Đề cương giám sát công tác thi công xây dựng công trình ngân hàng sài gòn-chi nhánh chợ 920A-920BNguy

82 1,297 6
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 17:54

Logo Ten cty Dia chi Dien Thoai ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH: NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠ – CHI NHÁNH CHỢ L ĐỊA ĐIỂM: 920A – 920B NGUYỄN CHÍ THA TP.HỒ CH CHỦ ĐẦU TƯ: NGÂN HÀNG SÀI GÒN T (SACOMB TP. HCM THÁNG 03/2009 Tp. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2009 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH: NGÂN HÀNG SÀI GO – CHI NHÁNH CHỢ ĐỊA ĐIỂM: 920A – 920B NGUY CHỦ ĐẦU TƯ: NGÂN HÀNG SÀI G Đòa chỉ: Điện thoại : Tp. Hcm, ngày tháng năm 2009 CHỦ ĐẦU TƯ TỔNG GIÁM ĐỐC ………………………………. Đòa chỉ: Điện thoại : TL.GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIÁM ĐỐC XN1 KTS. 2 PHẦN I ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT KỸ THUẬT THI CÔNG 3 CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG I – Các căn cứ : 1- Điều lệ quản lí đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghò đònh 16/2005/NĐ – CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về quản lí Dự án đầu tư Xây Dựng công trình. 2- Quy đònh quản lí chất lượng xây dựng ban hành theo Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ. 3- Hợp đồng kinh tế về Tư vấn giám sát xây dựng công trình “Ngân hàng va cty : ngày tháng năm2009. 4- Hồ sơ thiết kế kó thuật – thi công công trình “Ngân hàng Sàigòn Lớn “ do Công ty xây dựng phát đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. 5- Các quy trình quy phạm kó thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về công tác xây dựng cơ bản, các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), tiêu chuẩn ngành (TCN) và các văn bản quy đònh kó thuật (QĐKT) hiện hành của Bộ Xây dựng. II. Các tiêu chuẩn kó thuật áp dụng trong thi công: 1. Quy chuẩn Xây dựng Việt nam 2. Tiêu chuẩnXây dựng Việt nam tập VII 3. TCVN 5637 - 1991 - Quản lý chất lượng xây lắp công trình. Nguyên tắc cơ bản. 4. TCVN 5951 - 1995 - Hướng dẫn XD sổ tay chất lượng. 5. TCVN 4085 – 1985 - Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 6. TCVN 4459 – 1987 - Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng. 7. TCVN 4055 - 1985 - Tổ chức thi công. 8. TCVN 4087 - 1985 - Sử dụng máy XD - Yêu cầu chung. 9. TCVN 4091 - 1985 - Nghiệm thu các công trình xây dựng. 10. TCVN 4447 - 1987 - Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu 11. TCVN 4452 - 1987 - Quy phạm thi công và nghiệm thu các kết kết cấu BT và BTCT lắp ghép. 12. TCVN 4453 – 1987- Kết cấu BT và BT cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu 13. TCVN 5724 - 1933 - Công tác bêtông móng nền - Quy phạm thi công và nghiệm thu 14. TCVN 4085 - 1985 - Công tác xây - Quy phạm thi công và nghiệm thu 15. TCVN 4516 - 1988 - Hoàn thiện mặt bằng XD. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 16. TCVN 79 - 1980 - Thi công nghiệm thu các công tác nền móng. 17. TCVN 5841 - 1991 - Bể chứa nước bằng BTCT. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 18. TCVN 5674 - 1992 - Công tác hòan thiện trong xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 19. TCVN 5718– 1993 - Công tác chống thấm - Quy phạm thi công và nghiệm thu. 20. TCXD 170 – 1989 - Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật. 4 21. TCXD195:1997 - Nhà cao tầng-Móng cọc. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. 22. TCXD 326:2004 - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu Cọc Khoan Nhồi. 23. TCVN 5640 - 1991 - Bàn giao công trình XD - Nguyên tắc cơ bản. 24. TCXD 159 - 1986 -Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu. 25. TCVN 567- 1992 Công tác sơn, trần- Quy phạm thi công và nghiệm thu 26. TCVN 5641– 1991– Công tác bể chứa BTCT- Quy phạm thi công và nghiệm thu 27. TCVN 4519 - 1988 - Quy phạm thi công và nghiệm thu cấp thoát nước bên trong công trình. 28. TCVN 5576 – 1991 – Hệ thống cấp thóat nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật. 29. TCVN 5639 – 1991 – Ngiệm thu thiết bò đã lắp đặt xong. 30. TCVN 4762 – 1989 - Cáp điện lực, dây dẫn. 31. TCVN 5175 - 1990 - Huỳnh quang, đèn cao áp, tăng phô đèn. 32. TCXD 25 - 1991 - Đặt đường dây điện trong nhà và công trình công cộng. 33. TCVN 4756 - 1989 - Quy phạm nối đất và nối không các thiết bò điện. 34. Các yêu cầu kỹ thuật được quy đònh trong Hồ sơ thiết kế kèm theo và các quy đònh kỹ thuật hiện hành khác có liên quan. 35. Các phương pháp thử và phương pháp lấy mẫu thử áp dụng theo Tuyển tập xây dựng Việt nam (tập X và XI). 36. 22 TCN 252-98 - Thi công mặt đường cấp phối đá dăm. 37. 22 TCN 249-98 - Thi công mặt đường bê tông nhựa nóng. 38. 22 TCVN 4516-88 - Hoàn thiện mặt bằng xây dựng–Qui phạm thi công–Nthu. 39. 20 TCN 71-77 - Hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu BTCT. 40. 20 TCN 170-89 - Kết cấu thép – Gia công lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kó thuật. 41. TCVN 5638-1991 - Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản. 42. QĐ 166/CGĐ của Bộ GTVT kiểm tra nghiệm thu đối với công trình cầu cống. 43. TT 60/1998/TT BGTVT ngày 19/1/1998 v/v sử dụng chất phụ gia BT vào CTGT 44. Các yêu cầu kỹ thuật khác trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật. 45. TCVN 4198 – 95 -Qui trình thí nghiệm xác đònh thành phần hạt. 46. 22TCN 57 – 84 - Qui trình thí nghiệm xác đònh hạt dẹt. 47. 22TCN 13 – 79 - Qui trình thí nghiệm xác đònh dung trọng bằng phiễu rót cát. 48. TCVN 344 – 86 - Qui trình thí nghiệm xác đònh chỉ số ES. 49. TCVN 4197 – 95 - Qui trình thí nghiệm xác đònh chỉ tiêu Atterberg. 50. 22TCN 06 – 77 - Qui trình thi công nghiệm thu móng mặt đường đá dăm nước. 51. 22TCN 57 – 84 - Qui trình thí nghiệm xác đònh các chỉ tiêu cơ lý của đá. 52. 22TCN 227 – 95 - Tiêu chuẩn vật liệu bitum đặc dùng cho đường bộ. 53. 22TCN 63 – 84 - Qui trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường. 5 54. 22TCN 016 – 79 - Độ bằng phẳng bằng thước dài 3m. 55. 22TCN 73 – 84 - Qui trình thí nghiệm xác đònh cường độ ép chẻ. 56. TCVN 2682 – 92 - Qui trình thí nghiệm xác đònh chất lượng ximăng. CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH, AN TÒAN, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG: 57. TCVN 2287 – 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an tòan lao động. Quy đònh căn bản. 58. TCVN 2291 – 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân lọai. 59. TCVN 4086 –1985 An tòan điện trong xây dựng. Yêu cầu chung. 60. TCVN 4244 – 1986 Quy phạm kỹ thuật an tòan thiết bò nâng. 61. TCVN 5308 – 1991 Quy phạm kỹ thuật an tòan trong xây dựng. Yêu cầu chung. 62. TCVN 3255 – 1986 An tòan nổ. Yêu cầu chung. 63. TCVN 3254 – 1989 An tòan cháy. Yêu cầu chung. - Ngoài ra các nhà thầu còn phải tuân thủ “Quy đònh quản lý chất lượng công trình xây dựng” theo Nghò đònh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ và các điều có liên quan khác trong quy chế “Quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghò đònh số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghò đònh 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 . III - Các quy đònh chung: 1. Đề cương tư vấn giám sát do tổ chức tư vấn giám sát lập được Chủ đầu tư chấp thuận sẽ gửi sau tới các nhà thầu khi khởi công công trình, là văn bản cụ thể hoá các qui đònh của quy trình, quy phạm hiện hành. 2. Là bản quy đònh cụ thể càc yêu cầu về giám sát chất lượng, số lượng mẫu thí nghiệm và đo đạc kiểm tra chất lượng nhá thầu phải làm, biểu mẫu trong quá trình thi công… 3. Các ý kiến chỉ đạo, hoặc yêu cầu của Chủ đầu tư, TVGS đối với Nhà thầu và ngược lại đều được thể hiện bằng văn bản hoặc ghi trong sổ nhật ký công trình, khi giao nhận các văn bản nêu trên phải vào sổ công văn đi – đến có kí nhận, nếu dùng Fax thì phải lưu cuống của máy Fax. 4. Nội dung của văn bản này nhằm thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trong quá trình thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cho các giai đoạn thi công chính cho từnhg thành phần cũng như cho hạng mục đã hoàn tất. 5. Căn cứ được dùng khi tiến hành công tác TVGS, kiểm tra, đánh gía chất lượng công trình bao gồm: + Các chỉ dẫn kó thuật của hợp đồng xây lắp nếu là đấu thầu, hoặc là các phương pháp đảm bảo kó thuật thi công đề xuất của nhà thầu được chấp thuận trong hồ sơ xin chỉ đònh thầu. hồ sơ xin chỉ đònh thầu là hồ sơ do nhà thầu lập trên cơ sở hồ sơ mời thầu do Chủ công trình phát hành. + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thuyết minh thiết kế kỹ thuật - thi công được phê duyệt. + Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kó thuật thi công của Nhà nước và của ngành. + Các văn bản được xác lập trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt về chế độ quản lý chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình. 6. Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn của qui trình và qui phạm có liên quan, trong đó, phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc đã thực hiện, nội dung và 6 khối lượng đã kiểm tra, kết quả kiểm tra và kết luận. Không chấp nhận các loại văn bản kiểm tra chỉ nêu 1 cách chung chung hoặc khái quát mà không có số liệu dẫn chứng cụ thể để làm căn cứ cho việc kết luận. 7. Nhà thầu có thể tự làm các thí nghiệm, đo đạc kiểm tra nếu như có đầy đủ tư cách pháp nhân, thiết bò kiểm tra phải được cơ quan Nhà nước có chức năng cấp giấy phép, người làm thí nghiệm phải có chứng chỉ thí nghiệm viên. Nhà thầu có thể thuê các tổ chức có tư cách pháp nhân, có đầy đủ các điều kiện nêu trên thực hiện đánh giá chất lượng vật liệu. Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu tại hiện trường đều phải có sự giám sát và chứng kiến của TVGS, được thể hiện bằng biên bản xác nhận công tác tại hiện trường. 8. Khi chuyển giai đoạn các phần đã thi công thuộc hạng mục của công trình, Trưởng tư vấn giám sát kí vào biên bản đánh giá chất lượng công trình và báo cáo kết quả cho Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn. 9. Theo từng hạng mục nghiệm thu được tổ chức các hội đồng với thành phần phù hợp được qui đònh cụ thể trong chỉ dẫn kó thuật, hoặc hợp đồng xăy lắp đối vối các gói thầu đấu thầu hoặc phương án kó thuật đề xuất của Nhà thầu được chấp nhận đối với các thầu chỉ đònh thầu. 10. Chỉ được phép thi công chuyển giai đoạn cho các thành phần và hạng mục tiếp theo, hoặc tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần việc hoặc hạng mục công trình đã thi công được kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc, đúng thủ tục và chất lượng được đánh giá là đạt yêu cầu bằng văn bản có đầy đủ chữ kí xác nhận của các đơn vò có liên quan. 11. Đối với những khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật cho công trình nhất thiết phải được sửa chữa hoặc làm lại ngay, sau đó phải được tiến hành kiểm tra đánh giá lại chất lượng cho các hạng mục đó. Nếu nhà thầu không sửa chữa đạt yêu cầu hoặc chậm tiến độ thì TVGS báo Chủ đầu tư và Chủ đầu tư sẽ thuê bất kì một nhà thầu khác(đơn giá do chủ đầu tư tự quyết đònh) làm công việc này và sẽ trừ vào kinh phí xây lắp của gói thầu. 12. Các tài liệu và biên bản về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng từng bộ phận công trình là các văn bản pháp lí không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công và là căn cứ để tiến hành thanh quyết toán công trình. 13. Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với Chủ công trình, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ đúng thứ tự các hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, các sai số đo phải đạt yêu cầu, đối chiếu với qui trình, quy phạm và đồ án thiết kế dùng đánh giá kết luận về chất lượng của công trình. 7 CHƯƠNG II - QUẢN LÍ KHỐI LƯNG XÂY LẮP I - Hồ sơ chứng chỉ chất lượng, khối lượng: − Ngay sau khi thi công xong từng phần hoặc từng hạng mục công trình theo yêu cầu của bảng qui đònh này, Nhà thầu phải hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu , hoàn công, hồ sơ chứng chỉ chất lượng ,chứng chỉ khối lượng của hạng mục đó và có báo cáo đánh giá kết qủa thi công đề nghò TVGS, CĐT tổ chức nghiệm thu thanh toán hoặc nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công. − Hồ sơ chứng chỉ khối lượng( phục vụ nghiệm thu thanh toán): là toàn bộ các phiếu đo đạc kiểm tra kích thước hình học, cao độ và bảng chiết tính khối lượng từ các kết quả đo đạc trên. Các phụ lục nghiệm thu theo đúng các qui đònh trong Nghò đònh 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về việc Quản lý chất lượng công trình. − Hồ sơ chứng chỉ chất lượng: là các tập hồ sơ chứng chỉ khối lượng cộng thêm toàn bộ các phiếu đo đạc kiểm tra, các chứng chỉ thí nghiệm trong suốt cả ba giai đoạn thi công ( trước khi thi công, trong quá trình thi công và sau khi thi công xong ) hạng mục đó. Các chứng chỉ thí nghiệm phải do phòng thí nghiệm được Nhà nước công nhận theo đúng thủ tục thì mới được coi là hợp pháp. II - Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và lập báo cáo của TVGS: − Trên cơ sở nhận được bộ hồ sơ chứng chỉ và báo cáo đề nghò nghiệm thu của Nhà thầu ( nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán hay nghiệm thhu chất lượng chuyển giai đoạn thi công), TVGS tiến hành kiểm tra và có các báo cáo đề nghò Chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu. − TVGS kiểm tra bảng chiết tính khối lượng của Nhà thầu từ các phiếu kết quả đo đạc kiểm tra có báo cáo đánh giá khối lượng đề nghò Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu khối lượng làm cơ sở lập hồ sơ thanh toán. − TVGS kiểm tra hồ sơ chứng chỉ chất lượng có báo cáo đánh giá chất lượng thi công đề nghò Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu chuyển giai đoạn. III - Công Tác Kiểm Tra Và Nghiệm Thu: − Trên cơ sở nhận được báo cáo kết quả thi công và đề nghò nghiệm thu của Nhà thầu báo cáo đánh giá kết quả thi công của TVGS và các hồ sơ chứng chỉ khối lượng, chất lượng. Chủ Nhiệm điều hành Dự án sẽ tổ chức nghiệm thu theo đề nghò nêu trên, qui đònh về việc tổ chức nghiệm thu như sau. − Tổ chức hội đồng nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán khi Nhà thầu có khối lượng thi công đầy đủ chứng chỉ chất lượng và đúng theo hợp đồng kí kết ( theo đúng qui đònh trong hồ sơ thầu ). − Tổ chức hội đồng nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công khi thi công xong từng hạng mục công trình đặc biệt là các hạng mục khuất lấp và thi công xong công trình. − Tổ chức kiểm tra lập biên bản hiện trường giữa các bên Nhà thầu – TVGS – Chủ đầu tư đối với các hạng mục thi công công trình.Các biên bản này là tài liệu phục vụ hội đồng nghiệm thu sau này và là 1 bộ phận của bộ hồ sơ chứng chỉ chất lượng. 8 IV - Xử lí khối lượng phát sinh: − TVGS kiểm tra, xác nhận khối lượng và thời điểm thi công các hạng mục được nghiệm thu để làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu. Riêng đối với các hạng mục khối lượng phát sinh được Nhà thầu đề nghò, TVGS kiểm tra và báo cáo Chủ đầu tư để mời các đơn vò có liên quan xem xét xử lí và lập biên bản tại hiện trường. − Phát sinh là các khối lượng bao gồm: • Phát sinh hạng mục mới so với bảng tiên lượng mời thầu hoặc dự toán được duyệt. • Là khối lượng tăng thêm hoặc giảm đi so với khối lượng mời thầu do các nguyên nhân khách quan, hay do thay đổi thiết kế. − Trong quá trình thi công các vấn đề phát sinh được lập biên bản xử lí kó thuật phát sinh ngoài hiện trường ( Nhà thầu – CĐT – TVGS – TVTK ) theo đúng trình tự qui đònh. − Trong khi chờ hoàn chỉnh hồ sơ và cấp có thẩm quyền phê duyệt, để đảm bảo tiến độ thi công công trình nếu CĐT yêu cầu Nhà thầu phải chấp hành cho triển khai thi công ngay các nội dung đã được xử lí. − Các khối lượng phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được nghiệm thu thanh toán 9 CHƯƠNG III – QUY TRÌNH KIỂM TRA GIÁM SÁT Sơ đồ khối quy trình kiểm tra giám sát - Nguồn cung ứng vật tư của nhà thầu - Nhà thầu Không đạt - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) Đạt - Nhà thầu Đạt - Nhà thầu - - Kỹ sư giám sát (TVGS) - - Giám sát A ( CĐT) Không đạt Đạt - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) - Nhà thầu - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) Không đạt - Kỹ sư giám sát (TVGS) - Giám sát A ( CĐT) 10 - Cấp mẫu vật liệu - Công tác chuẩn bò sản Kiểm tra - Tiến hành thi công Kiểm tra Tiến hành thi công hoàn Lấy mẫu thí nghiệm Nghiệm thu sơ bộ Kiểm tra Nghiệm thu bàn giao Lập hồ sơ hoàn công Kiểm tra Nghiệm thu hoàn công Khắc phục sửa chữa [...]... liên quan danh sác cán bộ, công nhân chủ chốt xây dựng công trình sau đây: + Ban điều hành công trường + Chỉ huy công trưởng công trường + Đội trưởng xây lắp + Cán bộ kỹ thuật + Bảo vệ công trường − Nhà thầu phải chuẩn bò hồ sơ kỹ thuật thi công và hồ sơ quản lý nghiệm thu có liên quan đến công trình b- Công tác thi công: − Nhà thầu phải thực hiện công tác thi công xây lắp công trình đúng như hợp đồng... cầu chung: a- Công tác chuẩn bò thi công: − Nhà thầu phải chuẩn bò đầy đủ máy móc thi t bò, nhân lực, các tiện ích phục vụ thi công và các biện pháp giải pháp thi công để tiến hành thi công công trình − Tổ chức cử cán bộ giám sát kỹ thuật thi công kiểm tra các công tác theo đúng biện pháp đề ra , trang bò đủ công cụ, thi t bò đo lường, kiểm tra chất lượng, khối lượng, … trong quá trình xây lắp − Gởi... LƯNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG I - Nguyên tắc chung 1- CÁC ĐỊNH NGHĨA - - Chủ đầu tư ( còn gọi là Bên A) là đơn vò đầu tư vốn để xây dựng công trình Chủ đầu tư là NGÂN HÀNG SÀIGÒN THƯƠNG TÍN và những người đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư Đại diện hợp pháp chủ đầu tư là NGÂN HÀNG SÀIGÒN THƯƠNG TÍN - Giám sát kỹ thuật Chủ đầu tư (GSKTCĐT) là người của đơn vò Tư vấn giám sát ( Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng. .. Yêu cầu về kỹ thuật thi công và tổ chức thi công: 19 a) Công tác đo đạc và đònh vò công trình: - Trước khi khởi công công trình chủ đầu tư và đơn vò thi t kế sẽ tiến hành bàn giao các mốc thi t kế và cao trình ± 0.00 của công trình Nhà thầu có trách nhiệm bố trí thêm các cọc mốc phụ cần thi t cho việc thi công Tất cả các cọc mốc phải được dẫn ra ngòai phạm vi ảnh hưởng của xe máy thi công, cố đònh thích... đến công trình hiện hữu, khi thi công đất phải đảm bảo chống sạc lỡ đất ảnh hưởng công trình kế cận, hạn chế rung động khi thi công, bao che công trình đang thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến công trình hiện hữu và các công trình lân cận Nghiên cứu đồ án thi t kế, phát hiện sai sót hoặc bất hợp lý (về thi t kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước…) − Nhà thầu phải lập biện pháp quan trắc lún cho công trình. .. lân cận ( nếu có) và công trình mình đang thi công theo chỉ đònh của đơn vò thi t kế − Nhà thầu phải lập biện pháp thi công các công tác chủ yếu theo yêu cầu của Giám sát kỹ thuật của Chủ đầu tư − Nhà thầu phải lấy mẫu thí nghiệm trong suốt quá trình thi công đủ số lượng theo quy đònh của các tiêu chuẩn đã liệt kê − Tổ chức kiểm tra công tác xây lắp theo đúng quy phạm tiêu chuẩn thi công đã nêu trên −... thầu thi công xây lắp Lệnh khởi công Quyết đònh phân công giám sát kỹ thuật thi công Biên bản giao nhận mặt bằng thi công Biên bản thử nghiệm chất lượng vật tư do B cấp và các chứng chỉ vật liệu Biên bản và bản vẽ sửa đổi thi t kế được duyệt Dự toán bổ sung (phát sinh) được duyệt Biên bản nghiệm thu các hạng mục khuất lấp Biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình Nhật ký thi công Bản vẽ hoàn công công trình. .. biệt là công tác đònh vò tim mốc, triển khai hệ thống mốc cho nhà nhiều tầng như chờ các lỗ thông tầng, trắc đạt trong quá trình thi công để Giám sát của Chủ đầu tư có thể theo dõi, kiểm tra tim, cọc mốc công trình vào bất cứ lúc nào trong suốt quá trình thi công - Quy trình công tác trắc đạc thực hiện theo các tiêu chuẩn chuyên ngành - Nhà thầu phải có đầy đủ thi t bò cần thi t để đònh vò công trình. .. có - Tổ chức thi công - Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Nhà thầu chòu trách nhiệm lập qui trình thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc của từng hạng mục công trình trong hợp đồng - Giám sát thi công - Các công việc của nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong... trong công việc - Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác đònh khối lượng và chất lượng các công việc do nhà thầu thực hiện đúng theo thi t kế và các qui trình qui phạm hiện hành - Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công Các ý kiến của cán bộ giám sát . Thoai ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH: NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠ – CHI NHÁNH CHỢ L ĐỊA ĐIỂM: 920A – 920B NGUYỄN CHÍ THA TP.HỒ CH CHỦ ĐẦU TƯ: NGÂN HÀNG SÀI GÒN. ngày 25 tháng 03 năm 2009 ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT CÔNG TÁC THI CÔNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH: NGÂN HÀNG SÀI GO – CHI NHÁNH CHỢ ĐỊA ĐIỂM: 920A – 920B NGUY CHỦ ĐẦU TƯ: NGÂN HÀNG SÀI G Đòa chỉ: Điện thoại. kinh tế về Tư vấn giám sát xây dựng công trình Ngân hàng va cty : ngày tháng năm2009. 4- Hồ sơ thi t kế kó thuật – thi công công trình Ngân hàng Sàigòn Lớn “ do Công ty xây dựng phát đã được
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương giám sát công tác thi công xây dựng công trình ngân hàng sài gòn-chi nhánh chợ 920A-920BNguy, Đề cương giám sát công tác thi công xây dựng công trình ngân hàng sài gòn-chi nhánh chợ 920A-920BNguy, Đề cương giám sát công tác thi công xây dựng công trình ngân hàng sài gòn-chi nhánh chợ 920A-920BNguy, Duyệt kéo dài ngày công., CHƯƠNG II - QUẢN LÍ KHỐI LƯNG XÂY LẮP, e.2 Biện pháp thi công chi tiết, Tr×nh tù nh­ sau, f.4 Hủy bỏ các cuộc thử nghiệm cọc, Tp. HCM, ngày . . . . tháng . . . . năm 20, NGHIỆM THU HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG XD, m) Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của Chủ Đầu Tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay