Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin thư viện, đại học quốc gia hà nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

12 468 3
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 22:13

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Phạm Thị Mai Lan 11 1. Mở đầu Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 đã được Chính phủ phê duyệt khẳng định: “… xây dựng học chế tín chỉ thích hợp cho giáo dục đại học ở nước ta và vạch ra lộ trình hợp lý để toàn bộ hệ thống giáo dục đại học chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ…”. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ (HCTC) là một hình thức đào tạo được hầu hết các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng vì nó phân chia kiến thức đào tạo thành những đơn vị học tập mà sinh viên (SV) có thể tự sắp xếp để tích lũy được ở những thời gian và không gian khác nhau. Tùy điều kiện của mỗi người, người học có thể học nhanh hơn hay muộn hơn so với tiến độ bình thường, có thể thay đổi chuyên ngành học ngay giữa tiến trình học tập mà không phải học lại từ đầu. Đồng thời, HCTC còn tạo ra một "ngôn ngữ chung" giữa các trường ĐH, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi SV giữa các trường trong nước và trên thế giới, rất thuận lợi trong các chương trình đào tạo liên kết. Đây là một phương thức đào tạo đem lại hiệu quả giáo dục cao, tạo tính mềm dẻo và khả năng thích ứng, hơn nữa cũng tạo được hiệu quả cao về quản lý và giảm được giá thành đào tạo. Tín chỉ là gì? Trên thế giới có rất nhiều định nghĩa về tin chỉ, theo cách hiểu của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN): “Tín chỉ học tập là một đại lượng đo toàn bộ thời gian (khối lượng kiến thức được tích luỹ trong thời gian) bắt buộc đối với một người học bình thường để học một môn học cụ thể, bao gồm: 1) Thời gian lên lớp; 2) thời gian hoạt động khác ( hoạt động nhóm, làm việc trong phòng thí nghiệm, thực tế thực tập… được thời khoá biểu quy định); 3) Thời gian tự học, tự nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao" [1]. Theo Quy chế đào tạo theo phương thức tín chỉ của ĐHQGHN thì dạy học theo phương thức đào tạo tín chỉ là dạy cho người học cách tìm kiếm, xử lí và tự tích luỹ kiến thức dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của thầy tức là tăng cường tự học, tự nghiên cứu. Vì vậy, giờ tín chỉ được nhận diện thông qua thời gian lao động/học 11 ThS. Trưởng phòng phục vụ bạn đọc Ngoại ngữ. Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN tập của sinh viên và nó được thể hiện thông qua 3 hình thức dạy học chủ yếu đó là giờ lên lớp lí thuyết; giờ lên lớp thảo luận, thực hành và giờ tự học để người học tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của học chế tín chỉ. Một giờ tín chỉ tính bằng 3 giờ lao động của người học tự học, tự nghiên cứu kết hợp với các hình thức học tập khác. Tất cả giờ lao động này đều phải được kiểm tra, đánh giá để xác nhận thành quả học tập và đây là trách nhiệm của giảng viên khi dạy học theo tín chỉ và người học được công khai kết quả đánh giá trong quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng để được xác nhận mức độ hoàn thành yêu cầu của học chế tín chỉ. Tất cả điều nêu trên được cụ thể hóa phương thức triển khai với các nhiệm vụ được quy định cho sinh viên; chỉ rõ học liệu cần sử dụng; tiêu chuNn ánh giá và văn bn ó ưc gi là  cương chi tit hc phn/môn hc. 2. Vai trò của thư viện trường ĐH trong dạy và học theo HCTC Vic áp dng chương trình ào to theo h thng tín ch cho các trưng i hc là mt bưc chuyn bin ý nghĩa, mt n lc ln trong vic thay i phương pháp dy - hc i hc hin nay. Tuy nhiên,  thc hin tt chương trình ào to này òi hi phi có s thay i và i mi toàn din v phương pháp dy và hc, cách qun lý và vn hành chương trình ào to cũng như cơ s vt cht phc v vic hc tp và ging dy ca cán b và sinh viên. Trong ó, hot ng v thông tin tư liu có nh hưng khá ln n cht lưng ào to theo h thng tín ch bi chương trình ào to này òi hi ging viên phi tư nhiu công sc hơn cho vic xây dng  cương môn hc, phi tìm kim, khai thác tin, tài liu tham kho trên web, trong thư vin  phc v cho bài ging ca mình và gii thiu cho sinh viên tìm c. Sinh viên phi dành nhiu thi gian t hc, t nghiên cu và ch ng tìm kim và tham kho các tài liu chuyên ngành và liên ngành, thích hp vi tng môn hc, tng chuyên  khác nhau  t yêu cu ca mi tín ch. N hư vy, i mi phương pháp dy và hc theo HCTC bt buc ging viên và sinh viên phi tham kho nhiu tài liu hơn, cn nhiu thông tin hơn, tn sut s dng các tài liu ln hơn, òi hi các thư vin phi ưa ra rt nhiu gii pháp kh thi trong vic cung cp tài liu cho ngưi hc mt cách y  nht, nhanh nht, hiu qu nht và chính xác nht  áp ng nhu cu thông tin ngày càng cao ca ngưi dùng tin. Thư vin phi tìm cách thu hút ngưi c bng tin ích mà công ngh thông tin em li. ó là xây dng nhng cơ s d liu và t chc thành các ngun tin, các ch  liên quan n vic ging dy và nghiên cu ca nhà trưng. Trang thit b ca thư vin y  to mi iu kin cho cán b, giáo viên và sinh viên hc tp và nghiên cu. Thư vin to ra không gian cho vic c sách, t hc, phòng truy cp internet, to iu kin cho sinh viên có th n thư vin hc mt mình, hc theo nhóm, hoc trao i, ta àm nhng thông tin thu nhn ưc t kho tài liu ca thư vin. Vai trò cán b thư vin s năng ng hơn, không ơn thun ch là th thư trông coi kho sách mà phi là ngưi hưng dn bn c tìm kim, khai thác thông tin, tư vn cho bn c các tài liu cn cho môn hc. Có th nói thư vin là trái tim tri thc ca mt trưng i hc. Hơn ai ht sinh viên phi ý thc rõ nét v v trí và vai trò ca thư vin  bc i hc thì mi  ra phương pháp hc tp úng n cho mình trong sut quá trình hc. Vi phương pháp ging dy và hc tp mi mi sinh viên cn phi coi thư vin là “giảng đường thứ hai” thì mi có th hoàn thành ưc nhng yêu cu v khi lưng cũng như cht lưng kin thc ca các môn hc. Mun thc hin tt iu ó các trưng i hc cn phi chú trng n công tác u tư cho thư vin  thư vin trưng i hc (Trung tâm Thông tin-thư vin) tht s là ngun cung cp thông tin, tài liu phong phú và cht lưng cho cán b ging viên, sinh viên trong trưng. 3. Thực trạng Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGH 3.1. guồn lực thông tin Trung tâm Thông tin - Thư vin, HQGHN s hu mt ngun lc thông tin phong phú, a dng, bao gm tài nguyên thông tin dng in n và tài nguyên thông tin in t 3.1.1. Kho tài liu / cơ s d liu do Trung tâm xây dng - Giáo trình ca 60 ngành ào to, gm: 1.160 tên sách / biu ghi, 180.500 bn - Sách tham kho: 75.650 tên sách / biu ghi, 274.500 bn - Báo, tp chí: 415 tên báo, tp chí ting Vit, Anh, Pháp, Trung, N ga - Lun án, lun văn: 6.650 bn / biu ghi - Thác bn văn bia: 2.000 bn - Giáo trình in t: 12 cun giáo trình chuyên ngành  dng s hóa ang ưc ging dy ti HQGHN . - CSDL toàn văn: Kt ni tóm tt và toàn văn vi hơn 15.000 trang tài liu là sách in t, các bài ăng tp chí, k yu HN KH: sinh hc, N gôn ng hc, Qun tr kinh doanh; B sưu tp vi 15.360 bài vit trên các tp chí khoa hc hàng u th gii ưc sp xp theo ch : toán, hóa, vt lý, khoa hc trái t - CSDL bài trích tp chí: 6.376 biu ghi - CSDL thư mc các công trình nghiên cu khoa hc ca cán b HQGHN (K nim 100 năm HQGHN ), gm 16.000 biu ghi. - CSDL thư mc v o c H Chí Minh gm 2172 biu ghi. - CSDL môn hc cho 60 ngành hc vi trên 2.000 môn hc là danh mc các tài liu phc v các môn hc ưc thit k theo khung chương trình ào to c nhân ca HQGHN . 3.1.2. CSDL trên CD-ROM (ngun tin offline) gm: hơn 2000 tp chí khoa hc t 05 CSDL v các lĩnh vc: Khoa hc ng dng và công ngh; công ngh sinh hc; khoa hc xã hi nhân văn; khoa hc giáo dc, kinh t và qun tr kinh doanh …. 3.1.3. CSDL trc tuyn (ngun tin online): Tạp chí điện tử: 06 CSDL, tng s 9.757 tên tp chí vi 8.306.140 bài v: khoa hc máy tính, lp trình, CN TT, in t, vt lý ng dng, giáo dc, kinh t, khoa hc t nhiên, khoa hc xã hi, k thut, y hc, thông tin thư vin, Sách điện tử: 05 CSDL vi hơn 60.000 cun v các lĩnh vc: khoa hc xã hi nhân văn, khoa hc công ngh, khoa hc ng dng và công ngh thông tin, truyn thông, khoa hc qun lý, kinh t hc, toán hc, hóa hc, vt lý,giáo dc, lut hc, ngh thut, lch s, ngôn ng,…và b giáo trình hc ting Anh trc tuyn LAN GMaster English Elements Online: 5 khóa hc, 5 cp . 3.2. Các sản phm và dịch vụ thông tin chính - Cung cp cho bn c các phương tiên tra cu/tìm kin thông tin, tài liu tin ích thông qua mc lc sách  dng phiu và OPAC. N goài ra, hng tháng xut bn Bản tin điện tử dưi 2 hình thc: in và online. N i dung Bn tin: cp nht tin v lĩnh vc thông tin - thư vin, gii thiu sách mi, bài trích tp chí, lun án tin sĩ, lun văn thc sĩ ,  tài N CKH; Mt s thư mc chuyên , k yu hi tho… - Cung cp cho bn c các loi hình dch v TT-TV tiên tin, như: kho m, a phương tin, truy nhp thông tin s hóa, bàn hi-áp thông tin,… - Phương thc phc v luôn ưc ci tin: cung cp tài liu c ti ch và cho mưn v nhà ti các kho m,cho mưn liên thông gia các phòng phc v bn c ca Trung tâm, nhm thu hút ông o bn c n TV, to mi iu kin thun li nht cho bn c khai thác ti a các kho tài liu ca Trung tâm. 3.3. Công nghệ thông tin trong công tác thông tin - thư viện T năm 1997, Trung tâm TT-TV, HQGHN ã ng dng công ngh máy tính và công ngh vin thông vào mi hot ng ca Trung tâm như: t ng hóa công tác b sung, biên mc, kim soát n phNm nh kỳ, tra cu OPAC, s hóa tài liu, qun lý kho, qun lý lưu thông tài liu, cung cp tài liu in t, tìm kim toàn văn, qun tr h thng và t ng hóa công tác hành chính, văn phòng. c bit, Trung tâm va mi mua phn mm qun tr thư vin áp ng chuNn quc t: VIRTUA, ây là phn mm tiên tin hin ang ưc áp dng ti nhiu quc gia trong khu vc và trên th gii, m bo tt cho s liên thông và chia s ngun lc thông tin, mà phn mm LIBOL ang s dng không làm ưc. 3.4. Cơ cu t chc, i ngũ cán b: B máy t chc ca Trung tâm bao gm Ban Giám c, các phòng chuyên môn, chc năng, các phòng phc v bn c. Hin ti cán b ti Trung tâm có trình  i hc thư vin (c chính qui và ti chc) là 30,4%, s cán b tt nghip các ngành khác làm vic ti Trung tâm hu như ã ưc hc các lp nghip v thư vin. Trong tng s cán b ca Trung tâm, s cán b làm  b phn phc v bn c (th thư) chim t l hơn mt na là 60,7%. 3.5. C s vt cht: Trung tâm có tng din tích s dng là 4.800m², hot ng ti 4 khu vc: Cu giy, Thưng ình, M trì và 19 Lê Thánh Tông. Tt c các phòng phc v nm  các a im trên u ã ưc nâng cp và xây dng li, cùng vi các thit b ni tht ưc trang b mi. 3.6. Qua thực trạng hoạt động của Trung tâm TT-TV, rút ra một số điểm mạnh, hạn chế sau: * im mnh: - Trung tâm TT-TV, HQGHN là ơn v s nghip phc v cho công tác T và N CKH, có tư cách pháp nhân, có con du và tài khon riêng và là ơn v d toán cp III. ây là mt trong nhng iu kin thun li trong công tác xây dng, phát trin các hot ng TT-Tv ca Trung tâm - Trung tâm luôn ưc s quan tâm, giúp , ch o sát sao ca Ban giám c và các Ban chc năng HQGHN . - i ngũ cán b ca Trung tâm tăng nhanh c v s lưng và cht lưng. Hu ht cán b là nhng ngưi làm vic vi tinh thn trách nhim cao, tâm huyt vi ngh. Thái  phc v B ca th thư tt, nhit tình: có 70% ý kin ánh giá thái  phc v tt, 30% chp nhn c. - Trung tâm ã có ưc mt cơ s vt cht tương i hin i. - N gun lc thông tin ca Trung tâm phong phú và a dng v loi hình: tài liu in, tài liu nghe-nhìn và tài liu in t. - Các sn phNm, dch v TT-TV và công tác ào to, hưng dn ngưi dùng tin luôn ưc i mi và nâng cao cht lưng. * Khó khăn, hn ch: - N gun kinh phí cp cho hot ng ca Trung tâm quá hn hp. - V cơ s vt cht: Thiu din tích ti các khu vc phc v bn c; chưa có các phòng c dành riêng cho cán b, nghiên cu sinh, phòng hc nhóm cho sinh viên, phòng c dành cho SV cht lưng cao. Thiu ngun kinh phí  nâng cp, sa cha, bo trì thưng xuyên các trang thit b phương tin k thut. - N gun lc thông tin chưa m bo ưc tính y , tính cân i ca vn tài liu, do ó, chưa thc s tha mãn nhu cu ca bn c. - Các sn phNm, dch v thông tin-tư liu chưa a dng, chưa trin khai ưc các hot ông thông tin chuyên sâu, thông tin chn lc. c bit, chưa có các dch v nâng cao dành cho cán b lãnh o, các giáo sư, các nhà khoa hc u ngành. - Công tác tuyên truyn, gii thiu thông tin-thư vin cho các i tưng B chưa tích cc, thưng xuyên nên ngun tư liu ca Trung tâm chưa ưc khai thác trit . - Thiu cán b chuyên sâu v CN TT và nhân viên k thut  bo qun tài liu và sa cha các trang thit b k thut ca Trung tâm. Trình  tin hc, ngoi ng ca cán b thư vin nói chung còn hn ch. - Trung tâm hin nay chưa bao quát ưc các phòng tư liu ca các khoa trong toàn HQGHN , do vy chưa kim soát ưc ngun tin phong phú nm phân tán  các ơn v này. 4. Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt đông của Trung tâm TT- TV, ĐHQGH đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ 4.1. âng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ TT-TV đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo Tổ chức các buổi tuyên truyền, các cuộc hội thảo, toạ đàm về vai trò của thư viện nói chung và trách nhiệm của cán bộ thư viện nói riêng trong đào tạo tín chỉ cho toàn th cán b Trung tâm, vi s tham gia ca i din lãnh o HQGHN , i din lãnh o các trưng i hc thành viên và các Khoa trc thuc, i din ging viên, sinh viên… N i dung ca các bui tuyên truyn cn i sâu phân tích, ánh giá nhng yêu cu cn thit ca ào to tín ch và vai trò ca Trung tâm trong vic áp ng, thc hin tt nhng yêu cu ó. Thông qua các hot ng này, Trung tâm cũng có th lng nghe các ý kin óng góp t phía ngưi dùng tin  hoàn thin và nâng cao cht lưng phc v ca mình. Các hot ng trên s giúp cho cán b Trung tâm nhn thc và hiu bit rõ vai trò và tm quan trng ca hot ng TT-TV trong quá trình phc v ào to theo tín ch, tìm ra nhng bin pháp phù hp  i mi hot ng nhm thích ng vi mô hình ào to mi, t ó hình thành nên ng lc và quyt tâm i mi mi mt hot ng, ưa Trung tâm thc s tr thành “ngưi thy th hai”, “ging ưng th hai” ca hc viên, sinh viên trong trưng. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ. Khi trin khai ào to theo tín ch òi hi trình  ca ngưi cán b TT-TV ngày càng phi ưc nâng cao.  phc v cho vic dy và hc theo tín ch, nhu cu tra cu và tìm kim thông tin, tài liu ca N DT không ch mang tính khái quát, a dng, phong phú mà còn rt c th và chi tit. N hu cu ó ca N DT t ra cho cán b TT-TV 2 nhim v: bên cnh vic phc v và áp ng tt nhu cu ca N DT thông qua trình  nghip v ca mình, cán b TT-TV còn cn có kin thc nn tng v chuyên ngành tri thc mà mình phc v. Có như vy cán b TT-TV mi thc s tr thành nhng “nhà tư vn thông tin”, nhng “hoa tiêu” hưng dn, giúp  N DT tip cn ưc thông tin mt cách hiu qu nht. N goài ra, bên cnh vic ào to nâng cao trình  chuyên môn nghip v, cán b thư vin cũng cn ưc trau di v ngoi ng (c bit là ting Anh) và kin thc v tin hc  m bo v cht lưng cho quá trình x lý tài liu cũng như hưng dn bn c tra cu tìm tin. Vi mi quan h hp tác quc t khá a dng ca mình, Trung tâm có th tuyn chn nhng cán b ưu tú c ra nưc ngoài hc tp, nghiên cu,  khi tr v có th làm nòng ct trin khai các mô hình hot ng TT-TV thc s tiên tin và hiu qu. 4.2. Đổi mới công tác phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ Tăng cưng c v lưng và cht ca ngun lc thông tin, cu trúc, t chc li ngun lc thông tin theo nhiu cách khác nhau  có th khai thác chúng theo nhiu phương thc khác nhau. Hot ng TT-TV t hiu qu cao khi nhu cu tin ca N DT ưc tho mãn mt cách y  nht. Đổi mới chính sách phát triển vốn tài liệu / học liệu theo sát yêu cu ào to tín ch, hưng ti xây dng “Kho tài nguyên học tập”. Công vic này cn ưc trin khai theo 3 hưng cơ bn sau: + Xây dng chính sách b sung theo hưng bám sát, phù hp vi các  cương môn hc theo tín ch ã ưc cơ s ào to phê duyt. Công tác b sung phi chú ý theo các môn hc ca tng ngành ào to, phi cp nht danh mục tài liệu bắt buộc và danh mục tài liệu tham khảo yêu cu sinh viên c thêm (vì tng ging viên có th có nhng iu chnh, thay i hoc b sung mi theo tng năm hc, hoc cùng mt môn hc có th do các ging viên khác nhau m nhim, h có th òi hi sinh viên c nhng tài liu khác nhau). Thit lp mi quan h cht ch vi các ging viên cơ hu theo các môn hc chung và chuyên ngành ca các khoa, b môn, có hc v, hc hàm, chc danh, nhng ngưi thưng xuyên thc hin các  tài nghiên cu khoa hc, vit giáo trình, sách chuyên kho, tài liu tham kho, bài báo khoa hc  h tư vn v ngun tài liu cn b sung. + Chú trng phát trin kho giáo trình - kho học liệu mà sinh viên bắt buộc phải đọc. Kho giáo trình bây gi ưc hiu rng hơn, bao gm c nhng bài ging ca ging viên  dng giy và dng in t. + Tp trung u tư b sung các loi hình tài liệu số hoá, tài liệu đa phương tiện (bn , hình nh, mu vt, on băng hình thí nghim, băng hình bài ging…) phc v như là nhng công c tr ging, ào to t xa. Tăng cường nguồn bổ sung tài liệu cho Trung tâm: bên cnh vic tip tc duy trì và thc hin các hình thc b sung hin có như: mua, trao i, tng biu, nhn lưu chiu…, Trung tâm còn phi chú ý nhng vn  sau: + Sao chp các tài liu nưc ngoài, các tài liu có giá tr nhưng Trung tâm không có kh năng mua bn gc. + Liên h cht ch vi các nhà xut bn, các cơ quan phát hành, i ngũ cng tác viên (c bit là các nhà nghiên cu, nhà khoa hc u ngành ca HQGHN )  nhanh chóng nm bt thông tin mi v tài liu, m bo b sung tài liu úng hưng, úng din và cht lưng. + u tư thích áng cho công tác biên dch: t chc dch toàn b hoc dch tng chương, tng phn nhng tài liu (c bit báo, tp chí) thc s có giá tr, quý, him cho ngưi c. N hng tài liu ã ưc dch  phc v cho cán b lãnh o, qun lý cn phi nhân bn và lưu tr ti Trung tâm. + Tăng cưng phi kt hp vi các Trung tâm TT-TV các trưng H trong vic phi hp b sung ngun lc thông tin, nht là ngun tài liu in t, thông qua vic mua bán, trao i cơ s d liu thư mc, cơ s d liu toàn văn, cơ s d liu chuyên ngành… N ên xây dng cơ s d liu theo kh mu chung  có th trao i, chia s, thun li trong vic khai thác thông tin. 4.3. Tăng cường cơ sở vật chất và hiện đại hoá hệ thống thông tin-thư viện ào to theo tín ch òi hi Trung tâm không ch có Ny  ngun hc liu mà còn phi m bo mt môi trưng tt và không gian tt cho SV hc tp và nghiên cu. Trong ào to tín ch thi lưng t hc, t nghiên cu ca ngưi hc s tăng lên áng k. iu này có nghĩa SV s có thi gian t hc, t nghiên cu ti thư vin nhiu hơn - nơi có không gian hc tp tt (máy tính, bàn gh, môi trưng yên tĩnh, cũng như ngun tài liu y  nht…). N goài ra, SV ưc ào to theo hình thc tín ch s phi thưng xuyên làm vic theo nhóm, tho lun nhóm ngoài gi lên lp. Chính vì vy, nhu cu dùng các phòng riêng dành cho tho lun và hc nhóm là mt òi hi tt yu. Chính vì vy Trung tâm cn thc hin mt s công viêc sau: - Sắp xếp hợp lý hoá diện tích sử dụng trên cơ sở diện tích hiện có: + T chc sp xp li các kho tài liu sao cho thun li trong vic ly tài liu mt cách nhanh chóng và thun tin; + Tin hành thanh lý các tài liu cũ nát, hư hng, trùng bn hoc ã lc hu, li thi ra khi kho nhm gii phóng din tích kho; + Tăng cưng s hoá các tài liu dng giy  hn ch din tích lưu tr. - Điều chỉnh và nâng cấp hoạt động của hệ thống máy tính, thiết bị lưu trữ và thiết bị mạng mt cách hin i và ng b giúp bn c tra cu tin mt cách nhanh chóng, chính xác và hiu qu. m bo tc  và dung lưng ưng truyn Internet  N DT có th truy cp, tìm kim và khai thác thông tin t xa. - Tăng cường thiết bị phục vụ cho các phòng đọc Đa phương tiện (Multimedia) như: máy c vi phim (microfilm); máy c vi phiu (microfiche), u video, tivi, ăngten parabol, các thit b c - ghi CD, VCD, DVD… - Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật phc v hot ng thưng nht ca Trung tâm như: máy in, máy quét (scanner), máy c mã vch, thit b kim kê sách di ng, các thit b an ninh thư vin như cng t, camera quan sát s dng cho h thng kho m… 4.4. Đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các hình thức phục vụ bạn đọc Cung cp thêm các hình thc t chc phc v bn c mi, tiên tin và hin i, to ra nhiu im tip cn tài liu, im truy cp thông tin a dng, phong phú cho N DT. Trong ào to tín ch s lưng N DT s ngày càng ln, do ó hình thc phc v ca Trung tâm cũng cn ưc t chc linh hot hơn. Theo mô hình tín ch, s SV tt nghip ra trưng hàng năm thưng không cùng nhau do k hoch và iu kin theo hc ca mi SV khác nhau. N hư vy chc chn s có nhiu SV có cùng thi gian u vào nhưng không cùng thi gian u ra. Do ó, s lưng N DT s ngày mt ông hơn và “ng” hơn. N ú Trung tâm không có k hoch và phương án tt s dn n hin tưng quá ti trong quá trình qun lý và phc v bn c. N goài ra trong ào to tín ch, nhu cu tin ca bn c ti Trung tâm không nhng nhiu hơn, cht lưng thông tin òi hi ngày càng cao hơn mà còn yêu cu c kh năng cung cp, áp ng ngun tin ó mt cách nhanh chóng, Ny , kp thi và thun tin. Vì vy Trung tâm cn ch ng bám sát k hoch ào to, nhanh chóng nm bt xu th phát trin các ngành ào to ca HQGHN  b sung tài liu và phát trin các hình thc phc v bn c thông qua các sn phNm và dch v thông tin mt cách hiu qu nht, c th như: - Tổ chức “Phòng đọc giảng viên”: Ging viên là mt trong nhng i tưng N DT quan trng ca Trung tâm, tuy nhiên trong thc t s lưng ging viên tìm n và s dng thư vin ti HQGHN còn hn ch (S bn c là cán b, ging viên ch chim 15-20% trong tng s bn c ca Trung tâm). Chính vì vy mt không gian làm vic riêng cho ging viên (i kèm vi ó là trang b h thng máy tính, các ưng kt ni Internet…) là iu Trung tâm cn lưu ý khi t chc sp xp li các phòng phc v bn c ca mình. - Tổ chức phòng học thảo luận nhóm cho SV. - Tăng cường các hình thức phục vụ thông tin từ xa, phục vụ thông tin qua mạng (các ngun tin in t, CSDL trc tuyn…), Phục vụ thông tin có chọn lọc, cung cấp thông tin theo chuyên đề cho các giáo sư, các nhà khoa hc u ngành trong HQGHN và cho các i tưng khác khi có yêu cu. - âng cao chất lượng các hình thức phục vụ thông tin hiện có - Liên kết với hệ thống phòng Tư liệu các Khoa  trưng i hc thành viên trong HQGHN  m bo ngun tin ưc s dng và khai thác mt cách ti a - Triển khai dịch vụ mượn liên thư viện (ILL - Inter Library Loan). Trưc mt là trong h thng các thư vin trong Liên hip Thư vin i hc khu vc phía Bc. 4.5. Đy mạnh công tác đào tạo người dùng tin Trong mô hình ào to tín ch, vic trang b cho SV nhng kin thc và k năng cơ bn v tìm kim, khai thác thông tin là rt thit thc, bi hc theo tín ch rt nhn mnh vào quá trình t hc, t nghiên cu làm ch nhng kin thc khoa [...]... phát triển thư viện đại học trên thế giới và quá trình đổi mới hoạt động tại Trung tâm Thông tin- Thư viện, Đại học Quốc gia Hà N ội / Kỷ yếu hội thảo: Khoa học học và thực tiễn hoạt đông TT-TV, kỷ niệm 10 năm thành lập TTTT-TV, ĐHQGHN (1997-2007) 5 N guyễn Văn Hành (2007) Phát triển học liệu phục vụ đào tạo đại học theo tín chỉ / Kỷ yếu hội thảo xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo và... Kỷ yếu hội thảo xây dựng và phát triển nguồn học liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học Đà Lạt 6 Phạm Thị Mai Lan Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động của Trung tâm thông tin- thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Quốc gia Hà N ội: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý giáo dục – Hà N ội, ĐHQGHN , 2007 ... người học để tạo nên sức mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thông tin- thư viện, góp phần đáng kể trong việc đào tạo nhân lực có đủ tri thức và năng lực cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Đồng Đức Hùng (2007) Thúc đNy mối quan hệ cán bộ thư viện – giảng viên trước yêu cầu chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ / Kỷ yếu hội thảo: Khoa học. .. trường đại học Hy vọng với mô hình đào tạo tiên tiến này, giảng viên và người học sẽ thay đổi thói quen tìm tin và dùng tin theo hướng tích cực hơn Thư viện nhờ thế sẽ phát huy hết vai trò của một trung tâm thông tin hỗ trợ đắc lực công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trong toàn ĐHQGHN Để làm được điều đó cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm TT-TV, các đơn vị đào tạo, .. .học Từ những lý do trên, trong thời gian tới Trung tâm cần có một số hướng đào tạo N DT như sau: - Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các buổi hướng dẫn cho sinh viên năm thứ nhất - Định kỳ tổ chức các buổi toạ đàm, trao đổi nhằm cung cấp thông tin để N DT hiểu biết hơn về kho tài liệu, bộ máy tra cứu, các sản phNm và dịch vụ thông tin - thư viện… của Trung tâm - Tổ chức các lớp đào tạo chuyên... Giáo viên thư viện (Teacher Librarians) một khái niệm còn rất mới ở Việt N am nhưng đã khá phổ biến trong các thư viện đại học tại các nước phát triển Làm được công việc này Trung tâm sẽ thực sự đóng góp và tham gia một cách tích cực, chủ động vào chu trình đào tạo theo tín chỉ; từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong ĐHQGHN , qua đó nâng cao vị thế và tầm quan trọng của công tác thư viện... + “Kiến thức thông tin (Information Literacy): trong đó tập trung vào các kỹ năng xác định nhu cầu tin, khai thác và tìm kiếm thông tin, sử dụng thông tin đúng mục đích và hiệu quả + Phương pháp làm việc theo nhóm + Phương pháp thuyết trình Kỹ năng nói trước công chúng (Public Speaking Skills) Tất cả những kỹ năng trên không những cần thiết cho sinh viên học tập trong môi trường tín chỉ mà còn rất... này, Trung tâm TT-TV chính là đơn vị thích hợp nhất ứng ra tổ chức và triển khai Trung tâm cần tập trung xây dựng một nhóm cán bộ chuyên trách đào tạo Đội ngũ này sẽ cần được đào tạo thêm để nắm vững kiến thức chuyên môn về những vấn đề liên quan và cả phương pháp sư phạm Sau đó họ sẽ tiến hành lập kế hoạch, xây dựng chương trình, chuNn bị các tài liệu tham khảo cho học viên và trực tiếp tham gia giảng... học chế tín chỉ / Kỷ yếu hội thảo: Khoa học học và thực tiễn hoạt đông TT-TV, kỷ niệm 10 năm thành lập TTTT-TV, ĐHQGHN (1997-2007) 2 N ghị quyết của Chính phủ số 14/2005/N Q-CP, Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt N am, giai đoạn 2006-2020 3 N inh thị Kim Thoa (2006) Giáo dục người sử dụng trong thư viện đại học: Tham luận tại Hội thảo Thư viện việt N am: Hội nhập và phát triển” 4 . MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Phạm Thị Mai Lan 11 . soát ưc ngun tin phong phú nm phân tán  các ơn v này. 4. Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt đông của Trung tâm TT- TV, ĐHQGH đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ 4.1. âng. lên lớp thảo luận, thực hành và giờ tự học để người học tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của học chế tín chỉ. Một giờ tín chỉ tính bằng 3 giờ lao động của người học tự học, tự nghiên cứu kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin thư viện, đại học quốc gia hà nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ, Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin thư viện, đại học quốc gia hà nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ, Một số biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin thư viện, đại học quốc gia hà nội đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn