƯƠNG SƠN – HUYỆN. tài: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sinh thái nhằm định hƣớng qui hoạch phát triển bền vững tại xã Hƣơng Sơn - huyện Mỹ Đức - Hà Nội” được thực hiện. Đề tài được thực hiện với các mục. NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN CÁC HỆ SINH THÁI NHẰM ĐỊNH HƢỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI XÃ HƢƠNG SƠN – HUYỆN MỸ ĐỨC – HÀ NỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 60. LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sính thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội , Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sính thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội , Nghiên cứu sinh thái cảnh quan các hệ sính thái nhằm định hướng quy hoạch phát triển bền vững tại xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội , Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn