BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII

4 213 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2015, 16:31

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII Câu 1 : Chọn câu đúng A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng có màu sắc khác nhau biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B. Chiết suất của môi trường trong suốt có giá trị giống nhau đối với các ánh sáng có màu khác nhau. C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị phân tích khi đi qua 1 lăng kính D. Cả A và C Câu 2 : Chọn câu sai A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng B. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có giao thoa C. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng D. Hai sóng có cùng tần số và độ lệch pha không thay đổi theo thời gian là 2 sóng kết hợp. Câu 3 : Chọn câu sai A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm bảy ánh sáng đơn sắc đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính C. Vận tốc của sóng tùy thuộc vào môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua. D. Dãi cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng. Câu 4 : Hiệu đường đi δ của sóng ánh sáng từ một điểm trên màn E đến hai nguồn kết hợp S 1 , S 2 trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng là: A. a xD = δ B. x aD = δ C. D ax = δ D. D x λ δ = Câu 5 : Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách x từ các vân sáng đến vân chính giữa là: A. D a Kx λ = B. λ aD Kx = C. a D Kx λ = D. a D Kx 2 λ = Câu 6: Chọn câu sai A. Quang phổ liên tục gồm một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím B. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của nguồn sáng C. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng D. Nhiệt độ càng cao, miền sáng của vật càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn của quang phổ liên tục. Câu 7 : Quang phổ vạch phát xạ của hiđrô có 4 vạch màu đặc trưng: A. đỏ, vàng, lam, tím; B. đỏ, lục, chàm, tím; C. đỏ, da cam, vàng, tím; D. đỏ, lam, chàm, tím Câu 8: Chọn câu sai. Các nguồn phát ra tia tử ngoại: A. Mặt trời; B. Hồ quang điện; C. Đèn thủy ngân; D. Dây tóc đèn cháy sáng; Câu 9 : Chọn câu sai A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát ra B. Tia hồng ngoại làm phát huỳnh quang một số chất C. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt mạnh D. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,7µm. Câu 10 : Để nhận biết tia hồng ngoại, ta có thể dùng A. Mắt quan sát; B. Màn huỳnh quang; C. Bức xạ nhiệt; D. Nhiệt kế; Câu 11 : Chọn câu sai A. Tia Rơnghen mang năng lượng. B. Tia Rơnghen làm hủy diệt tế bào. C. Tia Rơnghen cứng có vận tốc lớn hơn tia Rơnghen mềm. D. Tia Rơnghen xuyên thấu dễ dàng qua thịt và bị xương hấp thụ mạnh Câu 12 : Chọn câu sai A. Tia tử ngoại không bị thủy tinh, nước hấp thụ B. Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn 0,4 µm. C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí D. Tia tử ngoại làm phát huỳnh quang Câu 13 : Để nhận biết tia tử ngoại, ta có thể dùng A. Nhiệt kế B. Mắt quan sát C. Màn huỳnh quang D. Pin nhiệt điện Câu 14 : Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại A. Bị hấp thụ bởi thạch anh B. Bị hấp thụ bởi thủy tinh C. Làm phát huỳnh quang một số chất D. Cả A và C Câu 15 : Một tế bào quang điện có catốt bằng Na, công thoát của electron của Na bằng 2,1eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,42µm. Trị số của hiệu điện thế hãm: A. –1V B. –0,2V C. –0,4V D. –0,5V Câu 16 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng cho biết S 1 S 2 = 0,6mm; D = 2m; λ=0,60µm, x là khoảng cách từ M trên màn E đến vân sáng chính giữa. Khoảng vân là: A. 1mm B. 2,5mm C. 0,2mm D. 2mm Câu 17 : Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 5 là 7mm. Khoảng vân là: A. 2,5mm B. 2mm C. 3,5mm D. 4mm Câu 18 : Hai khe Young cách nhau 1mm. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,6µm cách đều 2 khe. Tính khoảng cách giữa hai vân sáng kế tiếp nhau ở trên màn đặt song song và cách hai khe một khoảng 0,2cm. A. 0,12mm B. 0,14mm C. 0,16mm D. 0,2mm Câu 19 : Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 2 khe là 1mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn ảnh là 2m. Khoảng vân đo được 1,2mm. Tính bước sóng của ánh sáng. A. 0,5µm B. 0,6µm C. 0,7µm D. 0,8µm Câu 20 : Chọn câu đúng A. Hiệu điện thế hãm của mỗi kim loại chỉ phụ thuộc vào bước sóng của chùm sáng kích thích B. Hiệu điện thế hãm có thể âm hay dương C. Hiệu điện thế hãm có giá trị âm D. A và C đúng Câu 21 : Chọn câu sai. Các hiện tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng A. Hiện tượng quang điện C. Sự phát quang của các chất B. Hiện tượng tán sắc ánh sáng D. Sự tạo thành quang phổ vạch Câu 22 : Giới hạn quang điện tùy thuộc A. Bản chất kim loại C. Bước sóng của ánh sáng vào catốt B. Điên trường giữa anốt và catốt D. Cả A,B và C Câu 23 : Cường độ dòng quang điện tùy thuộc A. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt B. Cường độ chùm tia sáng chiếu vào catốt C. Bản chất của catốt D. Tần số ánh sáng đơn sắc chiếu vào catốt E. Cả 4 yếu tố trên Câu 24 : Cường độ dòng điện bão hòa bằng 40µA thì số electron bị bứt ra khỏi catốt tế bào quang điện trong 1 giây là: A. 25.10 13 B. 25.10 14 C. 50.10 12 D. 5.10 12 Câu 25 : Giới hạn quang điện của Canxi là λ 0 = 0,45µm thì công thoát của electron ra khỏi bề mặt lớp Canxi là: A. 5,51.10 -19 J B. 3,12.10 -19 J C. 4,41.10 -19 J D. 4,5.10 -19 J Câu 26 : Catốt của một tế bào quang điện làm bằng xê đi có giới hạn quang điện là 0,66µm. Chiếu vào Catốt ánh sáng tử ngoại có bước sóng 0,33µm. Động năng ban đầu cực đại của quang electron là: A. 3,01.10 -19 J; B. 3,15.10 -19 J; C. 4,01.10 -19 J; D. 2,51.10 -19 J Câu 27 : Giới hạn quang điện của Natri là 0,50µm. Chiếu vào Natri tia tử ngoại có bước sóng 0,25µm. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là: A. 9.10 5 m/s B. 9,34.10 5 m/s C. 8.10 5 m/s D. 8,34.10 5 m/s Câu 28 : Năng lượng photôn của tia Rơnghen có bước sóng 0,05 0 A là: A. 39.10 -15 J B. . 42.10 -15 J C. . 39,72.10 -15 J D. . 45.10 -15 J Câu 29 : Một tế bào quang điện có catốt bằng Na, công thoát của electron của Na bằng 2,1eV. Chiếu vào tế bào quang điện bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,42µm.Giới hạn quang điện của Na là: A. 0,59µm B. 0,65µm C. 0,49µm D. 0,63µm Câu 30 : Hiệu điện thế nhỏ nhất giữa đối âm cực và catốt để tia Rơnghen có bước sóng bằng 1 0 A là: A. 1500V B. 12400V C. 12500V D. 1000V Câu 31. Chọn câu sai : A. Các định luật quang điện hoàn toàn phù hợp với tính chất sóng của ánh sáng B. Thuyết lượng tử do Plăng đề xướng C. Anhxtanh cho rằng ánh sáng gồm những hạt riêng biệt gọi là phôtôn D. Mỗi phôtôn bị hấp thụ sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho 1 êletrôn Câu 32. Quang dẫn là hiện tượng : A. Điện trở của chất bán dẫn giảm mạnh khi được chiếu sáng B. Kim loại phát xạ êlectrôn lúc được chiếu sáng C. Dẫn điện của các « lỗ trống » trong chất bán dẫn (bán dẫn p) D.Điện trở của 1 chất giảm mạnh khi hạ nhiệt độ xuống rất thấp (vài chục độ K) Câu 33. Phép phân tích quang phổ là : A. Phương pháp phân tích 1 quang phổ nào đó. B. Phương pháp phân tích quang phổ liên tục C. Phương pháp phân tích quang phổ vạch D. Phương pháp phân tích thành phần cấu tạo của các chất dựa vào việc nghiêng cứu quang phổ của chúng Câu 34. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nếu dùng ánh sáng trắng thì : A. Không có hiện tượng giao thoa B. Có hiện tượng giao thoa với các vân sang màu trắng C. Chính giữa màn có vạch trắng, hai bên là những khoảng tối đen D. Có hiện tượng giao thoa với 1 vân sang ở giữa màu trắng, các vân sang ở 2 bên vân sang trung tâm có màu cầu vồng, với tím ở trong, đỏ ở ngoài Câu 35. Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được : A. Ánh sáng có bản chất sóng B. Ánh sáng là sóng ngang C. Ánh sáng là sóng điện từ D. Ánh sáng có thể bị tán sắc Câu 36. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng , nếu ta làm cho 2 nguồn kết hợp lệch pha Thì vân sáng trung tâm sẽ : A. Vẫn ở chính giữa giao thoa trường B. Sẽ không còn nữa vì không có giao thoa C. Xê dịch về phía nguồn sớm pha D.Xê dịch về phía nguồn trễ pha Dùng số liệu sau để trả lời cho câu 37 , 38 , 39 , 40 . Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5 µ m đến một khe Young S 1, S 2 với S 1 S 2 = 0,5mm . Mặt phẳng chứa S 1 S 2 cách màn một khoảng D = 1m . Câu 37 . Tính khoảng vân : A. 0,5 mm B. 0,1 mm C. 2 mm D. 1 mm Câu 38. Tại 1 điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S 1 S 2 1 khoảng x = 3,5 mm có vân loại gì ? bậc mấy ? A. Vân sáng bậc 3; B. Vân tối bậc 3; C. Vân sáng bậc 4; D. Vân tối bậc 4. Câu 39 . Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màng là l = 13 mm . Tính số vân sáng và tối quan sát được. A. 13 sáng , 14 tối B. 12 sáng , 13 tối C. 11 sáng , 12 tối D. 10 sáng , 11 tối Câu 40. Nếu thí nghiệm trong môi trường có chiết suất 3 4 thì khoảng vân là : A.1,75 mm B. 1,5 mm C. 0,5 mm D.0,75 mm ĐÁP ÁN 1A 2B 3A 4C 5C 6C 7D 8D 9B 10D 11C 12A 13C 14D 15C 16D 17B 18A 19B 20D 21B 22A 23E 24A 25C 26A 27B 28C 29A 30B 31A 32A 33D 34D 35A 36D 37D 38D 39A 40D . SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII Câu 1 : Chọn câu đúng A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng có. 50.10 12 D. 5.10 12 Câu 25 : Giới hạn quang điện của Canxi là λ 0 = 0,45µm thì công thoát của electron ra khỏi bề mặt lớp Canxi là: A. 5,51.10 -1 9 J B. 3 ,12. 10 -1 9 J C. 4,41.10 -1 9 J D. 4,5.10 -1 9 J Câu. 0,33µm. Động năng ban đầu cực đại của quang electron là: A. 3,01.10 -1 9 J; B. 3,15.10 -1 9 J; C. 4,01.10 -1 9 J; D. 2,51.10 -1 9 J Câu 27 : Giới hạn quang điện của Natri là 0,50µm. Chiếu vào Natri
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII, BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII, BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn