Phản biện xã hội về đổi mới giáo dục tiểu học trên báo in Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Giáo dục và thời đại, Tia Sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ TP.HCM, H

116 998 2
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 14:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************** TRẦN THỊ HOA PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY (KHẢO SÁT BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI, TIA SÁNG, SÀI GÒN GIẢI PHÓNG, TUỔI TRẺ TP.HCM, HÀ NỘI MỚI TỪ 2008-2011) LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ Hà Nội - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ************** TRẦN THỊ HOA PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN VIỆT NAM HIỆN NAY (KHẢO SÁT BÁO GIÁO DỤC VÀ THỜI ĐẠI, TIA SÁNG, SÀI GÒN GIẢI PHÓNG, TUỔI TRẺ TP.HCM, HÀ NỘI MỚI TỪ 2008-2011) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Mã số: 60.32.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. PHẠM THÀNH HƯNG Hà Nội - 2013 1 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1: PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 8 1.1. Phản biện xã hội và vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội 8 1.1.1. Khái niệm Phản biện xã hội 8 1.1.2. Chức năng của phản biện xã hội 10 1.1.3. Vai trò của báo chí trong hoạt động phản biện xã hội 12 1.1.3.1. Báo chí tạo ra trục phản biện xã hội gồm 3 nhóm Cộng đồng báo giới- Cộng đồng trí thức- Dư luận xã hội 12 1.2.1. Khái niệm đổi mới giáo dục 17 1.2.2. Sự cần thiết của đổi mới giáo dục ở các cấp học phổ thông từ tiểu học 17 1.3. Thế mạnh của báo in trong hoạt động phản biện xã hội 24 1.3.1. Đặc trưng của báo in 24 1.3.2. Khái quát về các báo in được khảo sát 26 1.3.3. Khả năng tạo diễn đàn phản biện xã hội trên báo in 28 CHƯƠNG 2: CÁCH THỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN KHẢO SÁT 31 2.1. Chủ thể của hoạt động phản biện xã hội trên báo in 31 2.1.1. Nhà báo thông tin 32 2.1.2. Nhà chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục lên tiếng 36 2.1.3. Độc giả của các báo phản hồi 37 2.1.4. Nhà quản lý ra quyết sách 38 2.2. Nội dung phản biện 45 2 2.2.1. Phản biện về đổi mới tư duy, nhiệm vụ, mục tiêu của giáo dục tiểu học 45 2.2.2. Phản biện về đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục bậc tiểu học 59 2.2.3. Phản biện về đổi mới chương trình, sách giáo khoa tiểu học 66 2.2.4. Phản biện về vai trò và trách nhiệm của nhà giáo đối với đổi mới giáo dục tiểu học 76 2.2.5. Phản biện về việc quản lý, đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục tiểu học 80 2.3. Hình thức tổ chức các bài báo 84 2.3.1. Về chuyên mục và thể loại 85 2.3.2. Về thiết kế, trình bày trang báo 87 CHƯƠNG 3: KINH NGHIỆM PHẢN BIỆN XÃ HỘI TỪ CHỦ THỂ BÁO CHÍ, CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN 93 3.1. Kinh nghiệm phản biện xã hội từ chủ thể báo chí 93 3.1.1. Kinh nghiệm phát hiện vấn đề 93 3.1.2. Kinh nghiệm tổ chức vấn đề phản biện 95 3.1.3. Kinh nghiệm cụ thể hóa vấn đề bằng tác phẩm báo chí, kích thích chủ thể tham gia phản biện xã hội 96 3.2. Các giải pháp phát triển phản biện xã hội trên báo in 97 3.2.1. Đối với nhà báo 97 3.2.2. Đối với ban biên tập 102 3.2.3. Đối với nhà Quản lý 107 KẾT LUẬN 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 3 BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐH Đại học GD Giáo dục GD&TĐ Giáo dục và Thời đại HNM Hà Nội mới SGGP Sài Gòn giải phóng SGK Sách giáo khoa THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TTĐC Truyền thông đại chúng 4 MỞ ĐẦU 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Báo chí là loại hình thông tin mang tính chính trị- xã hội, chức năng giáo dục là một trong những chức năng quan trọng của báo chí. Đặc biệt ở nước ta hiện nay - một nước đang trong quá trình phát triển, đứng trước nhiều thách thức và cơ hội khi hội nhập với thế giới, vấn đề giáo dục luôn trở thành tâm điểm của dư luận với vô số bất cập và hạn chế. Bằng cách cung cấp thông tin các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, đem lại tri thức nhiều mặt cho con người, chức năng giáo dục đã được báo chí thực hiện. Song tập trung vào chính năng lực phản biện xã hội về giáo dục trên báo chí thì chức năng giáo dục của báo chí mới thực sự được thực hiện một cách triệt để và sâu sắc. Để hạn chế những bất cập trong giáo dục, nhiều năm nay chúng ta tiến hành đổi mới giáo dục ở nhiều cấp học, ngành học nhưng việc làm đó chưa thực sự hiệu quả. Đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học (bậc học có thể nói là đầu tiên đặt những viên gạch nền móng cho việc hình thành nhân cách cũng như trí tuệ) cũng chưa được quan tâm và nhìn nhận đúng đắn. Gánh nặng đặt lên vai trẻ em nhiều hơn hứng thú mang lại cho các em trong quá trình học tập. Trong khi chúng ta loay hoay tìm đường đi đúng cho giáo dục nước nhà thì áp lực và thiệt thòi dồn về phía các em– thế hệ làm chủ đất nước trong tương lai ngày một nhiều lên. Sự chậm chễ trong việc tìm ra đường đi đúng cho giáo dục có nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan, trong đó nguyên nhân từ chính ngành giáo dục cũng như từ lịch sử dân tộc. Tuy nhiên chúng ta không thể lấy những lí do đó để biện hộ cho sự yếu kém của nền giáo dục nước nhà. Báo chí - mặt trận thông tin với khả năng tạo dư luận xã hội, có sức mạnh định hướng dư luận đã có nhiều đóng góp không thể phủ nhận đối với sự phát triển chung của xã hội trong những năm qua, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Tuy vậy, đối 5 với sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhất là đổi mới giáo dục tiểu học, báo chí vẫn chưa tạo ra một một diễn đàn có sức mạnh phản biện tổng lực làm thay đổi hiện trạng yếu kém của lĩnh vực này. Đề tài Phản biện về đổi mới giáo dục tiểu học trên một số báo in hiện nay (Khảo sát sát báo Giáo dục và Thời dại, Tia sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ tp HCM, Hà Nội mới từ 2008-2011) không đi vào khai thác, tìm hiểu vấn đề đổi mới giáo dục dưới con mắt của nhà giáo dục học hay nhà nghiên cứu xã hội học. Tập trung vào việc đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học trên báo in, người viết luận văn này chỉ hi vọng sẽ cung cấp một cách nhìn khách quan và thực tế hơn đối với hiện trạng giáo dục tiểu học hiện nay mà báo in phản ánh. Qua đó để có thể hiểu rõ hơn về chính chức năng giáo dục và năng lực thực hiện phản biện xã hội trên báo chí, một trong những hoạt động chủ đạo của TTĐC. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng là: khảo sát, thống kê, tổng hợp, phỏng vấn, phân tích, đối chiếu so sánh để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động phản biện về đổi mới giáo dục các báo in tiến hành. Trên cơ sở những thành công và hạn chế của hoạt động phản biện xã hội về đổi mới giáo dục tiểu học, luận văn cũng đề xuất một số giải pháp để báo in nói riêng, báo chí nói chung nâng cao vai trò định hướng dư luận xã hội trong lĩnh vực giáo dục tiểu học cũng như toàn hệ thống giáo dục của nước ta. 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm hiểu rõ hơn thực tiễn đổi mới giáo dục ở bậc tiểu học cũng như cách thức báo in tổ chức hoạt động phản biện xã hội về vấn đề này. Đi sâu phân tích cách thức báo chí đưa tin, cách thức tổ chức diễn đàn dư luận xã hội để có cứ liệu đánh giá, tìm giải pháp để 6 nâng cao hiệu quả thông tin báo chí và làm tốt chức năng giáo dục của hoạt động báo chí. 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cách thức báo in thực hiện hoạt động phản biện xã hội về vấn đề đổi mới giáo dục tiểu học. Do thời gian của người viết có hạn, luận văn này chỉ tập trung khảo sát trên 5 tờ báo: Giáo dục thời đại, tạp chí Tia sáng, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ Tp. HCM; thời gian khảo sát là 4 năm từ 2008 – 2011. 5. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu báo chí về vấn đề giáo dục không phải là đề tài mới. Đã có một số khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ đi theo hướng này. Cho đến nay, đi vào nghiên cứu giáo dục ở khía cạnh đổi mới giáo dục có các đề tài sau: 1. Vấn đề đổi mới giáo dục – đào tạo trên báo Giáo dục & Thời đại và báo Khuyến học – Đoàn Mạnh Hùng, K39A, ĐH KHXH & NV 2. Tuyên truyền đổi mới giáo dục trên báo Giáo dục & Thời đại– Nguyễn Thanh Hương, K45, ĐH KHXH & NV. 3. Báo in Việt Nam trong công cuộc đổi mới Giáo dục hiện nay – Văn Phương Hoa, K11CH, ĐH KHXH & NV. Tuy nhiên, vấn đề các khóa luận hay luận văn nói trên đặt ra tập trung vào giáo dục nói chung; hoặc phạm vi nghiên cứu tập trung vào các báo của ngành giáo dục; chưa chỉ ra khâu quan trọng của đổi mới giáo dục là cần có tiếng nói phản biện mạnh mẽ tạo động lực đổi mới từ gốc, từ chính bậc tiểu học. Trên cơ sở tham khảo cách triển khai các đề tài liên quan, việc bổ sung ý tưởng cũng như khắc phục thiếu sót từ các đề tài đó sẽ giúp luận văn được hoàn chỉnh hơn. Đây vừa là thuận lợi đồng thời cũng là thách thức lớn đối với tác giả trong quá trình hoàn thành đề tài nghiên cứu này. 7 6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN Những dẫn chứng, số liệu, phân tích trong luận văn là cứ liệu quan trọng cung cấp cái nhìn khách quan và sâu sắc hơn đối với vấn đề đổi mới giáo dục tiểu học mà báo chí (cụ thể là báo in) hiện nay đề cập đến thông qua hoạt động chính là phản biện xã hội. Đặt trong bối cảnh xã hội và giáo dục hiện nay thì đó là một phần việc cần cả báo chí và giáo dục nhìn nhận lại, một chặng của con đường đúng đòi hỏi báo chí và giáo dục song hành. Trên cơ sở đó, các biện pháp điều chỉnh, định hướng thông tin của báo chí đối với đổi mới giáo dục nói chung, đổi mới giáo dục tiểu học nói riêng trở nên phù hợp hơn, hiệu quả hơn. Điều này sẽ góp phần định hướng chính sách xã hội về giáo dục một cách đúng đắn. 7. KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương. Trong đó nội dung chính của mỗi chương như sau: Chương 1: Giới thiệu khái quát chuức năng của phản biện xã hội, vai trò của báo chí trong hoạt động phản biện xã hội; sự cần thiết của đổi mới giáo dục phổ thông bắt đầu từ cấp tiểu học trong thập niên đầu thế kỉ XXI; khẳng định báo in với đặc trưng loại hình và khả năng tạo diễn đàn phản biện xã hội của nó. Chương 2: Đi vào nghiên cứu cách thức phản biện xã hội về vấn đề đổi mới giáo dục tiểu học trên một số tờ báo in khảo sát. Nghiên cứu cách thức phản biện tập trung vào những vấn đề bất hợp lý của đổi mới giáo dục bậc tiểu học: đó là Vấn đề về đổi mới giáo dục tiểu học có được phản biện trên báo in không, chủ thể của hành động phản biện, và cách thức phản biện được thể hiện như thế nào trên những tờ báo in đó. Chương 3: Trên cơ sở cái nhìn tổng quan của chương 1, việc phân tích chương 2, từ những thành công cũng như thất bại của hoạt động phản biện xã hội trên báo in, chương 3 rút ra những kinh nghiệm phản biện xã hội từ chủ thể báo chí và đề xuất các giải pháp phát triển phản biện xã hội trên báo in. 8 CHƯƠNG 1 PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Chương này trình bày cơ sở lý luận về phản biện, phản biện khoa học, phản biện xã hội và vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội; lí giải sự cần thiết tiến hành đổi mới giáo dục ở bậc học phổ thông (trong đó đổi mới giáo dục tiểu học được coi là căn bản và nền tảng); trên cơ sở đó khẳng định báo in là loại hình báo chí có đặc trưng riêng có đầy đủ năng lực thực hiện phản biện xã hội đối với những vấn đề phức tạp cuộc sống đặt ra, đặc biệt là những bất cập trong hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay. 1.1. Phản biện xã hội và vai trò của báo chí trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội 1.1.1. Khái niệm Phản biện xã hội Cho đến nay đã có một số khái niệm về Phản biện và Phản biện xã hội. Trong phạm vi giáo dục -đào tạo, khái niệm Phản biện được dùng để chỉ hành động đánh giá, thẩm định chất lượng luận văn tốt nghiệp Đại học, luận án trên Đại học trước hội đồng chấm. (Phản biện ở đây phân biệt với Phản bác, khác Phản bác ở chỗ: Phản bác là phủ nhận, gạt bỏ bằng lí lẽ, bằng cơ sở thực tiễn) [24, tr. 1316] Trong khoa học, khái niệm Phản biện được Từ điển tiếng Việt 2004- Viện Ngôn ngữ học trình bày: Phản biện là đánh giá chất lượng một công trình khoa học khi công trình được đưa ra bảo vệ lấy học vị trước hội đồng chấm thi Theo sách Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: Phản biện là nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định công trình khoa học, dự án, đề án trong các lĩnh vực khác nhau. [...]... SÁT Bằng cách chỉ ra chủ thể của h nh động phản biện xã h i, nội dung phản biện, h nh thức thể hiện của các bài phản biện căn cứ trên những văn bản pháp quy về giáo dục và giáo dục tiểu h c cũng như thực trạng chất lượng giáo dục tiểu h c hiện nay, chương 2 sẽ đi vào làm rõ cách thức phản biện xã h i về vấn đề đổi mới giáo dục tiểu h c thể hiện trên những tờ báo in Do giới h n thời gian và khuôn khổ... giống nhau căn bản của phản biện trong khoa h c – giáo dục và phản biện xã h i là: cả hai hoạt động này đều là các hoạt động khoa h c, dùng lý lẽ, lập luận một cách có h thống và khoa h c để nhìn nhận, đánh giá về một vấn đề được nêu ra Tuy nhiên khác biệt căn bản của phản biện trong khoa h c – giáo dục và phản biện xã h i lại ở chính đặc tính xã h i của nó Nếu như phản biện trong khoa h c – giáo dục. .. hiện tượng phản h i, điều này có thể coi là một chỉ báo căn bản cho thấy hiệu quả của hoạt động truyền thông đại chúng trong việc h nh thành và thể hiện dư luận xã h i Ở bước thứ ba, tiến h nh tranh luận trên phạm vi đại chúng là khâu quyết định cuối cùng tạo nên dư luận xã h i Tiến h nh tranh luận trên phạm vi đại chúng thực chất là thực hiện hoạt động phản biện xã h i Như vậy, phản biện xã h i phản. .. phát từ những cá thể trong cộng đồng công chúng Tác giả Đỗ Minh Tuấn chỉ ra những lệch chuẩn trong phản biện xã h i trên báo chí như phản biện loạn tiêu chí và loạn h ớng”, phản biện vuốt đuôi và phản biện nặc danh” Theo đó “ Những phản biện kiểu này thiếu tính khoa h c, nặng tính kích động xã h i, thiếu tầm chiến lược, nặng về tiểu tiết cảm tính, thậm chí thể hiện trình độ thấp và thái độ thực dụng,... nay, báo Sài Gòn giải phóng xuất bản 8 ấn phẩm và Báo điện tử gồm: Nhật báo Sài Gòn giải phóng; Tuần san Sài Gòn giải phóng thứ bảy; Nhật báo Sài Gòn giải phóng Hoa Văn; Tuần san Sài Gòn giải phóng Hoa Văn; Phụ trang Sài Gòn giải phóng Thể thao; Sài Gòn giải phóng Đầu tư – Tài chính; Báo điện tử Sài Gòn giải phóng online Tiếng Việt và Báo điện tử Sài Gòn giải phóng online Tiếng Anh ● Báo H Nội mới, ... chương này chỉ đi vào khảo sát nghiên cứu trên 5 tờ báo căn cứ vào nội dung thông tin chuyên sâu (tạp chí Tia sáng), tính đặc thù của chuyên ngành (báo Giáo dục và Thời đại), tính đặc thù của khu vực (báo H Nội mới, Sài Gòn giải phóng) cũng như phạm vi ảnh h ởng của thông tin theo lượng tia- ra (báo Tuổi trẻ Tp HCM) 2.1 Chủ thể của hoạt động phản biện xã h i trên báo in Như đã đề cập ở chương 1, Phản. ..Còn Phản biện xã h i: là sự phản biện nói chung nhưng có quy mô và lực lượng rộng rãi h n của xã h i, của nhân dân và các nhà khoa h c về nội dung, phương h ớng, chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã h i, khoa h c – công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, trật tự an ninh chung toàn xã h i, Nhà nước và các tổ chức liên quan Theo tác giả Nguyễn Trần Bạt, thì Phản biện xã h i là một hoạt... thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, h ng thú h c tập cho h c sinh Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa: Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo dục phổ thông; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ thông, phương pháp và h nh thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn h c. .. đọc và hiểu kĩ các ý kiến tham gia hoạt động phản 25 biện đó Cùng với các loại h nh báo chí khác như phát thanh, truyền h nh, báo trực tuyến, báo in tạo diễn đàn cho phản biện xã h i phát triển, tạo sự đồng thuận xã h i, giúp tìm ra giải pháp tháo gỡ vấn đề một cách triệt để 1.3.2 Khái quát về các báo in được khảo sát Giáo dục thời đại, Tia sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ Tp HCM, H Nội mới là những... thiết cần được nhìn nhận đúng đắn; khẳng định thế mạnh của báo in trong việc tạo diễn đàn phản biện xã h i, phản ánh trực tiếp dư luận xã h i và có khả năng định h ớng dư luận xã h i, đặc biệt là vấn đề đổi mới giáo dục Đây là những tìm hiểu nghiên cứu bước đầu, căn bản tạo nền tảng cơ sở cho việc phân tích ở chương 2 30 CHƯƠNG 2 CÁCH THỨC PHẢN BIỆN XÃ H I VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU H C TRÊN BÁO IN KHẢO . diễn đàn phản biện xã h i trên báo in 28 CHƯƠNG 2: CÁCH THỨC PHẢN BIỆN XÃ H I VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU H C TRÊN BÁO IN KHẢO SÁT 31 2.1. Chủ thể của hoạt động phản biện xã h i trên báo in 31 2.1.1 những kinh nghiệm phản biện xã h i từ chủ thể báo chí và đề xuất các giải pháp phát triển phản biện xã h i trên báo in. 8 CHƯƠNG 1 PHẢN BIỆN XÃ H I VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHẢN BIỆN XÃ H I VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU H C TRÊN BÁO IN 93 3.1. Kinh nghiệm phản biện xã h i từ chủ thể báo chí 93 3.1.1. Kinh nghiệm phát hiện vấn đề 93 3.1.2. Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản biện xã hội về đổi mới giáo dục tiểu học trên báo in Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Giáo dục và thời đại, Tia Sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ TP.HCM, H, Phản biện xã hội về đổi mới giáo dục tiểu học trên báo in Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Giáo dục và thời đại, Tia Sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ TP.HCM, H, Phản biện xã hội về đổi mới giáo dục tiểu học trên báo in Việt Nam hiện nay (khảo sát báo Giáo dục và thời đại, Tia Sáng, Sài Gòn giải phóng, Tuổi trẻ TP.HCM, H, CHƯƠNG 1 PHẢN BIỆN XÃ HỘI VÀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 CÁCH THỨC PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN KHẢO SÁT, CHƯƠNG 3 KINH NGHIỆM PHẢN BIỆN XÃ HỘI TỪ CHỦ THỂ BÁO CHÍ, CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN PHẢN BIỆN XÃ HỘI VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRÊN BÁO IN, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn