Đánh giá thực trạng và đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòn

90 594 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:33

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tạ Văn Doanh ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội – Năm 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Tạ Văn Doanh ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ Thái Thị Quỳnh Nhƣ Hà Nội – Năm 2013 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU : Giới thiệu đề tài 1-7. Chương 1- TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH CỦA VIỆT NAM. 1.1.Quá trình phát triển của hệ thống đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính của Việt Nam. 1.2.Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý đăng ký đất đai. 1.2.1. Đăng ký đất đai, nội dung của đăng ký đất đai. 1.2.2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 1.3 Cơ sở khoa học và căn cứ lập, quản lý hồ sơ địa chính. 1.3.1. Khái niệm hồ sơ địa chính. 1.3.2. Vai trò của hồ sơ địa chính trong quản lý đất đai. 1.3.3. Các quy định về pháp lý về lập, quản lý hồ sơ địa chính. 1.4. Hiện trạng tình hình đăng ký đất đai và thành lập hồ sơ địa chính của Việt Nam. Chương 2- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN - TP HẢI PHÒNG. 2.1. Khái quát chung về huyện Thủy Nguyên – TP Hải Phòng. 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên. 2.1.1.1. Vị trí địa lý. 2.1.1.2. Địa hình. 2.1.1.3. Tài nguyên đất, khoáng sản. 4 2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội. 2.1.2.1. Dân cư. 2.1.2.2. Về y tế. 2.1.2.3. Văn hóa, xã hội. 2.1.2.4. Đặc điểm kinh tế. 2.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. 2.2.1. Tình hình quản lý đất đai. 2.2.2. Tình hình sử dụng đất. 2.3. Thực trang công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2.3.1. Hiện trạng cơ sở vật chất và nhân lực địa chính. 2.3.2. Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2.3.2.1. Tình hình triển khai và kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.3.2.2. Đánh giá thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.4. Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa chính. 2.4.1. Công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính. 2.4.2. Công tác chỉnh lý biến động đất đai. 2.5. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Thủy Nguyên. 2.5.1. Đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2.5.2. Đối với công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính: 2.5.3. Đối với công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN. 5 3.1. Nhận xét chung những thuận lợi và khó khăn. 3.2. Một số giải pháp góp phần hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ. 3.2.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 3.2.2. Giải pháp về đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị, khoa học công nghệ và nhân lực. 3.2.3. Các giải pháp khác. KẾT LUẬN. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 6 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UBND - Ủy ban nhân dân GCNQSDĐ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất VPĐKQSDĐ - Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất TN-MT - Tài nguyên và Môi trường. ĐKĐĐ - Đăng ký đất đai. HSĐC - Hồ sơ địa chính 7 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là sản vật mà tự nhiên đã trao tặng cho con người. Sự tồn tại và phát triển của loài người luôn gắn liền với đất đai. Trong phương diện kinh tế, đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng chính vì vậy Marx đã khái quát: “Đất là mẹ, sức lao động là cha, sản sinh ra mọi của cải vật chất”. Đối với mỗi quốc gia khi ra đời bao giờ cũng gắn liền với một vùng lãnh thổ được xác định. Do đó tài sản đầu tiên mà mỗi quốc gia có được chính là đất đai và các tài nguyên có trong lòng đất. Cho dù xã hội có phát triển đến đâu, khoa học, kỹ thuật có tiền bộ đến mức nào thì đất đai vẫn là một tài sản vô giá không thể thiếu được trong cuộc sống của loài người nói chung và mỗi cá nhân con người chúng ta nói riêng. Chính vì vậy trải qua bao cuộc chiến tranh chống quan xâm lược, qua nhiều thế hệ, dân tộc Việt Nam ta đã tốn rất nhiều công sức, xương máu mới tạo lập, bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay. Qua nhiều năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nước ta đã thu được những thành quả đáng kể. Trong những thành quả đó phải kể đến việc đổi mới chính sách đất đai đã tạo điều kiện cho người dân có quyền làm chủ trên mảnh đất được giao, là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển góp phần vào ổn định tình hình kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân. - Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai phù hợp với đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ động phát triển thị trường bất động sản, dưới sự quản lý và điều tiết của Nhà nước, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; không tách rời thị trường quyền sử dụng đất với các tài sản gắn liền với đất; phòng chống đầu cơ đất đai. Ở nước ta, trong những năm chiến tranh việc quản lý đất đai bị buông lỏng nên hiệu quả sử dụng đất rất thấp. Sau khi đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế xã hội ở nước ta phát triển với mức độ tăng trưởng cao, 8 tình hình sử dụng đất ở nhiều địa phương có nhiều biến động nhất là khu vực đô thị, ven đô, các khu công nghiệp, Luật đất đai năm 1987, năm 1993 và năm 2003 ra đời với những quy định làm cơ sở để quản lý, sử dụng đất ngày càng hợp lý, tiết kiệm, chặt chẽ hơn và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đặt ra một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm quản lý thống nhất quỹ đất quốc gia và đảm bảo các chính sách của Nhà nước một cách đầy đủ, đồng thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người sử dụng đất. Thực tế cho đến nay, công tác đăng ký đất đai và cấp GCNQSDĐ được tiến hành với tốc độ còn chậm do đó các thông tin về pháp lý, thông tin về tài chính của thửa đất không rõ ràng, thiếu minh bạch, các giao dịch ngầm, không chính thống xuất hiện nhiều, kèm theo đó là các hiện tượng đầu cơ đẩy giá đất lên cao không đúng giá trị thực của đất đai. Đây cũng có thể coi là một nguyên nhân chính làm cho thị trường bất động sản của nước ta đi theo hướng tiêu cực, không ổn định, vượt khỏi tầm kiểm soát của nhà nước, gây nhiều hậu quả xấu về kinh tế, tác động đến nhiều mặt của đời sống - xã hội, nhiều ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng. Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư, Chỉ thị hướng dẫn để đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ trên phạm vi cả nước, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, công khai các thông tin đất đai để người dân cập nhật rễ ràng, từng bước minh bạch thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản nói chung. Do vậy muốn quản lý tốt đất đai, để đất đai được sử dụng hợp lý, tiết kiệm, mang lại hiệu quả cao thì trước hết phải nắm chắc các thông tin có liên quan đến thửa đất như thông tin về mặt pháp lý, thông tin về tài chính của tất cả các thửa đất, như mục đích sử dụng đất, chủ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, giá đất. Một trong 13 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai theo luật đất đai năm 2003 là nội dung Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội thì phấn đấu đến năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 9 đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn quốc nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Việc công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm do nhiều nguyên nhân khác nhau như: Tính pháp lý thửa đất, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của thửa đất Ngoài ra còn có một số nguyên nhân khách quan xuất hiện trong quá trình thực hiện các trình tự thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác chỉnh lý biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều hạn chế, số địa phương xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính còn ít, diện tích các loại đất chính được cấp giấy chứng nhận chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt hệ lụy sau khi cấp giấy chứng nhận tuy ít nhưng rất phức tạp, khó giải quyết. Bên cạnh những thuận lợi, công tác cấp giấy còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.Thành Phố Hải Phòng nói chung và huyện Thuỷ Nguyên nói riêng cũng không nằm ngoài tình trạng trên. Huyện Thuỷ Nguyên gồm có 35 xã và 2 thị trấn, trong đó có 6 xã miền núi. Tổng số dân: 309.774người (nguồn số liệu thống kê năm 2012), mật độ dân số khoảng 8.000 người/km 2 với diện tích đất tự nhiên là 24.279,9 ha, trong đó có 3.016,33 ha đất ở, chiếm 12,48% tổng diện tích đất tự nhiên. Trong đó đất ở tại nông thôn là 2.896,00ha, đất ở tại đô thị là 119,83ha. Bình quân diện tích đất ở trên đầu người là 101m 2 /người. Toàn huyện có 81.947 thửa đất ở, tính đến ngày 28/9/2012 đã cấp được tổng cộng là 68.702 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích là 2.829,2ha. Trong thời gian tới huyện Thuỷ Nguyên phải cấp 13.245 giấy, tức là cấp lần đầu cho 13.245 thửa đất nữa. Trong thực tế dự kiến số thửa đất ở cần phải đăng ký mới sẽ tăng lên do việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở. Như vậy việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính là một nội dung đặc biệt quan trọng vì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là căn cứ pháp lý để 10 nhà nước, các tổ chức, các cá nhân thực hiện tốt các quyền, nghĩa vụ của mình. Hơn nữa nó còn làm cho thị trường bất động sản công khai, minh bạch, ngày càng đi vào lề lếp giúp mang lại ổn định tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị của địa phương nên tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, Thành Phố Hải Phòng” 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Xuất phát từ nhu cầu cần thiết phải thực hiện xong công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận và làm cơ sở cho việc thành lập dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên đề tài hướng đến hai mục tiêu chính: Nghiên cứu tình hình đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên từ khi có Luật đất đai năm 1993 đến nay. Đánh giá và làm rõ thực trạng và những bất cập trong công tác đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên hiện nay đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai góp phần vào việc hiện đại hóa công tác đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính. 1.3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu tổng quan các chính sách, quy định pháp lý về đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Thu thập, tài liệu số liệu về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thời kỳ, trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên,Thành Phố Hải Phòng. - Điều tra, khảo sát về phương thức, cách thức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thời kỳ. - Đánh giá, phân tích thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác lập, quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên. [...]... liệu chính đã nêu ở phần tài liệu tham khảo (phụ luc): CẤU TRÚC LUẬN VĂN - Phần Mở đầu: - Chƣơng 1: Tổng quan về công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính của Việt Nam - Chƣơng 2: Thực trạng công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên Thành Phố Hải Phòng - Chƣơng 3: Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thủy. .. tin: Như đã đề cập về mục đích của đề tài là đánh giá, làm rõ thực trạng và những bất cập trong công tác đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện do vậy phương pháp nghiên cứu mà tác giả sử dụng chủ yếu là điều tra thực tế tại địa phương, thu thập thông tin về số liệu, kết quả đăng ký, cấp giấy... Đề xuất một số giải pháp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên 1.4 Phạm vi nghiên cứu Trong đề tài tác giả tập trung hướng vào việc tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của các đối tượng được quy định trong Luật đất đai năm 2003 Công tác quản lý và chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên, ... thực trạng công tác quản lý đất đai của huyện Thủy Nguyên cũng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật đất đai do vậy tìm kiếm và lựu chọn các tài liệu là một vấn đề tương đối phức tạp và tốn nhiều thời gian vì có rất nhiều văn bản quy định có liên quan đến công tác quản lý đất đai nói chung và nội dung đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính nói riêng Do thời gian có hạn tác giả chỉ dựa vào... dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính qua các thời kỳ từ khi có Luật đất đai năm 1993 đến nay Phân tích, giải thích và đánh giá tổng hợp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục đang ký đất đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai trong hồ sơ địa chính của cơ quan nhà nước và người sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải. .. đó tác giải có thể tổng hợp và đánh giá đúng về thực trạng và đồng thời đưa ra những gợi ý, đề xuất hướng khắc phục đúng đắn giúp cho huyện Thủy Nguyên quản lý đât đai ngày càng tốt hơn 1.6 Cơ sở tài liệu để thực hiện Luận văn Đăng ký đất đai, quản lý hồ sơ địa chính là một trong những nội dung rất quan trọng trong các hoạt động quản lý nhà nước về đất đai do vậy để có cơ sở phân tích đánh giá đúng thực. .. dụng đất Tùy thuộc vào mục đích và đặc điểm của công tác đăng ký, đăng ký đất đai được chia thành 2 hình thái:  Đăng ký đất đai ban đầu  Đăng ký biến động đất đai 1.2.1.2 Đăng ký đất đai ban đầu Được tổ chức thực hiện trên phạm vi cả nước để thiết lập hồ sơ địa chính ban đầu cho toàn bộ đất đai và cấp GCNQSDĐ cho tất cả các chủ sử dụng đất có điều kiện theo quy định của pháp luật Bộ máy hành chính. .. dụng, chủ sở hữu và có 01 bản sao được lưu tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cấp Tỉnh tùy theo thẩm quyền và đối tượng được cấp giấy 1.3 Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý về lập và quản lý hồ sơ địa chính 1.3.1 Khái niệm hồ sơ địa chính 35 Hồ sơ địa chính là một dạng của thông tin đất đai nó được hình thành bởi việc ghi chép lại kết quả của việc đo đạc và đăng ký đất đai, thể hiện... thông tin về từng thửa đất phục vụ cho mục đích quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất Theo thông tư 09/2007 TT-BTNMT về việc hướng dẫn lập, chỉnh sửa, quản lý hồ sơ địa chính quy định hồ sơ địa chính bao gồm: bản đồ địa chính, Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai, Sổ theo dõi biến động đất đai và bản lưu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ cho quản lý đất đai ở các cấp Hồ sơ địa chính chứa đựng những... quản lý đất đai ngày càng hoàn thiện hơn đáp ứng các nhu cầu cần thiết cho việc công khai, minh bạch thông tin đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và các yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 1.2 Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý về đăng ký đất đai Nội dung của đăng ký đất đai 1.2.1 Đăng ký đất đai, nội dung của đăng ký đất đai 1.2.1.1 Khái niệm về đăng ký đất đai Đăng . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành: Quản. quan về công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính của Việt Nam. - Chƣơng 2: Thực trạng công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính của huyện Thủy Nguyên Thành Phố Hải Phòng Doanh ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòn, Đánh giá thực trạng và đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòn, Đánh giá thực trạng và đề suất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Thủy Nguyên Thành phố Hải Phòn, CHƯƠNG :1TỔNG QUAN VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH CỦA VIỆT NAM., CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN., Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAIVÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay