Đề cương giám sát công trình xây mới trường tiểu học Tam Đông 2

41 973 4
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 08:32

Đề Cương Giám Sát NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT A. CÁC CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG: - Căn cứ Nghò đònh số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Căn cứ Nghò Đònh số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghò Đònh số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình . - Căn cứ Nghò đònh số 209/2004NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình “Xây mới trường tiểu học Tam Đông 2” được duyệt. - Quyết đònh số ………./………… ngày ………/………… /20… của Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Hóc Môn v/v chỉ đònh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh là đơn vò tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình “Xây mới trường tiểu học Tam Đông 2” - Hợp đồng kinh tế số … / HD-XD ngày … /…./2009 V/v giám sát thi công công trình “Xây mới trường tiểu học Tam Đông 2” được ký giữa Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Hóc Môn và Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh. - Các quy trình, qui phạm thi công và nghiệm thu hiện hành. - TCXDVN 276 : 2003; Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế TCXDVN 301: 2003 ; Đất xây dựng –Phương pháp xác đònh độ ẩm và độ chặt - TCXDVN 324: 2004 ; Xi măng xây trát - TCXDVN 303: 2004 ; Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu - TCXDVN 334: 2005 ; Quy phạm sơn thiết bò và kết cấu thép trong xây dựng d6n dụng và công nghiệp - TCXDVN 371: 2006 ; Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng - TCXDVN 356: 2005 ; KCBT- BTCT – tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 306: 2004 ; Nhà ở và công trình công cộng – Các thông số vi khí hậu trong phòng - TCXDVN 309: 2004 ; Công tác trắc đòa trong xây dựng - TCXDVN 302: 2004 ; Nước trộn betong và vữa – Yêu cầu kỹ thuật - TCXDVN 394: 2007 ; Thiết kế lắp đặt trang thiết bò điện trong các công trình B. QUẢN LÝ CHẤT LƯNG THI CÔNG XÂY DỰNG Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 1 Đề Cương Giám Sát Qu¶n lý chÊt lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt lỵng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng cđa chđ ®Çu t; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cđa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh. 1. Quy đònh chung: - Đề cương này thống nhất nội dung, phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng công trình trong thi công và các hạng mục công trình đã hoàn thành để chuyển bước thi công hoặc nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. - Các phần việc của hạng mục công trình bao gồm công tác xây lắp, hoàn thiện và các hạng mục công tác khác liên quan đến công trình đều phải tuân thủ theo yêu cầu hồ sơ thiết kế, qui trình, qui phạm hiện hành. - Chỉ được phép thi công chuyn giai đoạn cho các phần việc tiếp theo hoặc tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần việc hoặc các hạng mục công trình đã được kiểm tra đy đủ, nghiêm túc, đúng thủ tục và chất lượng được đánh giá đạt yêu cầu. - Những khuyết điểm về mặt chất lượng công trình, không đảm bảo về chất lượng, mỹ thuật nhất thiết phải sửa chữa hoặc làm lại và sau đó cũng phải kiểm tra, đánh giá lại. - Các tài liệu về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng công trình là các văn bản pháp lý không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công và là căn cứ để tiến hành thanh quyết toán công trình . - Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải làm đúng thủ tục, trong đó nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần công việc đã thực hiện, nội dung khối lượng đã kiểm tra, kết quả kiểm tra và kết luận. Không thể chấp nhận các loại văn bản kiểm tra chỉ nêu chung chung, khái quát không có số liệu chứng minh làm căn cứ cho việc kết luận. Các căn cứ để tiến hành việc kiểm tra, đánh giá chất lượng: - Hồ sơ thiết kế được duyệt. - Các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu của nhà nước và các ngành. - Các văn bản được lập trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt. - Các văn bản pháp quy của nhà nước về chế độ quản lý chất lượng. Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu hiện trường đều có sự giám sát của TVGS, được thể hiện bằng biên bản ngoài hiện trường. Khi đánh giá chất lượng tổ chức TVGS sẽ báo cáo đầy đủ, đúng thứ tự hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc thí nghiệm, các sai số đạt được so với yêu cầu, đối chiếu với quy trình, quy phạm và đồ án thiết kế để kết luận. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 2 Đề Cương Giám Sát Trong quá trình giám sát kỹ thuật cần có sự phối hợp làm việc của Chủ đầu tư, Đơn vò thi công, Tư vấn thiết kế, và Tư vấn giám sát. Đơn vò thi công cần có kế hoạch bố trí thời gian hợp lý để tạo điều kiện cho tư vấn giám sát làm nhiệm vụ. Công tác giám sát kỹ thuật nhằm đảm bảo công trình làm đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Nếu có thay đổi thiết kế cần có đủ văn bản pháp lý làm cơ sở giám sát kỹ thuật . 2. Qu¶n lý chÊt lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cđa nhµ thÇu: a) LËp hƯ thèng qu¶n lý chÊt lỵng phï hỵp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiƯm cđa tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viƯc qu¶n lý chÊt lỵng c«ng tr×nh x©y dùng; b) Thùc hiƯn c¸c thÝ nghiƯm kiĨm tra vËt liƯu, cÊu kiƯn, vËt t, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghƯ tríc khi x©y dùng vµ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ; c) LËp vµ kiĨm tra thùc hiƯn biƯn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng; d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh; ®) KiĨm tra an toµn lao ®éng, vƯ sinh m«i trêng bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng trêng; e) NghiƯm thu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh; g) B¸o c¸o Chđ ®Çu t vỊ tiÕn ®é, chÊt lỵng, khèi lỵng, an toµn lao ®éng vµ vƯ sinh m«i trêng thi c«ng x©y dùng theo yªu cÇu cđa chđ ®Çu t; h) Chn bÞ tµi liƯu lµm c¨n cø nghiƯm thu theo quy ®Þnh vµ lËp phiÕu yªu cÇu Chđ ®Çu t tỉ chøc nghiƯm thu. 3. Gi¸m s¸t chÊt lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: Néi dung gi¸m s¸t chÊt lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh : a) KiĨm tra c¸c ®iỊu kiƯn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iỊu 72 cđa Lt X©y dùng; b) KiĨm tra sù phï hỵp n¨ng lùc cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hỵp ®ång x©y dùng, bao gåm: - KiĨm tra vỊ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng; - KiĨm tra hƯ thèng qu¶n lý chÊt lỵng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra giÊy phÐp sư dơng c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t cã yªu cÇu an toµn phơc vơ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra phßng thÝ nghiƯm vµ c¸c c¬ së s¶n xt vËt liƯu, cÊu kiƯn, s¶n phÈm x©y dùng phơc vơ thi c«ng x©y dùng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. c) KiĨm tra vµ gi¸m s¸t chÊt lỵng vËt t, vËt liƯu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cđa thiÕt kÕ, bao gåm: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 3 Đề Cương Giám Sát - KiĨm tra giÊy chøng nhËn chÊt lỵng cđa nhµ s¶n xt, kÕt qu¶ thÝ nghiƯm cđa c¸c phßng thÝ nghiƯm hỵp chn vµ kÕt qu¶ kiĨm ®Þnh chÊt lỵng thiÕt bÞ cđa c¸c tỉ chøc ®ỵc c¬ quan nhµ níc cã thÈm qun c«ng nhËn ®èi víi vËt liƯu, cÊu kiƯn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh; - Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiĨm tra chÊt lỵng vËt liƯu, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× Chđ ®Çu t thùc hiƯn kiĨm tra trùc tiÕp vËt t, vËt liƯu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh x©y dùng. d) KiĨm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm: - KiĨm tra biƯn ph¸p thi c«ng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn cã hƯ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triĨn khai c¸c c«ng viƯc t¹i hiƯn trêng. KÕt qu¶ kiĨm tra ®Ịu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t hc biªn b¶n kiĨm tra theo quy ®Þnh; - X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng; - TËp hỵp, kiĨm tra tµi liƯu phơc vơ nghiƯm thu c«ng viƯc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiƯm thu thiÕt bÞ, nghiƯm thu hoµn thµnh tõng h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Ph¸t hiƯn sai sãt, bÊt hỵp lý vỊ thiÕt kÕ ®Ĩ ®iỊu chØnh hc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iỊu chØnh; - Tỉ chøc kiĨm ®Þnh l¹i chÊt lỵng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng mơc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vỊ chÊt lỵng; - Phèi hỵp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i qut nh÷ng víng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Chđ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o qut ®Þnh vỊ nhiƯm vơ, qun h¹n cđa ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ĩ phèi hỵp thùc hiƯn. Khi ph¸t hiƯn c¸c sai ph¹m vỊ chÊt lỵng c«ng tr×nh x©y dùng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i bc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phơc hËu qu¶. 4. Tỉ chøc nghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng: Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù tỉ chøc nghiƯm thu c¸c c«ng viƯc x©y dùng, ®Ỉc biƯt c¸c c«ng viƯc, bé phËn bÞ che kht; bé phËn c«ng tr×nh; c¸c h¹ng mơc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh, tríc khi yªu cÇu chđ ®Çu t nghiƯm thu. §èi víi nh÷ng c«ng viƯc x©y dùng ®· ®ỵc nghiƯm thu nhng cha thi c«ng ngay th× tríc khi thi c«ng x©y dùng ph¶i nghiƯm thu l¹i. Chđ ®Çu t, TVGS cã tr¸ch nhiƯm tỉ chøc nghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng kÞp thêi sau khi cã phiÕu yªu cÇu nghiƯm thu cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. NghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng ®ỵc ph©n thµnh: a) NghiƯm thu tõng c«ng viƯc x©y dùng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; b) NghiƯm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) NghiƯm thu hoµn thµnh h¹ng mơc c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng ®Ĩ ®a vµo sư dơng. C¸c h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh chØ ®ỵc phÐp ®a vµo sư dơng sau khi ®ỵc chđ ®Çu t nghiƯm thu. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 4 Đề Cương Giám Sát 5. NghiƯm thu c«ng viƯc x©y dùng: C¨n cø nghiƯm thu c«ng viƯc x©y dùng: a) PhiÕu yªu cÇu nghiƯm thu cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; b) Hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®ỵc Chđ ®Çu t phª dut vµ nh÷ng thay ®ỉi thiÕt kÕ ®· ®ỵc chÊp thn; c) Quy chn, tiªu chn x©y dùng ®ỵc ¸p dơng; d) Tµi liƯu chØ dÉn kü tht kÌm theo hỵp ®ång x©y dùng; ®) C¸c kÕt qu¶ kiĨm tra, thÝ nghiƯm chÊt lỵng vËt liƯu, thiÕt bÞ ®ỵc thùc hiƯn trong qu¸ tr×nh x©y dùng; e) NhËt ký thi c«ng, nhËt ký gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan ®Õn ®èi tỵng nghiƯm thu; g) Biªn b¶n nghiƯm thu néi bé c«ng viƯc x©y dùng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng. Néi dung vµ tr×nh tù nghiƯm thu: a) KiĨm tra ®èi tỵng nghiƯm thu t¹i hiƯn trêng: c«ng viƯc x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt tÜnh t¹i hiƯn trêng; b) KiĨm tra c¸c kÕt qu¶ thư nghiƯm, ®o lêng mµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiƯn ®Ĩ x¸c ®Þnh chÊt lỵng vµ khèi lỵng cđa vËt liƯu, cÊu kiƯn x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh; c) §¸nh gi¸ sù phï hỵp cđa c«ng viƯc x©y dùng vµ viƯc l¾p ®Ỉt thiÕt bÞ so víi thiÕt kÕ, tiªu chn x©y dùng vµ tµi liƯu chØ dÉn kü tht; d) NghiƯm thu cho phÐp thùc hiƯn c«ng viƯc tiÕp theo. KÕt qu¶ nghiƯm thu phÇn x©y dùng ®ỵc lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiƯm thu: a) Ngêi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cđa Chđ ®Çu t. b) Ngêi phơ tr¸ch kü tht thi c«ng trùc tiÕp cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trêng hỵp c«ng viƯc kh«ng ®ỵc nghiƯm thu do lçi cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng th× nhµ thÇu ph¶i kh¾c phơc hËu qu¶ vµ chÞu mäi chi phÝ kĨ c¶ chi phÝ kiĨm ®Þnh phóc tra. Trêng hỵp c«ng viƯc kh«ng ®ỵc nghiƯm thu do lçi cđa Chđ ®Çu t th× Chđ ®Çu t ph¶i cã tr¸ch nhiƯm kh¾c phơc hËu qu¶ vµ ®Ịn bï phÝ tỉn cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 6. NghiƯm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng: C¨n cø nghiƯm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng: a) C¸c tµi liƯu quy ®Þnh t¹i mục 5 nghiệm thu c«ng viƯc x©y dùng vµ c¸c kÕt qu¶ thÝ nghiƯm kh¸c; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 5 Đề Cương Giám Sát b) Biªn b¶n nghiƯm thu c¸c c«ng viƯc thc bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng ®ỵc nghiƯm thu; c) B¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) Biªn b¶n nghiƯm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng vµ giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng hoµn thµnh cđa néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; ®) C«ng t¸c chn bÞ c¸c c«ng viƯc ®Ĩ triĨn khai giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng tiÕp theo. Néi dung vµ tr×nh tù nghiƯm thu: a) KiĨm tra ®èi tỵng nghiƯm thu t¹i hiƯn trêng: bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, ch¹y thư ®¬n ®éng vµ liªn ®éng kh«ng t¶i; b) KiĨm tra c¸c kÕt qu¶ thư nghiƯm, ®o lêng do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ®· thùc hiƯn; c) KiĨm tra b¶n vÏ hoµn c«ng bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng; d) KÕt ln vỊ sù phï hỵp víi tiªu chn vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh ®ỵc phª dut; cho phÐp chun giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng. KÕt qu¶ nghiƯm thu ®ỵc lËp thµnh biªn b¶n theo mÉu quy ®Þnh t¹i Phơ lơc 5a, 5b vµ 5c cđa NghÞ ®Þnh nµy. Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiƯm thu: a) Ngêi phơ tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cđa Chđ ®Çu t b) Ngêi phơ tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; 7. NghiƯm thu hoµn thµnh h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sư dơng: C¨n cø nghiƯm thu hoµn thµnh h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng ®a vµo sư dơng: a) C¸c tµi liƯu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iĨm mục 6 nghiƯm thu c«ng viƯc x©y dùng; b) Biªn b¶n nghiƯm thu bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng; c) KÕt qu¶ thÝ nghiƯm, hiƯu chØnh, vËn hµnh liªn ®éng cã t¶i hƯ thèng thiÕt bÞ c«ng nghƯ; d) B¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; ®) Biªn b¶n nghiƯm thu hoµn thµnh h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng cđa néi bé nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; Néi dung vµ tr×nh tù nghiƯm thu hoµn thµnh h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng: a) KiĨm tra hiƯn trêng; b) KiĨm tra b¶n vÏ hoµn c«ng c«ng tr×nh x©y dùng; c) KiĨm tra kÕt qu¶ thư nghiƯm, vËn hµnh thư ®ång bé hƯ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghƯ; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 6 Đề Cương Giám Sát d) KiĨm tra quy tr×nh vËn hµnh vµ quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng; Thµnh phÇn trùc tiÕp nghiƯm thu gåm: a) PhÝa Chđ ®Çu t: - Ngêi ®¹i diƯn theo ph¸p lt vµ ngêi phơ tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cđa Chđ ®Çu t; - Ngêi ®¹i diƯn theo ph¸p lt vµ ngêi phơ tr¸ch bé phËn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cđa nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. b) PhÝa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diƯn theo ph¸p lt; - Ngêi phơ tr¸ch thi c«ng trùc tiÕp. c) PhÝa nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh tham gia nghiƯm thu theo yªu cÇu cđa chđ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh: - Ngêi ®¹i diƯn theo ph¸p lt; - Chđ nhiƯm thiÕt kÕ. 8. B¶n vÏ hoµn c«ng: B¶n vÏ hoµn c«ng lµ b¶n vÏ bé phËn c«ng tr×nh, c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh, trong ®ã thĨ hiƯn kÝch thíc thùc tÕ so víi kÝch thíc thiÕt kÕ, ®ỵc lËp trªn c¬ së b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng ®· ®ỵc phª dut. Mäi sưa ®ỉi so víi thiÕt kÕ ®ỵc dut ph¶i ®ỵc thĨ hiƯn trªn b¶n vÏ hoµn c«ng. Trong trêng hỵp c¸c kÝch thíc, th«ng sè thùc tÕ thi c«ng cđa bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®óng víi c¸c kÝch thíc, th«ng sè cđa thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng th× b¶n vÏ thiÕt kÕ ®ã lµ b¶n vÏ hoµn c«ng. C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 1. Kế hoạch nhân sự: Theo quyết đònh cử cán bộ giám sát số … /QDGS ngày …./…./2010 của Công ty cổ phần xây dựng Khang Thònh. Tuỳø theo tình hình thi công thực tế tại công trường, có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm về nhân lực. Tất cả những thay đổi hoặc bổ sung về nhân lực sẽ được thông báo cụ thể với Chủ đầu tư và đơn vò thi công bằng văn bản. 2. Kế hoạch thời gian: Tất cả các công tác đang thi công tại công trường sẽ được TVGS theo dõi chặt chẽ . Dựa vào bảng tiến độ thi công chi tiết của đơn vò thi công nộp hàng kỳ, tư vấn giám sát trưởng sẽ vạch ra kế hoạch thời gian giám sát cho từng giám sát viên . Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 7 Đề Cương Giám Sát Những cuộc họp nghiệm thu, cũng như các cuộc họp có tính chất quan trọng khác sẽ được thông báo cụ thể với Chủ đầu tư trong các báo cáo hàng kỳ. Trong những công tác có sự đòi hỏi gấp rút về tiến độ hoặc để thi công tiếp những hạng mục cần thiết khác, tư vấn giám sát có thể thông báo với Chủ đầu tư bằng điện thoại. 3. Kế hoạch báo cáo: Giám sát tư vấn sẽ báo cáo với Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng tiến độ và các vấn đề vướng mắc trên công trường theo từng thời kỳ. Dự kiến mỗi hạng mục sẽ báo cáo 01 kỳ, thời điểm báo cáo là khi hoàn thành hạng mục đó. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 8 Đề Cương Giám Sát D. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:  TRONG GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHỞI CÔNG: 1.Họp tiền khởi công: - Chủ đầu tư cử cán bộ theo dõi dự án. - Đơn vò tư vấn giám sát giới thiệu cán bộ tư vấn giám sát, nêu rõ TVGS trưởng và TVGS viên tại công trình. - Đơn vò thi công giới thiệu ban chỉ huy công trường, nêu rõõ người có trách nhiệm cao nhất, người chỉ huy trực tiếp ở công trường và cán bộ kỹ thuật của công trình. - Các bên nêu ra những tồn tại trong thiết kế kỹ thuật và đề xuất phương án giải quyết (nếu có). - Đơn vò thi công trình kế hoạch thi công, tiến độ thi công tổng thể và chi tiết, kế hoạch thực hiện an toàn lao động, an toàn giao thông và công tác vệ sinh môi trường. TVGS có nhiệm vụ tiếp nhận kế hoạch và tiến độ thi công. - TVGS thông báo đề cương giám sát và hệ thống biên bản nghiệm thu. - Chủ đầu tư ban hành nhật ký công trình. - Các bên thống nhất thời gian họp giao ban, thời gian TVGS báo cáo đònh kỳ với Chủ đầu tư. 2.Bàn giao mặt bằng và tim mốc thi công: - Bàn giao mặt bằng thi công giữa các bên: Chủ đầu tư giao, đơn vò thi công nhận, TVGS chứng kiến. TVGS có trách nhiệm hướng dẫn nhà thầu kiểm tra mặt bằng thi công, nếu phạm vi mặt bằng Chủ đầu tư giao không đủ để thi công thì nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho TVGS . - Bàn giao tim mốc giữa các bên: TVTK giao, Chủ đầu tư và đơn vò thi công nhận, TVGS chứng kiến .TVGS có nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư hướng dẫn nhà thầu kiểm tra tim mốc . Nếu có sai lệch nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho TVGS.  TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN XÂY LẮP : Giám sát chất lượng công trình và nghiệm thu kỹ thuật: 1.Công tác đất Ngoài các quy đònh khác nêu ra dưới đây, công tác đất phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4447-1987. 1.1Đào đất : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh 9 Đề Cương Giám Sát • Công việc đào đất phải thực hiện theo yêu cầu về chiều dài, độ sâu, độ nghiêng và độ cong cần thiết theo bản vẽ thiết kế (hoặc bản vẽ biện pháp thi công được duyệt) • Đất thừa phải được loại bỏ theo hướng dẫn của TVGS trước khi đổ bê tông • Dưới đáy móng san bằng, đầm phẳng cẩn thận, đúng cao trình thiết kế. 1.2Kiểm tra đào đất : • Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của TVGS trước khi đổ bê tông. • Nhà thầu phải báo cho TVGS đúng thời điểm để có thể kiểm tra công việc đào đất. 1.3Đào đất phát sinh : Khi có ý kiến của TVGS hoặc Tư vấn thiết kế, vì bất cứ lý do gì cần thiết mở rộng hoặc đào móng sâu hơn thì đất đào thêm được thanh toán theo giá quy đònh phù hợp với điều kiện hợp đồng. 1.4Kiểm tra trước khi san lắp : Trước khi san lấp hố móng và các hạng mục khuất lấp khác, nhà thầu phải được sự đồng ý của TVGS bằng văn bản. 1.5Giữ gìn hai bên hố đào: • Nhà thầu phải chòu trách nhiệm giữ gìn hai bên hố đất đào. • Bất kỳ hư hỏng nào của các công trình lân cận mà do việc thi công của nhà thầu gây ra thì nhà thầu phải chòu trách nhiệm. 1.6San lấp : • Việc san lấp phải thực hiện liên tục và không cho phép san lấp từng phần trừ khi chưa có sự chấp thuận của TVGS. • Khi san lấp phải chọn vật liệu và đắp thành từng lớp dày không quá 200mm (đảm bảo độ ẩm thích hợp). Mỗi lớp cần phải đầm chặt đạt độ chặt K ≥ 0.95. Nếu bất kỳ lớp đất nào không đáp ứng yêu cầu thì Nhà thầu phải đầm lại cho đến khi đạt độ chặt yêu cầu. 1.7 Vận chuyển đất thừa : • Nhà thầu chòu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi hủy bỏ do nhà thầu chọn và chòu trách nhiệm với chính quyền. • Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của hợp đồng . 1.8Tránh hố đất đào ngập nước : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh [...]... số trong công tác thi công • Trong quá trình thi công, công trình xây dựng và các công trình hiện hữu lân cận có thể bò nghiêng lệch hay biến dạng nên cần có trắc đạc thường xuyên, kòp thời phát hiện để có biện pháp xử lý, hiệu chỉnh nhanh chóng 4 .2 Nội dung công tác trắc đạc: Nhà thầu phải thực hiện công tác trắc đạc cho bản thân công trình với nội dung sau : • Thành lập lưới khống chế thi công, chi... liệu đo tại các mốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh Đề Cương Giám Sát 4.3 Những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình quan trắc: • Công tác trắc đòa phải tuân thủ theo TCVN 39 72- 85 và chỉ dẫn trong hồ sơ thiết kế • Lưới khống chế thi công chi tiết phải căn cứ vào bản vẽ tổng mặt bằng do đơn vò thiết kế cung cấp, kết hợp với công tác khảo sát ngoài thực đòa • Trước khi bố trí công trình phải kiểm tra... thi công chi tiết • Các bản vẽ phải có khi bố trí công trình:  Bản vẽ tổng mặt bằng công trình  Bản vẽ bố trí các trục công trình (có ghi kích thước của công trình, tọa độ, giao điểm các trục, độ cao mặt nền, tên mốc khống chế và tọa độ, độ cao)  Bản vẽ đònh vò cổ cột, móng đà kiềng có ghi các trục móng, trục cột • Thuyết minh phương án bố trí công trình • Kiểm tra độ chính xác xây lắp công trình. .. dùng để kiểm tra thi công móng cọc: • TCXD 190-1996: thi công nghiệm thu công tác móng cọc • TCVN 20 5: 1998: Mãng cäc-Tiªu chn thiÕt kÕ • TCXDVN 28 6 - 20 03: đóng và ép cọc • TCXD 26 9 - 20 02: các phương pháp thí nghiệm bằng tải trọng ép dọc trục • TCVN 4091 - 1985: nghiƯm thu c«ng t¸c ®ãng vµ Ðp cäc • TCXD 4195- 420 2- 1995 : đất xây dựng , phương pháp thư.û • Thí nghiệm đất tại hiện trường: xuyên tónh,... và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình • Cát phải được rửa sạch, phân loại nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 4453-1995 Để giảm bớt lượng nước ngậm trong cát yêu cầu phải 24 h sau khi cát được rửa sạch mới được dùng đem cân để trộn bêtông Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh Đề Cương Giám Sát • Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến... lực do thiết kế quy định Cường độ bê tơng tối thiểu để tháo dỡ Ván khn đà giáo khi chưa chất tải có thể lấy bằng : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh Đề Cương Giám Sát - 50% R28 đối với bản, dầm, vòm có khẩu độ nhỏ hơn 2m; - 70% R28 đối với bản , dầm, vòm có khẩu độ từ 2- 8m; - 90% R28 đối với bản, dầm vòm có khẩu độ lớn hơn 8m Thời gian bê tơng đạt các giá trị cường độ nêu trên phụ thuộc vào điều... khỏi công trường hoàn toàn • Trước khi đổ bêtông, Nhà thầu phải báo cáo TVGS đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép Việc kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép tuân thủ theo điều 4.7 TCVN 4453-95 • Nếu phát hiện ra có bất cứ sai phạm nào trong công tác cốt thép nhà thầu phải sửa chữa ngay và loại ra khỏi vò trí công trường nếu TVGS không nghiệm thu 2. 12 Ván khuôn & giàn giáo: Công Ty Cổ Phần Xây. .. trường: xuyên tónh, xuyên động, xuyên tiêu chuẩn và cắt cánh • TCXDVN 309 -20 04 : công tác trắc đòa trong xây dựng 3 .2. Những yêu cầu trước khi thi công hạ cọc: • Tríc khi tiến hµnh thi c«ng cäc, nhÊt thiÕt cã ®đ c¸c hå s¬ kü tht sau ®Ĩ kiĨm tra: + B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh Đề Cương Giám Sát + B¶n vÏ thiÕt kÕ mãng; + Quy tr×nh kü tht; + Hỵp ®ång; + Nh÷ng hå... gồm 2 nội dung:  Kiểm tra bằng máy vò trí và độ cao thực của từng phần, từng bộ phận công trình và hệ thống đường ống kỹ thuật trong quá trình xây lắp Trong biên bản kiểm tra phải có chữ ký của đại diện tổ chức xây lắp và người đo vẽ  Đo vẽ hoàn công vò trí thực và độ cao thực của từng phần, từng bộ phận công trình và hệ thống đường ống kỹ thuật sau khi xây lắp xong Bản vẽ tổng mặt bằng hoàn công. .. nhiều hơn 2/ 3 số thanh được nối tại bất cứ mặt cắt ngang nào của cấu kiện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh Đề Cương Giám Sát • Ít nhất một mẫu cho 100 mối ghép nối sẽ kiểm nghiệm TVGS có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm • Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho TVGS trong vòng 1 đến 4 ngày sau khi kiểm tra • Mỗi lô thép giao đến công trường . tiểu học Tam Đông 2 - Hợp đồng kinh tế số … / HD-XD ngày … /…. /20 09 V/v giám sát thi công công trình Xây mới trường tiểu học Tam Đông 2 được ký giữa Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện. số 20 9 /20 04NĐ-CP ngày 16/ 12/ 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình Xây mới trường tiểu học Tam Đông 2 được duyệt. - Quyết đònh. ………/………… /20 … của Ban Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Huyện Hóc Môn v/v chỉ đònh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Khang Thònh là đơn vò tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình Xây mới trường tiểu học Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát công trình xây mới trường tiểu học Tam Đông 2, Đề cương giám sát công trình xây mới trường tiểu học Tam Đông 2, Đề cương giám sát công trình xây mới trường tiểu học Tam Đông 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay