Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam

112 392 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2015, 12:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT ìs, E3 NGUYỄN BÁ CHIẾN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XƯNG ĐỘT Đ lỂư CHỈNH CÁC QUAN HỆ MANG TÍNH CHAT DÂN s ự CÓ YEU Tố N ước NGOÀI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật quốc tế Mã S Ố : 50512 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC • • • • Người hướng dẩn k h oa h ọc : PGS. TS. Nguyễn Bá Diên OA! HOC QUỐC GIA HÀ NỘI TRÚNGTÂM THÔKÙ TiN .THƯ VIÊN ■ V-IC/A- HÀ NỘI - 2002 MỤC LỤC trang iMỎ đầu 1 Chương 1: Những vấn đé lý luận cơ bản về quy phạm pháp iuật xung đột và hệ thông các quy phạm pháp luật xung đột 4 1.1. Khái niệm, cấu trúc, phân loại và các hệ thuộc cơ bản của quy phạm pháp luật xung đột 4 1.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luậl xung đột 4 1.1.2. Cấu trúc cúa quy phạm pháp luật xuny đột 8 1.1.3. Phân loại quy phạm pháp luật xung đột 10 1.1.4. Các hệ thuộc cơ hân cúa quy phạm pháp luật xung đột 14 1.2. Quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tô nước ngoài và sự điéu chỉnh cùa quv phạm pháp luật xung đột 21 1.2.1. Quan hệ mang tính chất dán sự có yếu tô nước ngoài 21 /.2././. Khái niệm quan liệ mang lính chàì dân sự cố yếu tỏ'nước ngoài 21 1.2.1.2. Dặc diêm của (¡nun hệ mang lính chất dâìì sự có yếu tô nước ngoài 26 1.2.2. Sự cán thiết điéu chỉnh quan hệ mang tính chát dán sự có yếu tô nước ngoài bàng quy phạm pháp luật xung đột 29 1.2.2.1. Nguyên nhân của sự điều chỉnli quan hệ mang lính chất dáìì sự có yếu lố nước ngoài bàng quy phạm plìáp luật xung dột 29 1.2.2.2. Sự điều chỉnlì quan hệ mưng lính chất dàn sự cỏ yếu tố nước ngoài bằng quy phạm pháp ỉuậi xung độI là cấn lliiéì khách quan 34 1.3. Hệ thông các quv phạm pháp luật xung đột và những vêu cáu cùa nó 36 1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột 36 Ị.3.1.1. Khái niệm hệ thống các quy phạm pluip ìuậỉ xung đột 36 1.3.1.2. Đặc điểm của hệ thống các quy phạm pháp ỉuậí xung độl 38 1.3.2. Những yêu cầu của hệ thống các quv phạm pháp luật xung đột 41 1.3.2.1. Yêu cầu vê tính phù hợp 41 ỉ .3.2.2. Yêu cẩu về lính toàn diện 42 Ị .3.2.3. Yêu cầu về tính đồng bộ, thống nhá) 43 ỉ .3.2.4. Yêu cầu về lính ổn định 43 ! .3.2.5. Yêu cẩu về lính chặt chẽ 44 Ị .3.2.6. Yêu cầu về lính hiện đại 44 Chương 2 Thực trạng các quy phạm pháp luật xung đột đỉéu chỉnh các quan hệ mang tính chát dân sự có yêu tô nước ngoài ỏ Việt Nam 46 2.1. Khái quát quá trình phát triển các quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam 46 2.2. Thực trạng các quy phạin pháp luật xung đột trong các đièu ước quốc tế giừa Việt Nam với nước ngoài 51 2.2.1. Những ưu điểm của các quy phạm pháp luậl xung đột trong các điều ước quốc tê giữa Việt Nam với nước ngoài 51 2.2.2. Những hạn chê' của các quy phạm pháp luậl xung độl trong các điều ước quốc tố giữa Việi Nam với nước ngoài 57 2.3. THỰC TRẠNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT TRONG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM 60 2.3.1. Thực trạng các quy phạm pháp luật xung đột trong các văn bàn pháp luật trước năm 1986 2.3.1.ì. NIlling im điểm nia các quy phạm pháp luậl xung đột iroinịỊ các văn bán pháp luật ly ước năm 1986 2.3.1.2. NInnig hạn chế của các quy phạm pháp luật xung đội iroiiỊĩ các văn bán plìủp luậl trước lìăm ¡986 2.3.2. Thực trạng các quy phạm pháp luật xung đột trong các văn bản pháp luật từ năm 1986 đến nav 2.3.2.1. Những lũi điếm của các quy phạm pháp luật xung đột trong các vân bán pháp luật lừ nám /9H6 đến nay 2 3 2 .2. Những hạn chế của rác quy phạm pháp luật xung độ! trong các văn bản plìáp luật từ năm 1986 đến nay Chương 3 Những quan điểm, phương hướng cơ bản và kiến nghị cụ thể về việc hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam 3.1. Những quan điểm cơ bản hoàn thiện hệ thông các quy phạm pháp luật xung dột 3.1.1. Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và tổ chức iham gia quan hệ inanu tính chấl dân sự có yếu tố nước ngoài 3.1.2. Góp phần lạo mỏi trường pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện chính sách mớ cửa. hội nhập của nước ta với khu vực và thế giới 3.1.3. Bảo vệ chú quyền và lợi ích quốc gia trên cơ sớ các nguyên Lắc cơ bản của pháp luậl quốc tế hiện đại 3.1.4. Bảo đàm những yêu cáu của hệ thống các quy phạm pháp uật xung đột 60 60 61 63 64 76 83 83 83 84 X5 86 87 3.2. Những phương hướng cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy phạni pháp luật xung dột 3.2.1. Xác định rõ khái niệm quan hộ dân sự và quan hệ mang lính chất dân sự có yêu tố nước ngoài 87 3.2.2. Xác định rõ nguyên lắc háo lưu trật lự công cộng ở nước ta 89 3.2.3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy phạm pháp luật xung đột trong các đạo luật chuyên ngành 92 3.2.4. Xây dựng các quy phạm pháp luật xung đột nhiều về số lượng, phong phú về thê loại, đó là quy phạm pháp luật xung đột thông thường, quy phạm pháp luật xung đột thống nhất, quy phạm pháp luật xung đột mệnh lệnh, quy phạm pháp 1 uật xung độl luỳ nghi 93 3.2.5. Mớ rộng giao lưu hợp lác quốc tế đê ký kếl các điều ước uôc lế trong đó có các quy phạm pháp luậl xung dộl thống nhất điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu lố nước ngoài 95 3.3. Nhừng kiên nghị cụ thể hoàn thiện hệ thống các quy )hạm pháp luật xung dột trong một số đạo luật quan trọng 96 Kết luận 102 Danh mục tài liệu tham kháo 105 MỞ ĐẨU 1. Tính cấp thiết của đé tài Trong nhữrm năm vừa qua, hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột cùng với các quy phạm pháp luật khác đã điều chính có hiệu quá các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tô nước ngoài ở nước ta, góp phần tạo điều kiện thuận lợi đê nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới, thúc đẩy sự phát triển các quan hệ dân sự. kinh tế, thương mại, lao động, hỏn nhân và gia đình giữa các công dân, lổ chức của nước la với các công dân. tổ chức của nước ngoài. Tuy nhiên, hệ thống các quy phạm pháp luật xunu độl ớ nước ta hiện nay còn có những bất cập. như: không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, có những quy phạm còn chưa phù hợp với nhu cẩu của đời sống thực tế, có những lình vực quan hệ mang tính chấl dân sự có yếu tố nước ngoài không có quy phạm pháp luật xung đột điều chính, trong khi đó các quan hệ mang tính chái dàn sự có yếu tố nước ngoài phái triển rất đa dạng và phong phú. Điều đó đã phẩn nào cán trớ sự phát Iriển giao lưu dân sự, kinh tố. thương mại, lao động, hỏn nhân và gia đình giữa cá nhân, tổ chức của Việt Nam với cá nhán. tổ chức cúa nước ngoài; ánh hướng đến quyền và lợi ích chính đáng của các hên đương sự tham gia quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tô nước ngoài. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống các quv phạm pháp luật xung đột ở nước ta là rất cần thiết nhằm: - Tạo một hành lang pháp lv thuận lợi Ihúc đẩy sự phát triển giao lưu dân sự. hỏn nhân, gia đình, lao đông và kinh tế, thương mại quốc tế; góp phần thực hiện lốt chính sách mớ cứa. hội nhập cùa nước ta với khu vực và thố giới: - Bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự tham gia quan hệ manu tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài; - Góp phẩn hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình xây tlựnu Nhà nước pháp quyền ớ nước ta. 2. Tình hình nghiên cứu dề tài Cho đến nay dã có một số công trình nghiên cứu liên quan đến đề lài này như: Giáo irình Tư pháp quốc lế (TS. Nguyền Bá Diến chủ hiên). Khoa luật. Nhà xuất hán Đại học quốc gia Hà Nội, 2001; về các trường phái cổ điển eúa tư pháp quốc tế (TS. Nguyền Bá Dien. Tạp chí Luật học số 6/1995); Một số vấn đề lv luận cơ hán về tư pháp quốc tế (Đoàn Năng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 2001); về hệ thống quy phạm cúa lư pháp quốc tế (Trần Văn Thắng, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số l()/2()()0); Conflict of laws - Foundations and Future Directions (Lea Brilmayer, Nalhan Baker Professor of Law, Yale University),.v.v Tuy nhiên, chưa có một cổng Irình nghiên cứu một cách loàn diện, có hệ thống dưới dạng mộl luận văn thạc SV. tiến sỹ khoa học luậl học về "hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chính các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ờ Việt Nam 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đé tài - Mục đích : trên c ơ sở xem xét nhữnụ vấn đề lý luận cơ hán của quy phạm pháp luật xung đột. hệ thông các quy phạm pháp luật xung đột và thực trạng các quy phạm pháp luật xung đột ờ Việt Nam, luận văn đề xuất những quan điếm, phương hướng cư hân và nhừnu kiến nghị cụ thê về việc hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xunu đột (V Việt Nam hiện nay. - NhiÇ'm vụ : đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề sau: + Những vấn đé lý luận cơ bán vé quy phạm pháp luậl xung độl và hệ thông các quy phạm pháp luật xung đột; + Thực trạng các quv phạm pháp luật xurm đột điều chính các quan hệ mang lính chất dân sự cỏ yếu tỏ nước ngoài ớ Việt Nam; + Những quan điếm, phương hướng cơ bản và kiến nghị cụ thể về viôc hoàn thiện hộ thống các quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam hiện nay. 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài 2 Trên cư sớ phương pháp luận duy vậl hiện chứng và duy vật lịch sử. trong quá trình nghiên cứu đề tài cỏ sử dụnvi một số phương pháp cụ ihể như : phương pháp phân lích luật thực định, phương pháp so sánh, tổng hựp.v.v 5. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chí lập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ hản về quy phạm pháp luật xung đột và hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột để làm cư sớ lý luận cho đề tài; đồng thời đề tài cũng nghiên cứu thực trạng các quy phạm pháp luật xung đột điều chính các quan hệ mang tính chấl dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam để làm cơ sớ thực lô cho đề tài; trên cơ sờ đó đề tài đưa ra những quan điểm, phương hướnu cơ hán và kiến nghị cụ thế về viộe hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiẻn của đé tài Với những kết quã đạt được, đề tài có ihể được sứ dụng làm tài liệu tham khảo cho những ngưừi làm công lác nghiên cứu. học tập, giảng dạy pháp luật, góp phần hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật điều chinh quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài nói riêng ở Việt Nam hiện nav. 7. Kết cấu cùa đề tài Luận văn gồm: mớ đầu; ba chương; kết luận; danh mục tài liệu tham khảo 3 Chương 1 NHỮNG VÂN ĐỂ LÝ LUẬN c ơ BẢN VỂ QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT VÀ HỆ THỐNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT 1.1. KHẢI NIỆM, CẨU TRÍIC, PHÂN LOẠI VÀ CÁC HỆ THUỘC CO BẢN CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT 1.1.1. Khái niệm quy phạm pháp luật xung đột Quy phạm pháp luật là một loại quy phạm xã hội được nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và háo đám thực hiện đe điều chính các quan hệ xã hội. Quy phạm pháp luật xung đột cũng như các quy phạm pháp luật khác được han hành hoặc thừa nhận và háo đám thực hiện để điều chinh các quan hệ xã hội. Tuy nhiên, các quan hệ xã hội mà quy phạm pháp luật xung dột điều chính không phái là các quan hệ xã hội chí trong nội hộ của một quốc gia mà là các quan họ xã hội có yếu tố nước ngoài, hay nói chính xác hơn là các quan Ỉ1 Ộ mang lính chất dán sự có yếu lố nước ngoài. Đó là các mối quan hệ xã hội có lính chài quốc tế. Chính tính chất quốc tế này làm cho các mối quan hệ xã hội đó liên quan đến các hộ thống pháp luật của các nước khác nhau, vì vậy. các hộ thống pháp luật cúa các nước khác nhau cùng có thố được áp dụng. Hiện tượng này trong khoa học lư pháp quốc tế được gọi là hiện lượng xunu đột pháp luật. Về lừng mối quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài cũng như về từng vấn đề cụ thô trong mối quan hộ đỏ cuối cùng phải xác đinh được hê thống pháp luãl của nước nào được áp dung để điều chỉnh. Chính quy phạm pháp luật xung đột có chức năng giải quyốl vấn đề này, tức là nó chí ra hộ thống pháp luật cúa một nước cụ thể được áp dụng. Trong khoa học tư pháp quốc tế hiện đạiỊ3.tr72|, quy phạm pháp luậi ẰĩiiiịỊ độl được hiểu 4 lí) loại quy phạm pliủp luật đặc thù klĩông trực liếp (/¡tỵ địnli quyền và nghĩa vụ của cúc bén chú lliế tham gia quan hệ cũng như các biện pháp ch ế lùi kèm theo mù chỉ quy dinh hệ thống pháp ỉuật của nước nào đó sẽ được áp dụng đê diều cliinh quan hệ mang lính chúi dân sự có yếu tố nước ngoài. Quy phạm pháp luật xung đột bao gồm hai loại là: quy phạm pháp luật xung đột thông thường (hay còn gọi là quy phạm pháp luật xung đột quốc gia) và quv phạm pháp luật xung đột thống nhất. * Quỵ phạm pháp luậl xuiiịỊ đội íìỉông Ihường là loại quy phạm do mỗi quốc gia xây dựng và han hành trên cơ sớ chú quyền của quốc gia. Ví dụ I: "Nãnu lực pháp luậl dân sự của pháp nhân nước ngoài được xác định theo pháp luật cúa nước nơi pháp nhân đó được thành lập, irừ trường hợp pháp luật Cộng hoà xã hội chú nghĩa Việt Nam có quv định khác" (Khoán I Điều 832 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 1995). Ví dụ 2: "Việc giải quyết tài sán là bâì động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật cúa nước nơi có hất động sản đó" (Khoán 3 Điều 104 Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam nám 2000). Bấl kỳ một quốc gia nào cũng có quyền tự quyết định xây dựng và han lìành quy phạm pháp luật xung đội của mình đổ điều chính các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. 'Hui tục, thẩm quyền xây dựng và han hành quy phạm pháp luật xung dội thông thường do mỗi quốc gia tự xác định và được pháp luật của quốc gia quy định. Đổng thời mỗi quốc gia cũng tự quyết định các biện pháp hảo đám thi hành quy phạm pháp luật xung đột của mình. * Quy phạm plìúp luật XI111$ đột thống nhất là loại quy phạm do các quốc gia cùng ihoả thuận xây dựng nên và hảo đám thi hành trên cơ sớ tự nguyện và hình đẳng. Ví dụ 1: "Việc hồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được xác định theo pháp luật về trách nhiệm bổi ihườnu thiệt hại ngoài hợp đồng của nước ký kết 5 [...]... ngoài lại nước mình 1.2.2 Sự cần thiết điéu chỉnh quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tó nước ngoài báng quy phạm pháp luật xung đột /.2.2./ Nguyên nhản của sự điều chỉnh q u a n hệ mang tính chái dán sự cỏ yểu tố nước ngoài bằng quy phạm pháp luật xung đội 29 Quan hệ mang tính chất dãn sự có yếu lố nước ngoài được điều chính hàng các loại quy phạm pháp luậl sau đáy: quy phạm pháp luật ihực chất thống. .. lại Việt Nam một hợp đồng mua bán tài sán ở Việt Nam Trong trường hợp này, quan 27 hệ dân sư giữa hai công dân đỏ chí chiu sư điều chỉnh bởi các quy định của pháp luật dân sự Việt Nam Nhưng quan hộ mang lính chất dân sự có yếu tỏ nước ngoài thì khác, vì nó có yếu tố nước ngoài Chính yếu tố nước ngoài làm cho quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tô nước ngoài cỏ thổ được điều chỉnh bởi nhiều hệ thống pháp. .. tính chất dán sự có yếu tố nước ngoài Việc áp dụng quy phạm pháp luật xung đột để điều chỉnh quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài có diêm đặc thù là: các cơ quan có thẩm quy n cũng như các bên chú thể tham gia quan hệ phái xác định hệ thống pháp luật của nước nào được áp dụng trên cơ sớ quy định của quy phạm pháp kiật xung đột (quv phạm pháp luật xung ơộl thổng thường và quy phạm pháp luật. .. của quan hệ mang lính chất dân sự có yếu tố nước ngoài 10.tr6| Yếu tố nước ngoài như đã được đề cập ỏ phần trên hao gồm: có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc nhà nước nước ngoài tham gia hoặc căn cứ để xác lập ihay đổi hoặc chấm dứl quan hệ phát sinh ờ nước ngoài hoặc lài sán liên quan đốn quan hộ ở nước ngoài Những yếu tố nước ngoài đỏ làm cho quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. .. quan hộ mang tính chất dán sự có yếu tố nước ngoài hằng quy phạm pháp luật xung độl (ví dụ: Cịuan hệ hôn nhân, gia đình, thừa kế có yếu tố nưỏe ngoài) Quy phạm pháp luật xung đột được áp dụng để điều chính quan hệ mang tính chất dân sự cớ yếu tố nưỏc ngoài là do những nguyên nhân sau đây: Tlỉứ nhẩi, do đặc điểm tính chất dân sự và yếu lố nước ngoài của CỊUUÌÌ lĩệ mù quy phạm pháp luật xung dội điều chính... ý rằng, quy phạm pháp luật xung đột quv định hệ thống pháp luậl của nước nào đỏ sẽ được áp dụng để điều chính quan hệ mang lính chất dân sự có yếu tỏ nước ngoài, chứ không quy định mội vãn hán pháp luật hay một số văn bản pháp luật, một quy phạm pháp luật hay một số quy phạm pháp luật cụ thể nào đó sẽ được áp dụng Điều đó có nghĩa rằng, khi quy phạm pháp luật xunu đột quy định hệ thống pháp luật của... hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài và chính yếu tố nước ngoài đó làm cho quan hệ của tư pháp quốc lô liên quan dến hệ thống pháp luật của các nước khác nhau * Căn cứ vào nội dung của quy phạm pháp luật xung dột có: quy phạm pháp luật xung đột về hợp đồng, vé thừa kế, vé nàng lực hành vi dán sự, vẻ hôn nhân và gia đình Theo căn cứ này, với mỗi loại quan hệ mang tính chất dân sự cỏ yếu lố nước. .. quan đến quan hệ của họ tồn tại trên lãnh thổ của quốc gia khác được gọi là các (Ịuan hệ mang lính chất dán sự có yếu lố nước ngoài (hay còn được gọi là quan hệ dân sự theo nghía rộng có yếu lố nước ngoài) Các quan hệ mang tính chất dàn sự là các quan hệ hàm chứa yếu lố nhân thân và tài sản Những mối quan hệ manu tính chấl dân 21 sự có yếu tố nước ngoài thuộc đối lượng điều chỉnh của một lĩnh vực pháp. .. Khoán 2 Điều 5 Luậl Hàng không dân dụng năm 1991) 1.2 QUAN HỆ MANG TÍNH CHẤT I)ÂN s ự CÓ YẾU T ố NƯỚC NGOÀI VÀ S ự ĐIỂU CHỈNH CỦA QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT 1.2.1 Quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tó nước ngoài / 2 / / Khái niệm quan hệ mang tính rhấl dân sự cố yểu lố nước ngoài Sau khi hình thành các quốc gia bôn cạnh những mối quan hệ xã hội trong nội hộ cúa mộl quốc gia còn có những mối quan hệ. .. pháp luật khác nhau như : hệ Ihống pháp luật irong nước, hộ thống pháp luậl của nước ngoài và hệ thống pháp luật quốc lê (điều ước quốc lế lập quán quốc tế và thực liền xél xứ quốc tế) Quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài có thể được điều chính bới hộ thống pháp luật của nước ngoài, bới vì, trong trường hợp có người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài hoặc nhà nước nước ngoài iham gia thì pháp . tế, có những lình vực quan hệ mang tính chấl dân sự có yếu tố nước ngoài không có quy phạm pháp luật xung đột điều chính, trong khi đó các quan hệ mang tính chái dàn sự có yếu tố nước ngoài. trạng các quy phạm pháp luật xung đột đỉéu chỉnh các quan hệ mang tính chát dân sự có yêu tô nước ngoài ỏ Việt Nam 46 2.1. Khái quát quá trình phát triển các quy phạm pháp luật xung đột ở Việt Nam. của nước nào đó sẽ được áp dụnu để điều chính quan hệ manu tính chất dán sự có yếu tố nước ngoài. Việc áp dụng quy phạm pháp luật xung đột để điều chỉnh quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, Hoàn thiện hệ thống các quy phạm pháp luật xung đột điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam, CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT VÀ HỆ THỐNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ MANG TÍNH CHẤT DÂN SỰ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM, CHƯƠNG 3 NHỮNG QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN VÀ KIẾN NGHỊ CỤ THỂ VỀ VIỆC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CÁC QUY PHẠM PHÁP LUẬT XUNG ĐỘT Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay