Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng

168 899 1
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2015, 12:53

DẠI IKK Ql ()( (,IA IIA NỌI TIU ỜN(, DẠI MỌC KHOA HỌC XẢ MỌI VÀ MIÂN VĂN' BÁO C ÁO t o m ; Iiọ r NGHIÊN CỬU PHÁT TRIÉN DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG ĐÒNG BẰNG SÔNG HỒNG DẺ TẢI KHOA HỤC TRỌNG DIÊM NHÓM A MÃ S ỏ Q(, ri). ỉ 1 - OS CHỦ NHIỆM ĐẺ TÀI: PCS. TS. NCUYẺN PHẠM HÌỈNC MẢ NỘI, tháno 7 - 2013 MỤC LỤC Tran li - Thông (ill Chung 1 - T ó m h it 5 - Mo' đầu - ClurơnịỊ 1. Tỏ 11” (ịuan Hghiên cừu (III lịch văn hóa vùng (long bang sông IX llông - Chuông 2. Thục trạng du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông nồng 67 - Chuông 3. Ciiii pháp phát triên (III lịch văn hóa vùng đồng bằng sông ll‘J Hồng - Kết luận 14S THÔN (ỉ TiN CHLINC; 1. 'rên lie tài NCÌIIIỈ-N c ú u P11ÁT TR1F.N DU LỊCH VĂN HOA DỒNG BẢNG SÔNG HÔNG; Mà số: QGTĐ. 11. 08 2. I ỏ chức chu trì thực hiện đề tài: 1 RƯỜNG DẠI i lọc KI 1( )A ! 1ỌC XÀ 1 lội VÀ NI IẢN VÂN. ĐẠI 11ỌC QUÒC GIA IIẢ NỘI 3. Chu nhiệm dề tai: PG S.T S . N C IỈY È N P H Ạ M H Ù N G 5 I hòi Lỉian thực hiện: 12 th án g, từ O l /8/2012 đến 3 0 /7/2013 5. lỏnti kinh phi thực hiện: 400 triệu dònu. Kinh phi từ N S W : 40 0 triệu dỏ ne 6. San phiim và nội dung đã đuọc thực hiện den ngà} báo cáo (theo Hợp dỏiiíi \à tiến độ ghi trone Thuyết minh Đe tài) 6.1. Ciíc kết quá nghiên cứu dự kiến theo đăng ký trong thuyết minh đề tài u Ban tháo kết qua nghiên cứu 40Ơ trang, cho 9 chuyên đề khoa học b Conn bố 05 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước. c Dào tạo 05 Thạc sĩ và 10 Cử nhân chuyên nghiên cứu về các vấn đề khác nhau của du lịch văn hóa \ ùng đồng bằng sông Hồng. 6.2. Nhũng sàn phâm đã hoàn thành a/ Dã hoàn thành 9 chuyên đè nghiên cửu gồm SI6 trang đánh máy kliô A4 - I !ui\ên đò 1: Cơ sơ lý luận và thực liền vê du lịch văn hoá và du lịch vãn hoá vùng dons bans sông 1 lone - Cluivên đề 2: Nuhiên cứu tài nguyên du lịch văn hoá vùng đồng bằng sông I Ions - ChLI\c*n dè 3: Nehiên cửu san phàm du lịch vãn hoá đặc thù YÙim done bănu sôna I lônti - l'lni\èn dò 4: Nhàn lực trong du lịch vãn hoá vùng đồns bang sôrm 1 ỉône - C hiiNCI1 de 5: Cư sở vật chat kỹ thuật của du lịch vãn hóa vùnn dônti bănu sôrrn 1 lôrm - c ■ h 11 \ ôn dề 6: Tô chức, quan Iv. quy hoạch du lịch văn hỏa viinu dôna băĩiii sòn ti 1 ỉỏne - c h11 \ ẽ 11 đẽ I hị trườn" du lịch vãn hóa YÙim dôiiii băim sônii I lônu - CliuN cn dè 8: I UN011 iruxèn. quan ti bá dll lịch \ăn hoa YÙim dỏ iiii hãnii sỏnu llõ n u - CluivOn dè 9: Vàn dò hao tôn vãn hoá tronti du lịch \ imu đỏne hăim sỏim I lôim I) l)(l CÔIIIỊ bô 13 côni> trình nghiên cún có liên (/11(111 liến ilê tai -Nmivcn Phạm \ \unn. Đa (lạng văn /lóa và sự phái triên (/li lịch ư \ 'iệt Nam. l ạp chí I)u lịch Việt Nam. số 1 1. năm 2011. - NmiNcn Phạm IIÌ 1 I 1 tì. Hát Dậm Quyên Sưu tuột san phàm du lịch văn liỏa ctộc đáo cua Hà Sam. I ạp chí l)u lịch Việt Nam. sỏ 3. năm 2012. - Ntiiiyền Phạm 1 1ÙI1U. Một số vân để về văn hỏa tôn giáo và việc bao tôn dì san vàn hỏa tòn giáo ơ Việt Nom (Từ góc nhìn văn hóa du lịch). Kỷ \ êu Hội thào khoa học " I ư \ ân lỉao tôn di san văn hóa tôn giáo trong aiai doạn hiện na\“, do Truna tâm lỉiio tòn Văn hóa tôn mao. I lội Di san Vãn hóa Việt Nam. tỏ chức naà\ 23 3/2012. - Nmi\ èn Phạm I lunu. Bao tôn di san văn hóa như một hoạt động phát iriên du lịch. Ky veil Mội thao khoa học "Phát triển du lịch troim bối cảnh khủna, hoàna kinh té", Trirừna Dại học Khoa học xà hội và nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội. tố chức ngày 06/4/2012. - Nuuyền Phạm 1 lùng, cần báo tôn di sản văn hóa trong dll lịch đúng cách. Tạp chí Du lịch Việt Nam. số 10. năm 2012. - Nguyền Phạm Hùng, Du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, một so vun để cấp hách đaníỊ dột ra. I lội thảo khoa học "Du lịch, âm thực và các vân đê vê quản lý, kinh doanh". Dại học Khoa học xà hội và nhân văn. nuày 30 tháng 9 năm 2012. - Nguyền Phạm i lùng, Một sỏ vân đê về vân hóa tôn giáo và tư vân bao tòn di san vùn hóa tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Nxb Thời dại. 11. 2012 (Viết chung). - I ran Thúy Anh, Khai thác di sản vân hoá phục vụ phát triển du lịch ớ Việt Nam. Tạp chí Du lịch Việt Nam. số 12 - 2011. - I ran I'húy Anh, People born in Year o f the Dragon. Việt Nani News, So 22 & 29, 2012. - [ rail I hiiy Anh, A'em xét chiều kích moi quan hệ giữa con người với tự nhiên trong hoai (ỉộnii (ỉu lịch. Ki yếu hội thao "Phát triển du lịch trona hôi cánh khung hoảng kinh lè”, (i 4 2012. trườn 1 1 [)1 Ikl 1X1 l&NV - I l ịnh Xuân Dũim. Phát huy íỉiá trị âm thực Việt Nam nhăm thúc đây sự phát triên nhà hàng Việt Xam, Hội thao khoa học "Dll lịch, ũm thực và các vân dê vê quan ụ. kinh doanh". Dại học Khoa học xà hội vu nhân \ăn. nuà\ 30 tluinu *■) năm 2012. - Hùi I hi i lai Yen. Tuyến diêm í/u lịch. Nxb Giáo dục. 11. 201 1. - lỉiìi I hị I lai Yên. Du lịch cộniỊ (ỈOMỉ. NxbCiiáođục. II. 2012. I l)tio tạo 10 Thạc sĩ Du lịch học - I ràn I hi I luvên. 2012: Khai thác nghệ thuật ca trù vù/lí* ổôinị bănỵ SÔMỊ Hônq phục vụ phát iriên du lịch - Hui I hanh Vân. 2012 Khai thác nạ/lệ thuật Chèo cỏ vùniỉ đóiìiỉ bătìíỉ SÔHÍỊ Hỏng phục VII pliál iriừn du lịch I rân I hị Minh. 2012 Khai thác nghệ thuật rỏi nước vùng đỏn% bủniị sông Hông phục vụ plìát triên dll lịch - Phạm i hị Bích Thủy, 2012 Nghiên cửu phát triển du lịch văn hỏa tỉnh Thái Bình 1 rần Thành Cònii. 2013: Nghiên cửu phát triên liu lịch văn hóa tinh Hủi Dươnẹ - 1 ê I run Ù Thu. 2013: Nghiên cừu phát íriên du lịch văn hóa tinh Băc Ninh I rần Diềm 1 lằng, 2013: Nghiên cửu phát triên du lịch văn hóa tình Nom Định - Nguyền Thị Thủy, 2013: Nghiên cứu phát triển sán phùm du lịch văn hóa tinh Nam Định - Vũ l liị 1 lườnu. 2013. .Ví’hit’ll cửu phái Iriên du lịch lànạ níỊhê linh Hái Dươnẹ - 1 ại I lõim Anh. 2013. Nẹ/liên cửu phát triền du lịch tinh Vlnlĩ Phúc (ỉ/ Dào tạo 16 Cử nhân Du lịch học - Bùi Thị Hạnh. 2011: Nghiên cứu các điều kiện phát triên du lịch huyện Tlianli Oai, Hà Nội, - Dinh l liị Mai. 201 I: Nghiên cứu phát triên dll lịch lại LàniỊ Diêm, Băc Ninh I ràn Thị I liòn, 2011: Nghiên cứu các di tích lịch sir, vân hoá mang tính tôn giáo tại Ninh Bình phục vụ phát triên du lịch. - Neuxền I hị lìuiN Dirơna. 2011: Nghiên cửu các di tích lịch sir vân huá íriêu LÝ ơ Băc Xinh phục vu phát íriên (/li lịch. - N m i\c n I hỊ l h u \. 201 1: \ạhièn cửu phát Iriên í/u lịch tụi /ÌIIỈÍỊ quan họ cò Làníỉ Dìcdi, xà Hoc) Lu nạ, huyậì Vờn Phong, rinh Băc Sinh Phạm I hi Oanh. 2011: Tìm /liêu các cli tích lịch sư văn hoá tclà (ỉirực xcp hạng cua Hai Dương phục vụ phát Iriên dll lịch. - Niiiivcn i hi 1 krone. 201 I: Nghiên cừu các di san văn hóa tín iiạuờiViị tùm linh cua Hull Thái Bình phục vụ plhìt Iriên du lịch. - 1 rân I liị Câm Vân. 201 1: Nghiên cửu các di san văn hỏa tín HiỊirữHi' tùm linh cua linh Xam Định phục vụ phát triên chi lịch. - Vù Xuân lập. 2012: Nghiên cừu hoạt đỘMỊ cỉu lịch văn hóa ớ huyện I'll Ban, Xum Định - \ Lìõ I hi I ích. 2012: Xẹhièn cửu lioạr động du lịch vãn hỏa huyện Mỹ Đức. Hà Nội. - Num on I liị I liên. 2012: Nghiên cừu hoạt động du lịch văn hóa huyện Ọuỏc Oai, Hà Nội. - Vù I liị I inh, 2012: Nghiên cửu tài nẹuyên du lịch văn hóa tinh Vĩnh Phúc - I 0 I hị Oanh. 2 0 12: Nghiên cứu phát triên du lịch Hát Xoan cùa tinh Phú Thọ l ò I liị 1 luvèn 1 ruim. 2012: Nghiên cừu tuyến điêm íiu lịch văn hóa cua tinh Hà Nam. - Phan 1 lìị I lồng Giang, 2012: Nghiên cứu phút triển du lịch le hội ở Phú Thọ. Trịnh Thị I lươn ụ, 2013: Khai thác các di tích lịch sử văn hóa tinh Hưng Yên phục vụ phái Iriên du lịch 7. Tình hình su ílụng kinh phí tính đen ngày báu cáo a Kinh phí đưực câp - Tốn li dược cấp đến hết kỳ báo cáo: 400.000.000 - Trong dó, dược cấp trong kỳ báo cáo: 400,000.000 h k nil phí dã chi tronu kỳ báo cáo: - C h o các san phàm và CÒI1ÍỈ việc dã hoàn thành: (Chi tiết theo các sán phâni. côn à. việc hoàn thành) 40Ơ.0ƠU.0ƠU - Dà irnti chi cho các sản pham và công việc đang triên khai c Kinh plìí chua sư (Jụim: Khônụ <s. N hiTn« vân đề tồn tại cần giái lịtivêt Kho m 9. kết luận Dà thực hiện dímii các diêu khoan dã kv troim I lợp đỏim nuliiẽn cứu I OM TAT rên (lê tài: Xgliièn cúII pìiảt íriì'11 (lu lịch vùn hóa vùniỊ (tồiiíỊ hằníỊ SÔIIIỊ llồiiỊị Mã số: (Ki. II). 11. 08 Chu Iihiệm đề tài: l'(iS. I s. Nmi\ồn Phạm 1 liìnu CO' (|iian chu trì: Tnrờnu Dại học Khoa học xà hội và nhãn văn. Dại học (Hiổc ilia I là Nội Tliò-i giun th ực hiện: l ừ tlìáníi 8 201 1 đến hốt tháiiii 7 2013 1. Mục tiêu: - Xâ\ dựnu san phàm dll lịch văn hóa dặc thù cua \ ÙI1U dònu hăiia sònu I lònu. - I’hát iriẽn du lịch vãn hóa NÌmsi dòne bãim sònu I lònti. - Bao tôn và phát lim uiá trị các di san văn hóa troim hoạt dộnu du lịch \ imu dỏiiíi bănti SÒIIU 1 lône. 2. Nội dung chính: - Cơ sở IV luận và thực tiên vẻ dll lịch văn hoú và till lịch văn hoá vùtm dòim bănii sòn u I lòn ý. - l ài nuuvèn dll lịch văn hoá vùne dônti bãnii sỏnti I lôim . - San phàm du lịch vãn hoá VÙIIR done bănu sònu I lonII . - Nhàn lực cho phát triền du lịch văn hoá vùng dông bãnơ sônu I lông - Co sở vật chât. kỳ thuật và các nauòn lực cua du lịch vãn hóa tại YÙim dỏns bãim sônu I lònu - I liị trirờnu dll lịch vãn hóa YÙim đònu hãim sònu I lỏnu - 1 õ chức, quán lý dll lịch văn hỏa tại viinu đỏim hănu sònii I lònu - Tuyên truyèn. quản tỉ bá du lịch vãn hoá vùng dỏnu bănu sông 1 lôim - rác dộnu của du lịch dôi với các di san văn hoá và vân dô bao tôn di sản VÍU1 hóa trolls' du lịch vìma dônti bane sônu l lona. 3. Kôt qiiii đạt iluọc: - 01 háo cáo tôna hợp kòt qua imhiên cửu cua dề tài (816 traim). - 12 bài háo khoa học trên tạp ch í chuyên neành và côn li trình khoa học lie’ll quan. - Dào tạo 08 Thạc sĩ vè Du lịch vãn hỏa. - Dào tạo 16 Cư nhân vò Du lịch văn hóa. Ký têII PCíS.TS. Nguyễn Phạm Hìm« SI M M A i n Project Title: Research (111(1 development the cultural tourism in Red river delta Code number: ( K>. II). 11. 08 Project manager: Nmiven Pham llunu. Assoc. Prof. Ph. I) I 111 piemen tin<4 Institution: I Jni\crsilN of Social Sciences and Humanities. VNU Hanoi Duration: from 8 201 1 to 7/2013 1. ( >hj ect - C reate the IN picul tourism products o f cultural - l)c\clopinu ihc cultural tourism in Red river delta - Pivsemim and promoting the value of cultural heritages ill the tourism activ ities of Red liver delta 2. Main contents - Theoretical and practical basic of cultural tourism and cultural tourism in Red river delta - I lie cultural tourism resources in Red river delta - 1 he cultural tourism products in Red river delta - 11 uman resources to develop the cultural tourism in Red river delta - Material and technical facilities and other resources of the cultural tourism ill Red river del til - Cultural tourism market of Red river delta - ( h'uani/inu. manauiim culture tourism in Red river delta - Advcriisinu the cultural tourism in Red river delta - I he effect of tourism on cultural heritages and the preservation of cultural heritages in Red river delta 3. Achievement - 01 general report of the researching results (816 pages). - 13 scientific articles on specialist magazine and related scientific works - Iducatinu 10 masters of culture tourism - 1 (Jucatinu 16 bachelors of culture tourism Signature Síịityen Plium lluilii, Assoc. Prof. Ph. I) () PHẦN MO !)ẢU I. I ,\ (lo chọn đê tài i ll imoc loi na\. cliuii'-i ta dườim Iiliu' chua dặt III \èu càu nuliicn cứu phát triôn till lịch cua ca YÙim dõnu b ăim SỎI1U IIÒ I1U một cách dà\ du. m a chu yêu mới ch 1 dật \ân dc Iiíihiẽn cửu phát trièn du lịch cua tinm dịa phirirna troim vùnu. Vi thè. chíum ta mới cln hình du 11 ti về du lịch cua riênu từim tinh, từnu dịa plurưrm. mà khỏiiíi cỏ một bức tranh tỏim thò. th ône nhàt cua ca VÌII1 <2 dôna bănu sôim I lônu. Vì thò. từ trước den na\. dll khách chu vèu CĨIIIU mới chi đưực biêt dên lìlnìim san phàm tin lịch văn hóa cua tìrnc dịa plurưim ạt thè. mà chưa hê bièt đèn một cách dãy dll. toàn diện các san phàm du lịch văn hóa cua ca vùn lì dô nil hãnu SÔI1S, Hôim với sự thòim nhất va iiắn kết chặt chẽ cua nó tròn nèn tane thonii nhât cua văn hỏa và ván minh sôĩm llônu. Chinh vi thò. tronu hình dune cua clúm Si ta vê du lịch dò nu hãnu SÔIIU ỉ ỉôhl: kh õ n u ihật SỊI’ dâ\ dll \;ì loàn diện , mà nhièu khi ch 1 là n lùm u "m an h lih c p " ròi rạc. Việc phát triên du lịch riênẹ biệt cua lim lì dịa phưưniì. timu tinh (một cách lương dối) dll phù hợp doi với những địa phirưna. những tinh cỏ diều kiện thuận lợi vê tài niinyên till lịch, vê nhân lực till lịch, vè vị trí địa l\ và vê các diêu kiện hạ tàn”, vật chât kỹ ihnật khác Còn dôi với nhừnu địa phươnu. nhừim tinh mà ớ dó tài nmiyên du lịch kliỏnií ưu việt (do tính chât nhỏ lé. trùnu lập. cô lặp, phone bê. phân tán, manh mún), nhãn lire dll lịch hạn che, vị trí địa lý khôim thuận lợi. các diều liện CSVCK I. hạ tànti. các diều kiện kinh tế xã hội khác cỏ hạn che thì phát triòn dll lịch từna tỉnh sẽ eặp’ rât nhiêu khó khăn. ó Việt Nam. naoủi một sò tinh, thành phò có sự ưu dãi cua tài nmiYcn lự nhiên \a tài nmiNcMi \ăn hóa. có vị trí thuận lợi và hạ lânu kv thuật tôt. nên du lịch tươnu dôi phát triên. còn hâu lìẽt các dịa phưưrìii khác khônu có tlièu kiện thuận lợi nên dèu ràt hạn chế trontĩ phát t ricn du lịch, tro nu đó có phan lớn các tinh tliuân nôna ùm ti dônti hãny sòn 2 I lòn 11. Chính vi \ặ\. niihiòn cứu phát trièn (III lịch vãn hóa vimu dônti hãnu sòim llõn kliõim ch 1 nhăm phát triẽn dll lịch cho ca ùiim. mà còn nhăm phát triêti du lịch cua tìrn dịu phươnu. I)u lịch limu clịa plurơim I1HIÔI1 phát U'icii phai dặt ironi! môi C|u;m hệ với loàn MII1U. Cliúnu la càn c11 ú ý tới dộc diêm \ăn hoa \ 111112 cua chinh nlnìne lai ÌILUINCH dll lịch \;ÌI) hóa cua tinm dịu phưirnu. Sụ- khác biệt \ãn hóa uiừii C.K địa plurơnu tronu vùnu đôim hãng M>im I lòn ti thục ra kliôim thật rò rệt. C’ó cam iỊÌác na ná uiõim nhau. Nlumu \ăn hoa cac tlịa plurơnụ ironu vùnu hạp lại sò lạo nõn han sãc \ ã 11 hóa riòmi. dộc dáo cua ca \ mm so vói các vùim khác. Chính vi vậy. văn hỏa \ ù nu mói tạo IKM1 sụ mới lạ và khác lạ thật sự so vó'i các vìnm miên khác. I)â\ là căn cứ khoa học quan irọim dè nehiên cứu phát triên du lịch \ăn hóa \iinu chứ kliỏne chi riêiiQ time địa phươníi. tìm li tinh. Nêu phát triên tiu lịch \ăn lióa riêim biệt tinm linh cua vìmu dòiìíi băne sõim I lòim. sò khõnu tránh klioi sự' trimu lặp. chôn ti làn. nhạt nhòa vè sail phàm dll lịch, cìmti \ ói quv mô nho lé. phân tán. klioanu cách li i lìa các diêm - tuyến du lịch xa xôi rời rạc. nhất định kliôim tạo dược sức liâp dan và thu hút khách. Các tinh \ùim dònu báiiíi sỏna IIÕI1LỈ (imoài một sô ít địa phưưnu có diêu kiện kink’ll quan thuận lọi như ỉ là Nội. llai Phòrm). hàu nhu khỏ co thê phát trièn dll lịch I1 CI1 U biệt từng tỉnh. Lối thoát duy nhất, theo chúnu tỏi. là phai dặt du dịch từng tinh troim sự tổ chức, quản lý, chỉ đạo chung của dll lịch vùnu, hoặc phải là sự liên kèt có tính hat buộc giừa các tinh trone vùnii \'à với các dịa plurơnụ phụ cận. thì du lịch tìrnu 11 nil mới cỏ kha Iiăim phát triên. Vì sao? Vì thứ nhât. hâu hêt du khách khôna có nhu câu di du lịch chi tại một dụi phươne, một tỉnh, (neoài một số ít địa plurưrm có dièu kiện thuận lợi biệt biệt kè trên), mà tlmờnu có nhu càu di du lịch qua Iiliièu dịa pỉurưnti troim vùnii. vì san pliâin du lịch lừng dịa phươnu ỉiãu như clura thỏa mãn dược nhu câu du khách: thử hai. hâu hêt các dịu phirơiìii tmim \iiim (nuoài một sỏ ít dịa phươnu có dicu kiện tlniận lợi hiệt biệt kê tròn) cũ nu chưa có kha nànu CIII1U càp dâ\ du các san phàm đu lịch phục ụi nhu càu cua dll khách (trừ một sô nhỏ dll khách chuyC*n biệt). Yêu câu liên kêt vìinu thành một khôi thôim nhât là vêu câu khách quan cua việc Cline írnu san phàm du lịch phục vụ du khách. Chính vi ihẽ. cluìnu tôi dê XLiât plìirơim án nuhiài cửu phát triên dll lịch nói dnnm. nuliièn cửu phát iriòn dII lịch \ãn liou nói I'iC’iiLi. cua ca YÌiiìiỉ CỈÒIIỊÌ hũiiii .SÔIIIỊ liôiiii. như một Inrớna ticp cận mới. xuât phát tù' tièni nănu và tài imuvên dll lịch dặc thù cua \ ùim nà\. từ nhu câu cua du khách, và tù khá lìănu am Lì ứim dich VII am nuunli du [...]... Yen (20(W).” lỉáo cao tinh hình phát inèn du lịch, ilụrc trạim \ à nhu càu phái triên nsniơn nhãn lực till lịch (.lẽn -Sở văn liố thê thao và du lịch llưna n (2009), 2 0 2 0 “ Báo cáu lình hình pliái trièn c/n lịch, thực irạnịỊ và nhu câu phát trièn ngn nhân lực du lịch (ỈỮH 2020 -Sớ Văn hóa The thao và Dll lịch llai Dirưnu (2001) Ouy hoạcli tòniỊ thê phát tricn c/u lịch linh Hai DirơniỊ lììời kỳ 2001... Nmiyền thị I inh (21)09) du lịch Hung n từiìíỊ birức khai thóc có hiệu qua tièm HŨIIÌỊ Dll lịch Việt Nam số 2 I'r 54 +55 - Dào Duy l n ( 2 0 0 9 ) Lê /lội và vân de phủi ỉriên du lịch văn hóa ơ Việt Nam l ạp chí Du lịch Việt Nam số 3 - Níiuycn I hill I lìièu (2012) iriciì (lu Ìịc/ì linh Nam Định, Kêí qua một nãm rriẽn khui ỉ/lực hiện kê hoạch phát Tạp chí Vãn hóa rhê thiio \à Du lịch Nam Dịnh sơ 1/2012... chát cua vãn hóa la Dơi \(Vi im ành dll lịch nói cliuníi, dơi với du lịch \ã n hóa nói riênu càim dơi lioi diuiìL! t;i plmi clìú \ tói \ iộc kèt liợp hài hòa các cách phàn chia \à nhận diện \ ănhóa dê co the liin li ilmiLí d;ì\ du hơn \ a i trò cua \ă n hóa troim dll lịch cCinu nlnr \ a i irò cua du lịch iro iiií \ iệc hao \ ệ \ à plial hu\ \;ìn hóa tro iiii thục liên 1.1.4 Bán cliât cua văn hóa 1riòt... về du lịch văn hố và du lịch văn liố \ ùnu dơim băn 12 s ơ nu 1 lơno, - ( l u i v è n dề 2: Níihiên cứu tài imuvên du licit văn hố vù IItỉ dơ nu hãn li sòn ti I lỏng - CliuxOn dỏ 3: Nulìicn cửu sán phàm dll lịch \ ăn liố dặc ihù \ i m u dò nu hănti SƠIIÍI Ilònu - C'luncn dò 4: N h â n lực tron li tin lịch vàn hoa ma clone băim sỏ nu I lònu - Cluivơn dỏ 5: Cơ sứ vật - C h u n dơ 6 chất kỹ thuật cùa du. .. I l ò n g , vãn hóa d o n e ban ti sò n u 1 lone, nhất là nội hàm khái niệ m văn m in h sơim 11ỊĨ1S dè có tlìê CUIIU cãp một cách nhìn thỏnu nhât và tồn diện vè văn hóa vãn m in h sơna I lònu hiện chưa dược quan tâm tìm hiêu đay đu naa\ tron à quan niệm cua nhièu người làm du lịch \ à du lịch vàn hỏa Cân hièu d ú n g nội hàm khái niệm văn hóa - văn minh sỏntì 1IỊI1L mới có the hình duim đúníi và có... Bắc bộ và duvèn hài Ị)òim Bae) \ới dll lịch các tỉnlì Phú Thọ Lào Cai n Bai (thuộc Vìnm du lịch tmnu dll và miên núi phía bãc) ha\ với du lịch Ihanh Ị lóa (thuộc Y iiim du lịch Hác I I'll nu Bộ) 1.1 MỌT SO VAN ni: VẺ VĂN HĨA 1.1.1 Khái niệm Vãn hỏn 20 Văn lum là một lĩnh vực vỏ cim u rộ nu lớn cua dời sơnu COI1 nmrìri Duo'll” như kill) co một (.lịnh nụh ki nào có the hàm chữa liêl n lùm ụ nội duiiíi da... I1ÌU I' một phò \ăn hóa ban UI1 nlùmS lình \ực \ăn hóa ellII \êu cua (.lòi sòim con nuirời nhu' Ị1 I nhừim chn mục \ã hội maim tinh lịch sư cụ thè và uăn ho ha\ chịu tác dộnu trục tiêp cua tự nhiên, iiơm: văn hóa ăn, vãn hỏa mặc, vân hóa ớ văn hỏa íỉi lại, văn hóa riêu dùng, vàn h ỏ a lao đ ộ n g sail xr, văn h ó a sin h h oạ t và văn hỏ a vũ traniỊ Văn hóa được nhận thức đến triệt dê khi chímu ta nhìn... -Sớ Vãn hóa Thê thao và Du lịch Hài Dươnti (2010) Báo cáo tơiiạ kêi cõng tác vàn hóa, thê thao và (ỉu ìịcli năm 2010, phươnụ hưởn tf, nhiệm vụ trạm* tâm năm 2 0 1 1 - S ớ Văn hóa The thao Du lịch Hái Dươim (201 I ), Đ i c i i c l i m l i lỊUX h o ạ c h t ốnX rlic (III l ị ch H à i Dươn\> lie'll n ă m 2 0 2 0 -Sơ Vãn hóa I hè thao \á Du lịch Nam Dịnli (2000) Ọuy hoạch lơiìíi thè p/ưỉi ỉriẽn c/u lịch tinh... thơn, miên núi \ inm sâu \ L xa Ù ine 2 Lịch sir vân dê nghiên cửu Vàn dơ nuhièn cửu phát triòn du lịch dơnu bãim sơnu llòim trên nhiêu mức dộ khác nliau Ù làn dà tro' thành mòi quan tâm cua các C ' quan quan l\ nhà nước, các cơ I' O quan cluivèn mơn các nhà imliiơn cứu và các C ' S ’ imlìiên cứu dào tạo vơ du lịch O O Chúnti ta thấy cỏ mày nhóm tài liệu đề cập tới du lịch đoim bãnu sơng ỉ lơnii sau: *... Yậ\ dúi nu ta sẽ so sánh văn hóa với cái m khác nó dê lhâ\ sự khác hiệ? cỏ nmrời tim sự khác biệt cùa văn hóa bane cách so sánh, phân biệt nó với "văn minh", "văn hiên" Diêu dó khòim ilium Văn minh, văn hiên chỉ là nlnu cách nhìn khác vê 'ăn hoa ơ nil line plurơim diện ha\ càp dộ I lico clúmu lơi cái có thè tlỏim dãne naaim bãniì với ván hóa cỏ thè khu biệi dê nhậiì diện "văn hóa" chỉ cỏ thê là "tự . (III lịch văn hóa vùng (long bang sông IX llông - Chuông 2. Thục trạng du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông nồng 67 - Chuông 3. Ciiii pháp phát triên (III lịch văn hóa vùng đồng bằng sông ll‘J Hồng . 2013: Nghiên cừu phát íriên du lịch văn hóa tinh Băc Ninh I rần Diềm 1 lằng, 2013: Nghiên cửu phát triên du lịch văn hóa tình Nom Định - Nguyền Thị Thủy, 2013: Nghiên cứu phát triển sán phùm du lịch. du lịch văn hoá và du lịch vãn hoá vùng dons bans sông 1 lone - Cluivên đề 2: Nuhiên cứu tài nguyên du lịch văn hoá vùng đồng bằng sông I Ions - ChLIc*n dè 3: Nehiên cửu san phàm du lịch vãn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa vùng đồng bằng sông Hồng, Lịch sir vân dê nghiên cửu, Pillion” pháp nghiên cửu, (III ()(, I TONC; QUAN TÌNII HÌNH NCHIÊN CỦU 1)1! LỊCH VÃN HỎA ĐÒNCỈ ISANG S()N(; IIONC, Tính uiai cấp: Mồi uiai câp có van hóa cua minh, nmrừi ta cũnu klìònu thè có nhận thức eiốim nhau dôi với văn hóa cua các uiai câp khác nhau., *Thăng Lonq - Xứ Bắc: I là Nội - Bấc Ninh -BacCìiana- QuàncNinh, cuamọi nmrừi troim à hội vê dll lịch, về cơ ban. nỏ phù hợp với nhận ilúrcvàhànhvi, -Kinh doanh dịch vụ du lịch khác, •• • vủỉnc; DOÍNC, BẢNG SỎỈN(; HÒN(;, •Dồn thờ Lý Bát í)ế ở Bấc Ninh, 2)San phàm dulịch phan ánh nen văn hóa cỏ khỏno uian rộ liu lớnnhât.baoquát, -Kinh doanh phát trien khu du lịch, diêm du lịch:, ■ Dội neũ cò II11 chức làm việc Iron li cư quan quán lý nhà nước từ tru 1111 Ươn li liên (.lịa pluixnm liên quan trực tièp đòn hoạt ilộim du lịch., NHÙÌNí; giải pháp phát tri én l)lỉ LỊCH VÃN HỎA VÙNG ĐÒN(j BẢNG SỎNC; HÒNG, C'ác hoạt ilộim lô chức, quan lý du lịch vãn hóa dirực diễn ra trên ba lình vực chinh là: lò chức, quan K nhà nước vè du lịch, rỏ chức, quan 1' doanh imlìiệp du lịch à I ò chức, quan k văn hóa iroiiiị du lịch., £ ion 1 less physical, I NGHỈ MIC) VF M I 111 ( II; I 1)1 ()(, l)]llM PH1.( I IH 11( H, >diẻu do dang xảy ra trẽn một phạm VI rộng lớn cùa àn hỏa cảc dãn tộc, tứ các tĩnh vuc cùa văn hoa vát the

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn