Đề cương giám sát công trình DIC COOPMART tại trung tâm chí linh, tp vũng tàu

52 1,785 2
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 08:32

Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BQL CÁC DA PHÁT TRIỂN KĐT Vũng Tàu, ngày tháng năm 2008 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH: DIC COOPMART ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRUNG TÂM CHÍ LINH, TP. VŨNG TÀU. PHẦN I: CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC QUI ĐỊNH CHUNG I. – Các căn cứ lập đề cương : 1- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội XI, kỳ họp thứ 4. 2- Nghò đònh số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ V/v quản lý đầu tư và xây dựng công trình. 3- Nghò đònh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng. 4- TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng công trình thi công xây dựng. 5- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật – thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 6- Các qui trình qui phạm kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về công tác xây dựng cơ bản, các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các văn bản qui đònh kỹ thuật (QĐKT) hiện hành của Bộ Xây dựng . II- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công: TCVN 5297-1995 ChÊt lỵng ®Êt. LÊy mÉu. Yªu cÇu chung TCVN 5747-1993 §Êt x©y dùng. Ph©n lo¹i TCVN 4314 - 86 V÷a x©y dùng - Yªu cÇu kü tht TCVN 1770 - 86 C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü tht TCVN 1771- 86 §¸ d¨m sư dơng trong x©y dùng - thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 2682 - 92 Xi m¨ng Pocl¨ng - Yªu cÇu kü tht. TCVN 4085 - 85 KÕt cÊu g¹ch ®¸ - Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 4453 - 95 KÕt cÊu BT vµ BTCT toµn khèi – QP thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 4447-1987 C«ng t¸c ®Êt. Qui ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCXD 79 - 1980 Thi c«ng vµ nghiƯm thu c¸c c«ng t¸c nỊn mãng TCVN 4516 - 88 Hoµn thiƯn mỈt b»ng XD - Qui ph¹m thi c«ng- nghiƯm thu TCN 71 - 77 Hµn cèt thÐp vµ chi tiÕt ®Ỉt s½n trong kÕt cÊu BTCT TCN 170 - 89 KÕt cÊu thÐp - Gia c«ng l¾p r¸p vµ nghiƯm thu-Yªu cÇu kü tht TCVN 5638 - 1991 §¸nh gi¸ chÊt lỵng c«ng t¸c x©y l¾p - Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCVN 5637 - 1991 Qu¶n lý chÊt lỵng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Công trình : Dic Coopmart Page 1 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò TCVN 4091 - 1985 NghiƯm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng TCVN 4519 - 1988 HƯ thèng cÊp tho¸t níc nhµ vµ c«ng tr×nh. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 5718 - 1993 M¸i vµ sµn be t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü tht chèng thÊm níc TCVN 5674 - 1992 C«ng t¸c hoµn thiƯn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiƯm thu TCVN 5640 - 1991 Bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n TCXDVN 302 - 2004 Níc trén bª t«ng vµ v÷a - Yªu cÇu kü tht. TCXD 200-1997 Nhµ cao tÇng-Kü tht vỊ bª t«ng b¬m TCXD 202-1997 Nhµ cao tÇng-Thi c«ng phÇn th©n TCXDVN 303 -2004 C«ng t¸c l¸t vµ l¸ng-Thi c«ng vµ nghiƯm thu Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành khác. III. Các qui đònh chung: 1. Đề cương tư vấn giám sát do tổ chức tư vấn giám sát lập được CĐT chấp thuận sẽ gửi sau tới các Nhà thầu khi khởi công công trình, là văn bản cụ thể hóa các quy đònh của quy trình, quy phạm hiện hành. 2. Là bản quy đònh cụ thể các yêu cầu về giám sát chất lượng, số lượng mẫu thí nghiệm và đo đạc kiểm tra chất lượng nhà thầu phải làm, biểu mẫu trong quá trình thi công 3. Các ý kiến chỉ đạo, hoặc yêu cầu của Chủ đầu tư, TVGS đối với Nhà thầu và ngược lại đều được thể hiện bằng văn bản hoặc ghi trong sổ nhật ký công trình, khi giao nhận các văn bản nêu trên phải vào sổ công văn đi - đến có ký nhận. 4. Nội dung của văn bản này nhằm thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trong quá trình thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cho các giai đoạn thi công chính cho từng phần cũng như cho hạng mục đã hoàn tất. 5. Căn cứ được dùng khi tiến hành công tác TVGS, kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình bao gồm: - Các chỉ dẫn kỹ thuật của hợp đồng xây lắp, các phương pháp đảm bảo kỹ thuật thi công đề xuất của Nhà thầu được chấp thuận. - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật- thi công được phê duyệt. - Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật thi công của Nhà nước. - Các văn bản được xác lập trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt về chế độ quản lý chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình. - Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn của qui trình và qui phạm có liên quan, trong đó phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc đã thực hiện, nội dung và khối lượng đã kiểm tra, kết quả kiểm tra và kết luận. Không chấp nhận các loại văn bản kiểm tra chỉ nêu một cách chung chung hoặc Công trình : Dic Coopmart Page 2 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò khái quát mà không có số liệu dẫn chứng cụ thể để làm căn cứ cho việc kết luận. - Nhà thầu có thể thuê các tổ chức có tư cách pháp nhân, phòng thí nghiệm đã được hợp chuẩn để thực hiện đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện (Phòng thí nghiệm phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư). Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu tại hiện trường đều phải có sự giám sát và chứng kiến của TVGS, được thể hiện bằng biên bản xác nhận công tác tại hiện trường. - Khi chuyển giai đoạn các phần đã thi công thuộc hạng mục của công trình, tư vấn giám sát ký vào biên bản đánh giá chất lượng công trình và báo cáo kết quả cho Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn. - Theo từng hạng mục nghiệm thu được tổ chức hội đồng nghiệm thu. - Chỉ được phép thi công chuyển giai đoạn cho các phần việc và hạng mục tiếp theo, hoặc tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần việc hoặc hạng mục công trình đã thi công được kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc, đúng thủ tục và chất lượng được đánh giá là đạt yêu cầu bằng văn bản có đầy đủ chữ ký xác nhận của các đơn vò có liên quan. - Đối với những khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật cho công trình nhất thiết phải được sửa chữa hoặc làm lại, sau đó phải được tiến hành kiểm tra đánh giá lại chất lượng cho các hạng mục đó. Nếu nhà thầu không sửa chữa đạt yêu cầu hoặc chậm tiến độ, thì TVGS báo Chủ đầu tư thuê bất kỳ một Nhà thầu khác (đơn giá do Chủ đầu tư tự quyết đònh) làm công việc này và sẽ trừ vào kinh phí xây lắp của gói thầu. - Các tài liệu và biên bản về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng từng bộ phận công trình là các văn bản pháp lý không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công và là căn cứ để tiến hành thanh quyết toán công trình. - Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với Chủ công trình, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ đúng thứ tự các hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, các sai số đo phải đạt yêu cầu, đối chiếu với qui trình, qui phạm và đồ án thiết kế dùng đánh giá kết luận về chất lượng của công trình. PHẦN II- MỐI QUAN HỆ GIỮA TVGS VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ NỘI DUNG GIÁM SÁT CHẤT LƯNG XÂY LẮP i. Mèi quan hƯ gi÷a t vÊn gsclxl vµ c¸c bªn liªn quan 1. Mèi quan hƯ gi÷a t vÊn GSCLXL vµ chđ ®Çu t: Mèi quan hƯ gi÷a t vÊn GSCLXL vµ chđ ®Çu t ®ỵc x¸c ®Þnh t¹i hỵp ®ång t vÊn, v× vËy hỵp ®ång t vÊn ph¶i quy ®Þnh râ ph¹m vi ho¹t ®éng cđa t vÊn, qun h¹n, tr¸ch nhiƯm cđa mçi bªn vµ ph¶i ®ỵc cÊp cã thÈm qun phª dut theo quy ®Þnh hiƯn hµnh. T vÊn GSCLXL thùc hiƯn tr¸ch nhiƯm gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t (theo hỵp ®ång t vÊn) ®- ỵc chđ ®Çu t th«ng b¸o cho c¸c bªn liªn quan trªn c«ng trêng vỊ sù ủ qun cđa m×nh ®Ĩ cã Công trình : Dic Coopmart Page 3 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò t c¸ch ph¸p nh©n thùc hiƯn c«ng viƯc vµ chÞu sù kiĨm tra cđa chđ ®Çu t theo quy ®Þnh hiƯn hµnh. 2. Mèi quan hƯ gi÷a t vÊn GSCLXL vµ nhµ thÇu: Do ®ỵc chđ ®Çu t ủ qun thùc hiƯn c«ng t¸c GSCLXL, mèi quan hƯ gi÷a t vÊn vµ nhµ thÇu lµ mèi quan hƯ ®éc lËp vỊ chøc n¨ng, nhiƯm vơ vµ qun h¹n theo quy ®Þnh hiƯn hµnh. Tuy vËy, ph¶i b¶o ®¶m cã sù hỵp t¸c, t¬ng hç, t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho nhau ®Ĩ mçi bªn thùc hiƯn nhiƯm vơ cđa m×nh. T vÊn thùc hiƯn tr¸ch nhiƯm gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng x©y l¾p cđa nhµ thÇu ®Ĩ x¸c ®Þnh chÊt lỵng vµ nghiƯm thu s¶n phÈm theo quy ®Þnh. ViƯc kiĨm tra trong qu¸ tr×nh x©y l¾p cđa nhµ thÇu ®Ĩ ®¶m b¶o chÊt lỵng s¶n phÈm lµ c«ng t¸c kiĨm tra néi bé. T vÊn hç trỵ nhµ thÇu hiĨu râ ®å ¸n thiÕt kÕ ®ång thêi cã qun yªu cÇu nhµ thÇu cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vỊ ho¹t ®«ng x©y l¾p ®Ĩ ®¸nh gi¸ chÊt lỵng c«ng tr×nh. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiƯm ®¸p øng vµ chÞu sù kiĨm tra cđa t vÊn theo lt ®Þnh. 3. Mèi quan hƯ gi÷a t vÊn GSCLXL vµ t vÊn thiÕt kÕ: T vÊn GSCLXL vµ t vÊn thiÕt kÕ tuy cã chøc n¨ng, nhiƯm vơ vµ qun h¹n riªng nhng cã sù phèi hỵp chỈt chÏ trong ho¹t ®éng kiĨm tra, gi¸m s¸t vµ nghiƯm thu c«ng tr×nh. C¶ hai ®Ịu cã tr¸ch nhiƯm gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cđa nhµ thÇu ®Ĩ c«ng tr×nh b¶o ®¶m chÊt lỵng thiÕt kÕ quy ®Þnh. Khi ph¸t hiƯn nh÷ng vÊn ®Ị kh«ng phï hỵp cÇn sưa ®ỉi, bỉ sung hc hiƯu chØnh l¹i thiÕt kÕ thi c«ng viƯc nµy thc tr¸ch nhiƯm cđa t vÊn thiÕt kÕ. Công trình : Dic Coopmart Page 4 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò S¬ ®å tỉ chøc vµ quan hƯ ®iĨn h×nh mét c«ng trêng * * * * * * * Công trình : Dic Coopmart Page 5 of 53 Chđ ®Çu t Nhµ thÇu chÝnh ThÇu phơ Hc Nhµ m¸y *Chđ nhiƯm dù ¸n *T vÊn ®¶m b¶o chÊt lỵng *C¸c t vÊn chuyªn m«n *KiĨm so¸t khèi l - ỵng ChØ huy C«ng trêng Gi¸m s¸t chÊt lỵng vµ Phßng ban kü tht cđa nhµ thÇu §éi thi c«ng §éi thi c«ng §éi thi c«ng s¬ ®å thùc hiÖn t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y l¾p t+ vÊn x©y dùng gs chÊt l+îng GS khèi l+îng GS tiÕn ®é GS chi phÝ GS An toµn L§ GS m«i tr+êng GS thùc hiÖn hîp ®ång hîp ®ång chñ ®Çu t+ thi c«ng x©y l¾p ctxd ®Çu t+ XD-CT ký kÕt hîp ®ång TVGS Nội dung công tác gsclXL Chú giải: 1a. Hồ sơ pháp lý 2a. Chất lợng vật t kỹ thuật 3a. Chuẩn bị máy móc/thiết bị thi công 4a. Chất lợng trắc đạc 5a. Chuẩn bị lực lợng lao động 6a. Điều kiện khởi công 7a. Báo cáo khởi công 1b. Giám sát chất lợng 2b. Giám sát khối lợng 3b. Giám sát tiến độ 4b. Giám sát an toàn 5b. Giám sát chi phí 6b. Giám sát môi trờng 7b. Giám sát thực hiện hợp đồng 1c. Theo dõi, kiểm tra, Thí nghiệm -Hiệu chỉnh - Thử nghiệm. 2c. Theo dõi quá trình sản xuất thử 3c. Kiểm tra hồ sơ hoàn công 4c. Đánh giá chất lợng toàn bộ CTXD 5c. Tham gia nghiệm thu đa công trình vào khai thác sử dụng. kiể m tra giá m sát kiể m tra (1a) (2a) (3a) (4a) (5a) (6a) (7a) (1b) (2b) (3b) (4b) (5b) (6b) (7b) (1c) (2c) (3c) (4c) (5c) giai đoạn chuẩn bị xây lắp giai đoạn thi công xây lắp giai đoạn hoàn thành đ+a vào sử dụng giám sát công tác thi công xây lắp nội dun g Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò II. NỘI DUNG GIÁM SÁT CHẤT LƯNG XÂY LẮP 1. Néi dung gi¸m s¸t chÊt lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh: a) KiĨm tra c¸c ®iỊu kiƯn khëi c«ng c«ng tr×nh x©y dùng bao gåm: − Cã mặt b»ng x©y dùng ®Ĩ bµn giao toµn bé hc tõng phÇn theo tiÕn ®é x©y dùng do chđ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng tho¶ thn; − X©y dùng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng − Cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cđa h¹ng mơc, c«ng tr×nh ®· ®ỵc phª dut; − Cã hỵp ®ång x©y dùng; − Ngn vèn ®Ĩ b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é ®· ®ỵc phª dut trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; − Cã biƯn ph¸p ®Ĩ b¶o ®¶m an toµn, vƯ sinh m«i trêng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng; b) KiĨm tra sù phï hỵp n¨ng lùc cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hỵp ®ång x©y dùng, bao gåm: - KiĨm tra vỊ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®a vµo c«ng trêng; - KiĨm tra hƯ thèng qu¶n lý chÊt lỵng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra giÊy phÐp sư dơng c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t cã yªu cÇu an toµn phơc vơ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra phßng thÝ nghiƯm vµ c¸c c¬ së s¶n xt vËt liƯu, cÊu kiƯn, s¶n phÈm x©y dùng phơc vơ thi c«ng x©y dùng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. c) KiĨm tra vµ gi¸m s¸t chÊt lỵng vËt t, vËt liƯu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cđa thiÕt kÕ, bao gåm: - KiĨm tra giÊy chøng nhËn chÊt lỵng cđa nhµ s¶n xt, kÕt qu¶ thÝ nghiƯm cđa c¸c phßng thÝ nghiƯm hỵp chn vµ kÕt qu¶ kiĨm ®Þnh chÊt lỵng thiÕt bÞ cđa c¸c tỉ chøc ®ỵc c¬ quan nhµ níc cã thÈm qun c«ng nhËn ®èi víi vËt liƯu, cÊu kiƯn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh tríc khi ®a vµo x©y dùng c«ng tr×nh; - Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiĨm tra chÊt lỵng vËt liƯu, thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chđ ®Çu t thùc hiƯn kiĨm tra trùc tiÕp vËt t, vËt liƯu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Ỉt vµo c«ng tr×nh x©y dùng. d) KiĨm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm: - KiĨm tra biƯn ph¸p thi c«ng cđa nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiĨm tra vµ gi¸m s¸t thêng xuyªn cã hƯ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triĨn khai c¸c c«ng viƯc t¹i hiƯn trêng. KÕt qu¶ kiĨm tra ®Ịu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t hc biªn b¶n kiĨm tra theo quy ®Þnh; - X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng; - Tỉ chøc nghiƯm thu c«ng tr×nh x©y dùng - TËp hỵp, kiĨm tra tµi liƯu phơc vơ nghiƯm thu c«ng viƯc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiƯm thu thiÕt bÞ, nghiƯm thu hoµn thµnh tõng h¹ng mơc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng; - Ph¸t hiƯn sai sãt, bÊt hỵp lý vỊ thiÕt kÕ ®Ĩ ®iỊu chØnh hc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iỊu chØnh; - Tỉ chøc kiĨm ®Þnh l¹i chÊt lỵng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng mơc c«ng tr×nh vµ c«ng Công trình : Dic Coopmart Page 9 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vỊ chÊt lỵng; - Chđ tr×, phèi hỵp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i qut nh÷ng víng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. e) Giai ®o¹n hoµn thµnh x©y dùng c«ng tr×nh : Tỉ chøc gi¸m s¸t cđa chđ ®Çu t ph¶i kiĨm tra , tËp hỵp toµn bé hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liƯu vỊ qu¶n lý chÊt lỵng . LËp danh mơc hå s¬ , tµi liƯu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng. Khi kiĨm tra thÊy c«ng tr×nh hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt lỵng , phï hỵp víi yªu cÇu cđa thiÕt kÕ vµ tiªu chn vỊ nghiƯm thu c«ng tr×nh , chđ ®Çu t tỉ chøc tỉng nghiƯm thu lËp thµnh biªn b¶n . Biªn b¶n tỉng nghiƯm thu lµ c¬ së ph¸p lý ®Ĩ lµm bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sư dơng vµ lµ c¬ së ®Ĩ qut to¸n c«ng tr×nh. III. QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Qu¶n lý thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm qu¶n lý chÊt lỵng x©y dùng, qu¶n lý tiÕn ®é x©y dùng, qu¶n lý khèi lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng, qu¶n lý m«i trêng x©y dùng. 1. Qu¶n lý tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh + C«ng tr×nh x©y dùng tríc khi triĨn khai ph¶i ®ỵc lËp tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng. TiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i phï hỵp víi tỉng tiÕn ®é cđa dù ¸n ®· ®ỵc phª dut. + §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng cã quy m« lín vµ thêi gian thi c«ng kÐo dµi th× tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®ỵc lËp cho tõng giai ®o¹n, th¸ng, q, n¨m. + Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã nghÜa vơ lËp tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng chi tiÕt, bè trÝ xen kÏ kÕt hỵp c¸c c«ng viƯc cÇn thùc hiƯn nhng ph¶i b¶o ®¶m phï hỵp víi tỉng tiÕn ®é cđa dù ¸n. + Chđ ®Çu t, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, t vÊn gi¸m s¸t vµ c¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiƯm theo dâi, gi¸m s¸t tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®iỊu chØnh tiÕn ®é trong trêng hỵp tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng ë mét sè giai ®o¹n bÞ kÐo dµi nhng kh«ng ®ỵc lµm ¶nh hëng ®Õn tỉng tiÕn ®é cđa dù ¸n. Trêng hỵp xÐt thÊy tỉng tiÕn ®é cđa dù ¸n bÞ kÐo dµi th× ph¶i b¸o c¸o ngêi qut ®Þnh ®Çu t ®Ĩ qut ®Þnh viƯc ®iỊu chØnh tỉng tiÕn ®é cđa dù ¸n. + Khun khÝch viƯc ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng trªn c¬ së ®¶m b¶o chÊt lỵng c«ng tr×nh. Trêng hỵp ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng ®em l¹i hiƯu qu¶ cao h¬n cho dù ¸n th× nhµ thÇu x©y dùng ®ỵc xÐt thëng theo hỵp ®ång. Trêng hỵp kÐo dµi tiÕn ®é x©y dùng g©y thiƯt h¹i th× bªn vi ph¹m ph¶i båi thêng thiƯt h¹i vµ bÞ ph¹t vi ph¹m hỵp ®ång. 2. Qu¶n lý khèi lỵng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh − ViƯc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i ®ỵc thùc hiƯn theo khèi lỵng cđa thiÕt kÕ ®ỵc dut. Công trình : Dic Coopmart Page 10 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò − Khèi lỵng thi c«ng x©y dùng ®ỵc tÝnh to¸n, x¸c nhËn gi÷a chđ ®Çu t, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, t vÊn gi¸m s¸t theo thêi gian hc giai ®o¹n thi c«ng vµ ®ỵc ®èi chiÕu víi khèi lỵng thiÕt kÕ ®ỵc dut ®Ĩ lµm c¬ së nghiƯm thu, thanh to¸n theo hỵp ®ång. − Khi cã khèi lỵng ph¸t sinh ngoµi thiÕt kÕ, dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh ®ỵc dut th× chđ ®Çu t vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i b¸o c¸o ngêi qut ®Þnh ®Çu t ®Ĩ xem xÐt, qut ®Þnh. Khèi lỵng ph¸t sinh ®ỵc chđ ®Çu t, ngêi qut ®Þnh ®Çu t chÊp thn, phª dut lµ c¬ së ®Ĩ thanh to¸n, qut to¸n c«ng tr×nh. − Nghiªm cÊm viƯc khai khèng, khai t¨ng khèi lỵng hc th«ng ®ång gi÷a c¸c bªn tham gia dÉn ®Õn lµm sai khèi lỵng thanh to¸n. 3. Qu¶n lý an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng x©y dùng − Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i lËp c¸c biƯn ph¸p an toµn cho ngêi vµ c«ng tr×nh trªn c«ng trêng x©y dùng. Trêng hỵp c¸c biƯn ph¸p an toµn liªn quan ®Õn nhiỊu bªn th× ph¶i ®ỵc c¸c bªn tháa thn. − C¸c biƯn ph¸p an toµn, néi quy vỊ an toµn ph¶i ®ỵc thĨ hiƯn c«ng khai trªn c«ng trêng x©y dùng ®Ĩ mäi ngêi biÕt vµ chÊp hµnh. ë nh÷ng vÞ trÝ nguy hiĨm trªn c«ng trêng, ph¶i bè trÝ ngêi híng dÉn, c¶nh b¸o ®Ị phßng tai n¹n. − Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng, chđ ®Çu t vµ c¸c bªn cã liªn quan ph¶i thêng xuyªn kiĨm tra gi¸m s¸t c«ng t¸c an toµn lao ®éng trªn c«ng trêng. Khi ph¸t hiƯn cã vi ph¹m vỊ an toµn lao ®éng th× ph¶i ®×nh chØ thi c«ng x©y dùng. Ngêi ®Ĩ x¶y ra vi ph¹m vỊ an toµn lao ®éng thc ph¹m vi qu¶n lý cđa m×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm tríc ph¸p lt. − Nhµ thÇu x©y dùng cã tr¸ch nhiƯm ®µo t¹o, híng dÉn, phỉ biÕn c¸c quy ®Þnh vỊ an toµn lao ®éng. §èi víi mét sè c«ng viƯc yªu cÇu nghiªm ngỈt vỊ an toµn lao ®éng th× ngêi lao ®éng cã ph¶i giÊy chøng nhËn ®µo t¹o an toµn lao ®éng. Nghiªm cÊm sư dơng ngêi lao ®éng cha ®ỵc ®µo t¹o vµ cha ®ỵc híng dÉn vỊ an toµn lao ®éng. − Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã tr¸ch nhiƯm cÊp ®Çy ®đ c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng, an toµn lao ®éng cho ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh khi sư dơng lao ®éng trªn c«ng trêng. − Khi cã sù cè vỊ an toµn lao ®éng, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng vµ c¸c bªn cã liªn quan cã tr¸ch nhiƯm tỉ chøc xư lý vµ b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vỊ an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiƯm kh¾c phơc vµ båi thêng nh÷ng thiƯt h¹i do nhµ thÇu kh«ng b¶o ®¶m an toµn lao ®éng g©y ra. 4. Qu¶n lý m«i trêng x©y dùng − Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p ®¶m b¶o vỊ m«i trêng cho ngêi lao ®éng trªn c«ng trêng vµ b¶o vƯ m«i trêng xung quanh, bao gåm cã biƯn ph¸p chèng bơi, chèng ån, xư lý phÕ th¶i vµ thu dän hiƯn trêng. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng trong khu vùc ®« thÞ th× cßn ph¶i thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p bao che, thu dän phÕ th¶i ®a ®Õn n¬i quy ®Þnh. Công trình : Dic Coopmart Page 11 of 53 [...]... trong quá trình công tác trắc đạc Công trình : Dic Coopmart Page 16 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò - 1- Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 3972-85 2- Lưới khống chế thi công phải thuận tiện cho việc bố trí thi công, phù hợp với bố cục công trình đảm bảo độ chính xác cao và bảo vệ được lâu dài 3 -Công. .. tác GSXD Công trình : Dic Coopmart Page 15 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò - II NỘI DUNG CHÍNH QUẢN LÝ CHẤT LƯNG : CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA A – Mục đích yêu cầu 1 Trong thi công công tác trắc đòa có một vai trò hết sức quan trọng Nó giúp việc thi công thực hiện được chính xác về mặt kích thước công trình, đảm bảo... sai số trong công tác thi công 2 Trong quá trình thi công , công trình xây dựng và các công trình hạng mục khác lân cận có thể bò nghiêng lệch hay biến dạng nên cần có trắc đạc thường xuyên , kòp thời phát hiện để có biện pháp xử lý , hiệu chỉnh nhanh chóng B – Nội dung công tác trắc đạc Nhà thầu phải thực hiện công tác trắc đạc cho bản thân công trình với nội dung sau: • Đònh vò công trình xây dựng... PHẦN IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG I NGUYÊN TẮC CHUNG: Công tác giám sát thi công xây lắp (GSXD) phải tuân thủ theo điều nghò đònh 16/2005/NĐ-CP và nghò đònh 209/ 2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hồ sơ TKKT-TC được duyệt - Công tác GSXD chỉ tiến hành khi bên TVGS nhận được đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được duyệt và có đề cương giám sát được cấp có thẩm quyền... lượng đổ bê tông cho móng và các công trình ngầm, phát hiện kòp thời sự cố sạc hay lở thành vách hố móng + Biện pháp theo dõi biến dạng của công trình hiện hữu xung quanh khi tiến hành đào , hút nước … trong hố móng ; + Biện pháp đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếng ồn ào cho khu vực xung quanh công trường ; Công trình : Dic Coopmart Page 17 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển... CÔNG TÁC XÂY TÔ 1 2 Công tác xây tô phải đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN Mọi loại gạch khi đưa vào sử dụng để thi công công trình phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và chủng loại đã được CĐT phê duyệt 3 Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm cho phép mới được xây 4 Hồ xây phải đảm bảo mác quy đònh, trộn đều bằng cát vàng sạch và xi măng Công trình : Dic Coopmart Page 32 of 53 Đề cương Tư vấn Giám. .. về mọi sự cố xảy ra (nếu có) trong quá trình thi công móng và các các công trình ngầm ; Khi cần có biện pháp xử lý nền, nhà thầu phải tiến hành công tác xử lý nền theo hướng dẫn của CĐT và đơn vò thiết kế Vật liệu cho móng , giằng móng và công trình ngầm : Ngoại trừ các chỉ dẫn trên bản vẽ thiết kế ,vật liệu sử dụng cho thi công móng và công trình ngầm của công trình như sau + Cấp phối của bê tông phải... bản vẽ - Trước khi tiến hành thi công móng và công trình ngầm, nhà thầu phải lập phương án, biện pháp kỹ thuật thi công và trình CĐT với các nội dung sau : + Bố trí các thiết bò thi công và vật tư trên công trường; + Biện pháp kỹ thuật đào hố móng , giữ ổn đònh thành hố móng , chống xạc lở bảo vệ công trình hạ tầng hiện hữu , vận chuyển đất đào ra khỏi phạm vi công trình , đặt cốt thép , nối cốt thép... đoạn thi công) , TVGS tiến hành kiểm tra và có các báo cáo đề nghò Chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu Công trình : Dic Coopmart Page 14 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò - - - TVGS kiểm tra bảng chiết tính khối lượng của Nhà thầu từ các phiếu quả đo đạc kiểm tra có báo cáo đánh giá khối lượng đề nghò Chủ... gồm: 1 Trát, bả và láng 2 Lát, ốp 3 Sơn, vơi, véc ni 4 Lắp cửa các loại 5 Lợp mái Công trình : Dic Coopmart Page 33 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò - 6 Chống thấm 7 Chống nóng 8 Cơng tác khác (đắp nổi, kính…) Q trình giám sát cần gồm các bước sau đây: − Kiểm tra vật liệu sử dụng trong từng cơng tác hồn thiện, . CÁC DA PHÁT TRIỂN KĐT Vũng Tàu, ngày tháng năm 2008 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH: DIC COOPMART ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRUNG TÂM CHÍ LINH, TP. VŨNG TÀU. PHẦN I: CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC QUI ĐỊNH. công 7a. Báo cáo khởi công 1b. Giám sát chất lợng 2b. Giám sát khối lợng 3b. Giám sát tiến độ 4b. Giám sát an toàn 5b. Giám sát chi phí 6b. Giám sát môi trờng 7b. Giám sát thực hiện hợp đồng 1c kÕ. Công trình : Dic Coopmart Page 4 of 53 Đề cương Tư vấn Giám sát Bql Các Dự án phát triển khu đô thò S¬ ®å tỉ chøc vµ quan hƯ ®iĨn h×nh mét c«ng trêng * * * * * * * Công trình : Dic Coopmart
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát công trình DIC COOPMART tại trung tâm chí linh, tp vũng tàu, Đề cương giám sát công trình DIC COOPMART tại trung tâm chí linh, tp vũng tàu, Đề cương giám sát công trình DIC COOPMART tại trung tâm chí linh, tp vũng tàu, Mèi quan hÖ gi÷a t­ vÊn GSCLXL vµ t­ vÊn thiÕt kÕ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay