BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chương trình văn bằng 2 tiếng anh VĂN BẢN GỐC VÀ ĐÍCH

33 542 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2015, 21:40

PHẦN 1 : VĂN BẢN GỐC VÀ ĐÍCH A. Introduction 3.1 Poverty reduction remains a challenge in Vietnam, albeit one that has changed dramatically in scope and nature over the last two decades. This chapter revisits the basic facts about poverty and the poor in Vietnam. It takes stock of what we know about poverty today and draws comparisons with the situation of the poor in the late 1990s, with the aim of highlighting both important areas of progress and remaining and new challenges. The chapter presents a new profile of the poor, using the 2010 General Statistics Office-World Bank (GSO-WB) poverty line and more comprehensive measures of household welfare proposed in Chapter 2. The analysis is primarily based on the 2010 Vietnam Household Living Standards Survey (VHLSS), but also draws selectively on earlier rounds of the Vietnam Living Standards Survey (VLSS), (particularly the 1998 VLSS), and other sources, such as recent Participatory Poverty Assessments and qualitative field studies, 2009 poverty maps, and other supplementary data sets. 3.2 A poverty line only discriminates between poor and non-poor households. It ignores the fact that not all poor people are the same; some have incomes or consumption very close to the poverty line, while others live in much poorer conditions. Nor are the non-poor homogeneous; some live near the poverty line (referred to as the “near-poor” in Vietnam) while others are much more prosperous. The analysis presented in this chapter recognizes the broad economic diversity among poor and non-poor households in Vietnam. At the lower end of the welfare distribution, we distinguish between the “extreme poor” (per-capita expenditures below two-thirds of the poverty line) and “poor” (per- capita expenditures below the poverty line). The remainder of the population is analyzed on the basis of per-capita expenditure quintiles and deciles. Specifically: • Individuals are ranked by per-capita expenditures from least well-off to most well-off, then divided into five equally-sized population groups (for quintiles) and ten equally sized population groups (for deciles). Quintile 1 comprises the poorest 20 percent of the population, and quintile 5 comprises the wealthiest 20 percent. Similarly, decile 1 comprises the poorest 10 percent of the population and decile 10 the wealthiest 10 percent. • Individuals are also categorized into expanded per-capita expenditure quintiles, where the poor are classified into two groups (all poor and extreme poor) and the non-poor are classified by the standard per-capita expenditure quintiles. Expanded quintiles thus comprise six groups: • The extreme poor: individuals whose per-capita expenditures are less than two-thirds of the poverty line (poorest 8 percent of the population) • All poor: individuals whose per-capita expenditures are below the poverty line (poorest 20.7 percent of the population) • And quintiles 2 through 5 (as above). 3.3 In the context of the 2006-2010 Socio-Economic Development Plan (SEDP), the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) introduced a “near-poor” classification, which includes households whose per-capita income lies between the poverty line and 1.3 times the poverty line. If this definition is applied to the 2010 GSO-WB poverty line, roughly three-quarters of individuals in quintile 2 would fall into the near-poor group. A. Giới thiệu 3.1 Chương này sẽ xem xét lại các cơ sở thực tế cơ bản về nghèo đói và người nghèo ở Việt Nam. Chương này cũng cung cấp những thông tin mà chúng tôi biết về tình hình nghèo hiện nay và so sánh với tình hình nghèo vào cuối thập kỷ 90 nhằm mục đích nêu bật cả lĩnh vực tiến bộ quan trọng cũng như những thách thức còn tồn tại và những thách mới. Chương này giới thiệu một bức tranh mới về nghèo thông qua sử dụng chuẩn nghèo năm 2010 của TCTK-NHTG và một thước đo toàn diện hơn về tình trạng giàu nghèo của các hộ gia đình như đã đề xuất tại Chương 2. Việc phân tích chủ yếu được thực hiện dựa trên kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2010, đồng thời cũng dựa trên những kết quả được chọn ra từ các vòng trước đó của các đợt Khảo sát mức sống dân cư của Việt Nam (đặc biệt KSMSDC năm 1998) cũng như các nguồn khác như các nghiên cứu định tính, các đợt Đánh giá nghèo có sự tham gia của người dân gần đây, bản đồ nghèo năm 2009, và các bộ dữ liệu bổ sung khác. 3.2 Chuẩn nghèo chỉ phân biệt giữa các hộ nghèo và hộ không nghèo mà không quan tâm tới một thực tế là không phải tất những người nghèo đều giống nhau: một số người có mức thu nhập và mức tiêu dùng rất sát với chuẩn nghèo, trong khi những người khác sống ở những điều kiện nghèo khó hơn. Những người không nghèo cũng không đồng nhất: một số người sống ở mức ngay trên chuẩn nghèo (tại Việt Nam họ được gọi là người “cận nghèo”), trong khi những người khác lại khá giả hơn nhiều. Phân tích trình bày trong chương này công nhận tình trạng đa dạng kinh tế rộng giữa hộ nghèo và không nghèo ở Việt Nam. Tại phần dưới đường phân bổ phúc lợi, chúng tôi phân biệt giữa “nghèo cùng cực” (chi tiêu bình quân đầu người ở mức dưới 2/3 chuẩn nghèo) và “nghèo” (chi tiêu bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo). Các nhóm dân số khác được phân tích theo nhóm ngũ phân vị và thập phân vị chi tiêu bình quân đầu người. Cụ thể: • Các cá nhân được phân loại theo chi tiêu đầu người từ khó khăn nhất đến khá giả nhất, sau đó chia thành năm nhóm dân quy mô bằng nhau (đối với ngũ phân vị) và mười nhóm dân quy mô bằng nhau (đối với thập phân vị). Nhóm ngũ phân vị 1 gồm 20% dân số nghèo nhất và nhóm ngũ phân vị 5 gồm 20% dân số giàu nhất. Tương tự, nhóm thập phân vị 1 gồm 10% dân số nghèo nhất và nhóm thập phân vị 10 gồm 10% dân số giàu nhất. • Các cá nhân cũng được phân loại thành các nhóm ngũ phân vị chi tiêu bình quân đầu người mở rộng, theo đó người nghèo được phân thành hai nhóm (tất cả người nghèo và nghèo cùng cực), và người không nghèo được phân dựa trên nhóm ngũ phân vị chi tiêu chuẩn theo đầu người. Như vậy, ngũ phân vị mở rộng gồm sáu nhóm: • Nghèo cùng cực: cá nhân có chi tiêu bình quân đầu người dưới 2/3 chuẩn nghèo (8% dân số nghèo nhất) • Tất cả người nghèo: cá nhân có chi tiêu bình quân đầu người dưới chuẩn nghèo (20,7% dân số nghèo nhất) • Từ nhóm ngũ phân vị 2 đến nhóm ngũ phân vị 5 (như trên). 3.3 Trong bối cảnh Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 2006-2010, Bộ LĐTBXH đã đưa ra cách phân loại “cận nghèo” gồm những hộ có thu nhập bình quân đầu người dao động từ chuẩn nghèo đến mức 1,3 lần chuẩn nghèo. Nếu áp dụng định nghĩa này cho chuẩn nghèo TCTK-NHTG 2010, khoảng 3/4 cá nhân thuộc nhóm ngũ phân vị 2 sẽ rơi vào nhóm cận nghèo. 3.4 As a follow-on to the Millennium Development Goals, the World Bank is proposing to launch a new global initiative designed to accelerate the rate of poverty reduction among the poorest and most destitute and to promote shared prosperity over the next decade. Research from countries throughout the world shows that the poorest and most destitute are more difficult to reach than those living close to the poverty line; they face a structural barriers and specific constraints, and better policies and programs are needed to address these specific challenges. In many countries, including Vietnam, the extreme and destitute poor are falling further behind. This chapter develops profiles of the extreme poor as well as the total poor, and recognizes that many of the near-poor (quintile 2) remain vulnerable to falling (back) into poverty. 3.5 In constructing the poverty profile, households and individuals are also categorized by socioeconomic group (ethnic minority, Kinh majority), sector (urban, rural), and economic region. The Government of Vietnam has identified eight economic regions encompassing 63 provinces, more than 680 districts, and two major urban areas (Hanoi and Ho Chi Minh City). Annex 3.1 provides a description of the eight economic regions including the North East region, North West region, the Red River Delta (which houses Hanoi), the North Central Coast, the South Central Coast, the Central Highlands, the South East (which houses HCMC), and the Mekong River Delta. The North East and North West are mountainous regions where the majority of Vietnam’s ethnic minorities reside. Ethnic minorities also live in upland areas of central and southern regions, particularly the Central Highlands. The two deltas (Red River, Mekong) are major rice growing regions, and the majority of Vietnam’s rice exports come from the Mekong River Delta. The Stylized Facts about Poverty and Poor Households at the End of the 1990s 3.6 The Vietnam Development Report 2000: Attacking Poverty (World Bank 1999) described the key characteristics of poor households at the end of the 1990s, drawing on the 1993 and 1998 VLSS combined with a series of Participatory Poverty Assessments (PPAs) carried out in 1999. These early PPAs stressed core poverty concerns like hunger; lack of productive assets; high exposure to adverse shocks like drought, flooding, and illnesses; and concerns about social marginalization and isolation (particularly for ethnic minority groups). Many poor households struggled to feed and educate large families, and child poverty was widespread. Landlessness was rising, and there were limited options for off-farm employment (box 3.1). Box 3.1 Defining Characteristics of Poor Households at the end of the 1990s By the end of the 1990s, the key defining characteristics of poor households included: ● The poor lived in rural areas and were predominantly farmers with low levels of educational attainment, limited access to information, and low function skills. In 1998, nearly four-fifths of the poor were agriculture households. ● Poor households had small landholdings, and landlessness was increasing, especially in the Mekong Delta. Households that were unable to make a living from the land found few opportunities for stable off-farm income generation. There was an urgent need for reforms to stimulate demand for off-farm employment. ● Households with many children or few laborers were disproportionately poor and were particularly vulnerable to rising and variable health and education costs. Newly formed households went through an initial phase of poverty, often aggravated by limited access to land. Poor households were also frequently caught in a debt trap. ● Poor households were vulnerable to seasonal hardship and household-specific and communitywide shocks and some were socially and physically isolated. 3.4 Tiếp theo Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, Ngân hàng Thế giới đề xuất khởi xướng sáng kiến toàn cầu mới nhằm giảm nhanh tỷ lệ nghèo ở nhóm nghèo nhất và khó khăn nhất, và thúc đẩy thịnh vượng chung trong thập kỷ tới. Nghiên cứu từ các quốc gia cho thấy nhóm nghèo nhất và khó khăn nhất khó tiếp cận hơn so với nhóm gần chuẩn nghèo; họ chịu những rào cản mang tính hệ thống và những hạn chế rất cụ thể, đòi hỏi những chính sách và chương trình hiệu quả hơn mới giải quyết được. Ở nhiều quốc gia, gồm Việt Nam, người khó khăn và nghèo cùng cực đang bị tụt hậu. Chương này cung cấp thông tin đặc điểm người nghèo cùng cực và người nghèo nói chung, công nhận nhiều người cận nghèo (nhóm ngũ phân vị 2) vẫn chịu nhiều khả năng tái nghèo. 3.5 Khi xây dựng thông tin đặc điểm nghèo, các hộ và cá nhân cũng được phân loại theo nhóm kinh tế xã hội (dân tộc thiểu số, Kinh), khu vực (thành thị, nông thôn), và vùng kinh tế. Chính phủ Việt Nam đã xác định tám vùng kinh tế bao phủ 63 tỉnh thành, hơn 680 huyện, và hai trung tâm đô thị lớn (Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh). Phụ lục 3.1 miêu tả tám vùng kinh tế gồm Đông Bắc, Tây Bắc, Châu thổ sông Hồng (gồm Hà Nội), Duyên hải Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ (gồm thành phố Hồ Chí Minh), và Châu thổ sông Cửu Long. Đông Bắc và Tây Bắc là miền núi nơi cư ngụ của phần lớn các nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Các nhóm dân tộc thiểu số cũng sinh sống ở vùng cao Trung và Nam bộ, nhất là ở Tây Nguyên. Hai châu thổ (sông Hồng, sông Cửu Long) là vùng trồng lúa chính, và phần lớn gạo xuất khẩu của Việt Nam trồng ở Châu thổ sông Cửu Long. Thông tin điển hình về tình trạng nghèo và hộ nghèo cuối thập kỷ 90 3.6 Báo cáo Phát triển Việt Nam 2000: Tấn công Nghèo Đói (Ngân hàng Thế giới 1999) miêu tả đặc điểm chính của các hộ nghèo cuối thập kỷ 90, dựa trên kết quả KSMSDC năm 1993 và 1998 kết quả với Đánh giá Nghèo Tham gia của Người Dân năm 1999. Những Đánh giá Nghèo có Tham gia của Người Dân đầu tiên nhấn mạnh những quan ngại cốt lõi về tình trạng nghèo như đói; thiếu tư liệu sản xuất; dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bất lợi như hạn hán, lũ lụt, và ốm đau; và những quan ngại về tình trạng bị cô lập và lề hóa ra ngoài xã hội (đặc biệt các nhóm dân tộc thiểu số). (Hộp 3.1) Hộp 3.1: Xác định đặc điểm hộ nghèo cuối thập kỷ 90 Cuối thập kỷ 90, các đặc điểm xác định chính của hộ nghèo gồm: Người nghèo sống ở nông thôn và chủ yếu là nông dân với trình độ học vấn thấp và khả năng tiếp cận thông tin và các kĩ năng chuyên môn bị hạn chế. Năm 1998, gần 4/5 người nghèo thuộc hộ làm nông. Hộ nghèo ít đất hoặc không đất ngày càng phổ biến, đặc biệt tại Đồng Bằng Sông Cửu Long. Các hộ không thể kiếm sống nhờ đất có rất ít cơ hội tạo thu nhập phi nông nghiệp ổn định. Cần gấp rút tiến hành cải cách kích cầu việc làm phi nông nghiệp. Hộ đông con hoặc ít lao động có tỷ lệ nghèo cao hơn và đặc biệt dễ tổn thương trước chi phí y tế và giáo dục gia tăng và đa dạng. Các hộ mới hình thành ban đầu thường trải qua giai đoạn nghèo, thường do có ít đất. Các hộ nghèo cũng thường rơi vào vòng nợ nần. Hộ nghèo dễ bị tổn thương bởi những khó khăn thời vụ và những cú sốc của hộ hay cộng đồng. Một số hộ nghèo bị cô lập về địa lý và xã hội. ● Poverty among ethnic minority groups had declined, but not as rapidly as for the majority population. Ethnic minorities faced many specific disadvantages that could best be addressed through an Ethnic Minority Development Program. ● Migrants to urban areas who were poor and who had not secured permanent registration faced difficulties accessing public services and some felt socially marginalized. Further work was needed to identify the best way to help these groups. ● Children were overrepresented in the poor population; they were less able to attend school and were trapped in a cycle of inherited poverty. Many felt insecure and uncertain about their future. Source: World Bank 1999 Many of these Stylized Facts are still True Today 3.7 Although poverty has fallen dramatically, many of the factors that characterized the poor in the 1990s still characterize the poor today: low education and skills, heavy dependency on subsistence agriculture, physical and social isolation, specific disadvantages linked to ethnic identity, and exposure to natural disasters and risks. Those that moved out of poverty acquired more schooling and job skills, diversified out of agriculture and into manufacturing and services, and reduced exposure to seasonal hardships and shocks through income diversification and migration. But some of the stylized facts have changed. For example, issues such as ethnic minority poverty that were only emerging as concerns in the late 1990s are much greater concerns today. Other issues, like poverty and vulnerability among migrants in urban areas, have become lesser concerns. Although income poverty remains very low in Vietnam’s cities and towns, there is evidence that new forms of poverty are arising: urban households are particularly vulnerable to sharp bouts of inflation and a rising cost of living. Risk remains an important feature of the rural economy as well, including weather-related risks and the emerging impacts of climate change for agriculture. B. The Poor in Vietnam still Predominately Live in Rural Areas and are Increasingly Concentrated in Upland Regions 3.8 As shown in table 3.1, an estimated 20.7 percent of the population was poor in 2010 and 8 percent was extremely poor. Poverty remains a rural phenomenon in Vietnam; more than 90 percent of the poor and 94 percent of the extreme poor live in rural areas. The poor in urban areas for the most part live in smaller cities and towns (Section G). However, qualitative studies complete for this report and recent research on urban poverty (Haughton et. al. 2010) suggest that urban low-income households are impacted by other (non-income) dimensions of poverty, such as poor sanitation, lack of adequate housing, limited coverage of social insurance, increasing exposure to risk, and continuing vulnerability to poverty. 3.9 The spatial distribution of poverty has changed over time. In the 1990s, poverty was widespread in Vietnam. Although poverty rates were higher in some regions than others, (for example, in sparsely settled provinces in the Northern Mountains and Central Highlands), the majority of the poor lived in the more densely settled Delta regions (figure 3.1). l Tỷ lệ nghèo trong các nhóm dân tộc thiểu số đã giảm nhưng không giảm nhanh bằng người Kinh. Các nhóm dân tộc thiểu số thường gặp nhiều bất lợi đặc thù cần giải quyết hiệu quả nhất bằng một Chương trình Phát triển cho riêng dân tộc thiểu số. l Dân nhập cư thành thị nghèo và không có hộ khẩu thường trú thường khó tiếp cận dịch vụ công, và một số cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội. Cần tiếp tục nghiên cứu tìm ra cách thức tốt nhất giúp những nhóm này. l Có quá nhiều trẻ em trong dân số nghèo. Trẻ em nghèo ít có khả năng được đến trường và thường bị rơi vào vòng đói nghèo luẩn quẩn do thế hệ trước để lại và các em thường có cảm giác không an toàn. Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 1999. Nhiều thông tin điển hình này hiện vẫn đúng 3.7 Dù tỷ lệ nghèo đã giảm đáng kể, nhiều nhân tố đặc trưng người nghèo thập kỷ 90 vẫn tiếp tục đặc trưng cho người nghèo hiện nay: trình độ học vấn và kĩ năng thấp, phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp tự cung tự cấp, bị cô lập về địa lý và xã hội, những bất lợi đặc trưng liên quan tới đặc điểm dân tộc, dễ bị tổn thương trước thiên tai và rủi ro. Những người thoát nghèo được học hành tốt hơn và thu được nhiều kĩ năng nghề nghiệp hơn, ngành nghề cũng đa dạng hơn, không chỉ ở lĩnh vực nông nghiệp mà chuyển sang lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đồng thời mức độ dễ bị tổn thương trước những khó khăn thời vụ và các cú sốc cũng giảm nhờ đa dạng hóa thu nhập và di cư. Nhưng một số thực tế điển hình đã thay đổi: ví dụ, những vấn đề như nghèo ở dân tộc thiểu số cuối thập kỷ 90 chỉ mới nổi lên thì nay ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Những vấn đề khác như nghèo và tình trạng dễ tổn thương ở người nhập cư thành thị ít phải bận tâm hơn. Dù tỷ lệ nghèo thu nhập vẫn rất thấp ở các thành phố và thị trấn ở Việt Nam, một số bằng chứng cho thấy các dạng nghèo mới đang xuất hiện: các hộ đô thị đặc biệt dễ bị tổn thương trước những đợt lạm phát cao và chi phí sinh hoạt tăng. Rủi ro vẫn là đặc điểm quan trọng trong kinh tế nông thôn, gồm các rủi ro liên quan thời tiết và tác động mới xuất hiện của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp. B. Người nghèo ở Việt Nam chủ yếu vẫn sống ở nông thôn và tập trung ngày càng nhiều ở vùng cao 3.8 Như mô tả ở Bảng 3.1, khoảng 20,7% dân số nghèo năm 2010 và 8% nghèo cùng cực. Nghèo vẫn là hiện tượng phổ biến ở nông thôn Việt Nam - trên 90% người nghèo và 94% người nghèo cùng cực sống ở nông thôn. Người nghèo thành thị đa phần sống ở các thành phố và thị trấn nhỏ (xem Phần G). Tuy nhiên, các nghiên cứu định tính thực hiện cho báo cáo này và nghiên cứu gần đây về nghèo thành thị (Haughton và các tác giả khác, 2010) cho thấy các hộ thành thị thu nhập thấp dễ bị tác động bởi những chiều nghèo “phi thu nhập” khác, như vệ sinh kém, thiếu điều kiện nhà ở đàng hoàng, độ bao phủ bảo hiểm xã hội thấp, ngày càng chịu tác động của rủi ro, và tiếp tục dễ rớt xuống nghèo. 3.9 Phân bố nghèo theo vùng đã thay đổi theo thời gian. Vào thập kỷ 90, tình trạng nghèo diễn ra rất phổ biến tại Việt Nam. Dù tỷ lệ nghèo vẫn cao hơn ở một số vùng (như các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên), nhưng phần lớn người nghèo sống ở các vùng đồng bằng mật độ dân cư dày hơn (hình 3.1). Table 3.1 2010 Poverty Headcount and Composition, by Region and Sector Poverty Extreme Poverty Share of tot al pop Contributi Contributi National 20.7 100.0 8.0 100.0 100.0 Red River Delta 11.4 12.3 2.8 7.8 22.3 East Northern 37.7 20.8 17.9 25.8 11.5 West Northern 60.1 9.1 36.5 14.4 3.2 North Central Coast 28.4 16.5 9.7 14.6 12.0 South Central Coast 18.1 7.4 5.9 6.3 8.5 Central Highlands 32.8 9.5 17.0 12.9 6.0 Southeast 8.6 7.2 3.1 6.9 17.5 Mekong River Delta 18.7 17.1 4.8 11.4 19.0 Rural 27.0 91.4 10.7 94.4 70.3 Urban 6.0 8.6 1.5 5.6 29.7 Source: 2010 VHLSS. Poverty fell throughout Vietnam between 1998 and 2010, but it fell more rapidly in fast-growing regions around Hanoi and Ho Chi Minh City (that is, the Red River Delta and the Southeast). Uneven progress has resulted in substantial changes in the spatial distribution of poverty, with the remaining poor becoming more concentrated in the upland areas in the north of Vietnam and in the Central Highlands (figure 3.2). Chapter 4 uses poverty mapping methods to look at the spatial distribution of poverty at lower levels of spatial disaggregation (provinces and districts). Bảng 3.1 Tỷ lệ và cơ cấu nghèo, theo vùng và theo khu vực Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư 2010. Tỷ lệ nghèo đã giảm trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn 1998-2010, nhưng giảm nhanh hơn ở các vùng phát triển nhanh quanh khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (tức Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ). Tiến bộ không đồng đều dẫn đến những thay đổi lớn về phân bố nghèo theo vùng, những người nghèo còn lại chủ yếu tập trung ở vùng caomiền Bắc Việt Nam và Tây Nguyên (hình 3.2). Chương 4 sử dụng phương pháp lập bản đồ nghèo để xem xét tình trạng phân bố nghèo theo vùng. C. Many of the Poor are Farmers Whose Livelihoods are Primarily Linked to Agriculture 3.10 The poor in Vietnam are still predominately farmers; 32.9 percent of agricultural households live below the poverty line, 20 which is nearly three times higher than the national poverty rate, and agricultural households make up 65 percent of the poor and 73 percent of the extreme poor compared with a population share of only 41 percent (table 3.2). Agricultural households also contribute disproportionately to the poverty gap and poverty severity. Table 3.2 Poverty Headcount and Composition in 2010, by Sector of Employment of Household Head Poverty Extreme S h are of Ind C on tribut Ind C on tribut National 20. 100. 8.0 100. 100 Employment of Not employed 13. 9.1 5.3 9.6 14. Agriculture 32. 64.8 14. 72.5 40. Family business 5.9 4.4 1.2 2.3 15. Employed for wages Industry & 13. 4.0 2.7 2.1 6.3 Construction 19. 7.7 5.1 5.3 8.3 Services 14. 10.0 4.4 8.2 14. Source: 2010 VHLSS. 3.11 The level and composition of household income across the expanded per-capita expenditure quintiles is described in figure 3.3. The height of each bar reflects the average level of per-capita income for each group. Figure 3.4 looks in greater detail at the composition of income for each group, broken down by income from agriculture sources (crop cultivation, livestock, forestry, aquaculture, and agriculture wages), nonfarm family enterprises, non- agriculture wages, social transfers, domestic and overseas remittances, and other sources. According to figure 3.4, poor households derive roughly half their income from agricultural activities, including agricultural wages. However, what differentiates the incomes of the poor from wealthier households is not the level of income from agricultural activities; crop incomes are surprisingly equal across wealth quintiles, reflecting Vietnam’s broadly egalitarian distribution of agriculture land. What differentiates the incomes of the poor from wealthier households is, instead, the extent to which households have successfully diversified into off- farm activities. Progress in the 1990s was driven by on-farm diversification, for instance into cash crops, livestock, and (in some parts of the country) fish and shrimp farming (World Bank 1999). But progress in recent years has been driven by diversification into business and trading and, even more importantly, by salaried employment in industry and manufacturing and jobs in the service sector. Even the extreme poor have income sources outside agriculture, although as shown in the next section, this differs for poor minority households compared to poor minorities. C. Nhiều người nghèo là nông dân có sinh kế chủ yếu gắn với nông nghiệp 3.10 Đa số người nghèo ở Việt Nam vẫn là nông dân: 32,9% hộ nông nghiệp dưới chuẩn nghèo, 19 tỷ lệ này gấp ba lần tỷ lệ nghèo toàn quốc, và các hộ nông nghiệp chiếm 65% số hộ nghèo (và 73% hộ nghèo cùng cực) so với tỷ trọng chỉ 41% của họ trong tổng dân số (bảng 3.2). Các hộ nông nghiệp cũng chiếm phần lớn trong khoảng cách nghèo và mức độ trầm trọng của tình trạng nghèo. Bảng 3.2 Tỷ lệ và cơ cấu nghèo năm 2010, theo lĩnh vực ngành nghề của chủ hộ 3.11 Mức độ và cơ cấu thu nhập của hộ theo các nhóm chi tiêu bình quân đầu người mở rộng được thể hiện trong hình 3.3. Chiều cao mỗi cột phản ánh mức trung bình thu nhập bình quân đầu người của từng nhóm. Hình 3.4 xem xét chi tiết hơn cơ cấu thu nhập của từng nhóm, chia theo thu nhập từ các nguồn nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm, ngư, và nông nghiệp), kinh doanh phi nông nghiệp, tiền công phi nông nghiệp, trợ giúp xã hội, tiền gửi về từ trong nước và quốc tế cùng các nguồn khác. Theo hình 3.4, gần 50% thu nhập các hộ nghèo có nguồn gốc từ hoạt động nông nghiệp, gồm tiền công từ nông nghiệp. Nhưng sự khác biệt thu nhập giữa các hộ nghèo và các hộ khá giả không phải mức thu nhập từ các hoạt động nông nghiệp - đáng ngạc nhiên là thu nhập từ trồng trọt ở tất cả các nhóm ngũ phân vị theo tài sản đều ngang nhau, phản ánh cơ chế phân bổ đất nông nghiệp nhìn chung theo kiểu bình quân chủ nghĩa. Thay vào đó, sự khác biệt thu nhập giữa hộ nghèo và hộ khá chính là mức độ thành công mà hộ đạt được nhờ đa dạng hóa sang hoạt động phi nông nghiệp. Những tiến bộ đạt được trong thập kỷ 90 là kết quả của đa dạng hóa hoạt động nông nghiệp, chẳng hạn đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và (ở một vài địa phương trong cả nước)chuyển sang nuôi tôm, cá (Ngân hàng Thế giới, 1999). Tuy nhiên, những tiến bộ trong những năm gần đây là kết quả của đa dạng hóa sang làm kinh doanh và buôn bán, và quan trọng hơn là do cơ hội việc làm có lương trong công nghiệp và sản xuất, cũng như việc làm dịch vụ. Thậm chí người nghèo cùng cực cũng có nguồn thu nhập ngoài nông nghiệp, dù như trình bày ở phần sau, có sự khác biệt về nguồn thu này giữa hộ dân tộc thiểu số nghèo và các nhóm dân tộc thiểu số nghèo. [...]... Girls in 20 10, by Expanded Quintiles and Region Primary Lower Secondary Male Female Total Male Female Total 91.6 88.8 90 .2 62. 2 70.8 66.6 90 .2 90 .2 90 .2 68.6 75.6 72. 2 93.7 92. 6 93 .2 77.5 82. 6 79.9 94.1 92. 9 93.5 84.9 85.5 85 .2 92. 5 93.7 93.1 90.5 90.4 90.5 93.3 97.6 95.3 86.1 90.3 88.0 Upper Secondary Male Female Total 16.4 28 .1 22 .9 28 .1 36.1 32. 4 50.0 56.5 53.0 58.1 62. 5 60.3 66.0 73.6 69.5 76 .2 85.6... 90.9 92. 1 95.4 90.3 91.4 93.5 90.9 93.9 91.1 90.7 87.7 97.9 92. 7 94.3 91.9 93.6 91.0 91.4 91.9 94.1 92. 0 89.6 85 .2 80.9 83.8 89.5 67.3 76.1 66.1 91.9 83.0 65.5 87.6 86.4 78 .2 81.8 76.5 90.6 84.1 74 .2 85.8 88.1 73.1 78.4 71 .2 69 .2 56.0 47.4 54.7 58.4 45.6 52. 8 39 .2 67 .2 60.7 38.8 58.9 69.6 52. 5 63.1 50.5 68 .2 58.3 42. 7 56.8 64.0 49.3 58.0 44.1 Rural Urban 92. 4 92. 9 91.9 95 .2 92. 2 94.1 78.9 83.5 82. 8 85.0... cạnh đó, việc chia thành 2 cột, 1 bên tiếng việt và 1 bên tiếng anh không được khả thi, hay bị lỗi trong quá trình thực hiện Do đó, tôi chọn cách trình bày là 1 trang tiếng anh và 1 trang tiếng việt để dễ thuận tiện tiến hành Bên cạnh đó, tên riêng của tổ chức hoặc tên thường tin mà tôi không thể dịch chính xác Không có cách nào khác mà phải ghi nhớ chúng Hơn nữa, tiếng Anh và tiếng Việt là ngôn ngữ... Poor 91.4 86.1 88.7 59.4 62. 5 61.0 12. 4 19 .2 16.1 All Poor 92. 5 86.5 89.3 65.5 63.1 64.4 22 .4 26 .3 24 .5 Quintile 2 97.4 96.1 96.8 90.1 72. 2 81.6 46.1 48.3 47.1 Quintile 3 100.0 90.5 95.4 78.0 82. 1 80.3 57.9 43.4 53.1 Quintile 4 94.5 74.9 85.5 80.1 88.9 84.4 58.4 41 .2 52. 3 Quintile 5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 25 .7 100.0 75.1 Source: 20 10 VHLSS 3 .24 There are many reasons why children from... đất và nghèo tại các tỉnh phía Nam Bảng 3.11 Tỷ lệ hộ nông thôn không được giao đất hoặc không có đất rẫy (%) 1993 1998 20 10 Miền núi phía Bắc 2, 0 3,7 8,1 Đồng bằng Sông Hồng 3 ,2 4,5 13,4 Duyên Hải Bắc Trung Bộ 3,8 7,7 15,5 Duyên Hải Nam Trung Bộ 10,7 5,1 19,7 Tây Nguyên 3,9 2, 6 17,3 Đông Nam Bộ 21 ,3 28 ,7 58,9 Đồng bằng Sông Cửu Long 16,9 21 ,3 33,6 Toàn quốc 8 ,2 10,1 22 ,5 Nguồn: số liệu năm 1993 và. .. Majority 92. 4 96.4 94.5 69.7 94.1 81.8 27 .6 48.5 39.9 Extreme Poor All Poor 88.3 94 .2 91.0 71.9 85.8 79.5 34 .2 46.4 40.8 Quintile 2 93 .2 92. 1 92. 7 75.7 84 .2 79.6 50.7 57.7 54.0 Quintile 3 93.8 93.0 93.4 85 .2 85.7 85.4 58.1 63.3 60.7 Quintile 4 92. 4 94.6 93.5 91.0 90.5 90.7 66.7 75.4 70.7 Quintile 5 93 .2 97.5 95.3 86.0 90 .2 87.9 76.8 85.3 81.0 Ethnic minorities Extreme Poor 91.4 86.1 88.7 59.4 62. 5 61.0 12. 4... tăng 25 điểm phần trăm đối với người nghèo cùng cực (từ 43% vào năm 1998 lên 68% vào năm 20 10) và tăng 19 điểm phần trăm đối với người nghèo (từ 28 % năm 1998 lên 47% năm 20 10) 3.13 Dù có cải thiện, như theo bảng 3.3, 66,3% dân tộc thiểu số vẫn sống dưới chuẩn nghèo, và 37,4 sống dưới chuẩn nghèo cùng cực năm 20 10 Trong khi đó, chỉ 12, 9% người Kinh vẫn nghèo và 2, 9% sống dưới chuẩn nghèo cùng cực năm 20 10... 1993 và 1998 được lấy từ Báo cáo Phát triển Việt Nam năm 20 00, Bảng 2. 4 Các số liệu năm 20 10 là những ước tính của Ngân hàng Thế giới từ số liệu Khảo sát mức sống dân cư năm 20 10 Ghi chú: ‘Đất rẫy’ là đất khai hoang để canh tác bằng cách chặt hoặc đốt cây; ‘Đất’ gồm đất trồng cây ngắn ngày, đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp, mặt nước và đất di canh Đất ở đây không gồm vườn, ao và đất được xác định... mục đích sử dụng đất Việc giới hạn mục đích sử dụng đất chủ yếu được áp dụng đối với diện tích trồng lúa và tác động tới diện tích đất tại Đồng Bằng Sông Cửu Long và Đồng Bằng Sông Hồng (Markussen, Tarp, và van den Broeck, 20 09) Ngoại trừ Đồng Bằng Sông Cửu Long, lúa chủ yếu được trồng để phục vụ mục đích tiêu dùng, không phải nguồn thu tiền mặt Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 20 08, 72% số... Bản đồ 3.1 Phân bố dân tộc thiểu số nghèo theo vùng Bản đồ 3 .2 Phân bố người Kinh nghèo theo vùng Nguồn: Cường và những tác giả khác, 20 12 3.17 Các hộ đa số và các hộ dân tộc thiểu số cũng có những chiến lược sinh kế và xu hướng việc làm khác nhau (Hình 3.5) Người nghèo dân tộc thiểu số kiếm 3/4 thu nhập từ nông nghiệp và các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, gồm việc làm có lương trong nông nghiệp . Contributi Contributi National 20 .7 100.0 8.0 100.0 100.0 Red River Delta 11.4 12. 3 2. 8 7.8 22 .3 East Northern 37.7 20 .8 17.9 25 .8 11.5 West Northern 60.1 9.1 36.5 14.4 3 .2 North Central Coast 28 .4 16.5 9.7 14.6 12. 0 South. trong tổng dân số (bảng 3 .2) . Các hộ nông nghiệp cũng chiếm phần lớn trong khoảng cách nghèo và mức độ trầm trọng của tình trạng nghèo. Bảng 3 .2 Tỷ lệ và cơ cấu nghèo năm 20 10, theo lĩnh vực. vùng và theo khu vực trong năm 20 10 Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư năm 20 10. Bảng 3.4 Nghèo ở người Kinh: Tỷ lệ và cơ cấu theo vùng và theo khu vực năm 20 10 Nguồn: Khảo sát mức sống dân cư năm 20 10 3.14
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chương trình văn bằng 2 tiếng anh VĂN BẢN GỐC VÀ ĐÍCH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chương trình văn bằng 2 tiếng anh VĂN BẢN GỐC VÀ ĐÍCH, BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Chương trình văn bằng 2 tiếng anh VĂN BẢN GỐC VÀ ĐÍCH, PHẦN 2: PHÂN TÍCH (Analysis)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay