Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[

110 569 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 08:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  KHUẤT THỊ VANG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội, 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  KHUẤT THỊ VANG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội Khoa học Mã số: 60.22.03.08 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn Đức Bách Hà Nội, 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Đức Bách. Các số liệu, tài liệu tham khảo trong luận văn đều trung thực và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Tác giả luận văn Khuất Thị Vang Nhân dịp luận văn được hoàn thành, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trong suốt thời gian em học tập và rèn luyện tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới PGS. TS Nguyễn Đức Bách, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài này. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Do những hạn chế về mặt nhận thức, luận văn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các quý thầy cô và các bạn để luận văn hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Tác giả luận văn Khuất Thị Vang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Tình hình nghiên cứu 2 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 6 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 7 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 7 6. Đóng góp của luận văn 8 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn 8 8. Kết cấu của luận văn 8 Chương 1: TÍNH TẤT YẾU HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9 1.1 Kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 9 1.1.1 Kinh tế thị trường 9 1.1.2 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 15 1.2 Bối cảnh quốc tế, trong nước và nhu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 26 1.2.1 Bối cảnh quốc tế 26 1.2.2 Bối cảnh trong nước thời kỳ 1975 – 1985 29 1.2.3 Nhu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 31 1.3 Bước đầu hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 33 Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN 49 2.1 Sự phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 49 2.1.1 Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên khẳng định về “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” 49 2.1.2 Đại hội X và XI, Đảng ta tiếp tục hoàn thiện “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” 53 2.2 Khái quát đặc điểm cơ bản của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 65 2.3 Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 72 2.3.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 74 2.3.2 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các cơ chế, chính sách và các công cụ quản lý thị trường. 76 2.3.3 Các giải pháp định hướng xã hội chủ nghĩa đối với các loại thị trường cụ thể 77 2.3.4 Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từ Trung ương đến cơ sở. 84 2.3.5 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô của nhà nước trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . 86 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (12 - 1986) đã mở ra một thời kỳ mới – thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, có ý nghĩa trọng đại và sâu sắc đối với vận mệnh của Dân tộc ta và Đảng ta. Các quan điểm đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo thời gian, tiếp tục được phát triển, hoàn thiện tại các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương. Một trong những nội dung đổi mới quan trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quan tâm xây dựng, phát triển, đó là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Qua gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. “Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt” [38, tr. 20]. Điều đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, còn không ít khó khăn, thách thức. “Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm; các cân đối vĩ mô chưa thật vững chắc; chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý” [38, tr. 17] và “Thể chế kinh tế thị trường … vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển” [38, tr. 18]. Đóng góp to lớn vào thành công bước đầu công cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển chính là đổi mới tư duy lý luận trong đường lối của Đảng, xét về mặt kinh tế, đó là chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, từ nhận thức cho đến hoạt động để từng bước hình thành và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vẫn 2 còn nhiều vấn đề hạn chế, thiếu sót, thậm chí còn những nhận thức và cách làm khác nhau, … (kể cả một số ý kiến chưa an tâm, chưa tán thành việc có thể định hướng xã hội chủ nghĩa cho kinh tế thị trường). Do vậy, tiếp tục góp phần làm rõ hơn chủ yếu về nhận thức và một phần về hoạt động thực tiễn của quá trình hình thành và hoàn thiện dần “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ở nước ta là một việc làm có ý nghĩa cấp thiết. Với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công việc có ý nghĩa cấp thiết đó, tôi chọn đề tài “Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học. Hy vọng đây sẽ là một đóng góp nhỏ vào quá trình nghiên cứu lý luận nói riêng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và dân tộc ta nói chung. 2. Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đánh giá đúng sự thật thì vấn đề đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, về kinh tế xã hội chủ nghĩa được đặt ra cấp thiết. Đã có nhiều tác giả và tập thể tác giả, nhiều công trình nghiên cứu, bài viết về vấn đề này. Có thể điểm qua một số công trình: “Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của PGS. TS. Nguyễn Đức Bách, Nxb Lao động, Hà Nội, 1998. Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận của Lênin khi phân tích về tên nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết” - ngay từ thời kỳ quá độ chỉ có ý nghĩa mục tiêu, định hướng, quyết tâm, … đi tới, tác giả đã đề cập những nhận thức cơ bản về “định hướng xã hội chủ nghĩa” – đó là một quá trình định hướng của Đảng, Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam để cả quá trình xây dựng đất nước không chệch khỏi mục tiêu cuối cùng là chủ nghĩa xã hội của Việt Nam – với mục tiêu chung “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, …”. 3 “Tư duy lý luận với sự nghiệp đổi mới” của GS. Trần Nhâm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004. Tác giả trên cơ sở nghiên cứu vấn đề đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta trong bối cảnh thời đại, trong mối quan hệ với toàn cầu hóa và những thách thức đặt ra, cũng như trong mối tương quan giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với thời đại hiện nay. Để từ đó, nghiên cứu, xem xét và tổng kết đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và đổi mới tư duy lý luận về kinh tế của Đảng ta. “Đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta của TS. Nguyễn Đức Tài, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005. Tác giả đã khảo sát quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó nghiên cứu sự đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta trong các lĩnh vực cụ thể, nhất là tư duy mới về kinh tế. Từ đó, chứng minh việc đổi mới tư duy lý luận là tất yếu để phát triển đất nước trong bối cảnh mới của thực tiễn. “Nhìn lại quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng 1986 - 2005” do tập thể tác giả Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo, Trần Khắc Việt, Lê Ngọc Tòng (chủ biên), Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006. Đây là cuốn sách tập hợp sự đóng góp của rất nhiều nhà nghiên cứu, là một công trình nghiên cứu có uy tín với sự tổng kết những hạn chế và thành tựu trong công cuộc đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà một trọng tâm lớn là tư duy kinh tế từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong nhận thức, tư duy về chủ nghĩa xã hội trước đổi mới. Các tác giả đi vào khảo sát vấn đề đổi mới tư duy lý luận trong từng lĩnh vực cụ thể. Để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước vào thời kỳ phát triển mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tác giả Trịnh Quốc Tuấn chủ nhiệm đề tài: “Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta” đã phân tích những thành tựu, 4 tác động và thách thức của tăng trưởng kinh tế và của công bằng xã hội trong đổi mới, đồng thời đề đạt một số phương hướng, quan điểm, giải pháp kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong những năm tới (2001 – Học viện Chính trị Quốc gia, Hà Nội). Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường kinh nghiệm của Trung Quốc, kinh nghiệm của Việt Nam”, 2003, nêu rõ sự tương đồng về bản chất, mục tiêu, … giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Cả hai nước xây dựng nền kinh tế thị trường trên tinh thần nhất quán là thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển kinh tế. “20 năm đổi mới và sự hình thành thể chế kinh tế thị trường” của PGS.TS Nguyễn Cúc. Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005. Tác giả đã phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế của sự nghiệp đổi mới đất nước; quá trình chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đã rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định rõ những bước đi tiếp theo là nhiệm vụ và đỏi hỏi vừa mang tính cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó còn có rất nhiều những luận án, luận văn nghiên cứu về quá trình đổi mới tư duy, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như: Luận án Phó tiến sĩ khoa học kinh tế của Trần Anh Tài năm 1996 viết về “Vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam”. Luận án đã đề cập đến vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường và nêu ra một số giải pháp nhằm giữ vững vai trò định hướng của Nhà nước trong phát triển nền kinh tế thị trường. Luận văn Thạc sĩ của Quách Thị Hà năm 2006 viết về “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Luận văn đã nêu lên [...]... tỏ sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Nghiên cứu làm rõ khái niệm thị trường , kinh tế thị trường , kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và sự khác nhau giữa hai khái niệm kinh tế thị trường , kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” 6 + Nghiên cứu làm rõ tính tất yếu phát triển. .. kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam + Nghiên cứu làm rõ quá trình hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa + Nghiên cứu làm rõ quá trình phát triển, hoàn thiện quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa + Nêu được những vấn đề đang đặt ra đối với tư duy lý luận về kinh tế thị trường. .. nhận thức của mình về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” như sau: Trước hết xin quán triệt những quan điểm của Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhận định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Kinh tế thị trường là sản phẩm tiến bộ của xã hội loài người, là phương thức và phương tiện tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị 4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Phạm vi nghiên cứu: Chủ yếu là nghiên cứu các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có quan điểm về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... với nền kinh tế thị trường khác phải nói đến mục đích chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của nhà nước đó Theo đó, có thể phân chia thành nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế phát triển ở trình độ cao, trong đó những quan hệ kinh tế của thị trường và của chủ nghĩa... thiện quan điểm về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn - Ý nghĩa lý luận Luận văn khẳng định được ý nghĩa, tầm quan trọng trong đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Nhờ có lý luận đúng đắn, soi đường, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội -... là nền kinh tế thị trường tự do mà là nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa là không để cho kinh tế thị trường phát triển tự do, tự phát mà phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước, của dân, do dân và vì dân Những gì là phù hợp với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, là mặt tốt của kinh tế thị trường, thì Nhà... viện, trường đại học và các nhà nghiên cứu lý luận; làm tài liệu tham khảo trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 8 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn kết cấu thành 2 chương 6 tiết 8 Chương 1: TÍNH TẤT YẾU HÌNH THÀNH QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng. .. trên thị trường hàng hóa – tiền tệ” Có thể nói, kinh tế hàng hóa ra đời và phát triển thì thị trường cũng xuất hiện và phát triển, nhưng không phải hễ có thị trường là có kinh tế thị trường Thị trường là một phạm trù của nền sản xuất hàng hóa, nó ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa Kinh tế hàng hóa ra đời thì 9 thị trường xuất hiện và cùng với sự phát triển của sản. .. trình hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay Luận văn Thạc sĩ Triết học của Đoàn Thị Thu Hương năm 2012 viết về “Đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam từ 1986 đến nay” Luận văn đã nêu lên quá trình đổi mới tư duy kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành . CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN 49 2.1 Sự phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng. xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 31 1.3 Bước đầu hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 33 Chương 2: SỰ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG. yếu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. + Nghiên cứu làm rõ quá trình hình thành quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[, Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[, Sự hình thành và phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa[

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay