Hướng dẫn giải hóa đề 7

6 535 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 13:50

Hướng dẫn giải hóa đề 7 Hướng dẫn giải đề số 7 Câu 1: Kim loại kiềm: Li, Na, K Rb, Cs… thuộc phân nhóm IA. ⇒ Đáp án : a Câu 2: Đáp án hợp lí: d Câu 3: Cấu hình e của Na(Z =11): 1s2 2s2 2p6 3s1 Na – 1e → Na+ ⇒ Cấu hình e của Na+: 1s2 2s2 2p6 Đáp án: c ⇒Câu 4: Phenolphtalein: không màu và chỉ đổi màu trong moi6 trường bazơ Dễ thấy dd sau điện phân có MT bazơ ⇒ Đáp án: a Câu 5: Khi nhúng thanh nhôm vào dd muối săt và muối đồng thi khối lượng thanh nhôm luôn tăng, do đó n > m là hiển nhiên. Theo qui luật taọ sản phẩm Đáp án: d ⇒Câu 6: Công thức tính chỉ số axit: Chỉ số axit 3KOH ( trung )n5m××=pứ hoàChất béo610 ⇒ Đáp án: b Câu 7: Dễ thấy đáp án hợp lí:d Câu 8: Tính chất chung của kim loại: Tính khư û(dễ bò oxi hoá) ⇒ Đáp án: b Câu 9: phương án hợp lí: b Câu 10: K dễ bò oxi hoá nhất, Au3+ dễ bò khử nhất ⇒ Đáp án: d Câu 11:Dễ dang nhận biết ddBa(NO3)2 ( không đổi màu q tím) Dùng dd Ba(NO3)2 nhận biết được 2 chất trong nhóm làm q tím hoá xanh. Dùng hh: Ba(NO3)2 và ddNaOH nhận biết được 2 dd còn lại. ⇒ Đáp án: d Câu 12: Nhóm (_NH2) là nhóm đẩy e, nên làm tăng mật độ e trên nhân benzen ⇒ Đáp án: a Câu 13:Theo đề ta có sơ đồ hợp thức: 2 MOH M2CO3 ⇒ M:K 0,24 mol 0,12 mol ⇒ Đáp án: b Câu 14: Dễ thấy axit có nhiệt độ sôi cao nhất ⇒ Đáp án: d Câu 15: H2N – CH2 – CH3COOH: có MT trung tính ; CH3COOH: có tính axit; C2H5 – NH2 : bazơ ⇒ Đáp án: d Câu 16: Điều kiện để có pứ trùng hợp: Hợp chất hữu cơ phải có C có nôí đôi hay nối ba hoặc có vòng chứa lk kém bền Vậy b, c trung hợp được. ⇒ Đáp án: a Câu 17: Chất béo lỏng do các axit béo khong không no tạo thành ⇒ Đáp án : b Câu 18: Ta dễ dàng tính được MA như sau: A10,68M815,06 10,6836,5=−9= ⇒ Đáp án : b Câu 19: Cần nhớ : Với các quá trình: ABH1⎯→ ⎯ ,…;H2BD⎯⎯→HnXY⎯⎯→ Hiệu suất chung A→Y : H= H1.H2…Hn Theo đề ta có sơ đồ hợp thức: 90% 75% 60% 80% 95%3224441011CaCO CaO C H C H C H C H22⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→⎯⎯⎯→3812 (*) Theo (*) trên ta suy được :38 3C H CaCO1n n 0,9 0,75 0,6 0,8 0,952=××××× = 1,539 mol 38CHV = 1,539 . 22,4 = 34,47 Lit ⇒ ĐS : a Câu 20: Pứ: H2N – R – (COOH)2 + HCl ⎯⎯→ NH3Cl – R – (COOH)2 (1) (A) (B) (1) ⇒MA = 1, 83536,5 1470, 01−= ⇒ Đáp án: b Câu 21: NH3Cl – R – (COOH)2 + 3NaOH ⎯⎯→ NH2 – R – (COONa)2 + NaCl + 2H2O (2) (1), (2) ⇒ nNaOH = 0,03 mol ⇒ Đáp án: b Câu 22: Trong các phương án trả lời chỉ có oxit glutamit là thoả điều kiện đề bài Đáp án⇒: c Câu 23: Từ phản ứng cháy ta nhẫm thấy: 432422xynOnxCO+== ⇒ y=2x A: CxH2x ⇒ Vì A không có đồng phân ⇒ A: CH2 = CH2 ⇒ Đáp án: d Câu 24: Từ CH2 = CH2 có thể điều chế P.V.C nhờ 2 phản ứng CH2 = CH2 + Cl2 ⎯⎯→otCH2 = CHCl + HCl CH2 = CHCl ⎯⎯⎯→ot,pxt( - CH2 – CHCl - )n Đáp án⇒: a Câu 25: Trong môi trường axit; môi trường trung tính thì phenol phatalein không đổi màu Trong môi trường bazơ; môi trường trung tính thì phenol phatalein từ không màu hoá thành đỏ Đáp án⇒: d Câu 26: Chỉ số axit được xác đònh bằng số mg KOH Cần trung hoà axit béo tự do có trong 1 gam chát béo ⇒356 10××nKOH pư trung hoàChỉ số axit =mChất béo 30,1356 1010004×××⇒= Chỉ số axit =4,2 Đáp án⇒: b Câu 27: Chỉ số xà phòng bằng số m KOH Cần xà phòng 1 gam chất béo 356 10××⇒nKOH pư xa ø phòng Chỉ số xa ø phòng =mChất béo 90 0,1356 101000200×××⇒= Chỉ số xa ø phòng =2,52 Đáp án:⇒ a Câu 28: Ống CuO giảm là mO2 pứ => ĐLBTKL 1,2 + 1,28 = m H2O + 1,76 Ư mH2O = 0,72g. ⇒ Đáp án: a Câu 2 9: 45 902ABABMMMMM+==⇒ + = CH3OH và C3H5OH. ⇒ Đáp án: d M3741,33 CHOH=< Câu 30: CH3OH < . ⇒ Đáp án: d Câu 31: Rượu là CH3OH → andehitHCHO. ⇒ Đáp án: d Câu 32: Chọn c Câu 33: HCOOH + NaOH → HCOONa + ROH 0,14 →0,14 mol => ROH = 8, 4600,14= C3H7OH. Đáp án: d Câu 34: mol A = 3, 520, 0488mol= mol NaOH dư = 0,02 => 0,04 (RCOONa) + 0,02 x 40 = 4,08 RCOONa = 82 CH3COONa => A là CH3COOC2H5 ⇒ Đáp án: d Câu 35 : A: CH3COOCH3 và B CH3COOH ⇒ Câu 36 : mol Al = 0,540, 0227= mol H+ = 0,08 ta có Al + 3H+ → Al3+ + 32H2 0,02 0,06 0,02 Dd Y (H+ dư 0,02; Al3+ 0,02) H+ + OH- → H2O 0,02 0,02 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 mol OH- = 0,08mol => V=0, 082 = 0,04 (l) ⇒ Đáp án: a Câu 37:pH = 12 => pOH = 2 => [OH]- =10-2 mol OH- = 10-2 v1 pH = 2 => [H+] =10-2 => mol H+ = v2. 10-2 => v1 = v2 ⇒ Đáp án: a Câu 38:Kim loại là Cu ⇒ Đáp án: b Câu 39: Dd Br2 làm mất , màu SO2 ⇒ Đáp án: c Câu 40: Kết quả c GV. Nguyễn Tấn Trung TT luyện thi đại học CLC Vónh Viễn . Hướng dẫn giải đề số 7 Câu 1: Kim loại kiềm: Li, Na, K Rb, Cs… thuộc phân nhóm IA. ⇒ . = m H2O + 1 ,76 Ư mH2O = 0 ,72 g. ⇒ Đáp án: a Câu 2 9: 45 902ABABMMMMM+==⇒ + = CH3OH và C3H5OH. ⇒ Đáp án: d M 374 1,33 CHOH=<
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn giải hóa đề 7, Hướng dẫn giải hóa đề 7, Hướng dẫn giải hóa đề 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay