Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Ngày nay

67 833 4
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 09:39

MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Ý nghĩa 1 1.1.3. Mục tiêu 1 1.2. Phương pháp phân tích 1 1.2.1. Phương pháp so sánh 1 1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ l ệ 2 1.2.3. Phương pháp DUPONT 3 1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 3 1.3.1. Bảng cân đối kế toán 3 1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo tài chính 3 1.4.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 3 1.4.1.2. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 5 1.4.2. Phân tích khả năng thanh toán 5 1.4.2.1. Phân tích các khoản phải thu 5 1.4.2.2. Các khoản phải trả 6 1.4.2.3.Phân tích các hệ số khả năng thanh toán 6 1.4.3. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động 8 1.4.3.1. Số vòng quay hàng tồn kho 8 1.4.3.2. Kỳ thu tiền bình quân 8 1.4.3.3. Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 9 1.4.3.4. Vòng quay vốn lưu động 9 1.4.3.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 9 1.4.4. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 9 1.4.4.1. Phân tích hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu 9 1.4.4.2. Phân tích tỷ suất đầu tư 10 1.4.4.3. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn 11 1.4.5. Phân tích khả năng sinh lợi 11 1.4.5.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 11 1.4.5.2.Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) 11 1.4.5.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 11 1.4.5.4. Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DuPont 11 CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÀY NAY 14 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay 14 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 14 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 15 2.1.2.1. Sơ đồ tổ chức sản xuất 15 2.1.2.2. Chức năng 15 2.1.2.3. Nhiệm vụ 16 2.1.4.4. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 16 2.3.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 23 2.3.1.1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2012, 2013 và 2014 23 2.3.1.2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 29 2.3.1.3. Phân tích cân bằng tài chính của công ty qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 30 2.3.2. Phân tích khả năng thanh toán 31 2.3.2.1. Phân tích các khoản phải thu 31 2.3.2.2. Các khoản phải trả 33 2.3.2.3.Phân tích các hệ số khả năng thanh toán 34 2.2.3. Phân tích các tỷ số về khả năng hoạt động 37 2.2.3.1. Số vòng quay hàng tồn kho 37 2.2.3.2. Kỳ thu tiền bình quân 38 2.2.3.3.Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 40 2.2.3.4.Vòng quay vốn lưu động 40 2.2.3.5. Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 42 2.2.4. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 42 2.2.4.1. Phân tích hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu 42 2.2.4.2. Phân tích tỷ suất đầu tư 44 2.2.4.3. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn 45 2.2.5. Phân tích khả năng sinh lợi 45 2.2.5.1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu 45 2.2.5.2.Tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) 46 2.2.5.3. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 46 2.2.5.4.Phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DuPont 47 2.3. Đánh giá tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng Ngày nay 48 2.3.1. Những thành tựu, kết quả đạt được 48 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 50 CHƯƠNG 3 52 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÀY NAY 52 3.1. Giải pháp thứ nhất: Tăng hiệu quả sử dụng TSLĐ ở công ty 52 3.2. Giải pháp thứ hai: Quản lý dự trữ và vòng quay vốn. 54 3.3. Giải pháp thứ ba : Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý 56 3.4. Nâng cao trình độ quản lý và sử dụng vốn 57 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên đầy đủ A Tổng tài sản BQ Bình quân D Tổng nợ DLDT Doanh lợi doanh thu E Vốn chủ sở hữu EAT Lợi nhuận H N Hệ số nợ HSN Hệ số nợ HSSDTS Hiệu suất sử dụng tài sản HTK Hàng tồn kho HTK Hàng tồn kho H TTHH Hệ số thanh toán hiện hành H TTLV Hệ số thanh toán lãi vay H TTN Hệ số thanh toán nhanh H TTTQ Hệ số thanh toán tổng quát H VCSH Hệ số vốn chủ sở hữu KTTBQ Kỳ thu tiền bình quân SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TR N Doanh thu thuần TS Tỷ suất TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động TVXD Tư vấn xây dựng VCSH Vốn chủ sở hữu DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Danh mục sơ đồ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức SXKD tại công ty 15 Danh mục bảng Bảng 1: Phân tích cấu trúc tài sản 4 Bảng 2: Phân tích cấu trúc nguồn vốn 4 Bảng 6: Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, 2013 và 2014 20 Bảng 3: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2012, 2013 và 2014 25 Bảng 4: Các chỉ tiêu về cấu trúc nguồn vốn của công ty qua các năm 2012, 2013 và 2014 29 Bảng 5: Phân tích cân bằng tài chính của công ty qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 30 Bảng 7: Bảng phân tích tỷ số các khoản phải thu 31 Bảng 8: Bảng phân tích các khoản phải trả 33 Bảng 9: Bảng phân tích khả năng thanh toán 34 Bảng 10: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay hàng tồn kho 37 Bảng 11: Các chỉ tiêu phân tích kỳ thu tiền bình quân 39 Bảng 12: Các chỉ tiêu phân tích số vòng quay vốn lưu động Đvt: đồng 41 Bảng 13: Các chỉ tiêu phân tích hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu Đvt: đồng 43 Bảng 14: Các chỉ tiêu phân tích tỷ số đầu tư Đvt: đồng 44 Bảng 15: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn Đvt: đồng 45 Bảng 16: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất doanh lợi tài sản (ROA) 46 Bảng 17: Các chỉ tiêu phân tích tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 47 Bảng 18: Các chỉ tiêu phân tích khả năng sinh lời qua chỉ số DuPont 47 Bảng 19: Tỷ lệ chiết khấu ảnh hưởng đến TSLĐ 53 Bảng 20: Các mặt hàng hiện tại và mức dự trữ 55 Bảng 21: Tổng giá trị của từng loại hàng 55 Bảng 22: Xếp thứ loại hàng theo tổng giá trị (giảm dần) 55 Bảng 23: Phân loại A B C cho các sản phẩm 56 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 1: So sánh Tổng chi phí – Tổng doanh thu 2012-2014 21 Biểu đồ 2: So sánh Lợi nhuận ròng 2012-2014 22 Biểu đồ 3: Giá trị tổng tài sản vào cuối các năm phân tích 26 Biểu đồ 4: Khả năng thanh toán tổng quát 34 Biểu đồ 5: Khả năng thanh toán hiện hành 35 Biểu đồ 6: Khả năng thanh toán tức thời 36 Biểu đồ 7: Khả năng thanh toán lãi vay 36 Biểu đồ 8: Số vòng quay hàng tồn kho 37 Biểu đồ 9: Kỳ thu tiền bình quân ( ngày) 40 Biểu đồ 10: Hệ số nợ và hệ số VCSH ( vòng) 43 Biểu đồ 11: So sánh giữ Doanh lợi Doanh thu, ROA và ROE trong 3 năm 2012, 2013 và 2014 48 LỜI MỞ ĐẦU  1. Tính cấp thiết của đề tài Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm 2013. Trong khi đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 15.419, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo số liệu tổng hợp của Tổng cục Thống kê cho thấy, đà phá sản của các doanh nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Năm 2014, cả nước có 67.823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt đồng chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký. Số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng. Nguyên nhân các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị phá sản là bởi các doanh nghiệp này có trình độ quản lý thấp, kém về nguồn nhân lực, về ứng dụng khoa học kỹ thuật, nên có hiệu quả hoạt động thấp, khó cạnh tranh. Có thể thấy rằng, nền kinh tế nước ta ngày càng được mở cửa, việc ký kết các Hiệp định thương mại, ban hành các chính sách kinh tế, đã thúc đẩy nền kinh tế hội nhập một cách tốt nhất. Đi kèm với sự phát triển của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp khi nền kinh tế mở của ngày càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó, và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Ngoài các chiến lược, chính sách đưa ra, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng phải xác định và nắm bắt được dòng tiền của mình lưu chuyển ra sao. Vì vậy các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phải có một đội ngũ để giúp doanh nghiệp, các nhà đầu tư phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp một các đầy đủ, chính xác và kịp thời. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản cấp trên thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp cũng như xác định được một cách đầy đủ, đúng đắn nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thong tin có thể đánh giá được tiềm năng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như rủi ro và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp để họ có thể đưa ra những giải pháp hữu hiệu, những quyét định chính xác nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Xây dựng Ngày Nay, đẻ giúp công ty nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính tôi quyết định chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay” để làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung: Phân tích báo cáo tài chính tại công ty qua đó đưa ra các biến pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay Thực hiện đề tài này với mục đích nghiên cứu tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Đề tài báo cáo giải quyết 3 vấn đề cơ bản sau: - Tìm hiểu và đánh giả chung tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm (2012-2014). - Nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình kinh doanh. - Phân tích về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty trong 3 năm (2012-2014). - Phân tích các tỷ số tài chính. - Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng: Tình hình tài chính tại công ty TNHH Ngày Nay, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.  Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Do hạn chế về thời gian thực tập và nghiên cứu thực tế nên đề tài chỉ tập trung phân tích những vấn đề cơ bản về hiệu quả kinh doanh đạt được, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và thông qua các chỉ tiêu tài chính trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu qua hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay. - Thời gian: Bài báo cáo sử dụng những số liệu thứ cấp từ Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay với mốc thời gian từ 2012-2014. 4. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu: - Khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến của các cô chú, anh chị trong phòng van về vấn đề nghiên cứu - Thu thập số liệu trực tiếp từ các tài liệu của phòng kế toán tại Công ty  Phương pháp xử lý số lliệu - Phương pháp phân tích - Phương pháp so sánh qua các năm - Phương pháp phân tích tỷ lệ - Phương pháp DUPONT - Sử dụng phần mền Microsoft Excel để xử lý và phân tích số liệu 5. Kết cấu của báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt,… nội dung của báo cáo gồm 03 chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS. Phan Ngọc Trung 1 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1. Khái niệm, ý nghĩa và mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu, và so sánh các số liệu tài chính hiện hành và quá khứ để người sử dụng thông tin có thể đánh giá và dự tính các tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như các rủi ro trong tương lai phục vụ cho các quyết định tài chính và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác. 1.1.2. Ý nghĩa Tình hình tài chính có mối quan hệ trực tiếp và mật thiết với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt hay xấu có tác động thúc đẩy hay kìm hãm đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngược lại, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều có ảnh hưởng tới tình hình tài chính. Nếu kết quả sản xuất kinh doanh tốt, thì nó đem lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp và ngược lại. Qua đó, ta thấy phân tích tài chính có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp vì nó giúp các chủ doanh nghiệp biết rõ về khả năng tài chính của mình một cách chính xác nhằm định hướng cho việc đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 1.1.3. Mục tiêu Đối với từng cương vị, vị trí và đối tượng khác nhau, kết quả phân tích tài chính nhằm vào các mục tiêu khác nhau. Cụ thể như sau: Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Đây chính là cơ sở để định hướng được các quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư: Nhà đầu tư cần biết tình hình thu nhập của chủ sở hữu, lợi tức cổ phần và giá trị tăng thêm của vốn đầu tư. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích tài chính để nhận biết khả năng sinh lãi của doanh nghiệp. Đây là một trong những căn cứ để họ ra quyết định có nên bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Đối với ngân hàng, người cho vay: Thông qua kết quả phân tích tài chính, họ biết được khả năng vay và khả năng trả nợ của khách hàng. Trước khi quyết định cho vay, một trong những vấn đề mà ngân hàng, người cho vay cần xem xét là doanh nghiệp thực sự có nhu cầu vay hay không và khả năng trả nợ của doanh nghiệp như thế nào. 1.2. Phương pháp phân tích Nhìn chung có rất nhiều phương pháp để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp chẳng hạn như phương pháp so sánh, phương pháp tỷ số, phương pháp phân tích xu hướng biến động, phương pháp DUPONT, v.v…Sau đây là ba phương pháp chính được sử dụng để phân tích các số liệu tài chính trong Chuyên đề tốt nghiệp này. Cụ thể như sau: 1.2.1. Phương pháp so sánh Kết quả của việc phân tích tài chính sẽ cho nhiều thông tin bổ ích hơn khi nó được so sánh với các kết quả phân tích tài chính liên quan. Thông thường, các chuyên gia phân tích tài chính sử dụng hai dạng so sánh sau: − So sánh với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (các doanh nghiệp có quy mô và phạm vi hoạt động tương đương với nhau): Dựa vào kết quả Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS. Phan Ngọc Trung 2 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh so sánh, chủ doanh nghiệp sẽ dễ dàng thấy được vị thế của doanh nghiệp của mình trên thị trường, sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp của mình đối với các đối thủ cạnh tranh và lý giải được sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp mà phát huy hay khắc phục. − Phân tích theo xu hướng: Căn cứ vào xu hướng biến động theo thời gian, chủ doanh nghiệp đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp mình đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi. Thời gian ở đây là chủ doanh nghiệp có thể so sánh theo từng năm (năm sau so với năm trước) hay theo dõi sự biến động qua nhiều năm. Kết quả so sánh là những thông tin tài chính cực kỳ cần thiết và quan trọng cho cả nhà quản trị và nhà đầu tư. 1.2.2. Phương pháp phân tích tỷ l ệ Hiện nay, công cụ thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính là phân tích tỷ lệ. Việc sử dụng các tỷ lệ cho phép người phân tích đưa ra một tập hợp các con số thống kê để vạch rõ những đặc điểm chủ yếu về tài chính của doanh nghiệp. Trong phần lớn các trường hợp, các tỷ lệ được sử dụng theo hai phương pháp chính: Thứ nhất, các tỷ lệ của doanh nghiệp đang xét sẽ được so sánh với các tiêu chuẩn của ngành. Cho dù nguồn gốc của các tỷ lệ là như thế nào cũng đều cần phải thận trọng trong việc so sánh công ty đang phân tích với các tiêu chuẩn được đưa ra cho các công ty trong cùng một ngành và có quy mô tài sản xấp xỉ. Công dụng lớn thứ hai của các tỷ lệ là để so sánh xu thế theo thời gian đối với doanh nghiệp. Ví dụ, xu thế số dư lợi nhuận sau thuế đối với công ty có thể được đối chiếu qua một thời kỳ 5 năm hoặc 10 năm. Rất hữu ích nếu ta quan sát các tỷ lệ chính thông qua một vài kỳ sa sút kinh tế trước đây để xác định xem doanh nghiệp đã vững vàng đến mức nào về mặt tài chính trong các thời kỳ sa cơ lỡ vận về kinh tế. Các tỷ lệ tài chính then chốt thường được nhóm lại thành bốn loại chính, tuỳ theo khía cạnh cụ thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp mà các tỷ lệ này muốn làm rõ. Nhìn chung có bốn loại chính, xét theo thứ t ự mà sẽ được xem xét ở Chương 2 của Chuyên đề này: - Cơ cấu vốn (nợ/vốn): Đo lường phạm vi theo đó việc trang trải tài chính cho các khoản vay nợ được doanh nghiệp thực hiện bằng cách vay nợ. - Tính thanh khoản: Đo lường khả năng của một công ty trong việc đáp ứng nghĩa vụ thanh toán nợ ngắn hạn khi đến hạn. - Hiệu quả hoạt động: Đo lường tính hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty để kiếm được lợi nhuận. - Khả năng sinh lợi: Đo lường năng lực có lãi và mức sinh lợi của công ty. Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS. Phan Ngọc Trung 3 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh 1.2.3. Phương pháp DUPONT Phương pháp DUPONT là phương pháp thường được các nhà quản lý trong nội bộ doanh nghiệp sử dụng để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp theo cách nào. Phân tích tài chính bằng phương pháp DUPONT là chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận lên kết quả sau cùng. 1.3. Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng làm rõ mục tiêu của dự đoán tài chính. Trong đó thông tin kế toán là một nguồn thông tin đặc biệt cần thiết. Thông tin kế toán được phản ánh khá đầy đủ trong các báo cáo kế toán. Phân tích tài chính được hình thành thông qua việc xử lý các báo cáo kế toán: đó là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh). Có thể sử dụng nguồn thông tin từ bên ngoài, nhưng phải lưu ý thu thập những thông tin liên quan đến trạng thái nền kinh tế, cơ hội kinh doanh, chính sách thuế, lãi suất, những thông tin về ngành, các thông tin về pháp lý, kinh tế đối với doanh nghiệp 1.3.1. Bảng cân đối kế toán  Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.  Các thành phần của bảng cân đối kế toán gồm: - Phần tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có đến thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. Căn cứ vào số liệu này có thể đánh giá một cách tổng quát qui mô tài sản và kết cấu các loại vốn của doanh nghiệp hiện có đang tồn tại dưới hình thái vật chất. Xét về mặt pháp lý, số lượng của các chỉ tiêu bên phần tài sản thể hiện số vốn đang thuộc quyền quản lý và sử dụng của doanh nghiệp. - Phần nguồn vốn: Phản ánh những nguồn vốn mà doanh nghiệp quản lý và đang sử dụng vào thời điểm lập báo cáo. Về mặt kinh tế, khi xem xét phần nguồn vốn các nhà quản lý có thể thấy được thưc trạng tài chính của doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng. Về mặt pháp lý thể hiện trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp về tổng số vốn được hình thành từ những nguồn khác nhau. 1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả sử dụng các tiềm năng về vốn, lao động kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, nó là bức tranh muôn màu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghêp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia thành hai phần, phần phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và phần phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp. 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo tài chính 1.4.1.1. Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán a) Phân tích cấu trúc tài sản Thiết lập Bảng cân đối kế toán theo dạng so sánh (bao gồm cả qui mô và tỷ trọng): Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS. Phan Ngọc Trung 4 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh CHỈ TIÊU NĂM N NĂM N+1 CHÊNH LỆCH Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) +/- % A. TSNH I. Tiền và các khoản tương đương tiền … … … … … … … B. TSDH I.Các khoản phải thu dài hạn II.TSCĐ TỔNG TS T 0 100% T 1 100% T= T 1- T 0 T*100/ T 0 Bảng 1: Phân tích cấu trúc tài sản b) Phân tích cấu trúc nguồn vốn Lập bảng phân tích qui mô nguồn vốn , sau đó phân tích kết cấu nguồn vốn theo hai nhóm chỉ tiêu: Nhóm chỉ tiêu đánh giá sự tự chủ về tài chính, nhóm chỉ tiêu đánh giá sự ổn định về tài chính. Ta có bảng phân tích sau: Chỉ tiêu Năm N Năm N+1 Chênh lệch (+/-) (%) 1. Nợ phải trả 2. Vốn chủ sở hữu 3.Nguồn vốn tạm thời 4. Nguồn vốn thường xuyên 5.Tồng nguồn vốn 6. Tỷ suất nợ (%) = (1)/(5) 7.Tỷ suất tự tài trợ(%) =(2)/(5) 8.Tỷ suất NVTX ( %) = (4)/(5) 9. Tỷ suất NVTT(%) = (3)/(5) Bảng 2: Phân tích cấu trúc nguồn vốn c) Phân tích cân bằng tài chính Cân bằng tài chính dài hạn được thể hiện qua sự cân đối giữa tài sản và nguồn tài trợ tài sản. Chỉ tiêu dùng để đánh giá cân bằng tài chính dài hạn là Vốn lưu động ròng ( VLĐR). VLĐR > 0  doanh nghiệp đạt cân bằng tài chính dài hạn. VLĐR = 0  doanh nghiệp đạt cân bằng tài chính dài hạn. VLĐR < 0  doanh nghiệp mất cân bằng tài chính dài hạn. Cân bằng tài chính ngắn hạn, chỉ tiêu dùng để đánh giá cân bằng tài chính ngắn hạn là ngân quỹ ròng ( NQR). NQR >0  doanh nghiệp đạt cân bằng tài chính ngắn hạn. [...]... Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÀY NAY 2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển  Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG NGÀY NAY  Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÀY NAY  Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÀY NAY  Công. .. sánh Lợi nhuận ròng 2012-2014 2.3 Phân tích khái quát tình hình tài chính Công ty TNHH xây dựng Ngày nay Phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Ngày nay sẽ cho thấy bức tranh tổng thể về tình hình tài chính trong giai đoạn phân tích từ năm 2012 đến 2014 của Công ty Để phân tích khái quát tình hình tài chính của Công ty TNHH xây dựng Ngày nay, ngoài các số liệu thu thập được,... Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung TÓM TẮT CHƯƠNG 1 Qua những cơ sở lý luận của chương 1, ta thấy được tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Phân tích Báo cáo tài chính của doanh nghiệp là việc xem xét đánh giá kết quả của việc quản lý và điều chỉnh tài chính của doanh nghiệp thông qua các số liệu trên báo cáo tài chính, phân tích. .. Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay IV Tài sản dài hạn 240 khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN 250 (250 = 100 + 200) 6.941.619.6 36 100 GVHD: TS Phan Ngọc Trung 7.220.190.39 6 100 8.026.970.86 3 100 +278.570.76 0 +4,01 806.780.467 +11,17 Bảng 4: Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2012, 2013 và 2014 (Nguồn :Phòng Kế toán) 25 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích BCTC Cty TNHH Xây dựng. . .Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung NQR = 0  doanh nghiệp đạt cân bằng tài chính ngắn hạn nhưng độ an toàn chưa cao  có nguy cơ mất cân bằng NQR < 0  doanh nghiệp mất cân bằng tài chính ngắn hạn 1.4.1.2 Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Để tiến hành phân tích các khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh,... như trong việc thực thi kế hoạch để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và chịu trách nhiệm cho việc nhập - xuất nguyên vật liệu 17 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung 2.2 Phân tích khái quát bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2012, 2013 và 2014 của công ty TNHH Xây Dựng Ngày Nay Từ các báo cáo kết quả hoạt... trên 22 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung 2.3.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán 2.3.1.1 Phân tích cấu trúc tài sản của công ty qua các năm 2012, 2013 và 2014 Đvt : đồng Chỉ tiêu Mã số A TÀI SẢN A.TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120 +130+140+150) I.Tiền và các khoản tương đương tiền II.Đầu tư tài chính ngắn hạn III Các khoản phải thu... tỷ suất tự tài trợ của công ty vẫn ở mức cao chứng tỏ công ty có tính độc lập cao về tài chính và ít bị sức ép của chủ nợ Công ty có nhiều cơ hội tiếp nhận các khoản tín dụng từ bên ngoài 29 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích BCTC Cty TNHH Xây dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan Ngọc Trung Mặc dù vậy, công ty cũng đang có sự điều chỉnh tăng tỷ suất nợ nhằm thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả tài chính cũng... đồ tổ chức SXKD tại công ty 2.1.2.2 Chức năng Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn xây dựng nhằm mục tiêu thu lợi nhuận, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng thu nhập cho các thành viên, thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho Ngân sách Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty 15 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay GVHD: TS Phan... tư vào tài sản ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản = 1- TS đầu tư vào tài sản dài hạn Thông thường mong muốn có một cơ cấu tài sản tối ưu, phản ánh cứ một đồng đầu tư vào tài sản dài hạn thì dành bao nhiêu để đầu tư vào tài sản ngắn hạn 10 SVTT: Nguyễn Thị Khánh Linh Phân tích tài chính Cty TNHH Xây Dựng Ngày Nay Cơ cấu tài sản của Doanh nghiệp = GVHD: TS Phan Ngọc Trung Tài sản ngắn hạn Tài sản . nghiệp 3 1.3.1. Bảng cân đối kế toán 3 1.3.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính. báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ viết tắt,… nội dung của báo cáo gồm 03 chương, cụ thể: Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính. kinh doanh và phần phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước của doanh nghiệp. 1.4. Nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Ngày nay, Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Ngày nay, Báo cáo thực tập: Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Xây dựng Ngày nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn