lựa chọn giải pháp kết cấu đồ án công trình trường cao đẳng Công Nghệ Đà Nẵng

51 470 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 17:38

lựa chọn giải pháp kết cấu đồ án công trình trường cao đẳng Công Nghệ Đà Nẵng Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng C h ơng 2: Lựa chọn giải pháp kết cấu 2.1. Sơ bộ phơng án kết cấu 2.1.1. Các giải pháp kết cấu: Theo các dữ liệu về kiến trúc nh hình dáng. chiều cao nhà, không gian bên trong yêu cầu thì giải pháp kết cấu chỉ có thể là: - Hệ khung chịu lực. Hệ này đợc tạo thành từ các thanh đứng và thanh ngang là các dầm liên kết cứng tại chỗ giao nhau gọi là các nút. Các khung phẳng liên kết với nhau qua các thanh ngang tạo thành khung không gian. 2.1.2. Chọn giải pháp kết cấu sàn Đối với trờng học có 2 giải pháp kết cấu sàn: Sàn lắp ghép, sàn sờn, - Với sàn lắp ghép: + u điểm : Thi công nhanh ,nhân lực sử dụng trên công trờng ít tiết kiệm đợc cốp pha cốt thép .Bê tông đạt chất lợng cao do đợc dỡng hộ và dễ thi công ,bề mặt kết cấu đều đẹp it khuyết tật. + Nhợc điểm : khả năng chịu lực của các liên cấu kiện kém Chịu tải trọng động kém dễ bị chuyển vị .Quá trình sử lý các liên kêt không tốt khi thi công sẽ xuất hiện vết nứt tại liên kết tạo cảm giác không an toàn cho ngời sử dụng. - Với sàn sờn dự ứng lực : + Ưu điểm : Chịu lực tốt tiết kiệm bê tông và cốt thép so với cấu kiện chịu lực cùng loai. + Nhợc điểm : Thi công phức tạp đòi hỏi công nghệ thi công tiên tiến it sử dụng cho những trình dân dung không đòi hỏi khả năng chịu lực cao . - Với sàn sờn: Do độ cứng ngang của công trình lớn nên khối lợng bê tông khá nhỏ Khối lợng dao động giảm Nội lực giảm Tiết kiệm đợc bê tông và thép cũng do độ cứng công trình khá lớn nên chuyển vị ngang sẽ giảm tạo tâm lí thoải mái cho ngời sử dụng. Qua phân tích, so sánh các phơng án trên chỉ có thể chọn phơng án dùng sàn sờn. Dựa vào hồ sơ kiến trúc công trình, Giải pháp kết cấu đ lựa chọn và tải trọng tác dụng lên công trình để thiết kế mặtã bằng kết cấu cho các sàn. 2.1.3. Kích thớc sơ bộ của kết cấu . a.Chọn kích thớc tiết diện khung , dầm : ở đây ta chỉ lựa chọn kích thớc tiết diện cho một số khung dầm điển hình. * Theo công thức thực nghiệm : + Khung h 1 = 1 1 1 ( ) 8 12 l ữ ; h 2 = 1 3 1 2 * h l l b = ( 0,25 ữ 0,5) h Trong đó: b * h - Kích thớc tiết diện dầm + Dầm dọc : h = 1 1 ( ) 12 16 l ữ ; b = ( 0,25 ữ 0,5) h Do đó : - Dầm thuộc các khung K1 ,K2 ,K3 ,K4 ,K5 ,K6 ,K7 : + ( Đoạn Từ trục H1 M ; 4 - 14): h d1 = 2 1 1 1 1 ( ) ( )780 (65 97,5) 8 12 8 12 lữ = ữ = ữ cm chọn h d1 = 80 (cm) Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 6 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng b d1 = 1 1 1 1 1 80 2 4 2 4 d h ữ = ữ ữ ữ = ( 40 ữ 20) ta chọn b d1 = 30 (cm) + ( Đoạn dọc nhà từ trục H H1, 4 -14 ): h d2 = 3 2,4 *80 7,8 = 54 (cm) Để thiên vê an toàn kết cấu ta chọn h d2 = 60 (cm) b d2 = 2 1 1 1 1 ( ) ( )60 2 4 2 4 d hữ = ữ = ( 30 ữ 15) ta chọn b d2 = 30 (cm) - Dầm dọc ( Đoạn từ trục 1 14) : h d = )505,37(600) 16 1 12 1 () 16 1 12 1 ( 2 ữ=ữ=ữ l cm Ta chọn h d = 40cm b d = 40) 4 1 2 1 () 4 1 2 1 ( ữ=ữ d h = ( 20 ữ 10,0) ta chọn b d = 22 (cm) - Dầm nhà vệ sinh ( Đoạn từ trục 2 4 và 13 - 14) : h w = )5,127,16(200) 16 1 12 1 () 16 1 12 1 ( 2 ữ=ữ=ữ l cm Để thiên về an toàn ta chọn h w = 25cm b w = 25) 4 1 2 1 () 4 1 2 1 ( ữ=ữ w h = ( 12,5 ữ 6,25) ta chọn b w = 15 (cm) b.Chọn kích thớc tiết diện cột: Mặt bằng chịu tải của cột Tiết diện cột chọn sơ bộ theo công thức: F = k * b R N (Với k = 1,2 ữ 1,5) Trong đó : Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 7 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng K - Là hệ số kể đến sự lệch tâm của cột R b - Cờng độ tính toán của bê tông N - Lực nén do sàn tác dụng lên cột N = S * n s *q S - Diện tích chịu tải của cột n s - Số tầng q S - Tổng tải trọng tác dụng lên 1 m 2 sàn . Ta lấy q S = 1500 (daN/m 2 ) + Cột H - 6 (cột biên): N 1 = ( 3,6 * 1,2) *8 *1500 = 51840 (daN) 51840 (1,2 1,5) (540,94 676,17) 11,5*10 F = ữ = ữ (cm 2 ) Để thiên về an toàn chọn b * h = 30 * 50 = 1500 (cm 2 ) Với các tầng 5,6,7,8 ta Chọn b * h = (30 * 40) =1200 (cm 2 ) + Cột H1 - 6 : (cột giữa) N 2 = [(3,6 *3,9) + (3,6 *1,2)] *8 *1500 = 192780 (daN) 192780 (1, 2 1,5) (2012 2515) 11,5*10 F = ữ = ữ (cm 2 ) Chọn b * h = (30 * 70) =2100 (cm 2 ) cho tất cả các tầng 1,2,3,4, Với các tầng 5,6,7,8 ta Chọn b * h = (30 * 60) =1800 (cm 2 ) + Cột M - 6: (cột biên) N 3 = (3,9 *3,6) *8 *1500 = 168480 (daN) ( ) 168480 (1, 2 1,5) 1758, 05 2197,56 11,5*10 F = ữ = ữ (cm 2 ) Để tiện cho công tác ván khuôn và thi công đồng thời thiên về điều kiện an toàn ta chọn kích thớc cột M - 6 giống cột H1 - 6 Chọn b * h = (30 * 70) =2100 (cm 2 ) cho tất cả các tầng 1,2,3,4, Với các tầng 5,6,7,8 ta Chọn b * h = (30 * 60) =1800 (cm 2 ) Kiểm tra độ mảnh : Chọn cột tầng 1 để kiểm tra vì có chiều dài Max Theo bản vẽ kiến trúc ta có cos 0.000 ở trong nhà và cos 0,750 (m) ở ngoài nhà. Chọn mặt ngàm cột vào móng cách cos 0,750 (m) là : 0,8 (m) . Khung đợc ngàm ở mặt móng cách cos 0,000 là - 1,55 (m) Chiều dài cột tầng 1 là: l = 4,2 + 1,55 = 5,75 m Điều kiện để ổn định : < gh mà gh = 31 (đối với cột khung) Ta có : 42,13 3,0 75,5*7,0. ==== b l b l o < gh = 31 Với = 0,7 : đối với khung toàn khối l = 1,55 + 4,2 = 5,75 (m) Vậy đảm bảo điều kiện độ mảnh cho phép . c.Xác định sơ bộ chiều dày bản. Bảng các loại ô sàn Tên ô bản L 2 (m) L 1 (m) L 2 /L 1 Loại ô bản Số lợng ô Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 8 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Ô 3 (sàn lớp học) 3,9 3,6 1,08 Bản kê 4 cạnh 16 Ô 9 (sàn vệ sinh) 1,8 1,6 1,125 Bản kê 4 cạnh 12 Chiều dày của sàn xác định sơ bộ theo công thức: h b = L m D m = 40 ữ 45. đối với bản kê Chọn m = 43 m = 30 ữ 35. đối với bản dầm Chọn m = 35 D = 0,8 ữ 1,4 phụ thuộc vào tải trọng. Chọn D = 1,0 L = 360 cm : cạnh ngắn của ô sàn lớn nhất. h b = 1,0 *360 43 = 8,37cm vì ô bản này là lơn nhất nên chọn h b làm bề dày của tất cả các sàn luôn. h b theo cấu tạo phải + 5cm - sàn mái + 6cm sàn nhà dân dụng + 7cm nhà công nghiệp + 8cm sàn nhà xe đi lại Chọn h b = 9 cm cho toàn bộ các ô sàn. d. Vật liệu sử dụng: * Sử dụng bê tông có cấp độ bền B20, đá 1*2, cát vàng, có các chỉ tiêu sau: + Trọng lơng riêng : = 2500 KG/m 3 . + Cờng độ chịu nén : R b = 11,5 Mpa. + Cờng độ chịu kéo : R bt = 0,9 Mpa. + Mô đuyn đàn hồi : E s = 27.10 3 Mpa. < Với cốt thép : + Với loại thép đờng kính < 10 dùng nhóm thép CI có R s = 225 Mpa. + Với loại thép đờng kính 10 dùng nhóm thép CII có R s = 280 Mpa. + Mô đuyn đàn hồi : E s = 21.10 4 Mpa 2.2. Tính toán tải trọng. a. Tĩnh tảI. Phần tĩnh tải do trọng lợng bản thân các lớp sàn tác dụng trên 1m 2 mặt bằng sàn xác định theo bảng sau. a. Tĩnh tải sàn Ô 3 (sàn lớp học) 1 - Sàn lát gạch . 0,01 2000 20 1,1 22 2 - Lớp vữa lót . 0,03 1800 54 1,3 70,2 3 - Bản sàn BTCT. 0,09 2500 225 1,1 247,5 4 - Lớp Vữa trát trần dày 15mm . 0,015 1800 27 1,3 35,1 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 9 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Tổng cộng: 326 374,8 b. Tĩnh tải sàn khu vệ sinh Ô 9 1 - Sàn lát gạch chống trơn. 0,01 2000 20 1,1 22,0 2 - Lớp vữa lót xi măng cát vàng #75. 0,04 1800 72 1,3 93,6 3 - Bản sàn BTCT. 0,09 2500 225 1,1 247,5 4 - Vữa trát trần xi măng cát. 0,015 1800 27 1,3 35,1 Tổng cộng: 344 398,2 *- Hoạt tải. Phần hoạt tải tác dụng trên 1m 2 mặt sàn xác định Theo (TCVN 2737 - 1995) 1 - Phòng học, phòng giáo viên. 200 1,2 240 2 - Khu vệ sinh. 200 1,2 240 3 - Hành lang. 400 1,2 480 . Tĩnh tải sàn sênô. 1 - Lớp vữa láng, xi măng cát vàng. 0,03 1800 54 1,3 70,2 2 - Bản sàn BTCT. 0,09 2500 225 1,1 247,5 3 - Vữa trát trần xi măng cát. 0,015 1800 27 1,3 35,1 Tổng cộng: 306 352,8 . Tĩnh tải sàn tầng 2, 3, 4, 5,6,7,8 1 - Sàn lát gạch . 0,01 2000 20 1,1 22 2 - Lớp vữa lót . 0,03 1800 54 1,3 70,2 3 - Bản sàn BTCT. 0,09 2500 225 1,1 247,5 4 - Lớp Vữa trát trần dày 15mm . 0,015 1800 27 1,3 35,1 Tổng cộng: 326 374,8 Tĩnh tải các loại tờng và dầm. Các loại tờng Các lớp tạo thành n g (kG/m) Tờng 220 Phần xây: (0,22 *1800) = 396 1,1 435,6 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 10 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Phần trát:(0,015 * 2 *1800) = 54 1,3 70,2 Cộng: 505,8 Tờng 110 sê nô Phần xây: 0,11 *1800 = 198 1,1 217,8 Phần trát: 0,015 * 2 *1800 = 54 1,3 70,2 Cộng: 288 Lan can sắt hộp Phần xây : 0,22*0,2*1800 = 79,2 1,1 87,12 Phần trát:(0,22+2*0,2)*0,015*1800 =16,74 1,3 21,76 Lan can sắt : 45 kG 1,05 47,25 Cộng : 156,13 Dầm (300*800) Phần dầm: 0,3 * (0,8 - 0,09)*2500 = 532,5 1,1 585,75 Lớp trát: :2*(0,8- 0,09)*0,015*1800 =38,34 1,3 49,84 Cộng: 635,59 Dầm (300*600) Phần dầm : 0,3*(0,6 - 0,09)*2500 = 382,5 1,1 420,75 Phần trát:2*(0,6 0,09)*0,015*1800 =27,54 1,3 35,8 Cộng : 456,55 Dầm (220*400) Phần dầm : 0,22*(0,4 - 0,09)*2500 = 170,5 1,1 187,55 Phần trát:2*(0,4 0,09)*0,015*1800 = 16,74 1,3 21,76 Cộng : 209,31 Cột (300*700) Phần BT cột : (0,3*0,7)*2500 = 525 1,1 577,5 Phần trát:(0,3+0,7)*2*0,015*1800 =54 1,3 70,2 Cộng : 647,7 Cột (300*600) Phần BT cột : (0,3*0,6)*2500 = 450 1,1 495 Phần trát:(0,3+0,6)*2*0,015*1800 =48,6 1,3 63,18 Cộng : 558,18 Cột (300*400) Phần BT cột : (0,3*0,4)*2500 = 300 1,1 330 Phần trát:(0,3+0,4)*2*0,015*1800 =37,8 1,3 49,14 Cộng : 379,14 Tờng thu hồi 0,11 m đoạn M H1 + Phần xây đoạn M H1: ((7,8 - 0,5*2,4)*0,11*0,8+ 0,625*5,4*0,11*1,0)*1800/7,8 = 219,7 1,1 241,67 + Phần trát đoạn M H1: ((7,8 - 0,5*2,4)*0,8*0,015 + 0,625*5,4*1,0*0,015)*2*1800/7,8 = 59,92 1,3 77,90 Cộng : 319,57 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 11 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Tờng thu hồi 0,11 m đoạn H1H + Phần xây đoạn M H1: 0,5*2,4*0,8*0,11*1800/2,4 = 79,2 1,1 87,12 + Phần trát đoạn H1 H: 0,5*2,4*0,8*0,015*2*1800/2,4 = 21,6 1,3 28,08 Cộng : 115,2 Mái tôn + xà gồ thép - Mái tôn và xà gồ lấy 40 kG/m2 40 b. Hoạt tải theo TCVN 2737-1995 Loại hoạt tải P TC (KG/m2) n P TT (KG/m2) Phòng học 200 1,2 240 Hành lang, cầu thang 400 1,2 480 Tầng mái 75 1,3 97,5 Sênô khi đọng nớc cao 0,3m 300 1,1 330 Tải trọng phân bố dạng hình thang qui về tải phân bố đều: q td q td = k*q max + k = 1 - 2 2 + 3 ; trong đó = b/L - L : là cạnh dài của ô bản - b = 1/2 cạnh ngằn ô bản + q max = q*b ; b = 1/2 cạnh ngắn vì góc truyền lực = 45 0 Tải trọng phân bố dạng tam giác qui về tải phân bố đều: q td = 8 5 *q max = 0,625*q max L 2 q td = K.q max q max q td = 5/8.q max q max Sơ đồ quy đổi hình thang Sơ đồ quy đổi hình tam giác Bảng tính hệ số quy đổi k cho từng ô sàn Tên ô L 1 L 2 L 2 /L 1 L 1 /2 Ô1 2,4 3,6 1,5 1,2 0,333 0,815 Ô3 3,6 3,9 1,08 1,8 0,462 0,672 b. Tải trọng tác dụng lên khung. a. Tĩnh tải * Tĩnh tải tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7,8: Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 12 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵngđồ truyền tĩnh tải lên khung (khung K 3 ) Bảng tĩnh tải phân bố tầng 2, 3, 4 , 5, 6, 7,8 truyền lên khung K3 Ký hiệu Loại tải Các tải hợp thành và cách tính giá trị (KG/m) g m (KG/m) + Trọng lợng dầm khung + lớp trát (300*800) 635,59 + Trọng lợng tờng (0,22*3,1)m : 505,8*3,1 1567,98 + Do 2 ô sàn S 1 , dạng tải hình thang: g bs1 = (0,672*374,8*1,8)*2 906,72 Tổng cộng 3110,29 g m2 Phân bố + Trọng lợng dầm khung + lớp trát (300*600) 456,55 1018,75 + Do 2 ô sàn S 2 , dạng tải hình tam giác: g bs2 = (0,625*374,8*1,2)*2 562,2 Tổng cộng 1018,75 Bảng tĩnh tải tập trung tầng 2, 3, 4 truyền lên khung K3 Ký hiệu Loại tải Các tải hợp thành và cách tính giá trị (KG) P m (KG) P 1 (T2,3,4) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 + Trọng lợng tờng (0,22*3,5) trục M: 505,8*3,5*3,6*70% 4461,16 +Do cột biên (300*700) và lớp trát truyền vào: 647,7*3,2 2072,64 + Do 2 ô sàn S 3 , dạng tải tam giác : (0,625*374,8*1,8)*3,6 1517,94 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 13 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng 8805,26 Tổng cộng 8805,26 P 2 (T2,3,4) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 3789,4 + Do 4 ô sàn S 3 , dạng tải tam giác : (0,625*374,8*1,8)*2*3,6 3035,88 Tổng cộng 3789,4 P 3 (T2,3,4) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 + Trọng lợng tờng (0,22*3,5)m : 505,8*3,5*3,6*70% 4461,16 +Do cột (300*700) và các lớp trát truyền vào : 647,7*3,1 2007,87 + Do 2 ô sàn S 3 , dạng tải tam giác : (0,625*374,8*1,8)*3,6 1517,94 +Do 2 ô sàn S 4 dạng tải hình thang truyền vào: 0,815*374,8*1,2*3,6 1319,60 Tổng cộng 10060,09 P 4 (T2,3,4) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 4477,18 + Trọng lợng lan can hộp sắt : 156,13*3,6 562,07 +Do cột biên (300*600) truyền vào : 558,18*3,3 1841,99 +Do 2 ô sàn S 4 dạng tải hình thang truyền vào: 0,815*374,8*1,2*3,6 1319,60 Tổng cộng 4477,18 Bảng tĩnh tải tập trung tầng 5, 6, 7,8 truyền lên khung K3 Ký hiệu Loại tải Các tải hợp thành và cách tính giá trị (KG) P m (KG) P * 1 (T5,6,7,8) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 8462,98 + Trọng lợng tờng (0,22*3,5)m : 505,8*3,5*3,6*70% 4461,16 +Do cột biên (300*600) và các lớp trát truyền vào: 558,18*3,1 1730,36 + Do 2 ô sàn S 3 , dạng tải tam giác : (0,625*374,8*1,8)*3,6 1517,94 Tổng cộng 8462,98 P * 3 (T5,6,7,8) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 + Trọng lợng tờng (0,22*3,5)m : 505,8*3,5*3,6*70% 4461,16 +Do cột (300*600) và các lớp trát truyền vào : 1730,36 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 14 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng 558,18*3,1 9782,58 + Do 2 ô sàn S 3 , dạng tải tam giác : (0,625*374,8*1,8)*3,6 1517,94 +Do 2 ô sàn S 4 dạng tải hình thang truyền vào: 0,815*374,8*1,2*3,6 1319,60 Tổng cộng 9782,58 P * 4 (T5,6,7,8) Tập trung + Trọng lợng dầm dọc (220*400)+ lớp trát: 209,31*3,6 753,52 3886,35 + Trọng lợng lan can hộp sắt : 156,13*3,6 562,07 +Do cột biên (300*400) truyền vào : 379,14*3,3 1251,16 +Do 2 ô sàn S 4 dạng tải hình thang truyền vào: 0,815*374,8*1,2*3,6 1319,60 Tổng cộng 3886,35 * Tĩnh tải tầng mái: Sơ đồ truyền tĩnh tảI mái lên khung (khung K 3 ) Bảng tĩnh tải phân bố tầng mái truyền lên khung K3 Ký Loại tải Các tải hợp thành và cách tính giá trị g m Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 15 [...]... phận liên kết với nhau nh sau : + Bản liên kết với cốn ,dâm và tờng theo sơ đồ bản kê bốn cạnh + Cốn liên kết với dầm theo sơ đồ khớp + Dầm chiếu nghỉ liên kết với cột theo sơ đồ 2 khớp cố định + Dầm chiếu tới liên kết khớp tờng b Xác định kích thớc sơ bộ các bộ phận : Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 40 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng - Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:... Sơ đồ gió phải tác dụng lên khung K3 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 27 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Chơng 3: Tính toán sàn 3.1 Số liệu tính toán Phần xác định tảI trọng nh trên 3.2 Tính toán cốt thép - Ta chọn Cấp độ bền B20, nhóm cốt thép CI tra bảng phụ lục 8 và phụ lục 3 sách kết cấu BTCT Trang R = 0, 645 , Rb=11,5 MPa, m =0,437 , -Tra bảng phụ lục 5 sách kết. .. bằng kết cấu cầu thang tầng điển hình Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 39 m Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng n Đồ án tốt nghiệp 4120 2320 b2 b3 b1 1650 b2 dt1 a 10 a cốn b1 dt 1650 6000 2700 11 1800 Mặt Bằng Cầu Thang 1500 1200 +23,7 +19,8 +15,9 +12,0 +8,1 1200 +23,7 +19,8 +15,9 +12,0 +8,1 +4,2 1800 2320 4120 n m Mặt cắt A - A 3 Tính toán thang tầng điển hình a Sơ đồ kết cấu : Cầu thang đợc cấu tạo... theo tính toán Stt đợc xác định theo công thức : 8.0,9.300.7602.2.50,3.175 8Rbt b.ho2 nsw Asw Rsw = 430mm 2 Stt = = 2 225,892.103 Q ( Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 ) trang 34 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Chọn khoảng cách cốt đai để bố trí S = min(S1,Stt) = min(150; 430mm) = 150mm => Từ Smax , S ta chọn khoảng cách đai nh sau : - Chọn đoạn đầu dầm Lđ = 1/4Ld có S1 = 8a150 - Chọn đoạn... 8, hai nhánh thì số lợng đai cần thiết là: Asw 1,55 = = 1,54 Chọn = 3 đai n Ad 2.0,503 Đặt sát hai bên mép dầm phụ mỗi bên 3 đai 8a200 mm Chơng 5 Tính toán cột 5.1 Số liệu đầu vào - TảI trọng và nội lực xác định ở trên Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 35 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng - Tính cốt thép cột khung ta chỉ tính tiêu biểu một vài phần tử và đem so sánh với kết quả tính... 972 ( KG) 1944 (KG) 972 (KG) * Hoạt tải tác dụng lên khung tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 phơng án 2 Sơ đồ truyền hoạt tải tầng 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7,8 lên khung K3 phơng án 2 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 18 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng Bảng hoạt tải tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 truyền lên khung K3 phơng án 2 Kí hiệu Phân bố Các tải hợp thành và cách tính + Do 2 ô sàn S2, dạng tải hình tam... hợp kết cấu làm việc nguy hiểm khi hoạt tải ở các phòng không xuất hiện cùng 1 lúc, ta chất hoạt tải thành 2 phơng án lệch tầng lệch nhịp mà tổng của chúng bằng hoạt tải đặt đều ở các phòng * Hoạt tải tác dụng lên khung tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 phơng án 1 Sơ đồ truyền hoạt tải tầng 2, 3, 4 ,5 ,6 ,7,8 lên khung K3 phơng án 1 Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 17 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ. .. , -Tra bảng phụ lục 5 sách kết cấu BTCT Trang < 368 > => Rs= 225 MPa, Rsc=225 MPa , Rsw=175 MPa -Việc tính toán nội lực các ô bản kê đợc thực hiện theo 2 phơng pháp : +Phơng pháp theo sơ đồ khớp dẻo : phơng pháp này cốt thép sẽ đợc tính toán 1 cách triệt để ,chấp nhận vết nứt trong giới hạn cho phép +Phơng pháp theo sơ đồ đàn hồi: phơng pháp này cốt thép sẽ đợc tính toán các ô bản này chịu tải trọng... 2 Rs * * h0 225*0,969*75 bb * a s 1000 * 50,24 = 213( mm ) vậy ta chọn thép 8a200 có As = 2,5 cm2 Chọn thép 8 a= A = 235 tt Astt = Sv: vũ văn tạo- lớp xdd47-đh2 trang 29 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng * Tính theo phơng cạnh dài: - ở nhip giữa : có mômen M2 = 170,9 KG.m < M ct = 244,28 KG.m 6 => Vậy ta chọn thép cấu tạo 6 a = 200 mm có As = 1,41 cm2 *Tính cốt thép âm ở gối : MII... xdd47-đh2 trang 32 Đồ án tốt nghiệp Trờng cao đẳng công nghệ đà nẵng + Giả thiết a = 4 cm; ho = h - a = 80 - 4 = 76 cm m = M 188,928.106 = = 0, 015 < R = 0,437 Rb b f ho2 11,5.1920.7602 = 0,5 1 + 1 2. m = 0,5 1 + 1 2.0, 015 = 0,992 M 188,928.106 = = 894,98mm 2 =8,95 cm2 Tính cốt thép As : As = Rs ho 280.0,992.760 b Tính toán cho mặt cắt II-II (Giữa) - Từ bảng tổ hợp nội lực chọn ra cặp nội . Lựa chọn giải pháp kết cấu 2.1. Sơ bộ phơng án kết cấu 2.1.1. Các giải pháp kết cấu: Theo các dữ liệu về kiến trúc nh hình dáng. chiều cao. phơng án dùng sàn sờn. Dựa vào hồ sơ kiến trúc công trình, Giải pháp kết cấu đ lựa chọn và tải trọng tác dụng lên công trình để thiết kế mặtã bằng kết cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: lựa chọn giải pháp kết cấu đồ án công trình trường cao đẳng Công Nghệ Đà Nẵng, lựa chọn giải pháp kết cấu đồ án công trình trường cao đẳng Công Nghệ Đà Nẵng, lựa chọn giải pháp kết cấu đồ án công trình trường cao đẳng Công Nghệ Đà Nẵng, Chọn giải pháp kết cấu sàn Kích thớc sơ bộ của kết cấu . a.Chọn kích thớc tiết diện khung , dầm :, Chän kÝch thíc tiÕt diƯn cét:, Vật liệu sử dụng: Tính toán tải trọng. a. Tĩnh tảI., Tải trọng tác dụng lên khung. a. Tĩnh tải, Lập sơ đồ các trờng hợp tảI trọng, Số liệu tính toán Phần xác định tảI trọng nh trên Tính toán cốt thép., Cơ sở tính toán Tính toán dầm 1 - Tính cốt thép dọc: Tính toán cho mặt cắt II-II Giữa., Tính toán cho mặt cắt III-III Phải., Số liệu đầu vào Tính toán cột, Sơ đồ kết cấu : Tính toán bản thang 1.Tính bản thang B1: Sơ đồ tính : - Chiều dài của bản thang theo phơng mặt phẳng nghiêng là, Tính tải trọng: Tính mô men trong bản: Tính cốt thép : Bố trí thép bản B1., Tính bản B Bố trí thép bản B2.B3. Tính cốn thang cốn Xác định tải trọng: Tính toán nội lực: Tính toán cốt thép cốn thang:, Bố trí thép trong cốn: Tính toán dầm thang 1. Tính dầm chiếu nghỉ D1 sơ đồ tính : Tải trọng tác dụng:, Tính toán cốt đai. Bố trí thép dầm chiếu nghỉ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay