Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

50 3,063 5
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2015, 07:31

Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội trang bị cho giáo viên mầm non một số kiến thức và kĩ năng tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lí giáo dục. [...]... CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT :uas hn nêiv hnàht c hc t các àv maN t i V c uq T n rt t M a c m ihn hcárt hn yuq 43 u i 1 n ohk i t ,NMDG p ihgn s gnort i h ãx c hc t các a c m ihn hcárt òrt iav v hn yuq me rT c d oáiG àv cós m hC , v o B t uL iàogn c n maN t i V i gn ,oáig nôt các ,c t nâd các ,i h ãx p l gn t các ,p c iaig các gnort u ib uêit nâhn ác các ,p ihgn hgn — i h ãx c hc t các ,i... ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT ? oàn n v t c ht hnìh g n hn gn d s n B :ìht i h ãx c hc t các gnort c iv màl i gn gn hn àl gn t i ohc n v t u n n b oeht y V non m m i ut gnort noc óc m ahc c b các àl gn t i các ohc n v t c ht hnìh v u ih mìt ã n b c rt eludom gnorT i ộh ãx c ứhc ổt các ohc non mầm cụ d oáig ềv nấv ưt cứh t hnì h uểi h mì T 2 gnộđ tạoH )21NM ,11NM ,01NM eludom các o hk... ohc n v t u n n b oeht y V non m m i ut gnort noc óc m ahc c b các àl gn t i các ohc n v t páhp gn hp v u ih mìt ã n b c rt eludom gnorT i ộ h ãx cứhc ổt các oh c non mầm c ụ d oái g ềv nấv ưt páhp gn ơưhP 1 gnộđ tạoH )tếi t 2( I ỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁ IG ỀV NẤV ƯT PÁHP GNƠƯHP I I I NẦHP t hn oac iã u hc óc hcás hníhc gn h c hc ìht t hc hnít gnùc cáhk hcás hníhc các gn h c gna i ht gn ,yàn... t c ht i v h nêil ,p ihgn gn i v s aihc yãh n B ? ìg àl i h ãx c hc t các ohc non m m c d oáig v n v t uêit c m ,n b oehT i ộh ãx c ứhc ổt các ohc non mầm cụd oáig ềv nấv ưt u êit cụm uểih mìT 1 gnộđ tạoH I C D O ÁIG V N V H ÃX C T GNUD I HC T CÁC OHC NON M M N À V UÊIT C M V M IN IÁHK 1.II )tếi t 9( I ỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT GNUD I ỘN I I NẦHP 41 NM ELUDOM | 47 1 n v v n v... t ul páhp n b n v các oàv a c ã t t nâd gnôc gn hn hnàht rt ,n id nàot n irt táhp me các rt c d oáig àv v o b ,cós m hc m ihn hcárt àv n yuq các v hn yuQ n l i gn a c v o b 58 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT ., c aig ôv rt àv hnì aig óc rt ,n irt táhp m hc rt àv gn ht hnìb rt a ig ,uahn cáhk HX —TK gnùv các a ig ,oèhgn i gn àv uàig i gn a ig ,i h ãx p l gn t các a ig ,nôht gnôn... gnuc c non m m i ut a l noc óc m ahc c b các l t gn T — 5102 m n oàv %01 i d àv 0102 m n oàv %21 gn ux non m m c d oáig s c các 19 1 | IỘH ÃX CỨHC ỔT CÁC OHC NON MẦM CỤD OÁIG ỀV NẤV ƯT n ih nêiv oáig 000.81 s gn t gnorT ná a c gnôc hnàht s hn t yuq gn rt nauq òrt iav gnó oáig àhn gn i t u y ,t hc t v s c hn c nêB — oáig u m rt %3,68 àv rt àhn rt s %62 ohc c h hc gn pá hc i m gn hn p l ,móhn 868.01 ,non. .. ãx c hc t các gnort c iv màl gn t i các ohc n v t nêihn yut ,gnud i n u ihn t r óc NMDG V i ộh ãx cứh c ổt các oh c n on mầm cụd oái g ềv nấv ưt gn ud i ộN 2 non m m gn rT l u i àv c d oáiG t uL i t hn yuq c i h ãx — rt hn íhc c hc t các ,nauq c i v p h i hp non m m gn rt àhn a c m ihn hcárt oàv c n C — i h ãx c hc t gn t a c NMDG v n v t c n c u c uhn oàv c n C — NMDG i v i i h ãx c hc t các a c m... non m m n o iaig i gn noc a c n irt táhp ìk i ht ioc c d oáig àhn cáC t ib c áhk òrt iav óc non m m c d oáig ,i gn noc c l n ugn gn d yâx c l n ihc gnorT iờưgn noc c ựl nồug n cợưl nếihc gnort non mầm cụ d oáig aủc òrt iaV 1.2 no n mầm cụ d oáig aủc òr t iaV 2 rt c d oáig cós m hc c iv gnort i h ãx c hc t các ,gn gn c ,hnì aig i v hc t hc p h t K rt y d iôun v c h aohk c ht n ik gn hn m ahc c b các. .. ahc ,àb gnÔ“ iht i h các c hc t aig mahT c ht t non m m p l móhn ,hnì aig rt móhn các a c gn t oh c hc t cát gnôc rt h ,oáig u m p l gn rt n rt gn yuh c iv gnort aig maht nêiv i h gn n V i ut 6 i d rt DG — SC gn n k àv c ht n ik n ib hp n yurt nêyut cát gnôc a c cáhk gn t oh các gn gn h c oh p t c h i ub các aig maht c c hcít gn gn c àv m ahc c b các gn n V gn gn c àv m ahc c b các ohc i ut 6 i d rt... gnam n hp cós m hc ,hnì aig ,nâhn nôh n nauq nêil c ht n ik các v n ib hp ,i oart gnùC :”nâhn nôh n it b c l uâC“ c hc T — …;c ht n ik n ib hp i ub các d maht hnìm a c nêiv hnàht các nêiv gn ;n yurt nêyut i ub các c hc t rt h ;gn gn c àv m ahc c b các ohc rt DG — SC c ht n ik n ib hp n yurt nêyuT — non m m rt ohc p t c h gnùd ,i hc màl ,NMDG s c các ohc t hc t v s c gn d yâx gn oal c s gnôc póg gnó oàrt
- Xem thêm -

Xem thêm: Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội, Module Mầm non 14: Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay