Biến đổi cơ cấu nghề nghiệp và tác động của nó đến quan hệ giới trong gia đình nông thôn[152008]

94 520 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 15:25

HjG -y V y^ DAI HOC QUOC GIÀ HA NOI TRITONO DAI HOC KHOA HOC XÀ HÓI VA NHÀN VÀN LETHAI THIBÀNGTAM BIÈN DÓI CO CAU NGHÉ NGHIÉP VÀ TAC DÒNG CÙA NÒ DÈN QUAN HE GIOÌ TRONG GIÀ DÌNH NÒNG THÒN Chuyén ngành: Xà hai hoc Ma so : 5 3051 ^ _ ^ LUAN AN THAC SI KHOA HOC XA HOI HOC ^%m^j^4f.ai ^^^i ì H:; - L Nguòi hu&tig din khoa hoc: 1. PTS Le Ngoc Vàn 2. PTS Tran Thi Minh Due MUC LUC Trang * Muc lue 1. * a "^ Lui nói dàu • 3. ^ Chiicfng I:Nhùng khia canh ly Juan va phtiùngphàp luàn 1.1. Vali dènghién ciru va ly do lita chgn 5 1.2. Ve tình hình nghién C1ÌU 8 1.3. Muc tièu nghièn cùu 9 1.4. Dói titóng va pham vi nghièn ci/u 10. 1.5. Già thuyéinghièn cifa 11 1.6. Ph Kong phàp luàn va ph itóng phàp nghièn cifu 11 1.6.1. Phttóngphàp luàn nghièn cùu 11. 1.6.2. Hephitcfngphàp nghièn cifu 15. 1.6.3. Khung ly thuyèt cua luàn àn 16. 1.7. He thóhg khàiniem ed bàn 17. 1.7.1. Giadình va ho già dình Ì7. 1.7.2. Cócàu 18. 1.7.3. Quan he gioiva vai irò giói 19. 1.7.4. Lao dòng. 20. 1.7.5. ThaydSi. 20. 1.8. y nghia ly luàn va thytc tièn cua luàn àn 21 Chuang II: Khao sàt xà bòi hoc va viéc kièm chvtng gii thuyèt nghièn cùu 23 2.1. Vó chéng va quan he cua ho trong già dình nóng thón truyèn thóhg. 23, 2.2. Sif thay dói quan he giói trong diéu kién dói mói kinh tè- xà hói hièn nay. 28. 2.3. Phàn cóng lao dóng trong già dình là nói dung Cd bàn cua sii thay dói quan he giói 33. 2.4. Thài dò dói vóinhùng dùa con, muc tièu va mói quan tàm chung cua cupe song vd chóng 42. 2.5. Quan he giói va quyén quyèt dinh trong già dình 54 2.6. Mói trtxóng xà hói nóng thón, nhùng mói quan he qua lai thay thècho nhùng sttràng buóckhàtkhe 57. 2.7. Thay dói quan he giói là stt bièu hièn xu hiióng diéu chinh hdp ly vai trò giói trong già dình nóng thón. 60. Két Juan va mot vài kièh nghi 62. Tèi lièu tham khao 65 Phu lue m # -2- ^à^ ^Ó3^ ^cJrli ^U ph^'f' fi^lSn klf^k fé x^ hSi c^-ud \/léf naf^ ft^ang f^hUng nam uùa qua d^a ì^af ^fucfc: nhtfng kéf qua buàcz ^au quan frpng. Qua fy^ình uan ^png nói l'ai czua nèn san xuàf ucfl sU facz apng fnanh fy^S czua i^UÒng lai va czhf^h saczh Jól f^c^i aua £^ang uà .J^hà nUc^c: aa i^£ir\ lai <zho bS mai- czua ^àf nU<ycz nl]Ung n^f aSi may sàu sàcz» (^cf che fhi ff^Ucfng ì^ang ihàn^ fnau uà a mpi kkia czanh ngaa ngà<zl'\ cua ifòì song xa hpì/ ndn Utnh fS aang cznuyén minn fn^a xu nUc^ng san Xuai hàng hoa^ uà cà<z laai nif^n quan né <^ua <zon ngUÓi fk*ang xa npi ^ang ao sU fhay aSi Ic^n la a. Kha^g phaì là f^Ucfng npfp ngoaì léy mal quan né cua cac fhànn ulén i^ong g la a in n ^ <^^ff ^A a^ e ung K n a^^g f^àn n Unal e a nntìng sU inay aói l<^n lao ad. LnUc ft^ang nnt^ ^^y ^^ ^ung là né qua fdc apng cua nniéu nnàn fa Uìnn féy xa nply cnfnn f^ìy uàn nod, l^f^ang ad Kndng ine KnSng Uè aén dnn ni^dng f^uic f'iép cua at-iòng Idi cóng ngniép nad y nìén aai nad ndl cnung uà cnu ff^Uc^ng aól i-ndi cni^^n sdc n aóì udì n óng fn ón - n óng ng n iép - n óng dà n n di y^iéng nién ^ay» Lyang cdc quan né cnàng cn/f/ aan x^^i nniéu cniéu cua aia ainn nóng fnón^ mói quan né gidi nói baf lén udi fà/n quan f^pnq nàng aàu ff^ang uiéc cni pnói ^nanh /-n^ cdc laai quan lié khdcy uà dang fh^d fhành móf uàn de buie xuc cua fhi^c fién uà nghièn cUu Uhaa hpc. (Zd ihé ndi k*iéngy mói quan he gidi nhu uay dang ed sU fhay dói ^a i^éf f^ang fhuc fé. Song^ xu hudng cua sU fhay dói ddy xdf fh^a quan dléh^ cua "t^idi uà sU phdf fy*ién"y fhì cung déu nhàfn uàa muc fiéu hai m\af cua dac ff^Ung mang ffnh fhdi dai uè' "T^hdf ff^ién bdn ui^ng"y dd là fdng f^udng kinh fé di lién udi fié^n bó xa hpi. -2- ^é gdp phdn uàa uiéc fimi hiéu nhung nguyén nhàn cua sU fhay dói mói quan he gidi ducfc dd ^dp^ luan dn da fién hành uiéc kiémì cht^ng mapf già fhuyéf Uhaa hp^ qua cdc so liéu Uhda sdf xa hpi duc^c fhii<c hién ff^ang nht^^g ndm gàn day, uà già fhuyéf dd dóng fhdi ciAng chf'nh là fua de cha bdn luan dn này " Khdc biéf nghé nghiép là nhàn fó làmi fhay dói m\ói quan he gidi f^ang già dlnh nóng fhón ". ^ung phdi fhùa nhàn f^ang^ luan dn ~Uhac sy xa hpi hpc này chf là nhl^ng Uéf qua ban dàu cua m\óf sU uan dung^ phàn ffch uàn de ducfc néu ^a di^di gdc dò xa hpi hpc, l^uan dn ducfc fhi^c hién udi sU fy*cf giup ff^Uc fiépy sU giup dd fan flnh cua P^TT^ l^é /\Jgpc Vdn uà 1~^17^ TTf^àn X7i/yVf/'/^A ^i^C/ dóng fhdi udi nht^ng y Uién ddng gdp cua ^^.1-^~U^ l^hami ~I7àf X^ong^ PaS. PTS J\)guyén An Lich, PaS^PTS Bang Odnh Khanh, PTS Vu hlàa Quang, PTS J^guyén Thi T^à Vinhy, P^S. PTS Bùi Thd ^udng Thémì uàa dd là sU ho f^cfy ^^g hp^ dóng uién cua Ban chu nhiém\ Uhaa xa hpi hpcy fànn ly hpcj cdc dóng nghiép fi^ong Bó /-non xa hpi hpCy bó mìón Tà^n ly hpCy cdc dóng chf ff^ang fó \/dn phdng cua Khaa uà cdc dóng nghiép Uhdc. T^gUÒi uiéf xin ducfc bay fd Idi cdm cfn chàn fhành dói udi cdc fhày giday co gidoy cdc dóng nghiép^ cdc anh chi ^'^ ^1 fdf ed nh^ng sU gi^p dd dd. Tàc già. CHl/ONG I: NHÙNG KHIA CANH LY LUAN VÀ PHITONG PHÀP LUÀN. • !• Vàn de nghièn cufu va ly do liia chon: Mot trong nhung hién tugng ma ò dò su két tinh cùa càc dac tình tu nhién va dac tinh xà bòi hoà quyén vói nbau, chmh là già dình. Day là hién tugng phó bién, xuàt hién tu xa xua trong lieh su nhàn loai, va nò cùng dóng tbòi hién dien ò bau bét càc quòe già, trong càc nén vàn hoà khàe nbau cùa thè giói. Bàt nguón tu nhùng nhu càu cùa thue té, già dình dà trò thành mot khài niem ea so va là dèi tugng cùa nhiéu ngành khoa hoc. Vi thè càc nhà nghièn cùu dà co gang di vào phàn tìch, ly giài, tìm kiém bàn chat su tón tai cùa nò, cùng nhu nhùng dac trung, qui luàt vàn dóng va bién dói cùa càc dang thùe già dình trong nhùng diéu kién kinh té , xà bòi, chinh tri va vàn hoà khàe nbau [1;5 ]. Càc nhà khoa hoc dà bàn ve già dình trén nhiéu phuang dien va ò hg khóng chi khàe nbau ve càch tiép càn, ma con co su dòi lap nbau trong nhàn dinh. Co nhùng nguòi cho ràng già dình là mot "té bào cùa xà bòi", trong khi dò mot so nguòi khàe thi lai cho già dình thuge "pham trù tu nhién - nguòi" va eoi quan diém " té bào cùa xà hói" là mot sai làm khoa hoc nghiém trgng trong nghièn cùu già dình [6;22]. Dù thè nào di cbàng nùa, tình bìnb day cùng déu cho thay, già dình dang là tiéu diém thu hùt su quan tàm cùa càc nhà khoa hoc. Va già dình nóng thón Viet nam cùng là mot phàn rat quan trgng cùa su quan tàm dò. -5 Vói ty le 78% dàn so va 2/3 lue lugng lao dóng cùa eà nuóe, nóng thón - nóng nghiép - nóng dàn hièn nay dang là mot thue té sinh dóng. Su bién dói cùa nóng thón nói chung va già dình nóng thón nói riéng sé là nhùng chi bào de dành già su phàt trién xà hói. Le di nhién, theo mot trong nhùng càch hiéu dòi vói càc xà hói nóng nghiép thi già dình nóng thón là noi bào luu tuang dòi làu dai càc già tri truyén théng so vói già dình dò thi [ 1; 12 ]. Song,nó khóng thè nàm ngoài su tàc dóng, cuòn hùt cùa xu thè phàt trién dua nò vào nhùng bién dói tàì yéu nhùng khao cùu xà bòi hge ve già dình nóng thón trong tbòi gian gàn day, nhàt là ò khu vue nóng thón dóng bang song Hong, noi ma càc già tri vàn hoà theo tbòi gian dà eò mot su lan toà va th^m thàu ròng rài, cho thày nhiéu bién dói dàng luu y. Già dình nóng thón trò thành mot don vi nghièn cùu , mot dan vi thu thàp thóng tin, mot don vi duge phàn tieh va luàn bàn cùa càc nhà khoa hge trong eà nuóe. Vói càch nhìn chung nhàt, eò thè nói trong nhùng nàm vùa qua, nén kinh té thi truòng va quan he thuang mai, qua trình cóng nghiép hoà va tàc dóng cùa vàn hoà dò thi, dà cùng vói nhùng nhu càu nói tai cùa nóng thón ve su phàt trién, dang tao ra nhùng thay dói quan trgng dèi vói già dình. Su thay dói dò dién ra khóng ehi vói càc quan he ben trong già dình ma con eà vói càc quan he giùa già dình vói khóng gian xà hói ben ngoài nò. Trong càc loai quan he dò, dàng chu y nhàt là quan he giùa vg va chóng, là mèi quan he giói trong già dình. Mèi quan he này xuàt hién dóng tbòi vói su thièt làp già dình, nhung cùng tu dò nò làm này sinh nhiéu loai quan he khàe, va chinh no, chinh mèi quan he giói là quan he chi phoi va quyèt dinh càc mat boat dóng song cùa càc thành vièn trong già dình. Mot càch hình anh co thè coi quan he giói trong xà bòi hién dai nhu he tbòng tuàn hoàn dua màu di nuói song ca the già dình , nò duy tri su lièn tue va diéu tiét nhip dièu cùa càc thành vién trong moi hoat dóng. Su thay dói quan he giói thich hgp vói tuang quan cùa cap va chóng trong nhùng diéu kién kinh té va mòi truóng xà hoi cu the sé làm cho già dình dugc cùng co va phàt trién, dem lai hanh phùc cho càc thành vién cùa nò, va già dình hanh phùc sé là nguón dinh duóng cho su ón dinh cùa còng dóng, cho qua trình phàt trién cùa xà hòi. Su thay dói quan he giói nhu vày sé là biéu hién truc tiép xu huóng cùng co, hoàn thién vi tri va vai trò cùa giói trong thiét che già dình. Vói nóng thón Viét nam, vàn de quan he giói va su thay dói cùa nò tuy con mói me nhung dà trò thành mot vàn de ngày càng bile xuc va hiìng thu dói vói càc nhà khoa hoc. Thue té cùa su thay dói quan he giói va tinh tà't yéu cùa nò làm cho cà giói nam va giói nù déu phài tu nhàn dien lai bàn thàn, diéu chinh va thìch nghi vói nhau cà trong suy nghì va hành dòng. Mot trong nhung hién tugng quan sàt dugc tìjf càc cuòc khào sàt xà hòi hoc là tràch nhiém dói vói càc viéc vàt trong nhà giò day khóng con là bón phàn ehi dành riéng cho giói nù. Dóng tbòi viéc kièm tién nuói song già dình cùng nhu viéc tham già càc quan he xà bòi ben ngoài già dình khóng con là khoàng tròi riéng cùa giói nam. O mot sé nhóm già dình, nguòi vg dà'n thàn vào càc cóng viéc va quan he róng lón ban, nguge lai nguòi chóng dà phài ehia se bón phàn va tràch nhiém dòi vói càc cóng viéc trong nhà, ngay eà càc cóng viéc nói trg von truóe day là " quyén Igi" cùa nù giói. Sé con nhiéu hién tugng khàe nùa minh ebùng cho su thay dói quan he giói trong già dình nóng thón khi di vào phàn tìch nói dung vào càc khìa canh cùa mòi quan he dò. Dùng truóe thue trang này, mot càu hòi lón dugc dat ra là nhùng nhàn té nào dà dàn dèn su thay dói nói trén. Tà't nhién, su phàn tich càc nhàn té tàc dòng chi eò tình tuang dòi, nhung de nhìn nhàn vàn de dugc rò ràng va dat ea so cho viéc tiép tue nghièn cùu sàu ban sau này, thi co thè già dinh eò 3 nhàn tò lón -7- bao trùm. Dò là nhàn té kinh té, nhàn té vàn hoà va nhàn tò chinh tri - xà bòi. Trong khi nhan té chinh tri - xà bòi dòng vai trò nhu ehiée càu noi, mò duòng va nhàn tò vàn hoà nhu cài nén mòng cùa ngòi nhà, nhu mòi truòng duòng khi th^m tbàu ò khàp mgi noi, thi nhàn tò kinh té nói lèn vói vai trò tàc dòng truc tiép, ea bàn dòi vói su thay dói cùa quan he giói trong già dình nóng thón hién nay. Dac biet ò nóng thón Viét nam, vói mot nén nóng nghiép lae bau lùa nuóe, va nhàt là dang trong qua trình chuyén hoà tu ea che tàp trung quan lièu bao càp sang ca che thi truòng, thi nói dung chù yéu cùa nhàn tò kinh té lai nàm ò tinh chat da dang cùa ea càu nghé nghiép viéc làm. Diéu dò eò ngbla là dang tón tai mot su khàe nhau ea bàn ve kinh tè giùa càc già dình chuyén làm phi nóng nghiép vói càc già dình két hgp nghé phi nóng, va càng khàe biét han so vói càc già dình ehi chuyén làm nghé nóng. Gàn nhu tuyét dèi, càc cuòc khaò sàt xà bòi hge déu cho nhùng thóng tin de xàc nhàn diéu này. Thè nhung càc nhòm già dình khàe nhau ve nghé nghiép nhu vày thi eò dàn dèn su khàe nhau gì bay khóng trong trong viéc thay dói quan he giói Chi eò thè di dèn nhàn xét do mot khi tién hành kièm nghiém qua càc két qua thu dugc tu viéc xù ly so liéu cùa càc khào sàt xà bòi hge , theo nhùng nói dung cùa mòi quan he dac biét này. Luàn àn sé chi là mot phàn tich buóe dàu dòi vói vàn de dugc néu ra nhu vày. 2. Ve tinh hinh nghièn curu: Dà tu làu, và'n de quan he giói, dia vi va vai trò cùa giói trong già dình dà là chù de nghièn cùu cùa càc nhà khoa hoc trén thè giói. Tu nhùng cuòc bòi thào, bòi nghi dugc tó ebùc trén eà qui mó khu vue làn qui mó toàn càu, cùng nhu tu nhùng cóng trình xuàt bàn, déu eò •8- thè tba'y mot nói dung quan trgng duge de càp dèn nhiéu, dò là mòi quan he giói vói su phàt trién. Ò Viét nam vào nhùng nàm cuòi cùa thàp ky 80, van de giói va vai trò cùa nò bàt dàu duge giaì tbiéu vói tu càch là dòi tugng cùa mot ngành khoa hge , va cùng tu dò cho dèn nay dà thu hùt duge su chù y cùa càc nhà nghièn cùu. Hàng loat càc cuòc bòi thào vói nhùng qui mó khàe nhau dà dugc tó ebùc tai Viét nam. Nhìn chung cho tói nay, nghièn cùu khoa hge dà làm sàng tò va dành già duge tàm quan trgng cùa vàn de giói trong he tbòng khoa hge xà bòi. Han thè nùa, nhiéu cóng trình dà di sàu phàn tìch nhùng khìa canh khàe nhau cùa quan he giói. Tuy nhién, de bìnb dung va eò su nhàn biét rò ràng , xuàt phàt tu nhùng cu liéu thue ehùng, su thay dói quan he giói trong già dình nóng thón va nhùng nhàn tò tàc dòng, thi phài thùa nhàn ràng, vàn con rat ìt su chuyén sàu cùa càc nhà nghièn cùu ò Viét nam. Chinh vi vày, trong luàn àn này, nguòi viét eò gang di vào giài quyèt vàn de tu gòe dò cùa su khàe biét giùa càc nhòm nghé nghiép ò già dình nóng thón. Néu co thè dugc, day chinh là mong muòn gòp phàn nhò bé cùa minh dòi vói luàn ehùng khoa hge cho viéc hoach dinh chinh sàeh, nhàm phàt buy su tàc dóng cùa càc nhàn té tói su thay dói quan bé giói mot càch thìch hgp cho già dình nóng thón trong tbòi ky dói mói à Viét nam hién nay. 3. Muc tiéu nghièn ciiru: Luàn àn là su eò gang trình bay mot khào cùu khoa hge ve vàn de quan he giói. Do dò, ngay tu dàu muc tièu cùa luàn àn duge trình bay nhu sau. Muc tiéu chinh cùa luàn àn là so sành mùc dò thay dói quan he giói theo càc nhóm nghé nghiép khàe nhau cùa già dình nóng thón, "9- [...]... mòi quan bé giói hién nay vói quan he vg chóng trong già dình dình truyén tbòng truóe day Xem xét, nghièn cùu dua trén quan diém phàt trién trò thành diém tua cho càc nhà khoa hge di sàu nghièn eihi càc vàn de cùa già dình nói chung va cùa su tuang tàc vg chóng cùa mòi quan he giói ò nóng thòn nói riéng Su qui chiéu quan bé giói theo tièu chi cùa su phàt trién con cho thày thue trang cùa su thay dói quan. .. cùa còng viéc nói trg trong già dình, càc boat dòng san xuàt vói nhùng dac diém cùa nò dà là minh ehùng cho nguyén nhàn kinh té tao ra tình chat bàt bình dàng xà bòi cùa quan he giùa nguòi vg va nguòi chóng trong già dình nóng thón truyén thòng Ò day, nguòi phu nù làm nghé nóng chiù dung su vàt va cuc nhge trong bòi cành kinh té xà bòi lue dò va bi ràng buòc trong mòi quan he phu thuge vào nguòi chóng... xuàt trong bòi cành kinh té -xà bòi truóe day dà tao ra tình chat bài bìnb dang vé giói cho già dình nóng thón truyén thòng va quan he phu thuge cùa nguòi vg trong quan he vói chóng Theo thòi gian, nàm thàng, cùng vói su dói thay cùa càc diéu kién kinh té -xà bòi, nhàt là trong giai doan gàn day 2 Su thay dói quan he giói trong diéu kién dói mói kinh té xà hòi hién nay: Vói viéc giành ehình quyén vào... cho minh trong quàng dòi con lai Co thè nói ràng, tình ehà't phu thuge va bàt bình dang nhu the trong quan he vg chóng cùa già dình nóng thón truyén thòng là do nhùng nguyén nhàn kinh té, xà bòi va vàn hoà gay ra Truóe tièn, san xuàt nóng nghiép lùa nuóe vói nhùng dòi hòi cùa nò dà thu hùt phàn lón lue lugng lao dòng trong già dình va thành vièn nào cùng eò thè tham già a mot vài cóng doan trong chu... hòi, vàn hoà cùa mói quan he giùa giói nam va giói nù Mói quan he giói dò dugc xày dung theo kiéu nào là tuy thuge vào nhùng hoàn cành va diéu kién cu thè cùa mòi truóng kinh té, xà hòi, vàn hoà Nò khòng nhàt thành bàt bién ma luòn thay dói theo thòi gian Vàn dung ly thuyèt giói sé cho thày thue trang va xu huóng bién dói cùa mói quan he giói theo nhùng già tri cùa su tièn bò xà hòi Trong thue tè, quan. .. A dòng Song, ve bàn chat, mò'i quan he vg chong nhu vày trong già dình vàn là mot loai quan he phu thuòc va bàt bình dang Diéu này con thè hièn rò han khi xem xét dèn nhùng khìa canh khàe Quyén quyé't dinh thuòc ve ai trong già dinh là mot nói dung quan trgng cùa quan he vg chóng càn phài dugc xem xét Thuc té quyén dò thuòc ve nguòi chóng Ve màt tài san, tién cùa ma nói, tuy là do hai vg chóng cùng... thòng dén su thay dói quan he giói thi viéc xem xét nhùng nói dung cùa quan he giói, cùa su tuang tàc vg chóng trong già dình theo dàu hiéu cùa càc nhóm nghé nghiép là mot cóng viéc càn thiét 3 Phàn còng lao dòng trong già dinh là nói dung ca bàn cùa su thay dói quan he giói Tu gòe dò càc ly thuyèt kinh té, lao dòng và hiéu qua lao dòng luòn là vàn de mang tình chat quyét dinh trong viéc xem xét, dành... ehình tri vàn hoà GD phi nòng GIOÌ Quyén quyét dinh trong " GD Vói con cài Vai trò giói 16 Vói bòme Ca càu nghé nghiép viec làm 9^4 7 He thóng khài niém co bàn De vàn dung va thao tàc càc khài niém nhu mot cóng cu trong qua trình phàn tìch vàn de nghièn cùu thi viéc xàc dinh nói bàm cùa càc khài niém ea bàn dò là cóng viéc dàu tién va vó cùng quan trgng Còng viéc này eò y nghia rat to lón trong nói dung... dung cùa quan he giói, va diém dò cùng co nghla là thay dói vai trò giói Quan he giói nói dén dugc hiéu theo nghìa trgn ven nhà't cùa nò Tue là khòng phài chi là nhùng tuang quan don thuàn, nhùng mòi lién he gian don thiét làp tu nhùng thành to' phàn tàn, biét làp vào trong mot ca càu, ma là su lién két hùu ea mot càch tàt yéu giùa càc thành tò [ 11; 34 ] tham già vào ca cà'u vai trò giói Quan he giói... trong già dinh Trong khi do, nguòi vg lai phài dàm duang khà nhiéu vai trò trong già dình Vai trò sinh ha va nuói duòng con cài, vai trò tham già vào lao dóng san xuà't nóng nghiép vói thòi gian thue té nhiéu han nguòi chóng Han nùa hg con co mot "tràch nhiém" giùa vai trò "tay hòm ehia khoa", quàn xuyén càc cóng viéc nói trg trong già dình, mot dang lao dòng "khóng duge tra cóng" Dà'y là chua ké trong . càc quan he giùa già dình vói khóng gian xà hói ben ngoài nò. Trong càc loai quan he dò, dàng chu y nhàt là quan he giùa vg va chóng, là mèi quan he giói trong già dình. Mèi quan. Lyang cdc quan né cnàng cn/f/ aan x^^i nniéu cniéu cua aia ainn nóng fnón^ mói quan né gidi nói baf lén udi fà/n quan f^pnq nàng aàu ff^ang uiéc cni pnói ^nanh /-n^ . dói cùa nóng thón nói chung va già dình nóng thón nói riéng sé là nhùng chi bào de dành già su phàt trién xà hói. Le di nhién, theo mot trong nhùng càch hiéu dòi vói càc xà hói nóng nghiép
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi cơ cấu nghề nghiệp và tác động của nó đến quan hệ giới trong gia đình nông thôn[152008], Biến đổi cơ cấu nghề nghiệp và tác động của nó đến quan hệ giới trong gia đình nông thôn[152008], Biến đổi cơ cấu nghề nghiệp và tác động của nó đến quan hệ giới trong gia đình nông thôn[152008], CHƯƠNG I NHỮNG KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN, Vấn đề nghiên cứu và lý do lựa chọn, 1 Phương pháp luận nghiên cứu, CHƯƠNG II KHẢO SÁT XÃ HỘI HỌC VÀ VIỆC KIỂM CHỨNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU, Vợ chồng và quan hệ của họ trong gia đình nông thôn truyền thống, Sự thay đổi quan hệ giới trong điều kiện đổi mới kinh tế - xã hội hiện nay, Phân công lao động trong gia đình là nội dung cơ bản của sự thay đổi quan hệ giới, Thái độ đối với những đứa con , mục tiêu và mối quan tâm chung của cuộc sống vợ chồng, Quan hệ giới và quyền quyết định giới trong gia đình, Môi trường xã hội nông thôn , những mối quan hệ qua lại thay thế cho sự giàng buộc khắt khe, Thay đổi quan hệ giới là sự biể hiện xu hướng điều chỉnh hợp lý vai trò giới trong gia đình nông thôn, KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay