KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”

12 2,483 10
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2013, 16:02

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC“ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ” UBND HUYỆN CHIÊM HÓA TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ” - 1 - I. MÔ TẢ Ý TƯỞNG 1. Hiện trạng và nguyên nhân chủ yếu của hiện trạng. Năm học 2010 - 2011, trường THCS số 2 Tân Mỹ có tổng số 18 cán bộ, giáo viên được biên chế thành 03 tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn Số lượng giáo viên Trình độ chuyên môn Ghi chú Đại học Cao đẳng Tổ Văn - Sử 06 02 04 Tổ Toán - Lí 05 02 03 Tổ Ban chung 07 0 07 Nhìn chung, đội ngũ giáo viên nhà trường ổn định, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương, nhiệt tình trong công việc và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động chuyên môn của nhà trường trong nhiều năm có nền nếp. Chất lượng dạy và học được nâng lên qua từng năm học. Tuy vậy, cũng như một số trường khác, vấn đề chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn còn bộc lộ một số hạn chế sau: - Cán bộ quản lí và tổ trưởng chưa thống nhất, chưa thể hiện đổi mới quản lí trong việc phân cấp, phân quyền làm cho giáo viên khó thực hiện công việc. - Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường có tâm lí coi mình cũng như giáo viên bình thường khác, chỉ lo hồ đầy đủ, sạch đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến; những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận. 2. Ý tưởng nhằm thay đổi hiện trạng. Trong điều 16, điều lệ trường trung học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2007, ghi rõ: Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, môn học của Bộ Giáo dục - đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường. - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, tham gia, đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên". Như vậy, tổ chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ, vai trò rất quan trọng trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Có thể - 2 - khẳng định hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục. Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp cơ sở có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Mà trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Do vậy chất lượng hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự lãnh đạo của Ban giám hiệu mỗi nhà trường. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo năm nào cũng chỉ đạo cho các đơn vị trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện đổi mới giáo dục. Trong các năm học trước, hoạt động của một số tổ chuyên môn trong nhà trường chưa được đi vào thực chất để nâng cao chất lượng dạy học, sinh hoạt tổ chuyên môn còn nặng về giải quyết sự vụ, kết thi đua các tháng . Họp tổ chuyên môn chưa đều, còn mang tính hình thức Trước tình hình thực tế của trường THCS số 2 Tân Mỹ, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng được những yêu cầu trong quá trình đổi mới, và thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Là người làm công tác quản lý, được Hiệu trưởng nhà trường phân công phụ trách công tác chuyên môn, tôi đã cùng tập thể cán bộ, giáo viên của trường không ngừng tìm tòi, cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn để tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trườngchỉ đạo cho các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chuyên môn góp phần khá lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy - học. Tôi xin trình bày một số biện pháp đổi mới chỉ đạo hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy – học Trường THCS số 2 Tân Mỹ - Huyện Chiêm Hóa. II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC. - Triển khai mục đích, yêu cầu và nội dung của các văn bản chỉ đạo chuyên môn có liên quan để chỉ đạo thực hiện nền nếp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường xuyên suốt cả năm học. - Tổ chức cho các tổ chuyên môn, giáo viên cùng được nghiên cứu văn bản, được trao đổi bàn bạc các nội dung mà văn bản chỉ đạo để tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện. Từ đó, chuyên môn nhà trường phân công cho phù hợp với năng lực, cũng như sở trường của mối giáo viên; cùng tư vấn, hướng dẫn cho giáo viên xây dựng kế hoạch để thực hiện đạt kết quả cao nhất. - 3 - - Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, giáo viên, để từ đó đánh giá nghiêm túc hiệu quả công việc mà tổ chuyên môn, giáo viên đảm nhận. III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN. Để chỉ đạo tốt hoạt động dạy - học phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn trong trường THCS, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp sau: 1. Biện pháp thứ nhất: a) Nhà trường phải lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hoạt động dạy học và các qui chế chuyên môn. Phân công rõ trách nhiệm trong việc triển khai các văn bản này đến cán bộ, giáo viên một cách đầy đủ, kịp thời - Đối với các văn bản về qui chế chuyên môn do ngành quy định: giao cho Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn triển khai cho tất cả giáo viên trong phiên họp chuyên môn chung toàn trường. - Đối với các loại văn bản chỉ đạo về giảng dạy từng bộ môn cụ thể: giao cho tổ trưởng chuyên môn triển khai thực hiện - Niêm yết các văn bản chuyên môn quan trọng hay sử dụng; các văn bản chuyên môn mới để cán bộ, giáo viên tiện theo dõi học tập và thực hiện. b) Phó Hiệu trưởng chuyên môn lập kế hoạch kịp thời cho các hoạt động chuyên môn chung toàn trường trong từng tháng, học kỳ và cả năm học, dành thời gian hợp lý cho các tổ chuyên môn sinh hoạt. Đây là công việc rất quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ về chuyên mônSở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học đề ra. Ngoài công việc thông thường mà người cán bộ quản lý phải làm là: lập kế hoạch cho phần việc được phụ trách trong cả năm học, từng học kỳ, từng tháng, thì một phần việc rất quan trọng là lập được kế hoạch cụ thể trong việc sử dụng thời gian của mỗi buổi chiều ngày thứ 5 trong tuần. trường chúng tôi , trong 2 năm trở lại đây đã bố trí thời gian trong buổi chiều ngày thứ 5 hàng tuần như sau: + Chiều thứ năm tuần thứ nhất trong tháng: Họp triển khai kế hoạch chuyên môn toàn trường; giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chuyên môn; Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong tổ. + Chiều thứ 5 tuần thứ hai và thứ tư trong tháng: Dành hẳn toàn bộ thời gian cho các tổ chuyên môn sinh hoạt, bao gồm các công việc: Thao giảng, dự giờ, góp ý giờ dạy; triển khai các chuyên đề về phương pháp dạy – học. Chính vì vậy, các tổ chuyên môn luôn có quỹ thời gian cố định, chủ động trong việc bồi chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ viên. Đối với nội dung công việc trong buổi chiều thứ 5 (tuần thứ hai và thứ tư), Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn có trách nhiệm lên kế hoạch cụ thể từng buổi ngay từ đầu mỗi học kỳ; chúng tôi tạm gọi đây là: "Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và kiểm tra toàn diện nền nếp chuyên môn" trong từng tháng, từng học kỳ của năm học. Trong kế hoạch này ghi rõ từng buổi sinh hoạt chuyên môn, ghi rõ từng nội dung sinh hoạt chuyên môn cho mỗi tổ - 4 - chuyên môn cụ thể. Tuy nhiên tuỳ theo nhiệm vụ và tình hình thực tế của năm học mà kế hoạch này có sự thay đổi cho phù hợp về thời gian và nội dung. Dựa vào kế hoạch trên các bộ phận và đặc biệt là các tổ chuyên môn chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động của tổ. Trong đó có kế hoạch tổ chức học tập các chuyên đề giảng dạy, phân công giáo viên thao giảng minh hoạ chuyên đề, ghi hình bài giảng để cùng trao đổi, góp ý kiến, đánh giá . Do có kế hoạch sớm, cụ thể nên việc thực hiện được chuẩn bị chu đáo, đạt kết quả tốt. 2. Biện pháp thứ hai: Tổ chức tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh a) Tổ chức kiểm tra các bài kiểm tra định kì. Kiểm tra và đánh giá kiến thức học sinh là một công việc rất quan trọng của người thầy, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo chuyên môn trong nhà trường. Giáo viên và các tổ chuyên môn phải làm tốt công tác này, việc tổ chức kiểm tra 1 tiết phải đạt được các mục đích và yêu cầu sau: - Nội dung kiểm tra phải phù hợp với chương trình và sách giáo khoa hiện hành, bám sát theo tài liệu chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ môn. - Đề kiểm tra không quá tải, phù hợp với các đối tượng học sinh: giỏi, khá, trung bình, yếu. Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, cẩn mật. - Chấm bài phải chính xác, đúng theo đáp án, biểu điểm. Chống hiện tượng chấm bài cảm tính, qua loa hay quá khắt khe. - Trả bài kịp thời, để học sinh thấy được kiến thức thực tế của mình. Giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường nắm bắt được kịp thời chất lượng học tập của học sinh. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thích hợp nâng cao chất lượng dạy - học. - Tổ chức kiểm tra phải đảm bảo qui chế chuyên môn, nhưng phù hợp với tâm lý của học sinh, tránh căng thẳng, nặng nề. Có như vậy kết quả kiểm tra mới phản ánh đúng trình độ thực tế của học sinh theo đúng yêu cầu, mục đích giáo dục. Để thực hiện được mục đích yêu cầu về kiểm tra đánh giá như đã trình bày trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra theo các bước sau: + Bước 1: Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra 1 tiết chung và được niêm yết thông báo ngay từ đầu mỗi học kỳ để giáo viên và các tổ chuyên môn chủ động trong công việc thực hiện chương trình và chuẩn bị cho công việc kiểm tra 1 tiết. Việc lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra 1 tiết tập trung trường chúng tôi đã thực hiện từ năm học 2009 - 2010 đến nay, và ngày càng được bổ sung rút kinh nghiệm hoàn thiện hơn. + Bước 2: Sinh hoạt nhóm chuyên môn và ra đề kiểm tra: Giáo viên bộ môn có vai trò và trách nhiệm lớn trong việc chuẩn bị và tổ chức kiểm tra; Từ năm học 2009-2010, nhà trường chúng tôi đã xây dựng và lưu trữ được bộ đề kiểm tra cho tất cả các môn. - Trước khi kiểm tra ít nhất là một tuần: nhóm chuyên môn phải thống nhất được mục đích yêu cầu; các đơn vị kiến thức cơ bản cần được kiểm tra - 5 - đánh giá và thông báo nội dung này đến tất cả học sinh trong lớp để học sinh chủ động ôn tập. + Bước 3: Tổ chức kiểm tra. - Phó Hiệu trưởng chuyên môn lập kế hoạch kiểm tra 1 tiết chung và niêm yết kế hoạch này từ đầu mỗi học kỳ (như ví dụ đã nêu trong biện pháp thứ nhất). - Chúng tôi xác định công việc tổ chức kiểm tra 1 tiết chung cho một số bộ môn chính như: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh… là nhiệm vụ của toàn Hội đồng sư phạm. Do vậy việc coi kiểm tra chung không phải chỉ là nhiệm vụ của giáo viên bộ môn mà còn là nhiệm vụ của các giáo viên thuộc các tổ chuyên môn khác. + Bước 4: Giai đoạn chấm, trả bài: - Tổ trưởng chuyên môn phân công giáo viên chấm bài theo phương thức: phân công chấm chéo đối với các bài kiểm tra 1 tiết; - Ngày thứ 5 của tuần kề ngay sau ngày kiểm tra, giáo viên chấm giao bài cho giáo viên bộ môn. - Giáo viên chấm đúng biểu điểm đã thống nhất, mỗi bài chấm đều ghi điểm chi tiết cho từng phần, rồi cộng ghi điểm toàn bài cho học sinh. - Giáo viên bộ môn xem lại bài làm của học sinh lớp mình dạy để nắm bắt được chất lượng của học sinh mình, đồng thời kiểm tra lại tính chính xác trong việc chấm bài của đồng nghiệp. Nếu phát hiện chấm sai, chấm sót theo biểu điểm thì giáo viên bộ môn chấm lại theo đúng biểu điểm, đồng thời lập danh sách các học sinh được chấm lại và nộp cho tổ chuyên môn. - Giáo viên bộ môn trả bài cho học sinh theo qui định của phân phối chương trình (nếu có), hoặc trả bài cho học sinh chậm nhất sau 2 tuần kiểm tra. - Sau khi trả bài giáo viên bộ môn nhập ngay điểm vào sổ điểm cá nhân sổ điểm lớp. + Bước 5: Giai đoạn rút kinh nghiệm - Để phục vụ cho việc theo dõi, lưu trữ, rút kinh nghiệm về chất lượng dạy - học sau mỗi lần kiểm tra chúng tôi in bảng thống kê kết quả từng bài kiểm tra 15 phút, 45 phút và kiểm tra học kỳ theo từng khối lớp. Sau đó giao các bảng thống kê này cho tổ chuyên môn lưu trữ, phục vụ cho việc sinh hoạt tổ nhóm. - Chúng tôi chỉ đạo: trong họp tổ chuyên môn phải rút kinh nghiệm qua từng bài kiểm tra: từ khâu ra đề kiểm tra, coi và chấm bài, kết quả bài làm của học sinh. Từ đó các giáo viên trong tổ, nhóm cùng nhau trao đổi thống nhất: nội dung, phương pháp, yêu cầu trong việc dạy các bài tiếp theo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy - học. b) Đối với các bài không kiểm tra 1 tiết tập trung: Tất cả các bài kiểm tra từ 15 phút trở lên mà không có trong kế hoạch kiểm tra chung thì giáo viên bộ môn chủ động tổ chức kiểm tra theo đúng kế hoạch kiểm tra của tổ chuyên môn; đề kiểm tra do giáo viên bộ môn ra, sau khi kiểm tra xong thì lưu đề và đáp án tại hồ của tổ, nhóm chuyên môn. - 6 - Với cách làm như thế này, dù không được kiểm tra chung, nhưng việc tổ chức kiểm tra viết từ 15 phút trở lên của tất cả các bộ môn đều được chỉ đạo thống nhất về thời gian, nội dung và yêu cầu kiểm tra. Các đề và biểu điểm đáp án của các bài kiểm tra được lưu tại hồ tổ, chính là các tư liệu chuyên môn khá quan trọng để giáo viên trong tổ chuyên môn trao đổi học tập. Với các biện pháp trong chuỗi biện pháp thứ hai như tôi vừa trình bày đã đạt được những kết quả rất tích cực: + Thực hiện được mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, đánh giá học sinh. Kết quả đánh giá thể hiện chính xác trình độ và năng lực học tập của từng học sinh. Các tồn tại, hạn chế khi còn kiểm tra riêng hầu như được chấm dứt hẳn. + Đã thúc đẩy được các tổ chuyên môn sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, phục vụ cho nâng cao chất lượng dạy - học. 3. Biện pháp thứ ba: Tổ chức học tập chuyên đề dạy - học, hội giảng, hội họp. Đây là một hoạt động rất quan trọng của tổ chuyên môn, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay: thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, và phương pháp dạy - học; theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. - Về phía nhà trường: phân công, theo dõi, động viên giáo viên thực hiện tốt công tác học tập bồi dưỡng thường xuyên trong hè và trong cả năm học. - Nhà trường lập kế hoạch và dành thời gian họp để tổ chuyên môn triển khai học tập chuyên đề. Sau đó có thao giảng minh họa. Kế hoạch học tập chuyên đề, thao giảng được hiệu phó chuyên môn thể hiện rõ ngay từ đầu học kỳ trong kế hoạch chỉ đạo chuyên môn năm học. Song song với việc tổ chức thao giảng tập trung, chúng tôi luôn yêu cầu các tổ chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch "Dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn". Hàng tuần tổ trưởng chuyên môn lên kế hoạch và phân công nhóm giáo viên dự giờ đồng nghiệp theo thời khoá biểu chính khoá, nhằm tăng cường trao đổi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy, đặc biệt là các bài khó dạy, các dạng bài quan trọng. Chúng tôi chỉ đạo mỗi môn/ khối lớp ít nhất 1 tháng phải thực hiện 1 tiết dự giờ theo chỉ đạo của tổ chuyên môn, kết hợp với đó là lựa chọn những giờ điển hình để tiến hành ghi hình, lưu trữ và làm tư liệu để giáo viên cùng trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy ngay tại tổ chuyên môn. Để tiện việc chỉ đạo theo dõi hoạt động này chúng tôi đã soạn và in sẵn, phát cho mỗi tổ chuyên môn 1 tập: "Sổ thăm lớp dự giờ và sổ nhận xét, đánh giá giờ dạy"; Hướng dẫn cho giáo viên cách ghi nội dung giờ dự một cách cụ thể, khoa học để tiện cho việc nhận xét, đánh giá đồng nghiệp và còn dùng để lưu trữ cho nhiều năm. 4. Biện pháp thứ tư: Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng họp tổ chuyên môn - 7 - - Nhà trường lên lịch họp tổ chuyên môn ngay từ đầu học kỳ đảm bảo đúng yêu cầu: bình quân 1 tháng tổ chuyên môn họp ít nhất 2 lần trong buổi chiều thứ 5 tuần hai và tuần thứ tư trong tháng. + Nội dung họp tổ chuyên môn bao gồm: Nội dung mang tính chất hành chính như thi đua, kỷ luật, nề nếp . chỉ được chiếm không quá 1/2 thời gian họp tổ và họp vào chiều thứ năm tuần bốn. Còn tuần hai và 1/2 thời gian còn lại của tuần bốn là dành cho các tổ chuyên môn đi sâu vào các nội dung: liên quan trực tiếp đến dạy - học, như thao giảng, học tập chuyên đề, rút kinh nghiệm, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học; chuẩn bị cho việc đánh giá kiểm tra . + Nội dung sinh hoạt chuyên môn bao gồm: xem xét việc thực hiện chương trình, thống nhất từng tiết dạy của tuần tiếp theo về nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học . yêu cầu tất cả các bài dạy đều được thống nhất trao đổi trong sinh hoạt nhóm. Rút kinh nghiệm qua bài kiểm tra 15 phút, 45 phút, kiểm tra học kỳ. Từ đó có phương pháp dạy - học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Thống nhất kiến thức trọng tâm của từng chương, phần, chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới (nếu có). Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu… 5. Biện pháp thứ năm: Chỉ đạo tổ chuyên môn tổ chức kết tháng, học kỳ, tổng kết năm một cách khoa học kịp thời. Trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, người cán bộ quản lý phải luôn chú ý đến việc phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể. Vì có thể nói: người dạy học là giáo viên – người đánh giá học sinh cũng là giáo viên. Do đó trong quá trình chỉ đạo hoạt động dạy và học, cán bộ quản lý giáo dục phải luôn chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của cán bộ, giáo viên. Đồng thời xếp thời gian một cách khoa học hợp lý để mỗi thầy cô giáo tự đánh giá công tác đã làm được trong từng tháng, học kỳ, từ đó đề ra các biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong học kỳ tiếp theo. Sau đó mỗi tổ chuyên môn họp kết học kỳ và đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học. Trên cơ sở kế hoạch của giáo viên, của tổ chuyên môn, ban giám hiệu xây dựng kế hoạch và các biện pháp chính nhằm nâng cao chất lượng dạy học cho học kỳ tiếp theo. IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày trên, hoạt động của các tổ chuyên môn, và kết quả dạy học trong nhà trường đã có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: - Hoạt động của tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng hơn, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học. - 8 - - Nội dung công việc của tổ chuyên môn nhiều, xong nhờ có kế hoạch định sẵn, tổ chuyên môn chủ động chỉ đạo và thực hiện thuận lợi và chiếm không quá nhiều thời gian. - Chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng cao và củng cố vững chắc. Xin nêu một vài số liệu của trường chúng tôi trong các năm gần đây. * Tổ chuyên môn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn trong tổ và được hội đồng nhà trường bình xét đạt tổ tiên tiến trong năm học: + Tổ Toán – Lí: 4/5 đồng chí đạt từ lao động tiên tiến trở lên (= 80%) + Tổ Văn Sử: 5/6 đồng chí đạt từ lao động tiên tiến trở lên (= 83%) (Có 01 giáo viên bồi dưỡng được 01 học sinh giỏi cấp Huyện) * Các tổ chuyên môn đã xây dựng đảm bảo đầy đủ các loại kế hoạch của tổ, triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu giao như chất lượng tay nghề giáo viên được nâng lên về cả nhận thức và phương pháp dạy học đổi mới, qua các tiết dạy điển hình, thao giảng có ghi hình mỗi giáo viên đều nhìn nhận ra rõ những gì là ưu điểm, những gì còn là hạn chế của đồng nghiệp để từ đó nghiệm vào chính bản thân mình, cuối năm học không có giáo viên nào xếp loại tay nghề yếu (Tay nghề giáo viên xếp loại giỏi là 05/18 = 27,7%; loại Khá là: 07/18 = 39,0%; loại Trung bình là: 6/18 = 33,3%). * 100% cán bộ quản lí giáo viên nhà trường đều đã đăng kí và thực hiện hoàn thành nội dung “một đổi mới” trong năm học. Trong đó có nhiều nội dung đã được giáo viên thực hiện thành công giúp nâng cao chất lượng bộ môn, nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các cấp, giáo dục được cho học sinh cách rèn luyện, bảo vệ sức khỏe và kỹ năng tham gia hoạt động tập thể. Đặc biệt là giáo viên tích lũy thêm được nhiều kinh nghiêm trong giảng dạy môn học. * Các tổ chuyên môn chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề chuyên môn trong năm học, đó là chuyên đề “dạy học buổi 2 hiệu quả”. Kết quả đã phụ đạo cho học sinh yếu kém trong suốt năm học, số lượng học sinh yếu kém các bộ môn đã giảm xuống nhiều. Kết thúc năm học chỉ còn có 03 em học sinh xếp loại học lực yếu phải rèn luyện thêm trong hè. + Về phía giáo viên: Năm học Giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua cơ sở Giáo viên đạt lao động tiên tiến Giáo viên có chuyên môn yếu 2008 - 2009 1 5 0 2009 - 2010 1 7 0 2010 - 2011 4 11 0 + Về phía học sinh: - 9 - Các kết quả, thành tích đạt được trong hoạt động dạy - học, góp phần khá lớn vào thành tích chung của nhà trường: Năm học 2009 – 2010 trường xếp loại: Khá. Năm học 2010 – 2011 trường được đoàn thanh tra Phòng GD&ĐT huyện đề nghị xếp loại: Tập thể trường tiên tiến. V. KHẢ NĂNG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM. Qua thực tiễn công tác, tổ chức thực hiện tại cơ sở chúng tôi rút ra được các kinh nghiệm sau trong đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn nhà trường trung học cơ sở: - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường phải chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch thật cụ thể, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi. - Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các tổ chuyên môn hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp tổ chuyên môn, tránh sa đà vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. - Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học là một trong công tác quan trọng nhất của người làm công tác quản lý; do vậy cần tập trung xây dựng và luôn có biện pháp phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mớicác giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Việc đổi mới chỉ đạo các hoạt động chuyên môn trong nhà trường một điều thiết thực, không thể thiếu trong suy nghĩ và thực hiện của người lãnh đạo chuyên môn nhà trường. Kinh ngiệm này của tôi khi thực hiện tại trường trong hai năm học gần đây đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, trong những năm học tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện và bổ sung thêm nhiều những cách làm hiệu quả hơn. Chắc chắn với các cách làm như trên thì hiệu quả trong hoạt động chuyên môn của các tổ chuyên sẽ đi vào chiều sâu hơn, chất lượng hơn từ đó sẽ góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm bước đầu mà bản thân tôi đã thực hiện trong quá trình chỉ đạo hoạt động đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn. Chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và chưa đầy đủ, mong các đồng chí, đồng nghiệp cùng tham khảo và góp ý./. - 10 - Năm học Số HS giỏi cấp Huyện Học sinh giỏi Học sinh tiên tiến Lên lớp thẳng 2008 - 2009 0 4 em 46 em 98,0% 2009 - 2010 1 em 5 em 50 em 98,1% 2010 - 2011 1 em 8 em 41 em 98.0% [...]... thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07 .20 07.QĐBGD&ĐT ngày 02. 4 .20 07 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS, ban hành kèm theo Thông tư số 12. 2009.TT-BGDĐT ngày 12. 5 .20 09 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 4 Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS (theo.. .Tân Mỹ, ngày 28 tháng 5 năm 20 11 Người viết Trần Xuân Hưng Xác nhận của nhà trường ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… - 11 - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường. .. Giáo dục và Đào tạo 4 Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS (theo Thông tư số 12. 2009.TT-BGDĐT ngày 12. 5 .20 09 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS ) - 12 - . được các kinh nghiệm sau trong đổi mới công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn ở nhà trường trung học cơ sở: - Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhà trường. HÓA TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”, KINH NGHIỆM CÔNG TÁC “ ĐỔI MỚI CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS SỐ 2 TÂN MỸ”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay