Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716

103 615 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 16:05

BỘ GĨẤO lũ ỤC VA ĐẦO TẠO TRƯỜNG ĐẠÌ nọc tốVng họp QUÔỐ GỈA ha nộ í KHOA HÓA - BỘ MÔÌM HÓA vô có -Phạm iĩgô Tuấn NGHign CỨU PHƯƠNG ÌPIIẴ? THU TỐriG ĐẤT HÍIỂM VÀ XÁC SịNH CẤC NGUY YÊN Tố" ĐẤĨ HỈỂM ĩ ữ QƯẶHG í huyên ng^ành ĩĩóa vô cơ Mã r,o 1 .04.01 :,ĨJẬ!'Ĩ ÁM PHỐ TỈỂÍĩ si': .KHOA HỌC HÓA HỌC Tập •thề hương dẫn khoa học Phó ;::;iấo SI? PT3 Nguyên Trọng Ưy EPS Nguyễn Dinh Bần Phó í g iá c SU’ PTS Chu Xuân Anh HẦ MOÍt 1992 4 7 MỰC LỰC } • I Trang MO ĐẨU -Ị A. PHÂN THI? NHẤT TỔNG QUAN I. Giới thiệu các nguyên tổ đất hiếm. II. Cấu trúc điện tử của các nguyên tố đất hiểm. 5 III. Tinh chẩt của các nguyên tố đất hiếm. 6 IĨI.1. TÍnh chất vật lý của các nguyên tố đẩt hiềm. 111.1.1. TÍnh chất kim loại. 111.1.1.a . Ban kính kim loại của nguyên tử. III, 1.1.1), Nhiệt độ nóng chảy của các kim loạỉ đẩt hiểm. 111.1.2. TÍnh chất ỉon đẩt hiềm hóa trị ba (Ln^+ ). 111.1.2.1. Những tính chất biến đỗi tuần tự. III„1.2•1.a . Ban kính ion Ln^+ . Ill, 1«. 2. '1. b. Độ bazơ. Q IIĩ.1.2.1.c, i’he ion hóa, Độ âm đỉện. 111.1.2.2. Những tính chầt biến đỗi tuần hoàn. III.1«2.2.a . Hóa trị cửa các nguyên tố đất hỉểm. III,1.2,2.b. Từ tính. q ĨĨI.1.2.2eC. Mau sắc. III.2. Tính chất hóa học của các nguyên tố đất hiềm. 10 1 1 1 .2 *1 . các oxỉt đẩt hỉếm. 111.2.2. các hyđroxyt đồt hiểm. 111.2.3. oác iTiuổỉ đat hỉếm. -Ịo III • 2.3.a 4 Muoỉ đẩt hỉ ếm c1orua, 111.2,3 « 0 » Oac muối đat hiếm riitrat III. 2*3.c. Cao IĨỈU0 3. đật hiếm sun fat. 13 III.2.3«<? cec muối đ.H 'c hiếm oxa'la t« IV. Ccc phưong pháp thu tổng ox.it tá t hiếưu IV. 1 . rhưang pháp khô J;hu tổng oxit đết hiếm, IV,1 .9. rùng oalt kim loại nặng Ma chat khử đề phân huỷ quạng, IV.I.b. c 1 o hóa qu&ng giẳu đất hiểm. 16 18 IV. Phưcmg pháo ướt thu tổng oxỉt đất hiểm. IV.2.1. Thu tổng oxỉt cĩẩt hiếm tù’ ỉvionaxỉt. IV .2.1.a . Phưong pháp axit sunfuric. IV.2.1.C. So sánh quy trinh phân hủy Monaxỉt bans exit suafuric và xút. 2C IV.2 «2, Thu tồng oxỉt đất hiếm tư Bapnezit. IV.2.2 ,a. Phương pháp chỉế.t. 21 IV. 2.1). ihu’cmt; pL-ao axỉt suniuric. . V. các phưcmỵ pháp xác định tori" oxỉt đất hiền. 22 V.1. xác định tồng oxỉt' đất hiếm bằng phương pháp chuẩn độ complexon. V.2. xác định tồng oxỉt đất hiểm bằng ohep đo quang, VI. Cac phương nháp tách riêng re cẩc nguyên tồ đất hiếm từ tổng đất hiếm. 23 VI.1. T3 ch xeri. Vĩ. 1 ,3 . Oxỵ hóa xeri bang tác nhân, oxy hoa, Vl.l.b. Oxy hóa bang không khí. 24 VI.1.C. Chiết tách xeri. VI.1.d. Nhi ít phân đất hỉem nỉtrat. VI.2, Phân chia tổng đẩt hiểm thành ha ỉ phân nhóm. 25 VI.3. 'Tách riêng rẽ các ncuyỗn tố dot hiềm trong từng phân nhom. 2 ố VI.3.s. Tách lantan. VI.3.b. Tách riểag rề các nguyên tồ đất hiếm bang phương pháp sac ký trao đoi ỉon. VII. Khả nang tgo phức của các ỉon đất hiểm. 27 VII.1. Tồng quan về kha năng tạo phức của đất hiếm. VII.2, Axỉt cx-hydroxypropyonỉc (CH^CHOHCOOH)(axỉt lactic) vs ft-hydro:typropyonic (CH?0HCHoC00H). 30 VII.3. các oxỉt oxybutyric. - - ^ VII.4. Phương pháp chuặn độ đỉộn thể nghiên cứu sự tạo phức trong dung dịch. 3ổ VIII; Gỉổl thiệu sẩc ký lỏng cao áp. 40 1 . sẩc ký cặp ion. 4'l 2. Tấc dụ.n.g của by chưong trinh dun;; môi » 43 3. Ưng dụng sắc ký long C JO áp trong việc iủch và xác định cao nguven to đat hienu * .1 IT [...]... họp chẩt đưỊKĩ nghỉên cứu m§nh nhất trong vài thập kỷ qua Điều này là do axỉt oxycacboxylie rẩt có gía trị trong kỹ thu t tách đất hiểm, chúng là những chất tạo phức đẫu tiên đưọtĩ ứng dụng thành công đề phân chia các nguyên tố đầt hiểm bang sắc ký Khỉ tách các nguyên tố đất hiểi khỏỉ các nguyên tố chuyền tỉếp cũng như khỉ phân chỉa lượng nhỏ các nguyên tố đầt hỉếm bằng sẵc ký, các axỉt oxycacboxylỉc... xác định tổng Thori và Lantanid ỏ’ pH 6-7 TÍnh lượng Lantanỉd theo hiệu số V ĩ các p h ưcmp: p h á p t á ch r iền g r ẽ các nguyên tố đa't h i ềm t ù ’ tổng đầt hỉem: Dựa vào SỤ’ biển đổi tuần, hoàn và tuần tự các tính chat của đất hi em < ề phân chia chúng l CÓ thể l ợ i dụng sự M e n đỗi tuou hoàn để tách đất hiếm thenh hnỉ phốn nhóm Xer.l và Ytrỉ Lợi đy.ng nự biến đỗi tuấn hoàn về hóa trị ngay từ. .. trong các nguyên nhan cơ Tả a làm cho đấthiếm có số o phoi trí cao và 'biển, đỗi Is do bán kính ỉon Ln lớn số phoi trí còn liên quan đền đặc điểm hình học của các phối tử hẩ*u# Tuv v ị y anh hướng của các you tố này và yểu tố ban kính ion sẽ không ăáa r kể nếu nhu’ các phức cùa các ion đất hiếm khòng mang bản chết ỉon / 16 / tẹo phức của các ỉon đẩt hiến cố nhiều điểm khác biệt ro với sự tạo phức cua các. .. kết tủa để tách Lantan khỏi các đất hiểm khác CÓ thề đùng NTA (axỉt nỉtrỉlo trỉaxetỉc) đề tộo phức LaA^HgO Phức này có độ tan nhỗ và tách khỏi dung dịch đất hiếm khác Nối chung các phưcmg pháp này đeu không thề tách đưọc hoàn toàn Lantan V I 3 b Tách riền^ rẽ các nguy en tồ đất hiềm pháp sấc kỵ trao đỗi ion: bằng phương Dựa vào sự biến đổỉ tuan tự tính chất của các nguyên tổ đất hiểm để tách riêng rẽ... nơỉ chúng tỏ ra cố hỉệu qua hon các complexon Mục đích của công trinh này là nghiên cứu và sử dụng axit lactic làm tác nhân tgo phức đề phân chia và xác định các nguyên tố đất hiếm riêng rẽ bang sắc ký trao đồỉ ỉon, do đó chúng tôi chỉ đe cập nhỉều đỉn các axỉt oxymonocacboxylỉc vì co liền quan so sánh với axỉt lactic các muối trung tính của axỉt o^-ỉiydroxypropyonỉc (các Lac.tat) có thể điều chế theo... lactat Va đất hiếm sunfat ho&c bằng cách hòa tan đất hiếm cacbonat trong axỉt lactic được đun nóng tớỉ sôi các lactat đất hiểm được tách khỏi dung dịch ỏ’ dạng ‘ tỉnh thề ngậm nước /3 0 ,5 7 / Độ tan của các lactat lổn hơn các glycolat và đối với các nguyễn tố nhóm Xeri tăng theo sự tăng s ổ thư tự nguyên tử / 3 2 / Độ dẫn điện đưcmg lượng của các dung dịch nước đẩt hỉ Im lactat cũng kém hon các glycolat... riêng o'’ n ' ; Lantan ra khỏi các n^uyín tố đất hiếm khẩc / 3 1 »4 6 ,7 4 /* Trong môi trương axit nitric khỉ có raăt tác nhân chiết như Trỉbutyl Phosphat cT3P), các ion đất hiếm dễ dàng được chỉểt lên dung môi hữu CO’ do tạo phức vơi chất chiết Do độ bền tao phức cua cáo nguyên tố đất hiếm khác nhau nên ngươi ta thường dùng phương phap chiết đễ tách 00 0 nguyên tồ đất hiểm ra 'ch ỏi n h a u , đặc... giải thích là các orbital 4f của các ỉon c đất hiếm chưa đưọ’ lấp đẫy bị chắn T Ổì các electron 5s và 5p, c d’ do đố các cặp electron của phối tử không có khả năng phân bố trên các orbital 4í còn trống của các ỉon đất hiếm / 16 / Tuy vậy cũng có những quan điềm cho rang lien kết cộng hóa trị có thề hlnh thành khi tạo phức ion đầt hiếm với các phối tử 7Í dụ khi nghiên cứu phổ hấp thụ hong ngoại của phức... tủ’ trung tâm và chính các orbital này sẽ b xen phủ với các orbital 4f của đất hiểm Đối YỚi các ị ỉon đất hiếm có cấu hình 4f° , 4f^ và các hiệu ứng phản liên kểt không ảnh hưỏĩig dển tính đối xứng của phức chất Sự đối rưn£ chỉ phụ thu c vào tương tác tĩnh điện gỉữa lcỉm logi và phổi tử Những ỉon đất hiếm còn lại, sự đối xứng của cẫu phoi trí đôi khi bị lệch Í h ỏ ỉ mẫu tĩnh điện thu n c túy Trên thực... 9 các orbital 4-1 be song chung không bị chan hoàn toan cho nên vẫn có kha năng xảy ra sự xen phủ giữa các orbital ị ĩ của đốt hiếm với các orbital cảa phổi tử IThieu Ỵ kiến cho rầng khỉ tạo lỉển kểt cộng hốa trị trong các phức chềt đất hiểm, các hiệu ivng phản liên ket đóng vai trò chủ yếu vì các orbital liên kết bị định CU’ trên phối tử con các orbital phân tán sẽ định cư ỏ’ nguyên tủ’ trung tâm và . axỉt suniuric. . V. các phưcmỵ pháp xác định tori" oxỉt đất hiền. 22 V.1. xác định tồng oxỉt' đất hiếm bằng phương pháp chuẩn độ complexon. V.2. xác định tồng oxỉt đất hiểm bằng ohep. của các nguyên tố đất hiểm. 5 III. Tinh chẩt của các nguyên tố đất hiếm. 6 IĨI.1. TÍnh chất vật lý của các nguyên tố đẩt hiềm. 111.1.1. TÍnh chất kim loại. 111.1.1.a . Ban kính kim loại của nguyên. Bắt. K.Crth dồi màu có chưa xerỉ và ơr-opi hoạt động trền nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716, Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716, Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716, PHẦN THỨ NHẤT: TỔNG QUAN, III. TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM, IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU TỔNG ÃIT ĐẤT HIẾM, VI. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH RIÊNG RẼ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TỪ TỔNG ĐẤT HIẾM, VII.KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA CÁC ION ĐẤT HIẾM, VIII.GIỚI THIỆU SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP, PHÀN THỨ HAI: THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN, I.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG ÕIT ĐẤT HIẾM, II. THU tổng đất hiếm từ các quặng việt nam, III. TÁCH XERI TỪ TỔNGĐẤT VIỆT NAM, V. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TẠO PHỨC VỚI ĐẤT HIẾM CỦA AXIT LACTIC, VI. DÙNG SẮC KÝ LỎNG CAO ẤP KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP CẶP ION, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn