Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

110 634 1
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:53

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  DOÃN THỊ BÌNH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2011 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  DOÃN THỊ BÌNH ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Địa Chính Mã số : 60.44.80 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Văn Tuấn Hà Nội - 2011 3 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ 10 Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI 13   13   19   31   33 Chƣơng 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM 38 2.1.  38 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 38 2.1.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất của huyện Từ Liêm 41  46 2.2.1. Khái quát về công tác thu hồi đất nông nghiệp 46 2.2.2.Mục đích sử dụng đất nông nghiệp thu hồi trên địa bàn huyện Từ Liêm 50 2.2.3. Đặc điểm của người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Từ Liêm 52   67 2.3.1. Thực trạng công tác hỗ trợ về kinh tế 67 2.3.2. Thực trạng hỗ trợ dạy nghề và học nghề 73 2.3.3. Thực trạng công tác hỗ trợ tạo việc làm mới 76 2.4.     79 4 Chƣơng 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TỪ LIÊM 84 m giai  2015 84   85  88 3.3.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 88 3.3.2.Giải pháp về kinh tế, xã hội 95 3.3.3. Giải pháp về công tác tổ chức, quản lý và thực hiện 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 5 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH   -  KCN  -CP -  -CP -  UBND ân dân TTCN  HTX  TTGTVL  GTVL    6 DANH MỤC BẢNG : Tình hình thu    9   2 T - -                     c        7  73    8  DANH MỤC BIỂU ĐỒ -5 PHIẾU ĐIỀU TRA Phiếu số 01: -  Phiếu số 38: -  Phiếu số 60: -  Phiếu số 120: -  Phiếu số 135: -  8 ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài    theo       - d   nhiên bên  -                                   -  -       nông dân  9  nào  Và Nhà n ta ã có nh gi pháp, chính sách nh th nào  h tr, giúp  ng dân    s và s xu? T tính c thi trên tôi ã ch nghiên c  tài: “Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội” 2. Mục tiêu nghiên cứu - tình hình chính sách  làm      2000-2011. -       . 3. Giới hạn phạm vi, nội dung nghiên cứu -  - tình hình t   trên  4. Nhiệm vụ nghiên cứu -    - ,  ng    m. -   . 5. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận hệ thống:    quan h  10  - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế:      - Phương pháp so sánh:           - Phương pháp phân tích:     - Phương pháp kế thừa: K   - Phương pháp chuyên gia:  các chuyên gia có     Chƣơng 1: các    Chƣơng 2:                n                 . Chƣơng 3:               . [...]... khu đô thị 1.2 Các chính sách thu hồi, bồi thƣờng đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho ngƣời có đất nông nghiệp bị thu hồi 1.2.1 Chính sách thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm ở Việt Nam qua các thời kỳ Qua nghiên cứu cách chính sách thu hồi đất nông nghiệp ở nước ta cho thấy các quy định của pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ngày càng... này một lần, sau này khi Nhà nước tiếp tục thu hồi đất không được hưởng khoản hỗ trợ này nữa” [13] 22 1.2.2 Chính sách dạy nghề, học nghề, giải quyết việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp 1.2.2.1 Nhu cầu đào tạo nghề và việc làm cho nông dân khi bị thu hồi đất nông nghiệp Trong những năm gần đây, vấn đề việc làm, đào tạo và chuyển đổi nghề nghiệp cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp trên cả nước đang... VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI 1.1 Vấn đề thu hồi đất nông nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở Viêt Nam 1.1.1 Công nghiệp hoá, đô thị hoá và sự cần thiết phải thu hồi đất 1.1.1.1 Một số khái niệm có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường khi thu hồi đất Theo Luật đất đai năm 2003 và đại từ điển... - Chính sách hiện hành được áp dụng theo Quyết định số 108/2009/QĐUBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định: Tại Điều 40: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất “ 1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ bằng tiền để chuyển đổi nghề nghiệp và. .. hoặc trưng thu: Được tính trên cơ sở giá trị thực của đất trên nguyên tắc là giá thị trường hoặc giá thay thế Chính sách hỗ trợ: Các khoản hỗ trợ cho người bị thu hồi đất hoặc trưng thu đất nhằm tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định sản xuất và cải thiện đời sống Thông qua việc ban hành và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất của các nước, rút ra các kinh... chính sách hỗ trợ người bị thu hồi đất chuyển đổi nghề, tạo việc làm mới để ổn định đời sống, cải thiện thu nhập Đặc biệt, đối với thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, đối tượng bị ảnh hưởng là hộ nghèo, chưa đến tuổi và quá tuổi lao động Tóm lại, những vấn đề nảy sinh trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đặc biệt công việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho lao động nông nghiệp bị thu hồi. .. không được hỗ trợ bằng tiền để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm nêu trên 2 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tây (trước đây) và huyện Mê Linh đã được giao đất (đất dịch vụ, đất ở) nhưng chưa đủ hạn mức quy định thì được hỗ trợ bằng tiền để chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 3,5 lần giá đất nông nghiệp quy định đối với diện tích đất nông nghiệp thực tế bị thu hồi nhưng... lệch giữa giá xây dựng lại nhà mới và nhà cũ; Hai là, giá đất tiêu chuẩn; Ba là, trợ cấp về giá cả Ba khoản này cộng lại là tiền bồi thường về nhà ở Việc bồi thường nhà ở cho dân ở thành phố khác với việc bồi thường cho dân ở nông thôn, bởi có sự khác nhau về hình thức sở hữu đất đai ở thành thị và nông thôn Đối với nhà ở của người dân thành phố, nhà nước bồi thường bằng tiền là chính, với mức giá do... thiệt hại vì hành vi của chủ thể khác Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất [17] Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, bố trí việc làm mới, cấp kinh phí để di dời đến địa điểm mới [17] Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng... Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, để thực hiện và áp dụng cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong những năm qua UBND thành phố Hà Nội cũng như huyện Từ Liêm đã ban hành các cơ chế chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp cho khu vực nông thôn nói chung, lao động trong khu vực thu hồi đất nông nghiệp nói . ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Địa Chính. Các chính sách thu hồi, bồi thƣờng đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho ngƣời có đất nông nghiệp bị thu hồi 1.2.1. Chính sách thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ. việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội” 2. Mục tiêu nghiên cứu - tình hình  chính sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội , Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội , Đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội , CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI CÓ ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỊ THU HỒI, CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN TỪ LIÊM, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn