Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc

89 490 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:10

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Lê Hữu Tuấn Anh ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA SÔNG VĂN ÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC - 2012  TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  Lê Hữu Tuấn Anh ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA SÔNG VĂN ÚC  42.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NG - 2012 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh i MỤC LỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  3 1.1.1. Các  3  4   Nam [20] 5   NAM 8 -  12 1.4   16 1.4 16 1.4 17 1.5 18  19  19 -  24 CHƢƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TƢ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27  27  27  27  28 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh ii 29] 28  28  29 2.3.3  31 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 32  32  32  khác . 43  44  45 3.3. CÁC NHÓM CÁ PHÂN THEO SINH THÁI 47  KHÁC 49  50 3.6  51  52  53  53   57  57  58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61  61  62 PHỤ LỤC 1 - 1 - PHỤ LỤC 2 - 8 - PHỤ LỤC 3 - 9 - Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh iii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT CSVB    FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations  GDP  HST  NTTS  RNM  RSH  UBND  Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh iv DANH MỤC CÁC HÌNH  5  27  41   42  54  55   56 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh v DANH MỤC CÁC BẢNG  21  32  38  39   43   44  46  46  sông  49  Quang (Tiên Lãng) 51   52 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh 1 MỞ ĐẦU     -     4.5       trong vùng.     c, không theo quy                  “Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh 2 thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc”      1.  2.  3.  4.   Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh 3 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. KHÁI QUÁT VỀ VÙNG CỬA SÔNG 1.1.1. Các khái niệm về hệ sinh thái cửa sông   Cửa sông ven biển là một thủy vực nước lợ nửa khép kín ven bờ nối liền với biển trong đó giới hạn của nó là nơi mà nước biển còn vươn tới pha trọn với dòng nước ngọt bắt nguồn từ nội địa” [43].                      bán kín          Một cửa sông là một nhánh của biển đi vào một dòng sông đến nơi mà mực nước cao nhất của thủy triều còn vươn tới, thường được chia thành 3 phần khác nhau: a) phần biển hay phần cửa sông thấp, nối liền với biển khơi; b) phần cửa sông trung, nơi diễn ra sự pha trộn chính của nước biển và nước ngọt; và c) phần cửa sông cao, chi phối bởi nước ngọt nhưng còn tác động của thủy triều. Giới hạn giữa 3 phần này không cố định và biến động theo lượng nước ngọt đổ ra từ sông43]     [...]... 21 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh - Vùng cửa sông, ven biển Văn Úc chịu ảnh hƣởng trực tiếp của các yếu tố nhƣ lốc, bão, áp thấp nhiệt đới… Bão thƣờng tập trung từ tháng 7 đến tháng 9 kèm theo gió lớn và mƣa to, sóng mạnh gây biến dạng bờ và úng lụt 1.6.1.3 Thủy, hải văn a Thủy văn Chế độ thủy văn của khu vực cửa sông Văn Úc mang tính hỗn hợp sông biển do ảnh hƣởng của lƣu vực sông Văn Úc... nhỏ vào tháng 2 và 3 Sông Văn Úc nhận nƣớc từ sông Gùa và sông Rạng Từ năm 1936 sau khi đào sông Mới, lƣợng nƣớc chủ yếu đổ vào sông Văn Úc là từ sông Hồng Hàng năm, sông Văn Úc đổ ra biển khoảng 9 tỷ m3 nƣớc và khoảng 6 triệu tấn bùn cát Độ đục lớn nhất xuất hiện vào các con lũ đầu mùa và con lũ lớn, tháng 7 và tháng 8 có độ đục trung bình nhiều năm 1000 g/m 3 Lƣợng bùn cát của sông đƣa ra chủ yếu... (Lƣơng Văn Thanh và Nguyễn Văn Khôi, 2002);… [20] Các nghiên cứu về địa chất địa mạo ở các cửa sông và dải bờ biển Việt Nam đƣợc nhiều tác giả quan tâm, trong đó có các công bố của Lê Xuân Hồng & Lê Thị Kim Thoa, 2007 11 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh 1.3 ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÙNG CỬA SÔNG - VEN BIỂN VIỆT NAM Theo Vũ Trung Tạng (2009) [43], cá ở các vùng cửa sông riêng biệt không thâ ̣t đa da... triều) 1 - 2 giờ Tại một vị trí, độ mặn tăng từ mặt nƣớc xuống đáy sông do sự xâm nhập mặn vào sâu trong sông theo dạng hình nêm Thủy văn ngầm Nƣớc ngầm ở khu vực cửa sông Văn Úc trữ lƣợng thấp do là một huyện ven biển nên nƣớc ngầm bị nhiễm mặn, chất lƣợng không đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất b Hải văn Thuỷ triều và mực nước: Vùng cửa Sông Văn Úc có chế độ nhật triều đều khá thuần nhất Mực nƣớc cao trung... sự (2000) với “Nghiên cứu biến đổi tổng đa dạng sinh học của một số quần xã sinh vật ở một số sinh cảnh điển hình vùng đất ngập nƣớc triều Tiên Lãng, Hải Phòng”.[50] Đến năm 2004, Nguyễn Xuân Huấn và cộng sự đã thực hiện nghiên cứu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy hải sản vùng ven bờ Tiên Lãng, trong đó có định loại một số loài cá phân bố ở khu vực cửa sông Văn Úc.[18] Các nghiên cứu trên đều nhấn... nghiêm trọng cho vùng nƣớc mặt khu vực ven biển huyện Tiên Lãng [46] 22 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh Độ mặn của nƣớc sông thay đổi theo mùa Vào mùa hè, nƣớc sông có độ mặn nhỏ và mùa đông, nƣớc sông có độ mặn cao Vào tháng giêng, hai và ba, độ mặn nƣớc sông Văn úc cao nhất Trên sông Thái Bình, độ mặn của nƣớc sông cao nhất vào tháng năm Trong một ngày, biến trình độ mặn tƣơng tự biến trình... sóng biển Sông Văn Úc là nhánh cấp 2 của sông Thái Bình chạy dọc huyện Tiên Lãng và huyện Kiến Thụy theo hƣớng từ Tây sang Đông Sông có độ rộng trung bình 400m, sâu trung bình 8m, lòng sông nhiều bãi ngầm, có độ dốc nhỏ, uốn khúc nhiều, tốc độ dòng chảy trung bình 1,2m/s Ở sát cửa sông, tốc độ dòng chảy nhỏ hơn, lòng sông rộng hơn Lƣu lƣợng trung bình năm 506 m3/s, chiếm 60% tổng lƣợng nƣớc sông Thái... ) nhƣ “Điều tra tổng hợp nguồn lợi các đầm phá phía Nam sông Hương” (19761977), “Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên và nguồn lợi sinh vật vùng cửa sông Cửu Long” (Vũ Trung Tạng và Vũ Tự Lập, 1977-1980), “Điều tra tổng hợp và 9 Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh đánh giá tài nguyên thiên nhiên vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Hồng nhằm khai thác hợp lí và phát triển tài nguyên” (Vũ Trung Tạng,... Bạc Liêu” (Dƣơng Trí Dũng và Nguyễn Văn Thƣờng, 2001); “Thực vật nổi (Phytoplankton) hạ lƣu sông Cửu Long năm 1976-1979” (Trần Trƣờng Lƣu, 1979); “Điều tra nghiên cứu sử dụng hợp lí hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông Cửu Long để bảo vệ nguồn lợi và phát triển nuôi trồng thủy sản” (Trần Thanh Xuân và nnk.,1998); “Nghiên cứu về thủy sinh vùng cửa sông ven biển Tây thuộc bán đảo Cà... mặn, đặc biệt là độ muối Chính vì vậy, vùng cửa sông là vùng chuyển tiếp từ chế độ thuỷ văn sông sang chế độ thuỷ văn biển 1.1.2 Phân loại cửa sông theo hình thái địa lý: Tùy theo hình dạng địa lý, có thể chia vùng CSVB ra các loại khác nhau (Hình 1)[58]: - Cửa những con sông lớn, chịu tác động mạnh của thủy triều; - Đồng bằng thấp trũng thuộc khu vực các sông lớn, chịu ảnh hƣởng của thủy triều; Vùng . Lê Hữu Tuấn Anh ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA SÔNG VĂN ÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC -. Anh ĐA DẠNG SINH HỌC CÁ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỢI CÁ VÙNG CỬA SÔNG VĂN ÚC  42.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ.    Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai Luận văn Thạc sĩ khoa học Lê Hữu Tuấn Anh 2 thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc”   
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc, Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc, Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay