Đề cương giám sát tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

48 585 1
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 08:33

CÔNG TY ……. Số: …. /…………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc TP. Hồ Chí Minh ngày tháng 12 năm 2007 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Mục đích: Hệ thống quản lý chất lượng thi công xây lắp được lập nhằm đảm bảo công tác thi công xây lắp tuân thủ các quy đònh của Nhà nước và đảm bảo chất lượng công trình. 2. Giám sát thi công xây lắp của đơn vò tư vấn giám sát: Là hoạt động theo dõi thường xuyên liên tục có hệ thống tại hiện trường để quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ các công tác thi công xây lắp do doanh nghiệp xây dựng thực hiện theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng theo bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt – quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 3. Tài liệu viện dẫn: - Luật xây dựng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 - Nghò đònh số 16/2005/NĐ-CP ký ngày 07/02/2005 của Chính Phủ V/v quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Nghò đònh số 209/2004/NĐ –CP ký ngày 16/12/2004 của Chính Phủ V/v quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Thông tư số 12/2005/TT-BXD ban hành ngày 15/07/2005 của BXD về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng. - Căn cứ quyết đònh 109/2005/QĐ- UBND ngày 20/06/2006 của UBND TP.HCM ban hành quy đònh về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước. - Toàn tập TCXDVN ban hành theo quyết đònh số 408/BXD- KHCN ngày 26/06/1996. DCGS-TTHTVDQ3 1 PHẦN II 1. Sơ đồ tác nghiệp: GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CÔNG 1 Có sự không phù hợp 2 3 Đã chỉnh sửa Đã chỉnh sửa 4 5 7 6 Chưa đạt Đã chỉnh sửa Đã chỉnh sửa 8 DCGS-TTHTVDQ3 2 Tập hợp kiểm tra hồ sơ Báo cáo kết quả kiểm tra Lập hệ thống quản lý chất lượng thi công Báo cáo công tác chuẩn bò thi công đã hoàn thành Đề nghò nhà thầu tiếp tục chuẩn bò Kiểm tra điều kiện trước khi khởi công Kiểm tra biện pháp thi công tổ chức của nhà thầu Kiểm tra HT.QLCL, phương án và quy trình tự kiểm tra của nhà thầu GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN THI CÔNG XÂY LẮP 4 1 2 3 5 6 7 8 9 DCGS-TTHTVDQ3 3 Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, thiết bò chạy thử tổng Nghiệm thu hạng mục công trình công trình đưa vào sử dụng Báo cáo Giám sát chất lượng Giám sát khối lượng Lệnh khởi công Giám sát tiến độ Nghiệm thu công việc xây dựng lắp đặt tónh thiết bò Nhắc nhở, đôn đốc nhà thầu thi công theo đúng hệ thống QLCL 2.Mô tả tác nghiệp: Bước tác nghiệp Nội dung A. Giai đoạn chuẩn bò thi công 1.Tập hợp kiểm tra hồ sơ Kiểm tra sự phù hợp giữa các yêu cầu nêu trong hồ sơ 2. Báo cáo kết quả kiểm tra Nêu rõ những tồn tại vướng mắc và biện pháp khắc phục 3. Lập hệ thống quản lý chất lượng thi công xây lắp 4. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 5. Kiểm tra biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng 6. Kiểm tra điều kiện trước khi khởi công 7. Đề nghò nhà thầu tiếp tục chuẩn bò công tác thi công 8. Kiểm tra danh mục chủng loại và tính năng vật liệu cấu kiện sản phẩm xây dựng thiết bò sẽ sử dụng trong công trình 9. Báo cáo công tác chuẩn bò thi công đã hoàn thành B. Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp 1. Giám sát chất lượng - Kiểm tra sự phù hợp về thiết bò thi công và nhân lực. - Kiểm tra vật liệu cấu kiện sản phẩm xây dựng tại hiện trường có phù hợp với điều kiện sách & hợp đồng thi công xây dựng. - Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn. - Kiểm tra chất lượng các công việc từng bộ phận giai đoạn xây lắp từng hạng mục công trình & công trình. 2. Giám sát khối lượng Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công của nhà thầu 3. Giám sát tiến độ Kiểm tra tiến độ thi công so với hợp đồng giao nhận DCGS-TTHTVDQ3 4 thầu xây lắp và tiến độ thi công do nhà thầu lập. 4. Nhắc nhở đôn đốc nhà thầu thi công theo đúng hệ thống QLCL 5. Báo cáo - Báo cáo thường kỳ đònh kỳ hàng tháng - Báo cáo sau khi kết thúc giai đoạn - Báo cáo nhanh - Báo cáo nhanh sự cố 6. Nghiệm thu công việc xây dựng lắp đặt tónh thiết bò Được tiến hành nghiệm thu theo các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước và của ngành hiện hành 7. Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng Được tiến hành nghiệm thu theo các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước và của ngành hiện hành 8. Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp thiết bò chạy thử tổng hợp Được tiến hành nghiệm thu theo các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước và của ngành hiện hành 9. Nghiệm thu hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng Được tiến hành nghiệm thu theo các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước và của ngành hiện hành C. Giai đoạn hoàn thành công trình 1. Kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình 2. Nghiệm thu công trình 3.Quyết toán công trình D.Giai đoạn bảo hành 1.Kiểm tra tình trạng sử dụng của công trình 2.Yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện trách nhiệm về bảo hành DCGS-TTHTVDQ3 5 PHẦN III CÁC QUY ĐỊNH CHI TIẾT 1. Giai đoạn chuẩn bò thi công: Chủ đầu tư chủ trì tổ chức cuộc họp tiền khởi công với đơn vò thi công và các đơn vò có liên quan. Nội dung cuộc họp tiền khởi công: - Kiểm tra các điều kiện khởi công trình. - Đánh giá các vướng mắc nếu có của các bên liên quan. 2.Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp: 2.1 Thường xuyên bám sát hiện trường để giải quyết kòp thời những vướng mắc phối hợp chặt chẽ các khâu các việc của từng thành viên với nhau để không ảnh hưởng đến việc thi công của nhà thầu. 2.2 Căn cứ theo hợp đồng giao nhận thầu xây dựng theo thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để kiểm tra: sự phù hợp về thiết bò thi công và nhân lực; vật liệu và cấu kiện sản phẩm xây dựng tại hiện trường; biện pháp thi công biện pháp an toàn lao động cho công trình và biện pháp an toàn cho các công trình lân cận; chất lượng công việc từng bộ phận giai đoạn xây lắp từng hạng mục công trình và công trình. 2.3 Hướng dẫn và phẩm tra hệ thống tự kiểm tra của nhà thầu. 2.4 Báo cáo những bất hợp lý về tiêu chuẩn hoặc đồ án thiết kế. 2.5 Kiểm tra sát nhận thi công của nhà thầu. 2.6 Kiểm tra tiến độ thi công so với hợp đồng giao nhận thầu xây dựng và tiến độ thi công do nhà thầu lập. 2.7 Khi phát hiện sự cố không đáp ứng của nhà thầu về thiết bò thi công và nhân lực; vật liệu cấu kiện sản phẩm xây dựng tại hiện trường; biện pháp an toàn lao động cho công trình và an toàn cho các công trình lân cận; chất lượng các công việc theo mức độ nặng nhẹ mà cán bộ giám sát áp dụng các biện pháp: - Nhắc nhở đề nghò khắc phục (vi phạm nhẹ, vi phạm lần đầu). - Ghi nhật ký công trình đề nghò khắc phục (vi phạm nhẹ, vi phạm nhiều lần). - Lập văn bản gởi ban Giám đốc đơn vò thi công (vi phạm gây ảnh hưởng xấu). - Quyết đònh đình chỉ thi công hạng mục (vi phạm nặng). DCGS-TTHTVDQ3 6 - Kiến nghò chủ đầu tư đình chỉ thi công toàn công trình (vi phạm nghiêm trọng). 2.8 Nghiệm thu từng công việc xây dựng từng bộ phận(đặc biệt chú trọng các bộ phận công trình ẩn khuất) giai đoạn xây lắp từng hạng mục công trình và công trình. Nếu công đoạn trước đã đủ cơ sở nghiệm thu (bằng văn bản) mới cho phép nhà thầu tiếp tục thi công. 2.9 Lưu trữ đầy đủ các biên bản kiểm tra các báo cáo đònh kỳ về chất lượng khối lượng tiến độ công trình. 2.10 Kiểm tra đánh giá nghiệm thu hoàn công các hạng mục công trình phát hiện các sai sót khuyết tật và yêu cầu nhà thầu hoàn hiện sửa chữa. 2.11 Hướng dẫn nhà thầu làm hồ sơ hoàn công theo đúng qui đònh. 2.11.1 Hồ sơ pháp lý: - Quyết đònh đầu tư dự án - Quyết đònh duyệt thiết kế kỹ thuật tổng dự án - Quyết đònh duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu, đơn vò tư vấn - Quyết đònh duyệt kết quả đấu thầu - Quyết đònh duyệt chỉ đònh thầu tư vấn giám sát - Hợp đồng khảo sát đòa chất - Hợp đồng thiết kế - Hợp đồng thẩm tra thiết kế - Hợp đồng tư vấn đấu thầu - Hợp đồng giao nhận thầu thi công - Lệnh khởi công - Hợp đồng tư vấn giám sát - Hồ sơ nhân lực của các đơn vò: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đơn vò thi công, đơn vò thí nghiệm - Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (kèm biên bản nghiệm thu) - Biên bản nghiệm thu thiết kế kỹ thuật - Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật - Báo cáo khảo sát đòa chất công trình - Các văn bản, chỉ thò, thông báo có liên quan trong quá trình triển khai dự án. 2.11.2 Hồ sơ kỹ thuật, quản lý chất lượng - Bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật tổng thể công trình - Bảng tổng hợp khối lượng xây dựng công trình - Hồ sơ về mốc toạ độ, mốc cao độ - Bản vẽ tổ chức thi công tổng thể - Các chứng chỉ xuất xưởng vật liệu - Các kết quả kiểm tra kiểm đònh chất lượng - Sổ nhật ký ghi chép quá trình thi công - Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng - Phiếu yêu cầu nghiệm thu DCGS-TTHTVDQ3 7 - Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận - Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn - Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Trình tự nghiệm thu cụ thể: STT Nội dung công việc ngiệm thu * Lấy mẫu thí nghiệm vật liệu 1 Thí nghiệm tính chất cơ lý của cát, nước. 2 Thí nghiệm tính chất cơ lý của xi măng. 3 Thí nghiệm kéo thép. 4 Thí nghiệm gạch ống ( 7 mẫu: 5 mẫu thí nghiệm, 2 mẫu lưu). 5 Thí nghiệm gạch đinh ( 7 mẫu: 5 mẫu thí nghiệm, 2 mẫu lưu). 6 Thí nghiệm đá 1x2, đá 4x6. 7 Thí nghiệm kéo thép hình. 8 Kiểm tra đường hàn mẫu. * Nghiệm thu vật liệu 9 Thép các loại 10 Đá 1x2 11 Đá 4x6 12 Xi măng đen 13 Xi măng trắng 14 Cát xây tô 15 Cát hạt trung 16 Gạch ống 17 Gạch đinh 18 Gạch thạch anh các loại 19 Gạch ceramic các loại 20 Xà gồ, cầu phong, litô 21 Ngói 22 Kính 23 Matit 24 Sơn nước các loại 25 Sơn dầu các loại 26 Sắt hình các loại 27 Sắt tấm các loại 28 Sắt hộp các loại 29 Sắt tròn các loại 30 Tấm trần thạch cao 31 Cửa sắt các loại 32 Cửa nhựa các loại DCGS-TTHTVDQ3 8 33 Thiết bò nước (Lavabô, bàn cầu, bồn Inox, ống nhựa, sắt các loại và phụ kiện kèm theo ) 34 Máy bơm nước 35 Vật liệu điện ( đèn, quạt, hệ thống dây, công tắc, ổ cắm các loại …) 36 Hệ thống chống sét (kim thu sét, dây dẩn, cọc đồng ……) * Phần kết cấu móng 1 BBNT cốp pha, cốt thép cọc. 2 BBNT bê tông cọc 3 BBNT đào đất hố móng 4 BBNT bê tông lót móng 5 BBNT cốp pha, cốt thép đài móng, cổ cột 6 BBNT bê tông đài móng, cổ cột, đà kiềng 7 BB lấy mẫu bê tông cọc 8 BB lấy mẫu bê tông đài móng, cổ cột, đà kiềng 9 BB giao mẫu bê tông đài móng, cổ cột, đà kiềng 10 Kết quả thử nghiệm nén mẫu bê tông cọc, đài cọc, cổ cột, đà kiềng 11 BBNT phần khuất * Phần kết cấu thân công trình Cột lanh tô cho các tầng 1 BBNT cốp pha, cốt thép cột ( cho cọc đổ tại chỗ hay bãi đúc cọc ngòai công trình) 2 BBNT bê tông cột 3 BB lấy mẫu thí nghiệm cột 4 BB giao mẫu thí nghiệm cột 5 Kết quả thí nghiệm bê tông cột 6 BBNT cốp pha cốt thép lanh tô 7 BBNT bê tông lanh tô * Sàn và cầu thang các tầng 1 BBNT cốp pha, cốt thép dầm sàn và cầu thang các tầng 2 BBNT bê tông dầm sàn và cầu thang các tầng 3 BB lấy mẫu thí nghiệm dầm sàn và cầu thang các tầng 4 BB giao mẫu thí nghiệm dầm sàn và cầu thang các tầng 5 Kết quả thí nghiệm bê tông dầm sàn và cầu thang các tầng * Dầm mái, sê nô mái 1 BBNT cốp pha, cốt thép dầm và sê nô mái 2 BBNT bê tông dầm và sê nô mái 3 BB lấy mẫu thí nghiệm dầm và sê nô mái 4 BB giao mẫu thí nghiệm dầm và sê nô mái 5 Kết quả thí nghiệm bê tông dầm và sê nô mái * Phần hoàn thiện 1 BBNT đắp đất nâng nền 2 BBNT bê tông lót nền DCGS-TTHTVDQ3 9 3 BBNT bê tông nền (nếu có) 4 BBNT xây tường (các tầng) 5 BBNT lắp dựng cửa (các tầng) 6 BBNT công tác trát tường, trần, trát cầu thang (các tầng) 7 BBNT lắp dựng cửa (các tầng) 8 BBNT công tác láng (các tầng) 9 BBNT công tác ốp (các tầng) 10 BBNT BBNT công tác lát (các tầng) 11 Công tác lắp dựng lan can, cầu thang, bông sắt trang trí (các tầng) 12 Công tác chống thấm ( khu vệ sinh các tầng, sê nô mái) 13 BBNT công tác LD trần 14 BBNT công tác trát đá mài cầu thang, ốp đá trang trí (các tầng) 15 BBNT công tác bả matit (các tầng) 16 BBNT công tác sơn nước (các tầng) 17 BBNT công tác sơn dầu (các tầng) 18 BBNT công tác lắp dựng xà gồ, cầu phong, lito 19 BBNT công tác lợp mái * Hệ thống điện 1 BBNT lắp đặt dây dẩn điện 2 BBNT công tác lắp đặt tónh thiết bò điện 3 BBNT chạy thử liên động có tải * Hệ thống nước 1 BBNT công tác lắp đặt đường ống 2 BBNT công tác lắp đặt tónh thiết bò nước 3 BBNT chạy thử liên động có tai * Hầm phân 1 BBNT công tác đào đất hầm phân 2 BBNT bê tông lót móng đá 4x6 M100 3 BBNT công tác xây gạch đinh thành hầm phân 4 BBNT tô thành, đáy 5 BBNT bê tông nắp đan BBNT hoàn thành hạng mục khối nhà chính Phần hạ tầng (sân nền, nhà bảo vệ, cổng tường rào, hồ nước ngầm, mương, cống, hố ga) Theo trình tự nghiệm thu của các công táctrong hạng mục chính Nghiệm thu giai đoạn: thực hiện từng giai đoạn sau: A Giai đoạn 1: Phần thi công móng, cổ cột, đà kiềng khối nhà chính: 1 Hồ sơ pháp lý 2 BBNT công việc 3 BBNT hoàn thành phần móng 4 Các biên bản làm việc (nếu có) 5 Nhật ký công trình 6 Các biên bản chấp thuật vật tư, vật liêu DCGS-TTHTVDQ3 10 [...]... phạm, tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành để triển khai công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công - Kiểm tra xác nhận số lượng, chất lượng máy móc thiết bò (đặc biệt những thiết bò chủ yếu phải có đủ) nhân lực, vật liệu của nhà thầu theo chỉ dẫn của kỹ thuật trong hồ sơ thầu - Thường xuyên kiểm tra lấy mẫu vật liệu - Kiểm tra và xác nhận bằng văn bản về chất lượng. .. giám sát trong đơn vò của mình báo cáo cho chủ đầu tư theo dõi và điều hoà khối lượng công tác giữa các thành viên giám sát - TVGS trưởng có quyền phủ quyết các ý kiến kết quả làm việc sai trái của các thành viên dưới quyền và kiểm tra xác nhận vào chứng chỉ nghiệm thu khối lượng để thanh toán e) Nhiệm vụ, trách nhiệm của giám sát viên: - Các giám sát viên dưới quyền của TVGS trưởng bao gồm: giám sát. .. thu những kết quả giám sát của mình, về nội dung các công việc liên quan đến nghiệm thu công trình theo quy đònh của Nhà nước • Quản lý khối lượng: - Xác nhận những khối lượng đạt chất lượng được thanh toán Đối với khối lượng phát sinh ngoài đơn thầu đề xuất giải pháp và báo cáo kòp thời cho Chủ đầu tư b) Quyền hạn: - Tham mưu cho Chủ đầu tư khi thay đổi về bản vẽ thi công và các vấn đề khác theo quy... để thanh toán e) Nhiệm vụ, trách nhiệm của giám sát viên: - Các giám sát viên dưới quyền của TVGS trưởng bao gồm: giám sát viên khối lượng chất lượng công trình và chật lượng vật liệu giám sát viên điện và các giám sát viên khác - Các giám sát viên phải thường xuyên bám sát hiện trường để giải quyết kòp thời những vướng mắc phối hợp chặt chẽ các khâu các việc của từng thành viên với nhau theo sự điều... bê tông nếu - không có ý kiến của tư vấn giám sát Xử lý khuyết tật của bê tông: - Nếu bê tông có các khuyết tật nhỏ thì nhà thầu có trách nhiệm đề xuất cách xử lý và chỉ được thực hiện khi gs kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát chấp thuận - Nếu bê tông có khuyết tật lớn nhà thầu đề suất biện pháp xử lý để GS kỹ thuật của chủ đầu tư hoặc tư vấn giám sát và thiết kế cho biện pháp sửa chữa cụ... tác tiêu thoát nước: DCGS-TTHTVDQ3 17 - Nhà thầu trước khi thi công phải tiến hành xây dựng hệ thống tiêu thoát nước như đào mương, khơi rảnh, đắp bờ,……… Tuỳ theo điều kiện đòa hình tại chỗ - Tiết diện và độ dốc tất cả những mương rãnh tiêu nước phải đảm bảo tiêu nước nhanh lưu lượng nước mưa Bờ mương rãnh phải cao hơn mực nước tính toán trong mương rãnh là 0.1mét trở lên - Tốc độ nước chảy trong hệ thống. .. đồng đã ký với chủ đầu tư và theo đúng quy đònh quản lý chất lượng, tiến độ xây dựng công trình theo quyết đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ Cụ thể: • Quản lý chất lượng là nhiệm vụ hàng đầu, chủ yếu đồng thời là trách nhiệm cao nhất của TVGS - Kiểm tra đồ án thiết kế, các bảng chỉ dẫn được duyệt và đối chiếu với hiện trường, đề xuất của Chủ đầu tư về phương án giải quyết những... thiếu sót do mình gây ra 2 Quan hệ giữa TVGS với Chủ đầu tư Tư vấn thiết kế và Nhà thầu: a) Quan hệ giữa TVGS với Chủ đầu tư: - Chi nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Long Hưng có đại diện tại công trường là tổ TVGS thực hiện chức năng độc lập chủ động giám sát kỹ thuật thi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư thực hiện khách quan theo các nội dung ghi trong quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện... giúp đỡ và hỗ trợ cho Chủ đầu tư trong công việc giám sát thi công nhưng không phải là người thay thế vò trí pháp nhân của Chủ đầu tư trong quản lý công trình - Tổ TVGS là thành viên trong ban nghiệm thu cơ sở đối tượng công trình (hoặc hạng mục công trình) đã được phân công thực hiện giám sát - Tổ TVGS có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư theo dõi giám sát Nhà thầu cung cấp và lắp đặt các thiết bò của... nghò với Chủ đầu tư những bất hợp lý trong từng giai đoạn để Chủ đầu tư có ý kiến yêu cầu nhà thầu nghiên cứu điều chỉnh bổ sung, làm rõ những vấn đề kỹ thuật cần thiết Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan đến công trình xây dựng - Cơ quan TVGS cử cán bộ đại diện có trách nhiệm điều phối chung và quản lý công tác giám sát và là đầu mối liên hệ với Chủ đầu tư - Hàng tuần, họp . bảo chất lượng công trình. 2. Giám sát thi công xây lắp của đơn vò tư vấn giám sát: Là hoạt động theo dõi thường xuyên liên tục có hệ thống tại hiện trường để quản lý khối lượng, chất lượng, . và biện pháp khắc phục 3. Lập hệ thống quản lý chất lượng thi công xây lắp 4. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng của nhà thầu Kiểm tra sự. – Hạnh Phúc TP. Hồ Chí Minh ngày tháng 12 năm 2007 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯNG PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1. Mục đích: Hệ thống quản lý chất lượng thi công xây lắp được lập nhằm đảm bảo công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, Đề cương giám sát tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng, Đề cương giám sát tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay