Đề cương giám sát CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & QLDA VIỆT NAM

35 578 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 22:10

…………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t                                                     !"    #            3 …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t       Công việc giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị trên công trường phải đạt các mục đích sau: - Đảm bảo công trình được xây dựng và lắp đặt chất lượng cao và đúng với Thiết kế kỹ thuật thi công đã được phê duyệt. - Đảm bảo để Nhà thầu thi công tuân thủ một cách chặt chẽ với các tiêu chuẩn kĩ thuật, quy trình quy phạm đã được ghi trong hợp đồng. - Tăng hiệu quả vốn đầu tư, tiết kiệm một cách hợp lý trong xây lắp. Công tác giám sát phải được thực hiện với tất cả các hạng mục công trình và cho từng phần việc cụ thể của từng hạng mục đó.  !"#$%&%'()%&*"+ 4 …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  ,-,./ 5 Biện pháp xây lắp và các quy trình thi công của nhà thầu Sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu Danh mục và hồ sơ thiết bị thi công của nhà thầu Vật liệu và nhà cung cấp vật liệu của nhà thầu Phòng thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm Kiểm tra phê duyệt trước khi trình Chủ đầu tư chấp thuận Không phù hợp Giám sát công tác thi công xây lắp trên công trường Báo cáo Chủ đầu tư và thông báo nhà thầu để đưa ra biện pháp khắc phục Xem xét, phê duyệt và kiểm tra công tác khắc phục Xác nhận các biên bản nghiệm thu về chất lượng, khối lượng, tiến độ xây lắp cùng kỹ thuật A Không Phù hợp Tập hợp các hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng và nghiệm thu bàn giao Không phù hợp Giải toả sự không phù hợp Kiểm tra tài liệu Thiết kế của công trình Báo cáo Chủ đầu tư (Từng phần, toàn bộ) …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  "0%&"1"2 a. Kiểm tra hồ sơ thiết kế cho từng hạng mục công trình Trước khi khởi công xây dựng bất kỳ một hạng mục nào, các chuyên viên của Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam xem xét kiểm tra đầy đủ các hồ sơ thiết kế về: - Sự đầy đủ và đồng bộ của hồ sơ; - Sự phù hợp của các hạng mục; - Sự phù hợp của các bản vẽ kỹ thuật với thực tế thi công. b. Kiểm tra sự phù hợp của năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với Hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng Kiểm tra, phê duyệt "Biện pháp tổ chức thi công" Kiểm tra, phê duyệt các biện pháp xây lắp do các nhà thầu lập ra, đưa ra ý kiến về sự phự hợp của các hồ sơ này với thiết kế kỹ thuật, tổng thể, các tiêu chuẩn, quy phạm và các yêu cầu thi công khác đó được quy định: - Cách thức, qui trình thi công, bố trí nguồn lực cho thi công. 6 …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  - Các chế độ kiểm tra của nhà thầu. - Biện pháp đảm bảo chất lượng nội bộ. - Biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, , Kiểm tra, phê duyệt "Sơ đồ tổ chức thi công" Các chuyên viên Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam sẽ xem xét, nghiên cứu kỹ các hồ sơ, sơ đồ tổ chức thi công để đánh giá sự phù hợp về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, cùng nhóm tham gia thi công xây lắp so với yêu cầu công việc và so sánh với các cam kết về cung cấp nhân sự của nhà thầu trong hợp đồng giao nhận thầu: - Số lượng; - Trình độ chuyên môn; - Số năm kinh nghiệm; - Các dự án đã tham gia; - Bố trí cơ cấu tổ chức thi công, quản lý. Kiểm tra các thiết bị thi công Kiểm tra các thiết bị thi công chính về các mặt có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công và so sánh với yêu cầu công việc và danh sách thiết bị trong hợp đồng giao nhận thầu như: - Mẫu mã, chủng loại; - Số lượng; - Tính năng kỹ thuật; - Các chế độ bảo dưỡng, kiểm tra, thời hạn; - Chứng chỉ kiểm định; Kiểm tra năng lực phòng thí nghiệm vật liệu và thiết bị thí nghiệm hiện trường - Phạm vi các phép thử của PTN. - Máy móc thiết bị thí nghiệm (hồ sơ, chứng chỉ kiểm định, ). - Cán bộ kỹ thuật thực hiện thí nghiệm Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị của mỗi hạng mục công trình - Kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình: - Kiểm tra chất lượng thông qua các chứng chỉ của nhà sản xuất; + Phiếu xuất kho, giao nhận; + Kiểm tra, giám sát thí nghiệm vật liệu; + Kiểm tra trực tiếp. 7 …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  - Giám sát lấy mẫu & thí nghiệm tại phòng thí nghiệm độc lập (đối với một số vật tư). 2.1. Giám sát chất lượng - Đảm bảo công trình được thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt, tuân thủ các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng, đúng tiến độ đề ra. - Có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư xem xét đánh giá sự phù hợp của các Biện pháp thi công xây lắp do nhà thầu đưa ra về các mặt: thiết bị, công nghệ xây dựng, chất lượng, tiến độ, an toàn - Giám sát các công tác xây lắp công trình một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng tốt. - Có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư xét duyệt Kế hoạch chất lượng (bao gồm: Hệ thống đảm bảo chất lượng, kế hoạch chất lượng, quy trình và phương án tự kiểm tra chất lượng) của các công đoạn thi công do Nhà thầu lập và trình Chủ đầu tư. - Cùng phối hợp với các bên để xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trên công trường để đảm bảo tiến độ thi công. - Giám sát và kiểm tra việc giám định về chất lượng các loại vật liệu xây dựng sử dụng, các kết quả thí nghiệm vật liệu do Nhà thầu thực hiện và đệ trình, đánh giá năng lực, chất lượng của các phòng thí nghiệm vật liệu, nhằm đảm bảo cao nhất độ tin cậy của các kết quả thí nghiệm, đảm bảo chất lượng của các vật liệu sử dụng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế. - Lập các báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng về tổng quan chất lượng, tiến độ công việc xây dựng để trình Chủ đầu tư. - Có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư xem xét, xác nhận, đánh giá khối lượng các công tác hoàn thành, khối lượng phát sinh trong quá trình thi công. - Có trách nhiệm thay mặt Chủ đầu tư tổ chức, tiến hành nghiệm thu từng phần công việc, từng giai đoạn thi công và nghiệm thu toàn bộ công trình. 2.2. Giám sát quản lý tiến độ thi công - Đảm bảo công trình được thi công xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra trong Hồ sơ mời thầu xây lắp, Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và Hợp đồng thi công xây lắp đã ký. - Lập báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện các công việc, đánh giá việc thực hiện tiến độ và khả năng đáp ứng tiến độ của nhà thầu để trình Chủ đầu tư. - Chủ động đề ra các giải pháp, hướng giải quyết các vấn đề liên quan đến tiến độ chung của công trình. 3 &$45%67$%&8"69"+%)%&*"+ - Tổ TVGS sẽ làm việc với Nhà thầu để xem xét kế hoạch quản lý chất lượng của Nhà thầu, yêu cầu thay đổi khi cần, và giúp Chủ đầu tư thực thi các thay đổi đó. 8 …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  - Giám sát toàn bộ công việc của Nhà thầu để đảm bảo phù hợp với hợp đồng của Nhà thầu ký với Chủ Đầu tư. : ;"+%<=<69"+%)%&*"+ Sơ đồ quy trình thực hiện công tác GSTC: 9 Tập hợp và nghiên cứu các văn bản, Hồ sơ có liên quan Lập các quy định kỹ thuật thống nhất Lập kế hoạch giám sát xây lắp trình Chủ đầu tư Lập quy trình phối hợp tư vấn quản lý dự án Ban hành áp dụng thống nhất các tài liệu này trên công trường. Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt kế hoạch …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  > )%&6=&"=?@=66")%&AB4#9%& 5.1. Giúp Chủ đầu tư xét duyệt quy trình thi công và các biện pháp xây dựng - Giúp chủ đầu tư xét duyệt quy trình thi công và các biện pháp xây lắp do các nhà thầu lập, đề xuất ra ý kiến về sự phù hợp của các hồ sơ này với thiết kế kỹ thuật, các tiêu chuẩn, quy phạm và các yêu cầu thi công khác quy định trong hợp đồng với Nhà thầu. Công tác kiểm tra bao gồm các nội dung chính như sau: - Kiểm tra sự phù hợp của các quy trình và biện pháp xây lắp với các tiêu chuẩn qui phạm Việt Nam và Quốc tế do Chủ đầu tư và cơ quan thiết kế quy định. Công tác giám sát thi công xây dựng được thực hiện theo lưu đồ sau : 10 Xác định nhiệm vụ cho đội ngũ chuyên gia giám sát XL Thực hiện công tác giám sát Kiểm tra tập hợp toàn bộ hồ sơ kỹ thuật và quản lý chất lượng dự án Thu thập, nghiên cứu và kiểm tra các hồ sơ bản vẽ kỹ thuật Nhà thầu lập và trình quy trình thi công và các biện pháp XL Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà thầu Danh mục và hồ sơ thiết bị thi công của nhà thầu Vật liệu và nhà cung cấp vật liệu của nhà thầu Phòng thí nghiệm và thiết bị thí nghiệm Báo cáo cho chủ đầu tư và thông báo nhà thầu để đưa ra biện pháp khắc phục …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  5.2. Kiểm tra tổ chức đảm bảo chất lượng của Nhà thầu - Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công tác thi công xây lắp của mình thông qua một hệ thống có năng lực kiểm soát chặt chẽ chất lượng nội bộ. - Các chuyên gia của Công ty sẽ kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư phê duyệt hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của nhà thầu trước khi thực hiện. Các công tác kiểm tra hệ thống này bao gồm: + Sơ đồ tổ chức của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng của Nhà thầu; + Năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên gia đảm bảo chất lượng; - Để có thể phát hiện và ngăn chặn các sai sót kịp thời trong quá trình thi công, đội ngũ QC phải là những người có đủ năng lực kinh nghiệm và trình độ chuyên môn về các lĩnh vực liên quan tới phạm vi thi công của nhà thầu. 5.3. Kiểm tra các thiết bị thi công Tổ TVGS sẽ kiểm tra các thiết bị thi công của nhà thầu về một số điểm có liên quan đến việc đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công như: Tên, đặc tính và chức năng của các thiết bị chủ chốt có ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thi công, tính phù hợp với công việc. 5.4. Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng của mỗi hạng mục công trình Để đảm bảo chất lượng của vật liệu sử dụng cho quá trình thi công đúng với yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, kiểm tra vật liệu là một công tác rẩt quan trọng và được thực hiện theo các yêu cầu sau: - Nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu XD: tất cả các loại VL đều phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có địa chỉ cung cấp tin cậy. 11 Xác nhận các biên bản nghiệm thu về chất lượng và khối lượng, tiến độ XL Tập hợp lưu trữ các hồ sơ pháp lý, tài liệu quản lý chất lượng thi công Chủ đầu tư chấp thuận và yêu cầu Nhà thầu khắc phục Nhà thầu khắc phục và thực hiện công tác thi công …………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t  - Chứng chỉ đảm bảo chất lượng của nhà SX, cung cấp ví dụ như: Bê tông thương phẩm, sắt thép - Sự phân lô, gói vật liệu theo ký hiệu (đối với các loại vật liệu như sắt thép). - Các kết quả thí nghiệm vật liệu, đối với các chỉ tiêu cơ lý hoá và tính năng quan trọng của vật liệu theo tiêu chuẩn sản xuất vật liệu quy định. - Đoàn TVGS có thể yêu cầu Nhà thầu lấy mẫu thí nghiệm và kiểm tra lại tại cơ sở thí nghiệm có chức năng. Việc lựa chọn mẫu trên nguyên tắc lựa chọn xác suất và phân bổ theo các lô, gói vật liệu.  CDEFCGH IJ  5$K$L"*M")%&6=&"=?@=6%&NO""+%6PQR%& 1.1. Giai đoạn chuẩn bị thi công - Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình. Kiểm tra và xác nhận mặt bằng và công tác chuẩn bị thi công như thiết bị, hệ thống mốc định vị, trục và tim, cốt. - Kết hợp cùng Nhà thầu và cán bộ kỹ thuật CĐT thiết lập lưới khống chế mặt bằng hiện trạng phục vụ cho công tác nghiệm thu sau này. - Lập hệ thống quản lý giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường cho phù hợp với yêu cầu của dự án: Hồ sơ pháp lý, Nhật ký giám sát thi công xây dựng công trình; Sổ tay chất lượng; Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ; Quy trình kiểm soát các sai hỏng và khắc phục, phòng ngừa sai hỏng; Quy trình kiểm tra chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị; Phòng thí nghiệm hợp chuẩn; Quy trình nghiệm thu bàn giao, các biểu mẫu, lập các file tài liệu, hồ sơ nhân sự, phân công nhiệm vụ… - Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng. - Kiểm tra về nghiệm thu và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, đối chiếu với hồ sơ dự thầu, với hiện trường, những sai khác so với đồ án thiết kế và đề xuất của chủ đầu tư, kiến nghị phương án xử lý. - Thống nhất với Chủ đầu tư, Nhà thầu chia giai đoạn qui ước nghiệm thu giai đoạn hoàn thành cho từng công việc (có biên bản thống nhất giữa các bên ). - Lập danh mục các qui chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong thi công. 1.2. Giai đoạn thực hiện thi công xây lắp - Giám sát công tác thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, qui chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng, biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường đã được Chủ đầu tư phê duyệt. - Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu nêu trong hợp đồng giao nhận thầu xây dựng, qui trình tự kiểm tra chất lượng của doanh nghiệp xây dựng 12 [...]... thép, giằng mái thép + Giám sát công tác sản xuất, lắp dựng cột thép + Giám sát công tác lợp mái tôn 28 …………………………………… …………………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t + Giám sát công tác Đắp ụ đất 6 Giám sát công tác thi công hạng mục: sân, đường nội bộ, cây xanh - Giám sát công tác đổ sân + Giám sát công tác san nền + Giám sát công tác Đắp cát công trình: độ chặt yêu cầu K=0.95 + Giám sát công tác đổ bê tông nền:... thi công xây lắp đưa các thiết bị, vật tư, vật liệu vào công trình phải báo cáo Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát để kiểm tra về chất lượng, quy cách Chỉ khi Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý, Nhà thầu mới được đưa các thiết bị, vật tư đó vào sử dụng trong công trình Các trường hợp Nhà thầu tự ý đưa các thiết bị, vật tư, vật liệu vào công trình mà không có sự đồng ý của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát sẽ... gửi Chủ đầu tư Trong báo cáo nêu rõ tình hình thi công, chất lượng, khối lượng, tiến độ thực hiện các công tác, các vấn đề vướng mắc cần giải quyết, các kiến nghị để công việc được tiến hành tốt hơn 8 Giám sát công tác quản lý tiến độ Đảm bảo tiến độ thi công, Công ty CP Tư vấn Xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam đưa ra một số biện pháp kiểm soát tiến độ như sau : - Tư vấn giám sát thi công sẽ cùng... Giám sát công tác lắp đặt cốp pha gỗ, công tác lắp dựng cốt thép, công tác đổ bê tông móng, bê tông cột, trụ + Giám sát công tác xây gạch chỉ đặc xây móng - Giám sát công tác thi công nhà tập bắn + Giám sát công tác đào hố móng cột, trụ, hố kiểm tra + Giám sát công tác đắp đất nền móng công trình: Đất đắp đảm bảo độ chặt K=0.95 + Giám sát công tác đổ bê tông lót móng: Bê tông lót móng phải đảm bảo yêu... - Giám sát công tác làm móng tư ng ngăn đạn + Giám sát công tác đào móng: Đào hố móng phải đảm bảo yêu cầu về kích thước, cao độ của móng + Giám sát công tác đắp đất nền móng: Đất đắp phải đảm bảo độ chặt K=0.9 + Giám sát công tác đổ bê tông lót móng: Bê tông lót móng phải đảm bảo yêu cầu về cường độ, chiều dày lớp bê tông lót phải đảm bảo yêu cầu thiết kế + Giám sát công tác lắp đặt cốp pha gỗ, công. .. yêu cầu thiết kế + Giám sát công tác xây gạch chỉ, công tác trát thành bồn, công tác xúc đất đổ vào thành bồn - Giám sát công tác thi công đường nội bộ + Giám sát công tác bóc lớp hữu cơ • Kiểm tra chiều sâu bóc hữu cơ bằng máy thuỷ bình (so với bản vẽ hiện trạng đã được lập) • Kiểm tra chất lượng bóc bằng mắt thường và kinh nghiệm của người giám sát cộng với các tiêu chuẩn Việt nam • Tại các khu vực... thép, tránh hiện tư ng đổ bê tông không đều dẫn đến bê tông bị phân tầng + Kiểm tra công tác thảo dỡ ván khuôn: Ván khuôn chi được tháo dỡ khi bê tông đạt được cường độ yêu cầu cho phép Khi tháo dỡ tránh va đập mạnh vào khối bê tông - Giám sát thi công công tác thi công nắp bể + Kiểm tra lắp đặt tấm đan - Giám sát công tác trát tư ng ngoài, tư ng trong, láng nền sàn đánh màu - Giám sát công tác ngâm... bảo yêu cầu thiết kế + Giám sát công tác lắp dựng ván khuôn, lắp dựng cốt thép móng + Giám sát công tác đổ bê tông cốt thép móng + Giám sát công tác sản xuất vỉ kèo thép hình khẩu độ nhỏ (≤ 9m): Loại thép làm vỉ kèo phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng và các chỉ tiêu cơ lý Kích thước, khẩu độ vỉ kèo có sai số nằm trong phạm vi cho phép + Giám sát công tác lắp dựng vỉ kèo + Giám sát công tác sản xuất, lắp... đồng đều về hình dáng giữa các cây 7 Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường • Để đảm bảo an toàn lao động cho công trình, Tư vấn giám sát tại công trường sẽ phối hợp cùng đơn vị thi công đưa ra các biện pháp an toàn lao động cho từng 30 …………………………………… …………………………………………… ®Ò c¬ng gi¸m s¸t công tác cụ thể tại công trình nhằm đảm bảo an toàn cho các cán bộ công nhân viên làm việc tại công. .. sát sẽ bị lập biên bản, đình chỉ việc thi công và báo cáo Chủ đầu tư xử lý - Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra tất cả các thiết bị, vật tư trước khi đưa vào sử dụng trong công trình Tư vấn giám sát sẽ không cho phép đưa vào sử dụng trong công trình các vật tư, vật liệu có nguồn gốc không rõ ràng, không phù hợp với tiêu chuẩn và quy cách, các thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định - Khi cảm . thép. ;1%&@($B4&"S<6PN%&8B$8"T?6P(L<U<(*OO&"=N2 Yêu cầu kiểm tra Phương pháp kiểm tra Kết quả kiểm tra 1 2 3 L<U<(VW7<#9%& Hình. thầu thi công xây lắp đưa các thiết bị, vật tư, vật liệu vào công trình phải báo cáo Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát để kiểm tra về chất lượng, quy cách. Chỉ khi Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng. bản, đình chỉ việc thi công và báo cáo Chủ đầu tư xử lý. - Tư vấn giám sát sẽ kiểm tra tất cả các thiết bị, vật tư trước khi đưa vào sử dụng trong công trình. Tư vấn giám sát sẽ không cho phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & QLDA VIỆT NAM, Đề cương giám sát CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & QLDA VIỆT NAM, Đề cương giám sát CÔNG TY CP TƯ VẤN XD & QLDA VIỆT NAM, I. QUY TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG, II. GIÁM SÁT THI CÔNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TÁC CHÍNH TRÊN HIỆN TRƯỜNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay