CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER

54 873 2
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 11:29

chØ dÉn kü thuËt THI C¤NG KÕT CÊU phÇn ngÇm DỰ ÁN: TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER ĐỊA ĐIỂM: 243A – ĐÊ LA THÀNH – ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 1 Hà Nội, … /2012 chØ dÉn kü thuËt THI C¤NG KÕT CÊU PHÇN NGÇM DỰ ÁN: TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER. ĐỊA ĐIỂM: 243A – ĐÊ LA THÀNH – ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG Chủ trì thiết kế kết cấu: Nguyễn Ngọc Đức Thiết kế: Đinh Trần Nguyễn Nguyễn Văn Đông Vũ Văn Thủ Phạm Thị Kim Ngân Kiểm tra: Hà Quang Thái CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÔ THỊ KANG LONG ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & THIẾT KẾ XÂY DỰNG ACE A. CÁC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN CHỦ YẾU ĐƯỢC ÁP DỤNG I. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia bắt buộc áp dụng: a. - Quy chuẩn xây dựng Việt nam tập I, II, III. 2 b. - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 2011. c. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. d. - Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 2008. e. - QCXDVN 05: 2008/BXD Nhà ở và công trình công cộng-An toàn sinh mạng và sức khỏe. f. - QCVN 06 : 2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. g. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QĐ 04/2008/QĐ- BXD. h. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT độ ồn cho phép. i. - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BTNMT về độ rung. j. - Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội; k. - Luật số sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 1/7/2009 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; l. - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; m. - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; n. - Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; o. - Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. p. - Các tài liệu, văn bản do Chủ đầu tư cung cấp; II.Tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài được áp dụng, phần mềm sử dụng: Các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn ngành sử dụng trong thiết kế tính toán và tham khảo phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP: Thiết kế kết cấu của công trình tuân theo các tiêu chuẩn Việt Nam và tham khảo tiêu chuẩn nước ngoài để tính toán các cấu kiện trong trường hợp tiêu chuẩn Việt Nam chưa có đầy đủ. + Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : a. TCVN 2737 – 1995 Tải trọng và tác động. b. TCXD 229 – 1999: Chỉ dẫn tính toán thành phần động của tải trọng gió. c. TCVN 9386-1/2 : 2012: Thiết kế công trình chịu tải động đất. 3 d. TCVN 9363:2012: Khảo sát cho xây dựng – Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà cao tầng. e. TCXD 205-1998 : Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế f. TCXD 206-1998 : Cọc khoan nhồi – Yêu cầu về chất lượng thi công g. TCXD 195-1997: Nhà cao tầng – thiết kế cọc khoan nhồi h. TCVN 9395:2012: Cọc khoan nhồi – Quy phạm thi công & nghiệm thu. i. TCXD 196-1997 : Nhà cao tầng – Công tác thử tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. j. TCVN 9379:2012 : Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản tính toán k. TCXD 198-1997 Nhà cao tầng – Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối l. TCVN 5574 : 2012Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế. m. TCVN 9346:2012: Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển n. TCVN 5575 : 2012: Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế. o. TCVN 5573- 91: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. p. Quy chuẩn xây dựng: tập 1, 2, 3 + Tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng cho công trình: q. Tiêu chuẩn Anh Structural Use of Concrete - BS8110: Part1: 1997. Code of Practice for design and construction (Phần1: Tiêu chuẩn thực hành Thiết kế và Thi công). - BS8110: Part2: 1985. Code of Practice for special circumstances (Phần2: Tiêu chuẩn thực hành cho các trường hợp đặc biệt). - BS 5950: Part 1: 2000, Structural Use of Steelwork in Building (Phần1: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép). - BS 8002: 1994, Code of Practice for Earth Retaining Structures (Tiêu chuẩn kết cấu tường chắn đất). - BS 8004: 1986, Code of Practice for Foundations (Tiêu chuẩn nền móng). - BS 6399 : Part 1:1996, Loading for Buildings – Code of practice for dead and imposed loads (Tải trọng công trình – Tiêu chuẩn thực hành cho tĩnh tải và các tải trọng phụ thêm). r. Tiêu chuẩn Mỹ: UBC 97: Uniform Building Code for Seismic Design (Tiêu chuẩn thiết kế động đất). s. Tiêu chuẩn châu Âu: Eurocode 2 (EN 1992): Design of concrete structure + Phần mềm sử dụng trong tính toán thiết kế: - Auto Cad 2008 - Etabs software - Safe 4 - Prokon - CsiCol - Plaxis - Excel - Word… và một số phần mềm khác. B. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ: 1.1 Phần móng: Căn cứ vào quy mô, tính chất, tải trọng và điều kiện địa chất công trình, chúng tôi đưa ra phương án móng trên cơ sở đảm bảo tính kỹ thuật, đồng thời có phân tích để cân nhắc, lựa chọn có ước tính đến điều kiện kinh tế của các phương án, và chúng tôi xin đề xuất chọn phương án móng cọc BTCT cho công trình. + Chän ph¬ng ¸n mãng cäc BTCT ®êng kÝnh D800, D1200, cäc Barrette 1000x2800, 1200x2800 mòi cäc tùa vµo líp ®Êt sè 10 líp cuéi sái cã N SPT > 100. §µi cäc trªn nhãm cäc kÕt hîp gi»ng BTCT theo hai ph¬ng. Khả năng chịu tải của một cọc dự kiến: + Cọc tiết diện 1200mm P1200= 720 tấn. + Cọc tiết diện 800mm P800= 350 tấn. + Cọc tiết diện 1000x2800mm P1000x2800= 1450 tấn. + Cọc tiết diện 1200x2800mm P1200x2800= 1800 tấn. Thí nghiệm nén tĩnh giai đoạn thăm dò với tải trọng thí nghiệm: + Cọc tiết diện 1200mm tải thí nghiệm nén tĩnh 2[P] = 1440 tấn, + Cọc tiết diện 1000x2800mm tải thí nghiệm nén tĩnh 2[P] = 2900 tấn, + Cọc tiết diện 1200x2800mm tải thí nghiệm nén tĩnh bằng 3150 đến 3800 tấn, 1.2 . Phương án Thiết kế đài cọc: Chiều cao đài cọc (H) được lựa chọn chủ yếu dựa trên khả năng chọc thủng tại vị trí chân cột, theo tiêu chuẩn thiết kế: chiều cao đài cọc H > = 2D (đường kính cọc), đơn vị tư vấn thiết kế lựa chọn các loại đài cọc với chiều cao đài : Hđài cọc = 1.6(m), Hđài cọc = 2.4(m), Hđài cọc = 3.0(m). Giằng móng tiết diện 800x1500mm (Xem chi tiết trong bản vẽ mặt bằng đài và chi tiết đài) 2 . Phần thân: 2.1 . Giải pháp kết cấu : - Căn cứ vào tính chất sử dụng, yêu cầu tiến độ thi công, qui mô và tải trọng công trình, Tư vấn thiết kế đề xuất lựa chọn giải pháp kết cấu phần thân cho công trình là: hệ khung kết cấu BTCT. Đây là dạng kết cấu hỗn hợp khá phổ biến hiện nay tương ứng với 5 qui mô của công trình, với ưu điểm là giá thành hợp lý, độ an toàn cao và có thời gian thi công tương đối nhanh. - Hệ kết cấu theo phương đứng bao gồm hệ cột khung kết hợp các vách lõi chịu tải trọng đứng. - Hệ kết cấu theo phương ngang được cấu tạo bởi hệ sàn cứng truyền tải trọng do gió và động đất vào lõi và vách cứng, một phần vào hệ cột khung theo độ cứng của cấu kiện. 2.2 . Kích thước và bố trí cấu kiện: Dựa trên kết quả tính toán, Thiết kế lựa chọn tiết diện các cấu kiện điển hình như sau: - Tầng hầm 2: + Tiết diện cột: bxh =800x1500mm; 600x600mm; 800x1300mm, 1000X1000mm… + Chiều dày vách: T = 600mm, 400mm, 350mm, 250mm… + Chiều dày sàn: h= 200mm. + Chiều dày tường chắn đất: h= 600mm, + Chiều cao dầm: h = 400mm. - Tầng hầm 1: + Tiết diện cột: bxh =800x1500mm; 600x600mm; 800x1300mm, 1000X1000mm… + Chiều dày vách: T = 600mm, 400mm, 350mm, 250mm… + Chiều dày sàn: h= 200mm. + Chiều dày tường chắn đất: h= 600mm, + Chiều cao dầm: h = 400mm. - Tầng 1: + Tiết diện cột: bxh =800x1500mm; 600x600mm; 800x1300mm, 1000X1000mm… + Chiều dày vách: T = 600mm, 400mm, 350mm, 250mm… + Chiều dày sàn: h= 200mm. + Chiều dày tường chắn đất: h= 600mm, + Chiều cao dầm: h = 400mm. - Tầng 2: + Tiết diện cột: bxh =1000x1000mm; 800x800mm; 1000x1200mm, 1200X1200mm, 1400x1400mm, 1000x1700mm… + Chiều dày vách: T = 300mm, 400mm… + Chiều dày sàn: h= 150mm. 6 - Tầng điển hình: + Tiết diện cột: bxh =1000x1000mm; 800x800mm; 1000x1200mm, 1200X1200mm, 1400x1400mm, 1000x1700mm… + Chiều dày vách: T = 300mm, 400mm… + Chiều dày sàn: h= 120mm. - Sàn tầng mái: + Tiết diện cột: bxh =1000x1000mm; 800x800mm; 300x800mm + Chiều dày vách: T = 300mm, 400mm… + Tiết diện dầm dọc: bxh = 1200x800, 1800x800, 300x500mm… + Tiết diện dầm ngang: bxh = 1200x800, 1800x800, 300x500mm… + Chiều dày sàn: h= 150mm. 3.Lùa chän vËt liÖu chÝnh: 3.1. Vật liệu phần móng, cọc: Loại vật liệu Các thông số về vật liệu Điều kiện áp dụng Thông số vật liệu Kí hiệu Giá trị Đơn vị Bê tông B22.5 Cường độ tính toán nén dọc trục R b 13.0 MPa Cọc khoan nhồi Cường độ tính toán kéo dọc trục R bt 1.0 MPa Mô đun đàn hồi ban đầu E b 29000 MPa B30 Cường độ tính toán nén dọc trục R b 17.0 MPa Móng Cường độ tính toán kéo dọc trục R bt 1.2 MPa Mô đun đàn hồi ban đầu E b 32500 MPa B15 Cường độ tính toán nén dọc trục R b 8.5 MPa Bê tông lót móng Cường độ tính toán kéo dọc trục R bt 0.75 MPa Mô đun đàn hồi ban đầu E b 23000 MPa Cốt thép CI Giới hạn chảy f y 235 MPa φ< 10 Cường độ chịu kéo tính toán R s 225 MPa Cường độ chịu nén tính toán R sc 225 MPa Cường độ chịu kéo tính toán của R sw 175 MPa 7 cốt thép ngang CII Giới hạn chảy f y 390 MPa 10 ≤ φ< 16 Cường độ chịu kéo tính toán R s 280 MPa Cường độ chịu nén tính toán R sc 280 MPa Cường độ chịu kéo tính toán của cốt thép ngang R sw 225 MPa CIII Giới hạn chảy f y 390 MPa 18 ≤ φ Cường độ chịu kéo tính toán R s 365 MPa Cường độ chịu nén tính toán R sc 365 MPa 3.2. Kết cấu tường gạch, khối xây: Các khối xây đều sử dụng loại gạch mác 75#, Tường bao che phía ngoài, khu vực cầu thang dùng gạch đặc, tường xây ngăn bên trong dùng gạch rỗng. Xây tường bằng vữa xi măng cát mác 50#.Trát tường bằng vữa xi măng cát mác 75#. 4.Đặc điểm cấu tạo: + Cấu tạo cột: - Tại mắt khung phải đảm bảo là mắt cứng (xem chi tiết thiết kế) - Thép dọc theo chu vi cột phải có khoảng cách đều theo mỗi cạnh. - Đường kính của cốt thép dọc được thay đổi theo chiều cao. - Cốt đai đặt cách nhau 100mm tại vị trí nối. Các vị trí khác a=200mm. - Chiều dài đoạn nối buộc 45d. - Tại mọi tiết diện mối nối thép không vượt quá 50% số thanh nối. - Cột phải liên kết với tường gạch bằng thép râu φ 8a500. + Cấu tạo dầm: - Với dầm liên tục yêu cầu cốt thép gối được neo về mỗi phía của gối một đoạn bằng chiều dài nhịp dầm. - Cốt thép trên và dưới tại gối biên yêu cầu có đoạn neo vào dầm hoặc cột 45d. + Cấu tạo sàn: - Khi thi công kết hợp với các bản vẽ kỹ thuật khác để chừa lỗ qua sàn. Tại vị trí có lỗ, hai mép lỗ được gia cường bằng thép φ16. - Tại vị trí sàn liên kết với dầm yêu cầu thép sàn phải neo xuống một đoạn >= 30d. 8 9 A. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG TRONG CÔNG TÁC THI CÔNG 1. Các điều khoản cơ bản và định nghĩa a. Những đặc tính kỹ thuật cần phải tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt nam : Tất cả vật liệu và sản phẩm cần phải tuân theo Tiêu chuẩn Việt nam hiện hành, bao gồm cả những mục được liệt kê ở Điều khoản 2.12 của Phần này, ngoại trừ nơi nào những yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt nam mâu thuẫn với đặc tính kỹ thuật thể hiện trong các bản vẽ thì những đặc tính kỹ thuật đó sẽ được ưu tiên. b. Luật Thực hành: Tất cả công việc đều phải được tiến hành theo những nguyên tắc của những quy định có liên quan trong hồ sơ này, tuân thủ Luật Xây dựng, QCXD, TCVN, TCXDVN, TCN. c. Những định nghĩa: Trong sự đặc tả này, những từ ngữ “được chấp thuận”, “sự chấp thuận” và “được yêu cầu” lần lượt mang ý nghĩa “được chấp thuận bởi Tư vấn Giám sát”, “sự chấp thuận của Tư vấn Giám sát” và “được yêu cầu bởi Tư vấn Giám sát”. d. Những dụng cụ bảo hộ an toàn: Nhà thầu sẽ cung cấp và duy trì những dụng cụ bảo hộ an toàn một cách đầy đủ, đúng quy định và có hiệu quả trên Công trường theo sự chấp thuận của Tư vấn Giám sát. Những dụng cụ này phải dễ thấy và sẵn sàng cho sử dụng vào mọi lúc. e. Báo cáo tiến độ: Nhà thầu sẽ trình lên Tư vấn Giám sát vào mỗi đầu tuần, hoặc với một chu kỳ lâu hơn theo sự hướng dẫn của Tư vấn Giám sát, một bản báo cáo tiến độ cho thấy tỷ lệ công việc hiện thời và công việc trong kỳ trước về tất cả hạng mục quan trọng của mỗi phần của Công việc. f. Nhà vệ sinh và tiện nghi tắm rửa: Nhà thầu sẽ cung cấp và duy trì theo yêu cầu của Tư vấn Giám sát và những nhà chức trách về nhà vệ sinh và tiện nghi tắm rửa một cách đầy đủ, hiệu quả và sạch sẽ cho tất cả công nhân viên làm việc trên công trường, với hệ thống cấp thoát nước và sự phục vụ đầy đủ. Khi không còn cần thiết, Nhà thầu sẽ dỡ bỏ những hệ thống đó và thông thường sẽ hoàn trả lại Công trường những điều kiện vệ sinh sạch sẽ. g. Những kho dễ cháy: Toàn bộ xăng dầu, chất nổ và nguyên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ trong các kho chuyên dụng. Luôn cần phải chú ý phòng ngừa vị trí kho và nguy cơ cháy nổ dưới sự hướng dẫn của Tư vấn Giám sát. Nhà Thầu sẽ phải thỏa thuận với cơ quan chức năng 10 [...]... quan trắc các công trình này và lựa chọn giải pháp thi công thích hợp để đảm bảo an toàn, ổn định cho chúng Nhà thầu có giải pháp đảm bảo an toàn các công trình lân cận + Nhà thầu cần lập biện pháp thi công đầy đủ bản vẽ và thuyết minh chi tiết để trình chủ đầu t ( hoặc t vấn giám sát của chủ đầu t) xem xét phê chuẩn trớc khi tiến hành thi công Trong khi thi công phải tiến hành kiểm tra từng công đoạn,... sạch ), chứng chỉ chất lợng của nhà sản xuất, và kết quả thí nghiệm kiểm định chất lợng; d) Thi công lới trắc đạc định vị các trục móng và toạ độ các cọc cần thi công; e) Thi công các công trình phụ trợ, đờng cấp điện, cấp thoát nớc, hố rửa xe; hệ thống tuần hoàn vữa sét (kho chứa, trạm trộn, bể lắng, đờng ống, máy bơm, máy tách cát vv) ; f) San ủi mặt bằng và làm đờng phục vụ thi công, đủ để chịu tải... mốc chuẩn và mốc định vị trục móng phải đáp ứng điều kiện độ chính xác về toạ độ và cao độ theo yêu cầu kỹ thuật của công trình, theo yêu cầu của kiến trúc Nhà thầu có trách nhiệm nhận và bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công cọc Lập biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị trớc khi thi công 3 Dung dịch khoan 3.1 Tuỳ theo điều kiện địa chất, thuỷ văn, nớc ngầm, thi t bị khoan để chọn... thép, ống siêu âm và đổ bê tông một cọc kéo dài, Nhà thầu nên tiến hành thí nghiệm việc giữ thành hố khoan, có quy trình thi công, kiểm tra đảm bảo yêu cầu chất lợng theo quy định của Thi t kế, theo quy định của các tiêu chuẩn hiện hành để trình chủ đầu t phê duyệt 2.2 Trớc khi thi công cọc cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công cọc theo biện pháp thi công đợc duyệt, các công việc chuẩn... để chịu tải trọng của thi t bị thi công lớn nhất, lập phơng án vận chuyển đất thải, tránh gây ô nhiễm môi trờng; g) Tập kết vật t kỹ thuật và thi t bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thi t bị trong tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thi t bị kiểm tra chất lợng phải qua kiểm chuẩn của cơ quan Nhà nớc; h) Chuẩn bị dung dịch khoan, cốt thép cọc, ống siêu âm, ống đặt sẵn để khoan lấy lõi bê 15... cầu kĩ thuật với công tác cọc tuân thủ theo quy định của tiêu chuẩn sau: - TCVN 9395:2012Cọc khoan nhồi Tiêu chuẩn thi công và nhiệm thu - TCXD 206:1998 Cọc khoan nhồi-Yêu cầu về chất lợng thi công - TCVN 9393:2012 Cọc- Phơng pháp thí nghiệm bằng tải trọng ép tĩnh dọc trục - TCXD 205:1998 Móng cọc Tiêu chuẩn thi t kế - TCXD 195:1997 Nhà cao tầng -Thi t kế cọc khoan nhồi + Khi thi công gần các công trình... giữa cốt thép 3.16 Mạch ngừng thi công: Nhà Thầu sẽ trình lên đầy đủ chi tiết việc đề xuất về những Mạch ngừng thi công và chơng trình đổ bê tông của họ để xin sự chấp thuận của T vấn giám sát Nhà Thầu sẽ đợc cho phép làm việc ngoài giờ nếu cần thi t với mục đích là trong khi công việc trong tay, mỗi bộ phận của bê tông sẽ đợc hoàn thi n không một sai sót Số Mạch ngừng thi công nên càng ít càng tốt phù... khoan và dung dịch khoan thích hợp Dung dịch khoan đợc chọn dựa trên tính toán theo nguyên lý cân bằng áp lực ngang giữa cột dung dịch trong hố khoan và áp lực của đất nền và nớc quanh vách lỗ Khi khoan trong địa tầng dễ sụt lở, áp lực cột dung dịch phải luôn lớn hơn áp lực ngang của đất và nớc bên ngoài 3.2 Khi áp lực ngang của đất và nớc bên ngoài lỗ khoan lớn (do tải trọng của thi t bị thi công hay... vị để đảm bảo sai số cho phép Vì địa tầng khu vực xây dựng rất yếu và phức tạp nên yêu cầu chiều dài ống casing lớn nhất theo năng lực của đơn vị thi công Cao độ đỉnh ống cao hơn mặt đất tối thi u 0.5 m Cao độ chân ống đảm bảo sao cho áp 16 5 lực cột dung dịch lớn hơn áp lực chủ động của đất nền và hoạt tải thi công phía bên ngoài ống chống tạm đợc hạ và rút chủ yếu bằng thi t bị thuỷ lực hoặc thi t... , thùng chứa đất khoan, các thi t bị phụ trợ ( cần cẩu, máy bơm, máy trộn dung dịch, máy lọc cát, máy nén khí, máy hàn, tổ hợp ống đổ, sàn công tác phục vụ đổ bê tông, xe chở đất khoan) cùng các thi t bị để kiểm tra dung dịch khoan, lỗ khoan, dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông, hộp lấy mẫu bê tông, dỡng định vị lỗ cọc vv ; i) Lập biểu kiểm tra và nghiệm thu các công đoạn thi công theo mẫu in sẵn (xem phụ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER, CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER, CHỈ DẪN KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN NGẦM TÒA NHÀ DỊCH VỤ CÔNG CỘNG VÀ CĂN HỘ ĐỂ BÁN HONG KONG TOWER, 2 . Kớch thc v b trớ cu kin:, E. Thiết bị đo và quan trắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay