Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm

87 1,066 2
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2015, 12:58

ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T ự NHIÊN * * * * * * * * * TÊN ĐÈ TÀI: ẢNH HƯỞNG CỦA HOAT ĐỘNG THẬM CANH HOA ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC VÙNG TRONG HOA XA TÂY Tựu, HUỴỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI VẢ ĐE XUẤT GIẢI PHẤP GIAM THIỂU Ô NHIỄM MÃ SÒ: QT - 08 - 59 CHỦ TRÌ ĐÈ TÀI: TS. LÊ VÃN THIỆN CÁC CÁN Bộ THAM GIA: PGS.TS. TRẦN KHẮC HIỆP PGS.TS. LÊ ĐỬC ^ CN. NGUYỄN XUÂN HUÂN 02 SINH VIÊN K49TN Đ ẠI HO<_ Q U Ọ C G IA HÀ Nỏt TRUNG TẨM THÔNG TIN THU VIÊN DT / HÀ NỘI - 2008 1. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng Việt a. Tên đề tài: Ả nh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa x ã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà N ội và đê xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mã số: QT - 08 - 59 b. Chủ trì đề tài: TS. Lê Vãn Thiện c. Các cán bộ tham gia: PGS.TS. Trần Khắc Hiệp PGS.TS. Lê Đức CN. Nguyễn Xuân Huân 02 sinh viên K49 thổ nhưỡng d. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: + M ục tiêu: Đánh giá tác động của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất các giải pháp cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền vững cho khu vực nghiên cứu + Nội dung: - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thâm canh hoa tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Đánh giá ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất khu vực nghiên - Đánh giá ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường nước khu vực nghiên - Đẻ xuất giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới nghề trồng hoa bền vững ở Việt Nam e. Các kết quả đạt được: - Sản phâm khoa học + 01 báo cáo khoa học + 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Đất - Hiệu quả kỉnh tể và khả năng ứng dụng: + Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng phân bón, thuốc BVTV trong thâm canh hoa và tác động đến môi trường đất, nước khu vực nghiên cứu + Đưa ra được các giải pháp tổng họp nhằm phát triển nghề trồng hoa bền vững cho khu vực nghiên cứu. - Đào tạo: + 02 cử nhân bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học đất năm 2008 f. Tình hình kinh phí của đề tài: Đã thực hiện đúng như trong hợp đồng đã ký KHOA QUẢN LÝ (Ký và ghi rõ họ tên) CHỦ T RÌ ĐÈ TÀI (Ký và ghi rõ họ tên) / TS. Lê Văn Thiện C ơ QUAN CHỦ TRÌ ĐÈ TÀI onố HIỆU TRƯỚNG 0 2. Sum m ary report a. Title, code Title: Influence o f intensive flower cultivation on environmental quality o f soil, water in Tay Tuu commune, Tu Liem district, Ha N oi and solutions to reduce environmental pollution Code: QT - 08 - 59 b. Leader Dr. Le Van Thien c. Participants Ass. Prof. Tran Khac Hiep Ass. Prof. Le Due Bch. Nguyen Xuan Huan Students: Nguyen Duy Son and Truong Thi Thao (K49TN) d. Purposes and contents - Purposes: Evaluate effect of intensive flower cultivation on environmental quality of soil and water in Tay Tull commune, Tu Liem district, Ha Noi and recommend solutions to reduce environmental pollution - Contents of study: + Study the status of natural and social - economic condition o f Tay Tuu commune, Tu Liem, Ha Noi + The status of management and use of fertilizers, plant protection chemical substances for intensive flower cultivation in research area. + Evaluation the effect of soil pollution causing by intensive flower cultivation in research area. 14 15 16 17 18 19 20 21 'TI 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nghiên cứu tuyển chọn chủng Azotobacter sử dụng trong san xuất phán bón vi sinh vật chức năng cho cây khoai tây Khả náng sử dụng vi sinh vật làm tác nhân sinh học trong xử lý nhanh phế thải chăn nuôi dạng răn Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật chuyển hóa nitrat ứng dụng trong việc giảm ô nhiễm môi trường do nitrat gây ra Phần thứ III: Môi trường đất Nghiên cửu một số biện pháp giữ âm trên vườn cả phê vôi kinh doanh trong mùa khô tại tinh Đãk Nông Nghiên cứu ảnh hưởng cùa cây trồng xen phù đất đến độ ẩm và một số tính chất của đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Nghiên cứu các dạng Asen trong đất ô nhiễm do khai thác thiêc ở Hà Thượng - Đại Từ - Thái Nguyên Đào Văn Thông Nguyễn Thu Hà Phạm Thu Thủy Phạm Văn Toán Lươn? Hữu Thành Bùi Huy Hiên Nguyền Thu Hà Vũ Thựý Nga Vũ Thnỷ Nga Nguyễn Thu Hà Lương Hữu Thành Nguyễn Tiến Sỹ Vũ Năng Dũng Nguyễn Hữu Thành Động Quang Phản Đào Châu Thu Lẽ Đức Nguyễn Cành Tiến Trình Phạm Viết Dũng Nguyễn Thị Thu Nhạn Võ Văn Minh 64 Lê Vân Thiện Khả nãr»Ẹ tích lũy kẽm và đồng cùa cỏ Vetiver trong các môi trường đât khác nhau Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm. Hà Nội Phần thứ IV: Đánh giá dát - Quản [ý đát - Quy hoạch sử dụng đất Úng dụng mạng Nloron và Gis trong đánh giá đất đai tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đông Hiệu quà kinh tế sử dụng đất nông, lâm nghiệp của hộ nông dân trước và sau khi giao đất trẽn địa bàn huyện Mai Sơn, tinh Sơn La Chính sách và Pháp luật đất đai trong thời kỳ đổi mới Ú ng dụne kỹ thuật viền thám và công nghệ Gis để xác định biến động đất đai trong tiến trinh đô thị hóa ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, thành phố Hà Nội Nghiên cứu săn xuất nông nghiệp vùng đất úng trũng tinh Hà Nam Phân hạng thích hợp đất đai và đề xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý huyện Hải Hà, tinh Quảng Ninh Nghiên cứu sừ dụng khoáng sét cải tạo đất trồng rau tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây Phẩn thứ V: Thông tin Vai trò của cùa vi sinh vật trong chãm sóc cây trồng và cải tạo chấi lượng đất Hộp thư - Nhẳn tin Tin về tổ chức Hội thào Khoa học về “Sử dụng đất bền vững và hiệu quả" Thể !ê viết và gửi bài cho Tạp chú đặt mua Tạp chí “Khoa hoc Đất” 68 73 76 81 87 92 96 Lẽ Cành Định 100 Nguyễn Khắc Thời Bùi Thị Phúc Nguyễn Thị Mai Thu 106 Nguyễn Đình Bong 111 Nguyên Khác Thời Trần Quốc Vinh Lê Thị Giang Nguyên Thị Thu Hiên 117 ứng Xuân Thu 121 Lê Thái Bại Nguyễn Võ Lỉnh Bùi Minh Tuyêt Trần Thị Loan Nguyễn Hùng Cường 126 Nguyên Xuân Hải Lê Văn Thiện Lê Thị Thanh Thuỳ 133 Lê Như Kiếu 137 BBT 142 BBT 143 BBT 1 AA NGHIỄN CỨU HNH HƯỞNG cùn HOỌT ĐỘNG THâM cnNH Hon ĐẽN CHftT LƯỢNG MÔI TRưỜNG DOT VỎNG THÂM CRNH HOfl xfi TÂV Tựu, HUVÊN TỪ UCM, HÀ NỌI Lẽ Văn Thiện* 1. ĐẶT VẤN ĐẼ D1~ L Xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20km, lả một xã ngoại thành có điểu kiện tự nhiên, xã hội rất thuận lòi cho việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt lâ sản' xuầt hoa. Hiện nay diện tích đất trổng hoa của xã trên 380ha, chiếm hầu hết 100% đất canh tác. Nghề trổng hoa ở xã Tây Tựu đã mang lại nhiéu lợi ích kinh tế cho nạười sản xuất, nhiéu hộ gia đình đã trồ nên giàu có cơ sơ hạ tầng, kỹ thuật đã được nâng cấp, các ngành nghé dịch vụ, thương mại cũng phát triển theo. Tuy nhiên, việc thâm canh hoa ở đây đã phát sinh những vấn đé mồi trường bức xúc. Sử dụng phân bón, hỏa chất bảo vệ thực vậl một cách tràn lan và với liểu lượng cao đã va đang ảnh hữởng xấu đến môi trường sinh thai và sức khỏe của người dân. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng mỏi trường nông nghiêp, nõng thôn mà trước hềt lá môi trường đất, nước là rất cẩn thiết cho sự phát triển nông nghiệp bến vững. Bồi báo lồ một phần kết quả của ngiiién cứu ảnh hưởng của hoạt động thâm cành hoa den mỏi trường vùng thâm canh hoa xa Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 2. DỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN GÚU 2.1. Đối tượng nghiên cứu - Đất canh tác hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Bảng 1. Ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến các chỉ tiêu tiêu hóa lý của đất Phương thức, các biện pháp kỹ thuật canh tác hoa của vùng nghiên cứu 2.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phỏng vấn nhanh dể điểu tra phương thức sản xuất, tỉnh hinh sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong thâm canh hoa _ - Phương pháp điéu tra khảo sát thực địa và lấy mâu đất (với diện tích đất trồng hoa trên 380lia). Mẫu đất được iấy theo phương pháp lấy mẫu hỗn hợp vâ lấy ở các tầng đất 0-20cm và 20-40cm trẽn đối tương cây hoa lả hoa Hóng, Đổng tién và Cúc. Ký hiệu mẫu MĐ1, MĐ4, MĐ5, MĐ6, MĐĨO là đấl trổng hoa Hóng; MĐ2, MĐ9 - đất trổng hoa Đổng tién và MĐ3, MĐ7, MĐ8 - đất trổng hoa Cue. - Phương pháp phân tích trong phòng: Sử dụng các phương pháp hiện đại có độ tin cậy cao de phân tích các chỉ tiêu lý hóa của đất Ị2]. Kim loại năng xác định theo phương pháp quang phô hấp phụ nguyên tử (AAS). 3. KÍT QUẢ NGHIÊN cửu VÀ TKẢO LUẬN 3.1. Ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đốn một sõ tính chất lý hóa của đất Đất trổng hoa ỏ Táy Tựu ihuộc loại đảt pnu sa sõng Hổng khỏng được bối đắp hảng năm, đất co íhành phần cơ giới lá thịt trung bỉnh. Kếl quả phân tích các chỉ tiêu lý hóa và các nguyên tố dinh dưỡng của đất vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu thể hiện ở bang í và 2. Ký hiệu mẫu T Tầng lấy mẫu (cm) I pHKQ Ca2* Mq2* CEC ! mgdl/100g đất I 0-20 ' 6,26 12,7 - 5,4 19,10 MĐ1 20-40 6,20 8,6 3,6 15,36 1 0-20 6,67 9.5 4,8 13,93 MĐ2 20-40 6,56 72 3 A 9.78 0-20 7,16 8.4 3.4 12,79 MĐ3 20-40 7,02 6.7 2,6 8,92 0-20 6,69 12,6 4,3 14,88 MĐ4 20-40 6,56 7,3 3,2 11.4 0-20 6.85 9.7 3,8 16,17 1 MĐ5 20-40 6.72 6,3 3,7 13,23 j 0-20 6.01 6.2 3.0 12.97 MĐ6 20-40 6.02 6.1 3,2 9,67 0-20 7.18 9.9 3,5 15.89 MĐ7 20-40 7.01 7.2 3,0 11,32 0-20 7.07 7.9 4,6 12.47 MĐ8 20-40 7,02 6.2 2,8 8,67 I 0-20 6.28 11,2 32 16,21 Ị MĐ9 20-40 ■ 6.21 7,8 3,2 12,12 — — 0-20 6,71 10,1 3,3 14.23 MĐ1C I 20-40 6,23 6.9 3,1 8,92 ‘ Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 96 Kết quả nhận dươc ở bảng 1 cho thấy, đất trổng hoa khu vực nghiên cứu có tính trung Ưnh và chua ít, thuận lợi cho các cây trổng sinh trưởng và phát biển. pHnd của đấl trổng hoa Hóng, Đổng tìén vả Cúc nằm trong khoảng 6,01-7,18 ở táng đất 0-20ƠĨ1 và 6,02-7,02 ở tẩng đất 20- 40cm. CEC của đất dao động trong khoảng 12,47-19,10 mgdl/100g đát {Q-20cm) và 8,67-15,36 mgdl/100g đất (20- 40cm), đất có dung tích hấp phụ khá cao. Hàm lưạig Ca2* và Mg2* trong các mẫu đất nghiên cứu cũng tương đốì cao. Ca2' dao đọng 6 2-12,7 mgdl/1 OOg đất; Mg2’ la 3.0-5.4 mgdl/100g đất và tỷ lệ Ca2*:Mg2* ở các công thức háu hết ở gán mức 2:1, đây ià tỷ lệ thuận lợi nhất cho cây trổng sinh trưởng và phát triển. Qua bảng 2 có thể thấy, hàm lượng mùn của đất trổng hoa dao động 0,94-8% (ở táng đất 0-20cm), đất có hàm lượng mùn từ nghèo đến khá. Các mẫu đất trổng hoa Hổng có hàm lượng mùn cao hơn, đạc biệt cao nhất ở mẫu MĐ1 (3.8%) dọ mức thâm canh ở hoa Hống cao. Hàm lượng các chất dinh dưỡng đa lượng trong đất trổng hoa tương đối cao. Cụ thể: Nitơ dạng tổng số trong các mẫu đất nghiẽn cứu (tâng đất 0-20cm) ở mức trung bỉnh, dao động 0,09-0.15% (trừ mẫu MĐ1 - ở mức giàu: 0,25%). Trong khi đó, nitơ ở dạng dễ tiêu chủ yếu ở mức giàu (trừ MĐ3 và MĐ8 - đat trong hoa Cúc), dao động 6,16-15,4mg/100g đấl, đây là yếu tố thuận lợi cho việc thâm canh sản xuất hoa. Phõtpho tổng số trong đất nghiên cứu ở táng đát 0-20cm’ dao động 0,19-0,63% đạt mức giàu, tuy nhiên phôtpho ở dạng dễ tiêu chủ yếu lại ở mức trung bình, trừ mẫu MĐ1 ở mức giàu vả MĐ8 ở mức nghèo. Hàm lượng kaii tổng số trong các mẫu đất trổng hoa ở mức trung bỉnh (0,80-1,66%), nhưng kali ở dạng dễ tiêu trong đất lại rất cao, mẫu MĐ6 đạt đến 102,5mg K20 dễ tiêu/1 OOg đất. Cần quan tâm đến vấn đé phân kali và tỷ íệ phân bón cho việc thâm canh hoa ở đây. Hc!J hết các chỉ tiêu dinh dưỡng của đất (N.P.K) ở đạng tổrv số và dễ tiêu trong các mẫu đất trổng hoa ờ táng đâ 20-40cm đéu có kết quả nhỏ hơn tẩng đất 0-20cm, phù hợp với mức độ thâm canh hoa chủ yếu tập trung vàc táng đất 0-20cm. Bảng 2. Hàm lượng mủn và các chất dinh dưỡng của đất thâm canh hoa Tày Tựu, Từ Liêm, Hà Nội Ký hiêu Tầna lấy mẫu Chất hữu cơ Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g đất) mấu (cm) (%) P A rs K A = Nnỉ P jO sr,T K A , 0-20 3.8 0.25 0.63 1.23 15.40 21.23 68.3 M tjl 2040 1.2 0,10 0,56 1.12 10,20 17.23 56.3 MÍÌ9 0-20 1.51 0,12 0,27 1,06 6,02 13.26 58,2 20-40 0,23 0.07 0,21 0,86 3.71 11,21 36,2 u m 0-20 1.02 0,11 0.20 0,92 4,48 7,48 34.7 20-40 0,13 0,06 0.16 0,25 1.27 6,57 21.2 0-20 0.94 0,12 0,29 0.82 13.24 13,26 85.7 1 20-40 0.10 0.04 0,23 0,37 8,76 11,23 56.2 1 MĐ5 0-20 0.94 0.10 0.25 0.80 6,16 12,41 63.8 20-40 0,06 0,02 0,24 0.34 4.23 10,02 43,2 MĐ6 0-20 2.21 0,15 0.49 1.33 7,84 11,55 102,5 20-40 0.12 0,08 0,23 1.12 5,12 9.23 56.4 MĐ7 0-20 1,22 0,09 0,29 1.66 6,16 10.96 87,9 20-40 0.05 0,06 0,20 1.24 3,24 8,34 23,4 MŨ8 0-20 1,02 0.12 0,19 1.30 448 4.54 90,2 2040 003 0.07 0.12 1,02 1.56 3.45 45.3 MĐ9 0-20 1,23 0.13 0,28 1.35 6.24 13.45 59,7 2040 0,12 0,08 0,22 1.13 4.12 10.23 35.4 MĐ10 0-20 1.12 0,14 0,27 1.34 6,27 9.46 65.3 20-40 0.07 0.05 0,23 0.85 4.12 5.56 35,4 Tom lại, nhỉn chung đất trồng hoa xã Tây Tựu huyện Từ Liêm, Hà Nội có các chỉ tiêu lý hóa và dinh dưỡng khả thuận lợi cho việc sinh trưởng và phát triển của cảc cây hoa. Hàm lượng các chất dinh dưỡng của dàt, đặc biệt ở dạng dễ tiêu ở mức khá cao, thuận lợi cho dinh dưỡng của cây trồng. 3.2. Ảnh hi/ởng của hoạt động thâm canh hoa đến sự tích lũy kim loại nặng (KLN) ữong dất nghiên cứu Kết quả phân tích các kim loại năng trong các mẫu đất tróng hoa (bảng 3) cho Ihấy, đất trồng hoa ở xã Tây Tựu đã có dấu hiệu ô nhiễm các kim loại nặng Cu, Cd, Pb, đặc biệt trong các mẫu đất trổng hoa Hóng (MĐ1, MĐ4, MĐ5, MĐ6 và MĐ10), các kim loại nặng như Zn, As và Hg chưa gây ô nhiễm đấl song đã có dấu hiệu tích lũy ở trong dát tróng hoa Hồng khả cao. 97 Bảng 3. Hàm lượng một số kim loại nặng dạng tổng số trong các mẫu đất trổng hoa ở xã Tây Tựu. huyện Từ Liêm, Hà Nội (đon vị: ppm) Ký hiệu mẫu Táng lấy mẫu (cm) Cu Cd Zn Pb As Hg MĐ1 0-20 135,41 3.77 111.72 113,9 6,12 0,25 20-40 110,21 1.12 67.12 22,06 1.32 0,01 MĐ2 0-20 52.48 2.18 82,01 78.60 1,33 0.12 20-40 35,21 1.23 71.23 18.57 0.03 0.02 MĐ3 0-20 52.96 2.77 84,20 83.40 3,11 0,15 20-40 36.32 1.13 26.72 17.65 0.12 0,01 MĐ4 0-20 109.47 2,84 132,34 82.90 4,23 0,25 2040 87,21 0,23 85,12 15.23 0,34 0.03 MĐ5 0-20 122,51 2,77 98.72 84,00 5,27 0.24 20-40 98,12 0,56 30,12 17,03 0,32 0.02 MĐ6 0-20 150,41 2,86 92.98 98,20 6,02 0.23 20-40 126.32 0,24 31.21 19,21 1,37 0.02 MFY7 0-20 61,98 2,54 81,57 75,17 3,23 0,16 20-40 35,12 1,26 25.13 12,02 0,28 0.01 uno 0-20 75,11 2.58 80,86 98,40 3.12 0.17 IVIDO 20-40 32,32 1.36 26,21 18,26 0,17 0 .0 1 yna 0-20 53.12 2,12 82,15 64.40 1,22 0.13 ỈV1US 20-40 32.12 0 .1 2 65,17 1 2 ,1 1 0.08 0,01 l u n i n 0-20 107,23 2,87 93,28 . 92,16 4,09 0.22 M U I u 20-40 33,67 0.32 30.06 13.21 1 .1 2 0.03 TCVN 7209:2002 50 2 200 70 12 0,3 Tương tự các kim loại nặng Cu và Cd, có thể thấy đất trổng hoa xã Táy Tựu, dặc biệt là đất trồng hoa Hồng đã có sự õ nhièm Pb dạng tổng số. Trong 10 mầu đất nghiên cứu chỉ cỏ MĐ9 (đất trồng hoa Đóng tién - tróng trong nhà lưới) có hàm lượng Pb tổng số nằm dưới ngưỡng TCVN 7209 : 2002-64,40ppm so với tiêu chuẩn 70ppm, hẩu hết các mẫu cỏn lại déu vượt ngưỡng TCVN 7209 : 2002. Sự tích lũy Pb tổng số cao nhất ở mẫu MĐ1 (đất trồng hoa Hồng, ở tầng đất 0-20cm) là lis^oppm, vượt ngưỡng TCVN 7209 : 2002-1,63 lần và thấp nhất ở hai mẫu đất trồng hoa Đổng tién. Mức độ thâm canh hoa Hồng cao nhất nên tác động của việc thâm canh lên sự tích lũy các kim loại nặng trong đất phản ánh rõ nét nhất. Điéu nảy cũng cổ thể thấy ở hàm Ịượng các kim loại nặng như Zn, As và Hg trong các mẫu đất, mặc dù vẫn nấm dưới ngưỡng TCVN 7209 : 2002 nhưng ở các mẫu đất trồng hoa Hong đã cỏ sự tích lũy khá cao gắn với ngưỡng TCVN 7209 : 2002. Hàm lượng các kim loại nạng giảm dãn ở đất trồng hoa Cúc và thấp nhất ở đất trồng hoa Đỏng tién - nơi cỏ hê thống nhà lưới nên mức độ sau hại thấp, nước tưới chủ yếu sử dụng nước ngẩm. 4. KÉT LUẬN 1. Môi trường đát tại khu vực thâm canh hoa của xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hả Nội tương đối thích hợp cho việc canh tac hoa. pHKd của đất ở tầng 0-20cm khoảng 6,01-7,18 là đất trung tính và chua ít. hàm lượng mùn lừ nghèo đến khá (0,94-3,80%), dung tích hấp phu (CEC) của đất khá cao (12,47-19.10 98 Hàm lượng Cu tổng số trong các đất trồng hoa Hổng MĐ1. MĐ4, MĐ5, MĐ6, MĐ10 (tầng đất 0-20cm) vượt ngưỡng TCVN 7209:2002 là 2,14-3,01 lấn, cao nhất ở mẫu đất MĐ6 (150,41 ppm); hàm lượng Cu trong các mẫu đất trồng hoa Cúc MĐ3, MĐ7, MĐ8 và các mẫu đất trồng hoa Đóng tién MĐ2, MĐ9 thấp hơn, tuy nhiên cũng đã vượt ngưỡng TCVN 7209 : 2002 là 1,05 -1,50 lẩn. Hàm lượng Cu trong tầng đất 20-40cm đểu giảm so với tầng đất 0-20cm ỏ tất cả các mâu đất nghiên cứu, cho thấy sự ố nhiễm Cu chủ yếu do hoạt động của con người, vi thế chúng tích lũy nhiéu ở táng canh tác 0-20cm. Hẳm lượng Cd dạng tổng số trong các mẫu đất trồng hoa Hồng dao động 2,77-3,77ppm, trong các mẫu đất trồng hoa Cúc là 2,54-2,77ppm và hoa Đồng tién là 2,12-2,18ppm đéu vượt ngưỡng TCVN 7209 : 2002 (2ppm) tương ứng 1,39-1,89 lẩn (hoa Hỏng); 1,27-1,39 lần {hóa Cúc) và 1,06-1,09 lần (hoa Đồng tién). Hàm lương Cd tổng số trong tâng đất sâu (20-40cm) giảm dán trong tất cả các mẫu đất nghiên cứu và đéu thâp hơn ngường TCVN 7209:2002, cho thấy sự ô nhiễm Cd ở đây chủ yếu do việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và sử dụng phân chim, phân gà trong thâm canh hoa mang lại. Điéu này phù hợp với kết quả nghiên cứu khi sử dụng phân gà bón cho đât nông nghiệp cỏ hàm lượng Cd trong phân lả 6,721 ppm cua Nguyen Xuân Hải (2005) [1] đã gảy ỏ nhiễm môi trường dat bởi Cd. mgdl/100g đát), Ca2+ và Mgz+ trao đổi khá cao rất thuận tiện cho sự phát triển của các giống hoa đang canh tác. 2. Đất canh tác hoa có hàm lượng các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng (N, p, K) khá cao, đặc biệt ở dạng dễ tiêu cho cây trổng, đảm bảo vai trò dinh dưỡng cho các giống hoa đang canh tác, nhưng cân chú ý trong việc sử dụng phân hóa học, đặc biệt là phân kaỉi, vì kali dễ tiêu trong đất canh tác hoa đã khá cao, đạt 102,5 mg Kz0/100g đất ở mẫu MĐ6. 3. Việc thảm canh hoa ở xã Tây Tựu đã lăm gia tăng sự tích lũy kim loại nặng trong môi trường đất, háu hết hàm lượng các kim loại nặng như Cu. Cd, Pb đéu vươt ngưỡng TCVN 7209:2002, đặc biệt ở các mẫu đạt trồng hoa Hóng hàm lượng Cu tổng số ở táng đất 0-20cm vượt ngưỡng cho phép 2,14-3,01 lần; Cđ vựợt ngưỡng 1,39-1,89 lần; Pb vượt ngưỡng 1,18-1,63 lắn. Các kim loại nặng Zn, As, Hg trong các mẫu đất trổng hoa chưa vượt ngưỡng TCVN 7209:2002, tuy nhiên đâ có sự tích lũy các kim loại này khá cao trong đât trổng hoa Hổng. 4. Hàm lượng kim loại nặng Cu, Cd_, Zn, Pb, Hg, As dạng tổng số ở hấu hết trong các mâu đắt nghiên cứu đéu giảm trong tầng đất 20-40cm so với tầng canh tác 0-20cm, cho thấy sự ảnh hưởng của việc thâm canh đến sự tích lũy các kim loại nặng này trong đất do mức độ thấm canh thường xảy ra mạnh ở táng đất 0-20cm. Mức độ thâm canh đối với các giống hoa khác nhau cũng gây ảnh hưởng lên sự tích lũy kim loại nặng trong đất: kim loại nặng tích lũy nhiéu nhất dưới đất trọng hoa Hồng (mức thảm canh cao, sâu bệnh nhiéu), kẽ đến là hoa Cúc và thấp nhất ở đất trổng hoa Đổng tién. TÀI LIỆU THAM KHẲ0 1. Nguyễn Xuân Hải. Sự cảnh báo ô nhiẽm Cadimi (Cd) trong đất và cây rau vùng thâm canh xã Minh Khai, Từ Liẽm, Hà Nôi. Khoa hoc đất số 23. Hà Nội, 2005 2. Lé Vãn Khoa và cs. Phương pháp phân tích đất - nước - phàn bón cây Irổng. Nxb Giáo dục. 2000. 3. Phạm Bình Quyển. Bảo cáo khoa học: Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuãt hạn chế õ nhiễm môi trường gãy ra bởi hóa chất dùng trong nông nghiệp. Hà Nội, 1995. 4. TCVN 7209:2002 (Qui định giá trị giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất nông nghiệp). b. UBND huyện Tứ Liêm. Dự án: Qui hoạch chi tiết phát triển kinh tế, xã hội xã Tây Tựu, huyện Từ Liẽm, thành phó Hà Nội giai doạn 2003 - 2010. Hà Nội, 2003. Summary STUDV ON IMPACTS OF FLOUJ€R INTENSIVE CULTIVATION ON TH€ QURLITV OF SOIL €NVIRONM€NT IN TH€ FIOUJ6R INT6NSIVỄ FARMING RR€R IN Tflv TUU COMMUNE, TU UCM DISTRICT, HANOI CITV In Tay Tuu commune, Tu Liem district, Hanoi, change of cropping structure has resulted in a number of economic and social benefits to producers. The intensive cultivation here, however, has caused some environmental problems because of the excessive use of fertilizers, chemical pesticides and herbicides at a high dose. The results of the studies on the intensive farming on soil environment in Tay Tuu commune show that the majority of its physiochemical parameters and dietary minerals are beneficial for flower cultivation. Heavy metals such as Cu, Cd and Pb have accumulated in soil in the flower intensive farming area in the Le Van Thien commune at relatively high concentrations: total Cu, Cd and Pb concentration in the soil planted with rose exceeds the standards TCVN 7209:2002 2.14-3 01 times, 1.39-1.89 times and 1.18-1.63 times, respectively. Although content of Zn, As and Hg in the soil are below the above standards, these heavy metals have accumulated at relatively high level. The accumulation of heavy metals in soil which mainly resulted from the intensive farming is less serious in the 20-40-cm soil layer in comparison with the 0-20cm layer and is more serious in soil planted with rose (at the highest intensive level) compared to soil planted with gerbera and asteraceae. 99 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƯNHIÊN KHOA MÔI TRUỜNG Nguyễn Duy Son ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THÂM CANH HOA ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÙNG TRỔNG HOA XÃ TÂY Tựu, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Khoa học đất Cán bộ hướng dẫn: TS. Lê Văn Thiện Hà Nội - 2008 [...]... trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đê xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm ” là rất càn thiết, mang ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, với mục tiêu đánh giá tác động của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đê xuất các giải pháp bảo vệ và cải thiện ô nhiễm môi trường, hướng tới nghề trồng hoa bền... cứu Nội dung nghiên cứu của Đe tài: - Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà - Đánh giá hiện trạng quản lý và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong thâm canh hoa tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội - Đánh giá ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất khu vực nghiên cứu - Đánh giá ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường. .. trong thâm canh rau và hoa tại x Tây Tựu 7 33 3.2.3 Tình hình quản lý thuốc bảo vệ thực vật ở xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội 35 3.2.3 Hiện trạng sử dụng thuốc BVTV trong thâm canh hoa ở Tây Tựu .36 3.3 ẢNH HƯỞNG CỦẠ VIỆC THÂM CANH HOA ĐẾN CHẤTLƯỢNGMÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC KHU v ự c NGHIÊN c ứ u ' 42 3.3 1 Ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chẩí lượng môi trường đất xã Tây Tựu huyện. .. mùn và các chất dinh dưỡng trong đất thâm canh hoa của xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội 43 Bảng 22 Hàm lượng kim loại nặng dạng tổng số trong các mẫu đất trồng hoa ở xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội (ppm) .44 Bảng 23 Các chỉ tiêu lí hoá và đinh dưỡng trong môi trường nước tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội 46 Bảng 24 Hàm lượng một số kim loại nặng trong nước tại vùng thâm. .. _ _ Tên đề tài: Ảnh hưởng cùa hoại động thâm canh hoa aến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và aề xuảt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mã số: QT - 08 - 59 Cơ quan chủ trì để tài: Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tel: 84.4.38584995 Cơ quan quản lý đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,... huyện Từ Liêm, Hà Nội 42 3.3.2 Ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường nước xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội 45 3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIẾU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHO KHƯ 49 Vực NGHIÊN CỨU 3.4.1 Giải pháp về quản lý, chính sách 49 3.4.2 Giải pháp về giáo dục, tuyên truyền 49 3.4.3 Các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm. .. ngành: Khoa học và môi trường đât 1 Họ và tên (các) tác giả công trình: Lê Văn Thiện 2 Năm: 2008 3 Tên bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội 4 Tên Tạp chí/sách/Tuyển tập Hội nghị, số, trang: Tạp chí Khoa học Đất số 30, trang 96 - 99, 2008 5 Tóm tắt công trình bằng tiếng Việt: Tại xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm,. .. thể các nhóm giải pháp về quản lý, giáo dục và truyền thông các giải pháp về kỹ thuật canh tác sẽ giải quyết được các vấn đề về ô nhiễm môi Itrường vùng trồng hoa xã Tây Tựu Trong đó giải pháp giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững là chìa khóa thành công cho nghề trồng hoa bền vững, chất lượng cao ở xă Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội Kiến nghị... trường nước khu vực nghiên cứu - Đẻ xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới nghề trồng hoa bền vững cho vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, Từ Liêm, Hà Nội 2 CHƯƠNG 1 TỎNG QUAN CÁC VÁN ĐÈ NGHIÊN cứu 1.1 Tình hình sản xuất hoa và vai trò của hoa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên thế giới và ở Việt Nam 1.1.1 Sản xuất hoa cây cảnh trên thế giới Hoa và cây cảnh được người dân các nước. .. GIA HÀ NỘI TRUỒNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰNHIÊN KHOA: MÔI TRUÔNG TRƯƠNG THỊ THẢO ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG THÂM CANH HOA TỚI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH ĐÁY XÃ TÂY Tựu - HUYỆN TỪ LIÊM - T.p HÀ NỘI KHOÁ LUẬN TỐ T NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Ngành: Khoa học đất Cán bộ hướng dẫn: TS Lê Văn Thiện TT Thông tin Ngành: Sinh học; Chuyên ngành: Khoa học và môi trường đất 1 Họ và tên (các) tác giả công . tiêu và nội dung nghiên cứu: + M ục tiêu: Đánh giá tác động của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng thâm canh hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất các giải. excellent ___________________________________ _____ Tên đề tài: Ảnh hưởng cùa hoại động thâm canh hoa aến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và aề xuảt giải pháp giảm thiểu ô nhiễm Mã số:. nghiên - Đánh giá ảnh hưởng của việc thâm canh hoa đến chất lượng môi trường nước khu vực nghiên - Đẻ xuất giải pháp bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng tới nghề trồng hoa bền vững ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, Ảnh hưởng của hoạt động thâm canh hoa đến chất lượng môi trường đất, nước vùng trồng hoa xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3. KÉT QUẢ NGHIÊN cừu VÀ BÀN LUẬN, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn