Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

66 373 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:54

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  ĐẶNG NGỌC THÙY KẾT QUẢ ÁP DỤNG ĐỊA VẬT LÝ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ NỨT SỤT ĐẤT Ở KHU VỰC HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ; ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 6 1. Tính cấp thiết của luận văn 6 2. Mục đích nghiên cứu 7 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7 4. Các phương pháp nghiên cứu 7 5. Nội dung nghiên cứu 8 6. Tài liệu sử dụng 8 7. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn 9 8. Cấu trúc của luận văn 9 CHƢƠNG 1 TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ HÌNH THÀNH 10 TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT 10 1.1. Tai biến địa chất liên quan đến vận động lớn của Trái đất 10 1.2. Tai biến địa chất liên quan với các tai biến khí hậu và môi trƣờng 12 1.3. Tai biến địa chất có tính cục bộ, địa phƣơng 13 1.4. Tai biến lún, nứt sụt đất 13 1.4.1. Nguyên nhân dẫn đến lún, nứt sụt đất 13 1.4.2. Cơ chế của lún, nứt sụt đất karst 18 1.4.3. Các tác hại tai biến nư ́ t su ̣ t đất 19 CHƢƠNG 2 CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT 20 2.1. Khái quát 20 2.2. Khả năng ứng dụng của các phƣơng pháp địa vật lý 20 2.3. Các phƣơng pháp điện và điện từ 22 2.3.1. Phương pháp điện trở suất 23 2.3.2. Phương pháp điện từ dùng thiết bị ERA 26 CHƢƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM NỨT SỤT ĐẤT Ở HUYỆN THANH BA TRÊN CƠ SỞ GIẢI ĐOÁN ĐỊA VẬT LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH 28 Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 3 3.1. Đặc điểm tự nhiên và điều kiện địa chất trong mối liên quan với hiện tượng nứt sụt đất 28 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 28 3.1.2. Đặc điểm địa chất 28 3.1.3. Đặc điểm địa hnh – đi ̣ a ma ̣ o 30 3.1.4. Đặc điểm ca cc kin trc đt gy kin to 32 3.1.5. Đặc điểm địa chất thy văn 32 3.1.5.1. Cc tng cha nưc dưi đất 32 3.1.5.2. Động thi nưc dưi đất 32 3.1.6. Đặc điểm địa chất công trnh 33 3.1.6.1. Điều kiện ĐCCT 33 3.1.7. Hiện trng nt sụt đất 34 3.1.7.1. Nt sụt đất tại xã Ninh Dân 35 3.1.7.2. Nư ́ t su ̣ t đất ta ̣ i xa ̃ Đồng Xuân 36 3.1.7.3. Mối quan hệ giữa cc yếu tố địa chất kiến tạo và sự xuất hiện tai biến nt sụt đất ở khu vực nghiên cu 37 3.2. Kết quả khảo sát địa vật lý 38 3.2.1. Nhiệm vụ và phm vi khảo st: 38 3.2.2. Công tc đo thử nghiệm để lựa chọn phương php và quy trnh thích hợp: 38 3.2.3. Kt quả p dụng phương php đo sâu cắt lớp điện trở và điện từ tần số thấp sử dụng thit bị ERA. 40 3.2.3.1. Khu vư ̣ c xa ̃ Ninh Dân 42 3.2.3.2. Khu vư ̣ c xa ̃ Đồng Xuân 54 3.3. Luận giải cơ chế, nguyên nhân nứt sụt đất ở Thanh Ba và đề xuất giải pháp phòng tránh 59 3.3.1. Nguyên nhân chính (yu tố tự nhiên) 59 3.3.2. Nguyên nhân ngoi sinh 60 3.3.3. Giải php phòng trnh nt, sụt ln đất 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 4 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1. Các giai đoạn phát triển lún karst. Hình 1.2. Quá trình sụt karst. Hình 1.3. Mô hình lún, sập sụt đất do vận động của nước. Hình 2.1. Tính chất dẫn điện (điện trở suất) của một số loại đá. Hình 2.2. Sơ đồ mô tả nguyên lý thực hiện và kết quả áp dụng phương pháp thăm dò điện bằng quy trình 2D để xác định cấu trúc địa chất. Hình 2.3. Sơ đồ mô tả phương pháp và thiết bị điện từ tần số thấp với các điện cực nguồn và thu không tiếp đất. Hình 3.1. Bản đồ địa chất huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ. Hình 3.2. Đối sánh kết quả giữa phương pháp đo địa chấn và phương pháp đo sâu cắt lớp điện trở. Hình 3.3. Sơ đồ bố trí các tuyến và diện tích khảo sát địa vật lý tại 3 địa điểm khu vực xã Ninh Dân. Hình 3.4. Kết quả xử lý đo sâu cắt lớp điện trở tuyến T5đ. Hình 3.5. Kết quả xử lý đo sâu cắt lớp điện trở tuyến T1đ. Hình 3.6. Kết quả xử lý đo sâu cắt lớp điện trở tuyến T8đ. Hình 3.7. Chú giải địa chất mặt cắt địa điện. Hình 3.8. Bản đồ cấu trúc phân bố đất đá và hang karst theo cường độ điện trường Ex bằng thiết bị ERA khu vực nhà thờ Ninh Dân. Hình 3.9. Kết quả xử lý đo sâu cắt lớp điện trở tuyến T10đ. Hình 3.10. Thiết đồ lỗ khoan kiểm tra hang karst trên tuyến T8đ. Hình 3.11. Thiết đồ lỗ khoan trên tuyến T10đ. Hình 3.12. Bản đồ phân chia cấu trúc đất đá theo cường độ Ex từ kết quả đo điện từ thiết bị ERA khu vực nhà văn hóa khu 2 xã Ninh Dân. Hình 3.13. Kết quả xử lý đo sâu cắt lớp điện trở tuyến T3đ khu tái định cư Ninh Dân. Hình 3.14. Bản đồ phân chia cấu trúc đất đá theo cường độ Ex từ kết quả đo điện từ thiết bị ERA khu vực quy hoạch định cư xã Ninh Dân. Hình 3.15. Sơ đồ bố trí ca ́ c tuyến kha ̉ o sa ́ t đi ̣ a vâ ̣ t ly ́ khu vư ̣ c xã Đồng Xuân . Hình 3.16. Kết quả xử lý đo sâu điện cắt lớp điện trở Tuyến T6đ. Hình 3.17. Kết quả xử lý đo sâu điện cắt lớp điện trở Tuyến T7đ. Hình 3.18. Bản đồ phân chia cấu trúc đất đá theo cường độ Ex từ kết quả đo điện từ thiết bị ERA khu vực chi nhánh điện Thanh Ba. Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 6 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn                 -   Thanh Ba -   ,   22-11-2012).  -2011 -10 -2011)  -2001  -11-2010) Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 7                                 ,   :       ,             . 2. Mục đích nghiên cứu -   -  h gi  -     ,  . -   . 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu -   . -      4. Các phƣơng pháp nghiên cứu 1) : - . Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 8 -    . -            . 2) . 5. Nội dung nghiên cứu - ,  -  t -    -        6. Tài liệu sử dụng   :                 ,     ;   , 2009.    Nam. :        , , 1998.             . :                    , 2000.          .  , 2012.  :                   ,  .       ,        . Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 9 7. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của luận văn -    t  . -   p    . 8. Cấu trúc của luận văn a  Chương 1: Tai biến địa chất và nguyên nhân, cơ chế hình thành tai biến nứt sụt đất. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất. Chương 3: Đặc điểm nứt sụt đất ở huyện Thanh Ba trên cơ sở giải đoán địa vật lý và các giải pháp phòng tránh.           2009- 2011 -    -NCVCC  l c hvn.  -  i hgia l c hvn h  . Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 10  TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT     ,  trong l,                     . 1.1. Tai biến địa chất liên quan đến vận động lớn của Trái đất [Nguồn:Cục địa chất Hoa Kỳ]                   . P                 ( ,  ,  )      . N                        Luận văn thạc sĩ khoa học Đặng Ngọc Thùy Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Khoa Địa Chất 11    .  Tuoitre.vn)   (    511.  [...]... cựng xut hin cỏc h st dng hang hoc phu Vết, khe nứt Hố, phễu sụt Vết, khe nứt đất đất đá vôi nứt nẻ đá vôi nứt nẻ Dòng chảy ngầm đá vôi khối Dòng chảy ngầm đá vôi khối Hố, phễu sụt 2 1 Hỡnh 1.2 Quỏ trỡnh st karst Din bin v quỏ trỡnh phỏt trin st karst liờn quan cht ch vi cỏc yu t: do, rng ca lp t ph, lu lng v tc nc mt cú kh nng thm qua lp t v lm xúi mũn ỏ vụi nt n xung tng nc ngm, s bin ng mc nc v tc... car phõ n bụ diờ n lụ nho , hp khu vc nỳi Thm (xó Vừ Lao ) vi cac hang ụ ng karst, phõn bụ cac ụ cao khac nhau : t -5 n -10m; 0,5 -1m; 3 5m; 13 15m va 30 50m vi nhiờ u chom a vụi co inh nho n - Thung lung karst phõn bụ ri rỏc trong khu vc nghiờn cu : Dụ c M (khu 1), thụn ụ ng Xa (khu 3) thuụ c xa Ninh Dõn , xúm Lng , thụn Lõ p thuụ c xa Yờn Nụ i, khu 4 th trn Thanh Ba , trung tõm xa ụ ng Xuõn... nay xy ra n l trờn phm vi t canh tac ngoi khu dõn c khụng anh hng trc tiờ p ờ n sinh hoa t v i sng cua ngi dõn, nờn it c quan tõm Trong cac nm t 2000 n 2005 ti nhiu khu vc bao gm cỏc khu dõn c thuụ c huyờ n Thanh Ba a xuõ t hiờ n hiờ n t ng nt su t õ t, hai ni xut hin nt st ma nh v hu qu nghiờm trng l : Xúm Cõy Da (khu 3) xó ng Xuõn v thụn ng Xa (khu 3, khu 6) xó Ninh Dõn 3.1.7.1 Nt st t ti xó Ninh... va ỏ vụi nt n cú th mụ t theo 4 giai on (hỡnh 1.1) < - N-ớc m-a < - Lớp đất phủ < - Mực n-ớc ngầm < - Lớp đất sét đới nứt nẻ < - đá vôi dòng n-ớc thấm 1 2 3 4 Hỡnh 1.1 Cỏc giai on phỏt trin lỳn karst Trng H Khoa hc T nhiờn 15 Khoa a Cht Lun vn thc s khoa hc ng Ngc Thựy i ỏ vụi dp v, nt n do hot ng kin to l iu kin lm xut hin quỏ trỡnh thu nc mt v dn nc xung tng sõu Theo thi gian cỏc khe nt trong ỏ vụi... hi t nm 2000 Hin tng st t lm ton b khu rung trng ngụ khu 3 mt kh nng canh tỏc v nhiu nh ca sõn vn ca gn 70 h dõn b nt, xộ tng, nt thnh ging, lỳn nn nh, hin tng mt nc ti cỏc ging khi, st t v nt lỳn t, t cui nm 2000 hin tng trờn xy ra mnh hn khi õy tin hnh n mỡn khu khai thỏc ỏ vụi cung cp cho cỏc nh mỏy sn xut xi mng Khu vc thụn ng Xa bao gm c rung trng ngụ, vn v khu nh dõn st lỳn t, to thnh tng chui... mõu õ t set pha cha nhiờ u sa n a vụi xam tr ng, xỏm xanh, nt ne phong hoa va, cng ch c ỏ vụi thuc loi sch , cú cht lng tng i ng u a vụi co c iờ m r n ch c nhng dũn d v Khụ i l ng thờ tich trung binh 2,68g/cm3 Cng ụ khang nen tra ng thỏi t nhiờn thay i t 810 n 1.130kG/cm3 Cng ụ khang keo t 51 n 86kG/cm2 Lc dinh thay ụ i tu 221 n 361kG/cm2, hờ sụ kiờn cụ 8 n 10 b Khu vc xó ng Xuõn (xom Cõy Da) Cỏc... nhanh iờ n Thanh Ba bi nt ma nh nhõ t trờn tng nờ n, sõn nha , tng bao , gúc sõn b st lỳn sõu lm cho cụng trỡnh ny khụng s dng c nh 13 Nt su t õ t gõy nt tng, sõn ta i chi nhanh iờ n huyờ n Thanh Ba (Ngun: Vin a Cht vin Khoa hc & Cụng ngh Vit Nam) 36 , Lun vn thc s khoa hc ng Ngc Thựy Ngoi khu vc cỏc xó ng Xuõn v Ninh Dõn , nt st t con pha t hiờ n phm vi xó Yờn Ni, ni cú mt m khai thỏc ỏ vụi Ti õy... ca dõn t t 3-4m n 5-6m Nc ngm trong tng cha nc khe nt (dp v) karst cú s bin ng khỏc nhau tựy theo khu vc Nc ging o trong i cha nc khe nt karst cú mc bin ng khụng ln Nhỡn chung, nc ngm bin ng theo mựa cỏc khu vc khỏc nhau, mc bin ng mc nc ngm cng cú s khỏc nhau Biờn dao ng chung ca mc nc ngm trờn khu vc nghiờn cu thay i t 3-4m n 7-8m, ụi khi cú ni t xp x 10m 3.1.6 c im a cht cụng trỡnh 3.1.6.1... Thựy ng Ngc ó tin hnh kho sỏt cac h st v ly mu nguyờn dng sõu t 1-3m, phc v cho cụng tỏc thớ nghim trong phũng lm sỏng t nguyờn nhõn no dn n nt st t, tp trung vo 2 khu vc st t nghiờm trng chớnh: Ninh Dõn v ng Xuõn a Khu vc m khai thỏc ỏ vụi Ninh Dõn Trm tớch lp ph cú b dy mng t 1,6 2,2m; thnh phn ht khụng ng nht bao gm: dm, si, sn, cỏt, sột, bi Thnh phn ca t l sột pha, sột pha cha nhiu sn Hm lng nhúm... a vt lý Trng H Khoa hc T nhiờn 20 Khoa a Cht Lun vn thc s khoa hc ng Ngc Thựy Trong lnh vc a vt ly cú rt nhiu phng phỏp gii quyt nhim v nghiờn cu tai bin nt st t, mi phng phỏp u cú nhng u im v hn ch riờng cho nhng i tng a cht c th [Smith, D.L and Randazzo, A.F., 2003] Phng phỏp trng lc: cú hiu qu xỏc nh ranh gii phõn b cỏc thnh h a cht cú s khỏc bit v mt : ỏ vụi vi cỏc ỏ trm tớch khỏc Trong ỏ vụi . ĐẶNG NGỌC THÙY KẾT QUẢ ÁP DỤNG ĐỊA VẬT LÝ PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ NỨT SỤT ĐẤT Ở KHU VỰC HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ; ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH . biến địa chất và nguyên nhân, cơ chế hình thành tai biến nứt sụt đất. Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất. Chương 3: Đặc điểm nứt sụt đất ở huyện Thanh Ba trên cơ sở giải. Luận giải cơ chế, nguyên nhân nứt sụt đất ở Thanh Ba và đề xuất giải pháp phòng tránh 59 3.3.1. Nguyên nhân chính (yu tố tự nhiên) 59 3.3.2. Nguyên nhân ngoi sinh 60 3.3.3. Giải php phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh , Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh , Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh , CHƯƠNG 1 TAI BIẾN ĐỊA CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN, CƠ CHẾ HÌNH THÀNH TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT, CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TAI BIẾN NỨT SỤT ĐẤT, CHƯƠNG 3 ĐẶC ĐIỂM NỨT SỤT ĐẤT Ở HUYỆN THANH BA TRÊN CƠ SỞ GIẢI ĐOÁN ĐỊA VẬT LÝ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRÁNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn