Phân tích và bình giá chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học cho học sinh trung học p[171208]

114 924 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 15:53

. THỊ HOÀN PHÂN TÍCH VÀ BÌNH GIÁ NHỮNG CHI TIẾT NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC TRONG TÁC PHẨM “ĐÀN GHI TA CỦA LORCA (THANH THẢO) ĐỂ BỒI DƢỠNG CẢM XÚC THẨM MĨ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 52 2.3. Biện pháp phân tích, bình giá những chi tiết nghệ thuật đặc sắc của bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh THPT trong quá trình dạy học ………………………………………. dạy học bài thơ Đàn ghi ta của Lor-ca dưới góc nhìn phân tích và bình giá những chi tiết nghệ thuật đặc sắc để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh THPT……………………………………… 54 2.3.2.Biện pháp bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và bình giá chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học cho học sinh trung học p[171208], Phân tích và bình giá chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học cho học sinh trung học p[171208], Phân tích và bình giá chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca (Thanh Thảo) để bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học cho học sinh trung học p[171208], CHƯƠNG 1 NHỮNG TIỀN ĐỀ LÍ LUẬN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 GIÁ TRỊ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG VÀ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT CỦA BÀI THƠ ĐÀN GHI TA CỦA LORCA (THANH THẢO), CHƯƠNG 3 THỂ NGHIỆM KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU QUA THIẾT KẾ DẠY HỌC BÀI THƠ ĐÀN GHI TA CỦA LORCA (THANH THẢO), TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn