Teaching vocabulary in reading comprehension lessons to the 10th form students at Thanh Ha Upper Secondary school Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sin

63 456 2
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 14:31

. COMPREHENSION LESSONS TO THE 10 th FORM STUDENTS AT THANH HA UPPER SECONDARY SCHOOL: PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS (Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sinh lớp 10 ở trường THPT Thanh Hà:. COMPREHENSION LESSONS TO THE 10 th FORM STUDENTS AT THANH HA UPPER SECONDARY SCHOOL: PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS (Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sinh lớp 10 ở trường THPT Thanh Hà:. state has urged the author to take into account an investigation into the reality of teaching vocabulary in RC lessons to the 10 th form students at her school with the hope to find out feasible
- Xem thêm -

Xem thêm: Teaching vocabulary in reading comprehension lessons to the 10th form students at Thanh Ha Upper Secondary school Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sin, Teaching vocabulary in reading comprehension lessons to the 10th form students at Thanh Ha Upper Secondary school Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sin, Teaching vocabulary in reading comprehension lessons to the 10th form students at Thanh Ha Upper Secondary school Dạy từ vựng trong các bài đọc hiểu cho học sin, 4 Problems facing the 10th form students at TH-USS in learning vocabulary in reading comprehensions lessons, 4 Improving students’ English proficiency and reading skills to activate students' vocabulary and enhance their reading comprehension

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn