SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

23 8,925 92
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2015, 07:10

 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I.TÁC GIẢ    !"#$"% II. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học” III. CAM KẾT &'#()* ()( +,-./#0#*1&2 )"',#3.45",467"89:;.<,=;* () ( +>&#"*#+:#-?8@AB  *CD#4 E" F#,2  NGƯỜI CAM KẾT Vũ Thị Thanh Thảo  !"#$%&'(   MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG  G#()  H A<IJ68<" K 2LEC#84 K H2JD#8E# #M" N K2+D #M" N N29O >.@ #M"2 N 2A .*. #M"2 N P2!: ()5" #M"  K AQIIRISTU 2$6-E-"V  H2F#@ 2  K2$*#=+.*.8?F#+  N AQIIIWXLTYZWIXU[ 2G#( +  H2W)-"V  K2W)  H\  -+"( H P ]()8* * HH  !"#$%&'( H  PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 3:#8 ):#&  +.*>+8@*21,-8 : #)-O#8^ 8_>.`O.:,"#<"#08@28@E "+# 8O##-5"a=*"@b=c #4C1E2 8d *CD#8d B5" 8!F#+D#"#)-O#5"9#  eA*! *CD#c1 #C1E>8@1-F#>=fCg 1 >8@7 # #d()M#*>(#(h"V>#d(h   4 +.>-8; F#0>* @#d(i-"V> "-B 1*>," :#>,"$j>9 -@8*.M 8O#7 ,"#<".*!83 :#e2 $Ek-l8d> :#8?'*#8F +.f   (& #m#0   *CD#-*#+#0 >C12 9::#> *CD#8O#'*#8-n5"9#*# 8<"o>-&#` 5" #3.)=6F8@#0;# >F.*!#0 ;)+>F #083:#84".D";#()5"#0@8; *CD#nk-OE#f #1,>k-OE#f  o2 )> ;8@;V.()>8@#&  +& .*! =?+,k *CD#-@&#` #<)2L)8!7  #0 -#083:##d808M#-pqL)8!F +. *CD# -@+"5"9q1,#E-*#+#" #0'?;> #03#7  -#& *# *CD#2 6 M . V8; nj1,CF  #1+># E##F#o#0G;USr8?.*8; st *(& #m(&  u 8v:;C" . .*.C@,##.`O.:5"*k ;V..*!#083:##B(&  u 8v:#*#v#M#> 5"-E-:.#8!#*#w8) :1@ *>">@ (& (E-:.#8<3>x 8!3##(& .nOo8)  !"#$%&'( K   #*#w-"&#V8O#nJt ,8) -; ,"o2 G6V,>  < 4"3:#*#w#> -"&6=#@ 8*.(d(_#_##0#*#w> #*#w(E ," 5"E3> 8O##*#w'w-#-x(& (*##E-   *#0+-:.2 j"3.*uF#)# 7  k&8?->&-"&1+- 8!C@,Ct> *CD##*#w6 7"E##'?;>'M 8* :k8x.'?;# 8f #EA@f 8?dn 4 C@,#- 4#5"a3 #*# 4#5"akd@7 #  * @o2 !F#+84",>&5",)1-9#& *##0+2kV,>  #H\KyH\N>&@C@#84 )* 2. Mục đích nghiên cứu: "+$!#!,-./ !"#$"%>3$*G>",+$*>.9.B 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu yk!"7 "V-O(d(#0-:.#0+2 y4"F#@ #0-:.#0+2 #M">_z+#F# ++D#0#-:.#*#(1"'1,CF # k>()@# @8; #D!#0-:.8<"2+#F#+()@#># k ##0-:.8d8b#=+#^a8)+#v#M#@8; >{-",+b * CD##0#@8; 8"#0-:.2 yA1E#z ",1#05"(*#5"#d6 @ 8)@8; #0-:.2 y7 =+.*.#= *#0+-:.8?F#). *.CD 8!#m8@@8; #0-:.8w-@()5"92 yv ()>^=# 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.  !"#$%&'( N  y#-:.K%H> !"#$"%#H\HyH\K2 y7 ( + .*. #& *##0+-:.2 5. Phương pháp nghiên cứu. yA .*.84"2 yA .*. #M"2 yA .*.5"*2 yA .*._# +2 yA .*..1E#2 yA .*.*>v O.2 yA .*.v ()>8^#^( +2 6. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu. yU^. U#0+-:.#d84"(+ < :#>!" #>5"1>*8)@8; #0#8!u8d * CD##*#w ,# 92 y|(& #B1-E @ < > @).'^#:  *#0 +-:.>@84"(+8!#.*",987 ( 9#d#0 k #V.#  @8; #0-:.>#0 . PHẦN II: NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận !0+1-23!4 "v!"#-"v#0F.*!f=c . M#-} ;2$` :+#-};>).";+9 M#4#*#&#>~ w##*##>#(} 9  &  #& '?;2$` :F6 (*-:#0&  *CD# 8k 5"+=@={#` "v>#` -:. #>#!"#-};#*# #"/F#5",_#8@8M##02|F-};@7 =)8v #= F.*!1-E#0#!"#2$^ (& #m8 =##*#wE#M :#";#9  @8; #>#B #"/=##*#w7 =:# b5"  #";#9 6"v)"  !"#$%&'(   y-M"v#d'")-- -:24+#,>2j2Lw,w'8? (_#n"v!"#-(k#0FV.1E#-,M#>(k F-};#)")2$M# 8O#F#+_ -O#*# 8b#8!8b# #0-M"v,•F"10",+897  #d ",E:#*#w€8b#=+-<,>#& *•>Fp#>F-"1>8b#=+- *8;"# 1,89:#*#89O #*#w8O#).'^#2# !"#-1V" 1>--f#0 !"#2‚83,>~ 8 u  ,>u  Fk#k7  -F##0 6 k8;8ƒ „CD ) x8~> -F#E*> -F#- +#Ed#>…2$` :#*# -F#-Fkk#>*8; #*##'„.`O.:C1;#1-@+8@2#!" # ,,-7 #0!8 6#Ek=c @8; #0 kC:Fv#M#>: Cp#0 -:w. .*. +8@2 50 #3/!#678!#! yU*#0+-:.8O#,b+"6 5"-E ^.-:. v#M##V.>{-",+8@D#"8@> *#0+u8d 5"-E#E:#>u8d B <, *>8f  #B8d B 8@C+#5",4-O#0V.!-:.2 yL #0#9#0 -#& *# *CD##2 y_#_#6 ><*8;()5"#V.>{-",+#0 #>.9O.: 8k8!8! ^.8g>#d# {-",+8!6 9#'?;2 yU*#0+#dB3-: +#1 ##3-O # k1#*###2B#0 *#0+ ( #& *# *CD#(& #m-_8O#7 #m9#05"-E #E8"<>"v>9-O ># 8k#0#> k8;#4#-F#>@(!#B.CF=*'": >v#M# *CD#>C@,#.`O.84"(+( #0u #  !"#$%&'( P  09:! yU C@,#*#=;&>v#M# *CD#{-",+#2 y#V.>1 #F!"=)>8@k8;#"/>.383"8@#"/2 y"##*#./#3 #& *# *CD## †U< ," >& 89'„#& =c :#>1 : 4C@,#6!"#2 †$daM#*#+><(_#.D#(d(>VD,* @  -8; .@2 †U_=dV):V.!.@#; 8f 2 †|9  C>-@>" V">=C" >">#662$d*# . p"F#2 †!"=)#*:>-"& #k8;>(}  4 +. {-",+F+1#*#2. 2. Thực trạng . ;)<)== y<"#H\HyH\K&8O#GU*+" .1 #& #0+-:.K%H>81,--:.H%H#0#H\•H\H2v 9 Hw€7Kw>Pw• !0>? yU*#0+V8O#F#m8@>5"11"*#0#=;  >#0GU*+">#0$& 8#*#=  ;8f  .@ 2 yU*#0+4"-#)}8"#3.",+>#d#", &7  >-"&#daM##‡>kB* @>+k  C@,> -"&#-5"18)#2 y; #*#<,#& *=;&+k>," 4*#+ #>#",&7  2 y$6V#3#0 8=#+#C@,#2 yJ;=;.V.D",#8?5"18)+###0#*#w2  !"#$%&'(   y$*#w#daM##V.>  ?>8()>E##F# #*# @8; #0 2 50@AB' yk8;)."#0#(& 8f 84">;9w)."#V> ###m#V.()5"#V.##2 yJ;9w#B#>#(ˆ#*#2 yAD",##dF5"14"8)#wk>E b. g * 8!8v4+##V.>@#0#wk6 # 6 2 yJ;9.D",#+# *CD#~-=v.V*#+#0  8b#=+-#0 *2 ;);)C#DE-F +D#=#0 -C@,# 8d+D 1-1 ##3-O  *CD#C+2G1&-; *#0 +>&'*#8z!1 ##3-O C@,#>:#.- 9#& *##0+>.k7 =+.*.E##F#3.`O.: kk84"(+#D!#0-:.2 y‚-:.&#0+#d4"w9 6& & :#‰ >w>w >w",>wL>w 2  ,#*#w .CV,u3:8!88B8)-:.>84"(+#V.(& "V-O2 yJ;9w#d#(d( †‰L =93>x8-'>w6:=*#";€ 8kG*#-@ (& (* >"&H##•2 †‰ $- 48=!> "&K#w#>xw  '",98"2 †‰ }$x=‡">x8-3,#f (*#>w.6:=  @2 †‰c =9w==+>=;w ,)">x(& #d+#-v 82  !"#$%&'( Š  y4".D",(& #d+#-v8>.=##";#9 E#d84"(+8!5"1#d###*2 yL:.#dK##*=+ †‰L €)."#V>,8*":#*#=@> # O> ###m #V.•2 †‰ }€)."#V>#B#>#F *# #V.2• †‰V"$x->8O#"& #4"> #8+ „>(& #"(d#V.2 y +#'1,CF # k>()@#@8; 8?#d8<,80#*# #m"v !#*#b@8; >#d#m"#)8)u #2  k()@##0+>#m"8 (a.#d ,u8<"* ( *:V-:.>-@#_z#2SV,#d#t#8O# O.-a>#*F#2W8?_8O#kk#>=:#+#-#D !k3,#d#t#.`O. 7()@#F#+2 SV,>8! *CD##(& !CF()@#8O# .CFkkF#)2F#F>6#:##*#w## 84">4"w###> 7 k*#68fC` #9>4"w #x#5"18)+##V.#B.db## 2!_ 8O#F#@ ,>&-"&* u @8; #0#*#w>wCz u #>u (‹>u )=;#0#*#w #V.# #*#@8; 8!3,8O#b@b,)"#0#2 w=*#*#0-:.H%H#H\HyH\K" v 9 # #-F# @(! U‡ W* " =k Œ)" 2 8<,80 2# 8<,80 Hw Pw •H\>Ž w •KŠ>\Ž Hw •N>KŽ \ Hw \ uF#)>&FM:-B k.#9 _ V4">k .*.8!-9#& *##0+-:.2  !"#$%&'(   3. Các biện pháp đã thực hiện: $& *##0+-:.-; #& *#&#` 5" #0   *>84",# 5" (8O#8b .  8"nj1,CF  #1+y#E##F#o2!-:.#0+ #0kF#F1+>##0kF#FE##F#>=#@+# _#_#B>#M# >+D#0  *#0+>&8?#d 8: #D!##& +##0k2b#=+8!'1,CF 8O#;V. !-:.#8()>1+>&8b#=+#^ 8)#*##& +#"2 ;)<)=4 y!_8O#kk#D!#0u #> ,u7  ,8<" V-:.>& b. g *#0+#8!_=_5"4kk#0 -:.8d2|"8dk!"#5"#*#-+"-5"jw,)"-a-# €#|•>#=@€=)#-F#>@(!# V'ˆ#0 * #0+#:#•21,--+"8* #V,>=8<" ^.& V=).1-@#2 & #ˆ.#D!v 8!+w Cz#d#*# 5",) :u w2)"#d.@k+#'„.@- =38_C}(C` =+.*.,.(ˆ-ˆ>u4‡ u( 5",)>84"5" - ^.w!"-t8!„2 yk!"#5"5"*F#).•"*F#).#c  , #*#@8; --:.>  --:.8!=)>*8;#0 #*#w2•"8d>&#d!#9 _ k8O#7 ˆ#*E3#0u w>#dF84"#m#.`O.2$ƒ @>89:7 w(*D {> @ ).k&l@#;8!7 w8d '",8O#.* =!"a()>8O# 4"#*#@8; V.!2$B89:7 w(* # Ok#d!& ##*#w8V;B8d  #*#@8; 8! ^.wF=)84"#m#0k2 y!k!"1> ",+ #0#*#w #V.>@,  m6 >&8?-#)#;.''_8O# E38x.8! #*#w 7 84"k"9d>"9=,‡fF,#*#w=‡  !"#$%&'( \ [...]... của tôi và của các em học sinh lớp 3A2 là xây dựng một tập thể lớp tự quản, vững mạnh, đoàn kết Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 19 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" Qua thực tế thực hiện một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp tôi rút ra bài học như sau: + Giáo viên phải nắm chắc tình hình học sinh của lớp + Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm sát với tình hình... Trường Tiểu học Chu Văn An 12 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" Đây là công tác đóng vai trò quan trọng, có thể quyết định đến học tập và mọi phong trào của lớp vì lớp học có trật tự, có nề nếp tốt thì học sinh mới chú ý nghe giảng và hiểu bài được Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc giúp học sinh lĩnh hội hết các kiến thức của tiết học Ngay từ khi nhận lớp, ... và yêu quý lớp học của mình, coi lớp học là ngôi nhà thứ hai, tôi đã cùng các em và phụ huynh trang trí không gian lớp học; kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ của một số phụ huynh để trang bị thêm cho lớp học tivi, đầu đĩa, lọ hoa, đồng hồ, tranh ảnh … Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 17 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" - Xây dựng thư viện nhỏ của lớp bằng cách... học Chu Văn An 16 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" thành những kĩ năng tích hợp cho HS như kĩ năng ra quyết định, kĩ năng xử lý tình huống, kĩ năng tự học, kĩ năng làm việc hợp tác 2.7 Công tác phối kết hợp với các cơ quan đoàn thể Đây là mối quan hệ cần có của mỗi giáo viên chủ nhiệm - Đầu năm học tổ chức họp hội phụ huynh học sinh và cùng đề ra kế hoạch biện pháp thực hiện kế... thưởng trước tập thể lớp Sau mỗi đợt thi đua, tôi trích quỹ lớp để mua phần thưởng tặng các em, phần thưởng có khi chỉ là bông hoa dán lên bảng thi đua, quyển vở, hay hộp bút màu, chiếc bút chì, thước kẻ, quyển truyện tranh… nhưng đã động viên, khuyến khích được các em thi đua học tập, cố Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 14 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" ... trường tổ chức +Tổ trưởng: Theo dõi các hoạt động của tổ, nắm kết quả học tập của từng tổ viên, xếp loại đánh giá tổ viên và báo cáo cho lớp trưởng tổng hợp Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 11 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" Sau khi cả lớp biểu quyết các chức danh tôi ra điều kiện: Trong thời gian từ 1 đến 2 tháng nếu bạn nào làm không tốt các em sẽ giới... xin đề xuất một số ý kiến sau: - Giáo viên chủ nhiệm lớp phải thật sự yêu nghề, tâm huyết với nghề, luôn hết lòng vì học sinh Là người có năng lực tổ chức, quản lí lớp, có kĩ năng sư phạm vững vàng, phải tạo mối quan hệ tốt với học sinh, với phụ huynh Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 20 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" Giáo viên phải có kế hoạch giáo dục,... dụng trong công tác chủ nhiệm lớp 3A2 năm học 2012- 2013 Tôi rất mong nhận được sự góp ý quý báu của Hội đồng Khoa học cùng các đồng nghiệp Xin trân trọng cám ơn ! Cát Bà ngày 6 tháng1 năm 2014 Người viết Vũ Thị Thanh Thảo TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU NHÀ XUẤT BẢN Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 21 CHI CHÚ "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" CV 194/... công tác chủ nhiệm NXB Giáo dục Việt Nam 3 Tâm lí học sư phạm NXB Giáo dục Việt Nam 4 NQ 29- NQ/TƯ về GD&ĐT NXB Giáo dục Việt Nam 5 Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam 6 Luật Giáo dục NXB Giáo dục Việt Nam 7 Điều lệ trường tiểu học NXB Giáo dục Việt Nam ĐÁNH GIÁ CỦA HĐKH CẤP TRƯỜNG ĐIỂM XẾP LOẠI Giáo viên: Vũ Thị Thanh Thảo - Trường Tiểu học Chu Văn An 22 "Giải pháp làm tốt. .. 15 "Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học" trong lớp học Chẳng hạn tôi đã chia lớp thành 3 tổ, mỗi tổ sẽ đảm nhận nhiệm vụ tổ chức trò chơi trong giờ sinh hoạt của từng tuần Tôi định hướng cho các em tìm một số trò chơi hấp dẫn như Đoán tên đồ vật (con vật ) qua hành động; Kể chuyện cười, đưa ra các câu đố vu… Biện pháp giáo dục tích cực này đã được HS trong lớp nồng nhiệt hưởng . GIẢ    !"#$"% II. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học III. CAM KẾT &'#()* ()( +,-./#0#*1&2 )"',#3.45",467"89:;.<,=;*.  CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BẢN CAM KẾT I.TÁC GIẢ   . !"#$%&'( H  PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 3:#8 ):#&  +.*>+8@*21,-8 :
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học, SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học, SKKN Giải pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn